Wahyu 14

14:1 Jadi mangkawah ma ahu, anjaha tonggor ma, jongjong do Anak ni biri-biri in iatas dolog Sion anjaha rap pakonsi saratus ompat puluh ompat ribu halak; tarsurat do goranni pakon goran ni Bapani bani pardompakan ni sidea. (bd. 3:12; 7:4.) 14:1 Dan aku melihat: sesungguhnya, Anak Domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan Dia seratus empat puluh empat ribu orang dan di dahi mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-Nya.
14:2 Hubogei ma sora hun nagori atas songon parhasak ni buei bah banggal anjaha songon pardobur ni longgur na maling; ia sora na hutangar ai, songon sora ni husapi na giniut ni parhusapi do. (bd. 1:15.) 14:2 Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya.
14:3 Idodingkon sidea do doding na baru ilobei ni paratas ai ampa ilobei ni pargoluh na ompat ai ampa sintua ai; sahalak pe seng dong na boi mangguruhon doding ai, sobali sisaratus ompat puluh ompat ribu halak ai, na tinobus hun tanoh in. (bd. 5:9; Ps. 33:3; 96:1.) 14:3 Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain dari pada seratus empat puluh empat ribu orang yang telah ditebus dari bumi itu.
14:4 Sidea do na so pabutakhon dirini bani naboru; songon anakboru na so haliaban do sidea. Iirikkon sidea do Anak ni biri-biri in, atap huja pe Ia laho. Sidea do na dob tinobus humbani hajolmaon, limbuah bani Naibata pakon bani Anak ni biri-biri in. (2 Kor. 11:2; Ep. 5:27.) 14:4 Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba itu ke mana saja Ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu.
14:5 Seng dong dapot ladung bani pamangan ni sidea. Seng dong tikas bani sidea. (Jes. 53:9.) 14:5 Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta; mereka tidak bercela.
14:6 Huidah ma sada malekat na legan habang itongah langit; adong do bani ambilan na madear sisadokah ni dokahni, siambilankononni bani na mangiankon tanoh in, bani haganup bangsa, marga, hata pakon suku, (bd. 8:13.) 14:6 Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum,
14:7 anjaha maling do sonari mangkatahon: Habiari nasiam ma Naibata anjaha pasangap ma Ia, ai domma jumpah panorang ni panguhumonni! Sombah nasiam ma Ia, sitompa langit pakon tanoh pakon laut pakon sagala bah tubuh! (2 Mus. 10:11.) 14:7 dan ia berseru dengan suara nyaring: “Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman-Nya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.”
14:8 Jadi mangihut ma malekat na legan, ai ma na paduahon, ihatahon ma: Domma madabuh, domma madabuh Babilon na banggal in, na mambahen mabuk sagala bangsa marhitei anggur sipagarang uhur parbangkison. (bd. 18:2; Jes. 21:9; Jer. 51:7.) 14:8 Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata: “Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya.”
14:9 Dob ai mangihut ma bani sidea malekat na legan, ai ma na patoluhon, na manghatahon maling: Barang ise na manombah binatang ai ampa gana-ganani, anjaha na manjalo tanda ai bani bohini atap bani tangani, (bd. 13:12-17.) 14:9 Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring: “Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,
14:10 maningon inumonni do anggur hamarahon ni Naibata, na dob pinasirsir seng maragu ibagas panginuman hamarahonni; siarsik-arsikon do ia ibagas apuy pakon hirtah ilobei ni sagala malekat na pansing in ampa ilobei ni Anak ni biri-biri in. (bd. 16:19; Jes. 51:17; Jer. 25:15.) 14:10 maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murka-Nya; dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba.
14:11 Naik ma timus ni hamarsikon ni sidea ronsi sadokah ni dokahni. Seng jumpahan parsaranan arian borgin sagala na manombah binatang ai pakon gana-ganani, sonai sijalo tanda ni goranni ai. (bd. 19:3; Jes. 34:9.) 14:11 Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barangsiapa yang telah menerima tanda namanya.”
14:12 Ibagas on sabar do uhur ni halak na pansing, siramothon titah ni Naibata pakon haporsayaon bani Jesus. (bd. 12:17; 13:10.) 14:12 Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus.
14:13 Jadi hubogei ma sora hun nagori atas, na mangkatahon: Surathon ma: Martuah ma na matei ibagas Tuhan in humbani sonari nari. Tongon, nini Tonduy in, na marsaran ma sidea humbani halojaon ni sidea, ai na mangihut ma bani sidea na hinorjahon ni sidea. 14:13 Dan aku mendengar suara dari sorga berkata: Tuliskan: “Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini.” “Sungguh,” kata Roh, “supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka.”
14:14 Dob ai mangkawah ma ahu, anjaha tonggor ma: Sada hombun na lopak, anjaha iatas hombun ai hundul sahalak na usih hubani Anak ni jolma in, marsortali omas bani uluni anjaha sasabi na marot bani tanganni. (Dan. 7:13; Mat. 13:39, 41.) 14:14 Dan aku melihat: sesungguhnya, ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti Anak Manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepala-Nya dan sebilah sabit tajam di tangan-Nya.
14:15 Jadi haluar ma sada malekat na legan hun rumah panumbahan ai, na mardilo-dilo marhitei sora na maling hubani na hundul iatas hombun ai: Sabihon ma sasabimu anjaha sabi ma, ai jumpah ma panorang sabion, ai masak tumang ma sisabion na i tanoh in. (Joel 4:13.) 14:15 Maka keluarlah seorang malaikat lain dari Bait Suci; dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu: “Ayunkanlah sabit-Mu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai; sebab tuaian di bumi sudah masak.”
14:16 Jadi isabihon na hundul iatas hombun ai ma sasabini hu tanoh in, isabi ma tanoh in. 14:16 Dan Ia, yang duduk di atas awan itu, mengayunkan sabit-Nya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah.
14:17 Luar ma homa malekat na legan hun rumah panumbahan na i nagori atas in, ia pe manjolom sasabi na marot do. 14:17 Dan seorang malaikat lain keluar dari Bait Suci yang di sorga; juga padanya ada sebilah sabit tajam.
14:18 Anjaha luar ma humbani anjap-anjap ai sada malekat na legan na markuasa pasal apuy, na mandilohon marhitei sora na maling hubani na manjolom sasabi na marot ai, nini: Sabihon ma sasabimu na marot in, buati ma haganup buah ni hayu anggur na i tanoh in, ai domma mabei buahni. 14:18 Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah; ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya: “Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak.”
14:19 Jadi isabihon malekat ai ma sasabini hu tanoh in, ibuati ma sagala buah ni hayu anggur na i tanoh in, anjaha igijigkon ma ai hu kilang hamarahon ni Naibata na banggal ai. (bd. 19:15; Joel 4:13.) 14:19 Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah.
14:20 Idarat ni huta ai do idogei buah anggur ai, gabe mandarat ma daroh humbani pangilangan ai pala das hubani kokang ni huda, saribu onom ratus stadia daohni. (Jes. 63:3.) 14:20 Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya dua ratus mil.
<< Wahyu 13 Wahyu 15 >>