Wahyu 17

17:1 Dob ai roh ma sada humbani malekat na pitu ai, na manjolom batil na pitu ai, marsahap ma ai hubangku, nini ma: Roh ma, ase hupatuduhkon bam uhum bani boru jalang na banggal ai, na hundul bani bah na mabuei ai. (bd. 15:1; Jer. 51:13.) 17:1 Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku: “Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya.
17:2 Hasomanni marbangkis do raja-raja ni tonah in, anjaha mabuk do ganup pangisi ni dunia on ibahen anggur parbangkisonni ai. (bd. 14:8; 18:3; Jes. 23:17.) 17:2 Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya.”
17:3 Jadi iboan ma ahu ibagas tonduy hubani sada halimisan. Jadi huidah ma sada naboru, hundul bani sada binatang sigerger, na gok bani goran panrisaion, pitu do uluni anjaha sapuluh tandukni. (bd. 13:1.) 17:3 Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk.
17:4 Ia pakeian ni naboru ai hiou saholat pakon hiou hasumba do, na ilampis bani omas, intan pakon mutiha; adong do bani tanganni panginuman omas, gok marisi hagigi pakon habutakon ni parbangkisonni. (bd. 18:16; Jer. 51:7; Hes. 28:13.) 17:4 Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya.
17:5 Bani pardompakanni tarsurat do sada goran na marrusia: Babel na banggal in, inang ni sagala parbangkison pakon hagigi na i tanoh on. (bd. 16:19; Dan. 4:27.) 17:5 Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia: “Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi.”
17:6 Jadi huidah do naboru ai mabuk ibahen daroh ni halak na mapansing ampa daroh ni saksi-saksi ni Jesus. Longang tumang do uhurhu mangidahsi. (bd. 18:24.) 17:6 Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran.
17:7 Gabe ihatahon malekat ai ma dompak ahu: Mase longang uhurmu? Hupatugah ma hubam rusia ni naboru on pakon rusia ni binatang na mambobansi ai, na marulu pitu anjaha na martanduk sapuluh ai. 17:7 Lalu kata malaikat itu kepadaku: “Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh itu.
17:8 Ia binatang na niidahmai, na manggoluh do ai hinan, sonari lang be, anjaha naik ma ai use hun ruang partoruh ai, laho masuk hu hamagouan; anjaha sagala pangisi ni tanoh in, na so tarsurat goranni bani buku hagoluhan humbani tombei ni dunia on, longang ma mangidah binatang ai, na dob dong hinan, sonari seng dong be, hape roh use. (bd. 13:1, 2; Dan. 7:3.) 17:8 Adapun binatang yang telah kaulihat itu, telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran, apabila mereka melihat, bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi.
17:9 Ibagas on porlu do pangarusion na marhasoman hauhuron! Na pitu ulu ai, ai ma pitu dolog, na hinundulan ni naboru ai, anjaha pitu raja do ai. (bd. 13:18.) 17:9 Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat: ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk,
17:10 Lima hunjai domma madabuh, na sada adong ope, na sada nari lang roh ope; anjaha anggo roh, tongkin do hansa ia adong. 17:10 ketujuhnya adalah juga tujuh raja: lima di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja.
17:11 Ia binatang, na adong hinan, anjaha sonari seng dong be, ai do na paluahkon, anjaha humbani na pitu ai do ai, anjaha nalaho ma ia hu hamagouan. 17:11 Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja kedelapan dan namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan.
17:12 Ia na sapuluh tanduk niidahmai, ai ma sapuluh raja, na so manjalo harajaonni ope. Tapi jaloon ni sidea do kuasa songon raja-raja sajam dokahni rap pakon binatang ai. (bd. 13:1; Dan. 7:20, 24.) 17:12 Dan kesepuluh tanduk yang telah kaulihat itu adalah sepuluh raja, yang belum mulai memerintah, tetapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan binatang itu.
17:13 Sauhur do sidea anjaha ibere sidea do gogoh pakon kuasa ni sidea bani binatang ai. 17:13 Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka mereka berikan kepada binatang itu.
17:14 Marmunsuh ma sidea dompak Anak ni biri-biri in, tapi taluhononkon ni Anak ni biri-biri in do sidea; ai Ia do tuan ni sagala tuan anjaha Raja ni sagala raja. Halak na raphonsi ai pe monang do, ai ma sagala na nidilo, na pinilih anjaha na porsaya. (bd. 19:14, 16.) 17:14 Mereka akan berperang melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia.”
17:15 Dob ai nini ma dompak ahu: Ia sagala bah na niidahmai, na hinundulan ni boru jalang ai, ai ma bangsa-bangsa, halak simbuei, suku pakon hata. (Jes. 8:7; Jer. 47:2.) 17:15 Lalu ia berkata kepadaku: “Semua air yang telah kaulihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa.
17:16 Ia tanduk na sapuluh ai, na niidahmai, pakon binatang ai, domdoman ni sidea ma boru jalang ai, lungunan ma bahenon ni sidea ia anjaha talanjang, panganon ni sidea ma dagingni, anjaha tutungon ni sidea ma ia bani apuy. (ay. 12, 13; 18:8.) 17:16 Dan kesepuluh tanduk yang telah kaulihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api.
17:17 Ai ipuhoi Naibata do uhur ni sidea, laho pasaudkon sura-sura ni uhurNi, laho pasadahon sura-sura ni sidea, laho mangondoshon harajaon ni sidea bani binatang ai, ronsi saud hagogok ni hata ni Naibata. (bd. 10:7.) 17:17 Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi.
17:18 Ia naboru, na niidahmai, ai ma huta na banggal in, na manggomgomi raja-raja na i tanoh on. (bd. 18:10; Ps. 2:2; 89:28.) 17:18 Dan perempuan yang telah kaulihat itu, adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi.”
<< Wahyu 16 Wahyu 18 >>