Wahyu 18

18:1 Dob salpu ai huidah ma sada malekat na legan, susur hun nagori atas, na markuasa na banggal, jadi isondangi hasangaponni ma tanoh in. (Hes. 43:2.) 18:1 Kemudian dari pada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya.
18:2 Jadi mardilo-dilo ma ia marhitei sora na maling, nini ma: Domma madabuh, domma madabuh Babilon na bolon in, domma gabe ianan ni setan-setan ai ampa parponopan ni sagala tonduy na mabutak, pakon barang ni sagala manuk-manuk na mabutak, sihagigihononkon. (bd. 14:8; Jes. 21:8; Jer. 50:39; Dan. 4:27.) 18:2 Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya: “Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci,
18:3 Ai na dob minum do sagala bangsa humbani anggur parbangkisonni, na pagaranghon ai, anjaha raja-raja ni tanoh in marriah-riahi do pakonsi, anjaha gabe bayak do partiga-tiga ni tanoh in marhitei banggal ni hadoharonni. (Jer. 51:7; Neh. 3:4.) 18:3 karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya.”
18:4 Dob ai hubogei ma use sora na legan hun nagori atas manghatahon: Kaluar ma nasiam. ale bangsaku, hun tongah-tongahni, ase ulang saor nasiam bani dousani, anjaha ulang dihut nasiam ihonai sitarononni. (Jer. 50:8; 51:6, 9.) 18:4 Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata: “Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah dari padanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.
18:5 Ai domma sundol ronsi langit sagala dousani, anjaha idingat Naibata do sagala hajahatonni. (1 Mus. 18:20; Jer. 51:9.) 18:5 Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya.
18:6 Balashon nasiam ma hubani romban hubani pambahenanni bani nasiam, marlompit ma balashon nasiam na binahenni ai; marlompit ma saorhon nasiam bani panginuman, na sinaorni bani nasiam. (Ps. 137:8; Jer. 50:15, 29.) 18:6 Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya dua kali lipat menurut pekerjaannya, campurkanlah baginya dua kali lipat di dalam cawan pencampurannya;
18:7 Honahon ma hubani na maborit ampa hamarsikon ansa buei ni hamuliaon ampa hamantinonni hinan. Ai nini do ibagas uhurni: Marparatas do ahu songon raja naboru, sedo na mabalu ahu seng anjai idahonku pusok ni uhur. (Jes. 47:7, 8.) 18:7 berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan, yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya: Aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung.
18:8 Halani ai ibagas sadari do roh bani sitarononni: Hamateian, pusok ni uhur ampa lohei, dob ai tutungon ma ia bani apuy, ai na gogoh do Tuhan Naibata, na manguhumsi. (Jes. 47:9; Jer. 50:31.) 18:8 Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan; dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah, yang menghakimi dia, adalah kuat.”
18:9 Tangisan anjaha doruhan ni raja-raja ni tanoh in ma ia, ai ma hasomanni marbangkis anjaha marhabutakon sanggah na iidah sidea timus ni apuy, na manutungsi ai. (bd. 17:2.) 18:9 Dan raja-raja di bumi, yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia, akan menangisi dan meratapinya, apabila mereka melihat asap api yang membakarnya.
18:10 Mandaoh-daoh mando sidea jongjong halani biar mangidah sitarononni ai, nini: Aih, aih, ale huta Babel na bolon in anjaha na toguh in! ibagas sajam do mangonai hu bam. (bd. 14:8; Jes. 21:9.) 18:10 Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan mereka akan berkata: “Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam satu jam saja sudah berlangsung penghakimanmu!”
18:11 Tangis anjaha marhoru do partiga-tiga ni tanoh on mangidahsi, halani seng dong be na mamboli boniaga ni sidea, (Hes. 27:36.) 18:11 Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka,
18:12 ai ma boniaga omas pakon pirak, mata intan, mutiara, hiou putih, hasumba, sitora, hiou sigerger pakon sagala hayu na misbou-misbou, pakon masam ni parugas na pinauli humbani gading, pakon parkakas na pinauli humbani hayu na maharga, humbani tombaga, bosi ampa batu marmar, (Hes. 27:12, 13, 22.) 18:12 yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutera dan kain kirmizi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam,
18:13 ambah ni ai kulit manis pakon minak na morum, hamonan, mir pakon dahupa, anggur, minak jetun, topung pakon gandum, lombu pakon biri-biri, huda pakon gareta, jabolon pakon jolma. 18:13 kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia.
