Wahyu 13

13:1 Jadi huidah ma mandarat humbagas laut ai sada binatang, sapuluh do tandukni anjaha pitu uluni. Bani tandukni ai adong do sapuluh sortali anjaha goran-goran panrisaion do bani uluni ai. (bd. 11:7; 17:3, 9, 12; Dan. 7:7.) 13:1 Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh; di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat.
13:2 Ia binatang na huidah ai songon begu do rupani, naheini songon nahei ni gipul anjaha babahni songon babah ni singa. Ibere naga ai ma gogohni bani, sonai age hotakni ampa kuasa banggal. (bd. 7:4; 12:3.) 13:2 Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan takhtanya dan kekuasaannya yang besar.
13:3 Huidah do sada humbani uluni ai ugahan, sihamateihononni namin; hape malum do ugahni sihameteihononkonni ai. Jadi longang ma ganup tanoh on mangidah binatang ai. (bd. 17:8.) 13:3 Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu.
13:4 Isombah sidea ma naga ai, sibere kuasa bani binatang ai; binatang ai pe isombah sidea ma, nini: Ise ma na doskon binatang in, anjaha ise ma na mangasup mangimbangsi? 13:4 Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata: “Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?”
13:5 Ibere ma bani sada babah, na mangkatahon hata pangenjengon pakon panrisaion; ibere ma kuasa bani mandalankon ai ompat puluh dua bulan dokahni. (bd. 11:2; Dan. 7:8, 11, 25.) 13:5 Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat; kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan lamanya.
13:6 Ibuha ma babahni manrisai Naibata, manrisai Goranni pakon iananni pakon na marianan i nagori atas. (bd. 16:9; 22:3.) 13:6 Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat nama-Nya dan kemah kediaman-Nya dan semua mereka yang diam di sorga.
13:7 Ibere ma kuasa bani mammunsuhi halak na pansing pakon mantaluhon sidea; ibere do homa hubani kuasa manggomgomi sagala marga, suku hata pakon bangsa. (bd. 11:7; Dan. 7:21.) 13:7 Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa.
13:8 Anjaha sombahon ni haganup pangisi ni tanoh on ma ia, sagala na so tarsurat goranni humbani mula ni dunia on bani buku hagoluhan ni Anak ni biri-biri ai, na dob tarbunuh ai. (bd. 17:8; Dan. 12:1; Ps. 69:29.) 13:8 Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih.
13:9 Sagala na marpinggol, itangihon ma! 13:9 Barangsiapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!
13:10 Sagala sipanaban maningon tartaban do; sagala sipamunuh marhitei podang maningon matei do bunuhon ni podang. Ibagas ia sabar anjaha porsaya do halak na mapansing.(bd. 14:12; Jer. 15:2; Mat. 26:52.) 13:10 Barangsiapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan; barangsiapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang.
13:11 Dob ai huidah ma sada binatang na legan mandarat hun tanoh, dua do tandukni songon tanduk ni biri-biri, anjaha songon parsahap ni naga ai do parsahapni. (bd. 16:13; Mat. 7:15.) 13:11 Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga.
13:12 Idalankon do sagala kuasa ni binatang na parlobei ai i lobeini. Isuruh do tanoh on pakon sagala na marianan i bagas, manombah binatang na parlobei ai, simada ugah hamateian na dob malum ai. (ay. 2, 4, 5, 7.) 13:12 Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh.
13:13 Ibahen do tanda na banggal, pala ipaturun apuy hun langit hu tanoh ilobei ni jolma. (Mat. 24:24; 2 Tes. 2:9, 10.) 13:13 Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang.
13:14 Ipakahou do sagala na marianan i tanoh in marhitei tanda halongangan, na ibere hubani sidalakononni ilobei ni binatang ai; ai ihatahon do bani sagala na mangiankon tanoh in, mambahen gana-gana bani binatang ai, na dob ugahan hinan ibahen podang, hape manggoluh do. (5 Mus. 13:2-4.) 13:14 Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda, yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu.
13:15 Ibere do kuasa bani mambere hosah bani gana-gana ni binatang ai, gabe boi marsahap gana-gana ni binatang ai, anjaha isuruh do na mambunuh sagala na so manombah gana-gana ni binatang ai. (Dan. 3:5.) 13:15 Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang, yang tidak menyembah patung binatang itu, dibunuh.
13:16 Anjaha isuruh ma haganup, na etek ampa na magodang, na bayak ampa na musil, halak na mardeka pakon jabolon, mambahen tanda bani tanganni atap bani pardompakanni, (bd. 19:20.) 13:16 Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya,
13:17 ase ulang boi atap ise mamboli atap manjual, anggo seng dong bani tanda ai, ai ma goran ni binatang ai atap bilangan ni goranni. (bd. 15:2.) 13:17 dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya.
13:18 Ibagas on porlu hauhuron. Barang ise na maruhur, ietong ma bilangan ni binatang ai: Bilangan ni sada jolma do ai, anjaha onom ratus onom puluh onom do bilangan ai. (bd. 17:9.) 13:18 Yang penting di sini ialah hikmat: barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah enam ratus enam puluh enam.
<< Wahyu 12 Wahyu 14 >>