18:14 Buah ni hayu pe, na hinarosuhkon ni uhurmu, mosor do humbam, anjaha sagala hajengeson ampa hajombuton magou do humbam, seng anjai jumpah be ai. 18:14 Dan mereka akan berkata: “Sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang dari padamu, dan tidak akan ditemukan lagi.”
18:15 Halak na martiga-tigahon ai, na dob bayak marhitei ai. jongjong do mandaoh-daoh, halani mabiar mangidah sitarononni, tangis anjaha mandoruhi, nini: (Hes. 27:36.) 18:15 Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap,
18:16 Aih, aih, huta na banggal in, na marhiou hiou putih, saholat ampa hasumba, nilampis bani omas, mata intan pakon mutiara! Ibagas sajam do mahansur habayakon na sonai! (bd. 17:4.) 18:16 mereka berkata: “Celaka, celaka, kota besar, yang berpakaian lenan halus, dan kain ungu dan kain kirmizi, dan yang dihiasi dengan emas, dan permata dan mutiara, sebab dalam satu jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa.”
18:17 Anjaha haganup kapiten ni kapal ampa halak siparlayar, halak siparhorja i kapal ampa na marpansarian hun laut, jongjong do sidea mandaoh-daoh, (Hes. 27:27-29.) 18:17 Dan setiap nakhoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut, berdiri jauh-jauh,
18:18 anjaha doruh-doruh mangidah timus ni apuyni ai, nini: Huta ja ma na songon huta na banggal an? (Jes. 34:10.) 18:18 dan berseru, ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya: “Kota manakah yang sama dengan kota besar ini?”
18:19 Inahkon sidea ma orbuk bani uluni, sanggah na tangis-tangis anjaha na mandoruhi ai, nini: Aih, aih, huta na banggal in, na mambahen bayak sagala siparkapal na i laut marhitei artani! Ibagas sajam do seda haganupan ai! (Jes. 27:30-34.) 18:19 Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru, sambil menangis dan meratap, katanya: “Celaka, celaka, kota besar, yang olehnya semua orang, yang mempunyai kapal di laut, telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam satu jam saja ia sudah binasa.
18:20 Marmalas ni uhur ma pasalsi, ale nagori atas, ale halak na mapansing, apostel ampa nabi-nabi! Ai domma idabuh Naibata uhum bani halani nasiam. (Jes. 44:23; Jer. 51:48.) 18:20 Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu.”
18:21 Jadi roh ma sada malekat na gogoh mangangkat sada batu na salosung banggalni, anjaha idabuhkon ma ai hu laut, nini ma: Sonai ma sampakhononhon huta Babel na banggal in, anjaha seng anjai jumpah be. (Jer. 51:63, 64; Hes. 26:11.) 18:21 Dan seorang malaikat yang kuat, mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya: “Demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi.
18:22 Seng tarbogei be ibagas ho sora ni parhusapi pakon sipandoding, sipartulila, pakon sipartarompit; seng jumpah be ibagas ho situkangi atap aha pe, anjaha sora hun losung pe seng tarbogei be ibagas ho; (Jes. 24:8; Hes. 26:13.) 18:22 Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling dan sangkakala, tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu.
18:23 anjaha sinondang ni sada palita pe lang be marsinalsal ibagas ho, anjaha sora ni siparunjuk pakon tunanganni seng tarbogei be itongah-tongahmu. Ai partiga-tigamu do gabe halak na sangap-sangap i tanoh on, anjaha sagala bangsa kahou do ibahen uti-utianmu; (Jes. 23:8; Jer. 7:34; 16:9.) 18:23 Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan.”
18:24 anjaha ibagas huta ai do jumpah daroh ni nabi-nabi pakon halak na mapansing, sonai homa daroh ni haganup na dob binunuh iatas tanoh in. (bd. 17:6; 19:2; Jer. 51:49.) 18:24 Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang, yang dibunuh di bumi.
<< Wahyu 17 Wahyu 19 >>