Wahyu 11

11:1 Dob ai ibere ma bangku sada buluh songon tungkot sibar-sibar anjaha nini ma: Jongjong ma ho, sibar ma rumah ni Naibata pakon anjap-anjap in ampa na marsombah ibagas in. (Hes. 40:3.) 11:1 Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: “Bangunlah dan ukurlah Bait Suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya.
11:2 Tapi alaman pardarat ni rumah panumbahan in ulang sibar, laosi ma in, ai domma iondoshon in bani bangsa sipajuh begu-begu. Dogei-dogeian ni sidea ma huta na pansing in ompat puluh dua bulan dokahni. (bd. 12:6, 14; 13:5; Luk. 21:24.) 11:2 Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak Kota Suci empat puluh dua bulan lamanya.”
11:3 Anjaha bereonku do kuasa bani saksingku na dua ai, ase manjahai sidea saribu dua ratus onom puluh ari dokahni, marhiouhon guni. 11:3 Dan Aku akan memberi tugas kepada dua saksi-Ku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, seribu dua ratus enam puluh hari lamanya.
11:4 Sidea ma na dua hayu jetun pakon na dua parsuluhan, na jongjong ilobei ni Tuhan samada tanoh on. (Sak. 4:3, 11-14.) 11:4 Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam.
11:5 Anggo adong na sihol mansedahon sidea, kaluar ma apuy humbani babah ni sidea mamboiskon munsuhni; anggo dong na sihol mansedahon sidea, sonai ma maningon matei sidea. (2 Raj. 1:10.) 11:5 Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu.
11:6 Na markuasa do sidea mangkunsi langit, ase ulang roh udan sadokah panorang manjahai sidea. Na markuasa do sidea paubahkon bah gabe daroh anjaha manghonahon bagei sitaronon bani tanoh in, atap sonaha hotopni nini uhur ni sidea. (2 Mus. 7:19; 1 Raj. 17:1.) 11:6 Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat; dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya.
11:7 Anggo domma idobkon sidea hasaksian ni sidea, tangkog ma binatang ai hun ruang partoruh ai, laho marmunsuh dompak sidea, taluhononni ma sidea anjaha bunuhonni. (bd. 13:1, 7; 17:8.) 11:7 Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka.
11:8 Ragei ma bangkei ni sidea i alaman ni huta na banggal in, na margoran mangihutkon partonduyon Sodom pakon Masir, ijai do homa Tuhan ni sidea tarsilang. (bd. 16:19; Jes. 1:9, 10; Luk. 13:34.) 11:8 Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan.
11:9 Jadi idahon ni buei bangsa, suku, hata pakon marga ma bangkei ni sidea tolu satongah ari dokahni, anjaha seng ilopas sidea tanomon bangkei ni sidea ai. 11:9 Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan.
11:10 Jadi sagala na mangiankon tanoh on, marmalas ni uhur ma anjaha marmegah-megah mangidah sidea, pala marsitongosan siluah samah sidea, halani nabi na dua on do sipangarsik-arsik hinan bani na mangiankon tanoh on. 11:10 Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi.
11:11 Dob salpu tolu satongah ari, sorap ma Tonduy hagoluhan na humbani Naibata bani sidea, jongjong ma sidea, jadi mabiar tumang ma sagala na mangidah sidea. (Hes. 37:5, 10.) 11:11 Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut.
11:12 Ibogei sidea ma sora na maling hun nagori atas, na mangkatahon bani sidea: Naik ma hujon! Jadi naik ma sidea hu nagori atas ibagas hombun, iidah munsuh ni sidea. (2 Raj. 2:11.) 11:12 Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka: “Naiklah ke mari!” Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka.
11:13 Bani panorang ai masa ma lalou banggal, marumbak ma saparsapuluh ni huta ai, matei ma bani lalou ai pitu ribu halak, mabiar ma sagala na tading, anjaha ipasangap sidea ma Naibata na i nagori atas. (bd. 6:12; 16:18.) 11:13 Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh, dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga.
11:14 Domma salpu bursik-bursik na paduahon; tonggor ma, barah ma roh hamagouan na patoluhon. (bd. 9:12; 12:12.) 11:14 Celaka yang kedua sudah lewat: lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul.
11:15 Dop ai isompul malekat na papituhon ai ma tarompitni, jadi masa ma sora na gogoh i nagori atas, na mangkatahon: Domma ondos bani Tuhanta pakon bani Kritusni harajaon ni dunia on, manrajai ma Ia ronsi sadokah ni dokahni.(bd. 12:10; Ps. 2:2; Dan. 2:44; 7:27.) 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: “Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.”
11:16 Ia sintua na dua puluh ompat ai, na hundul bani hotakni bei ilobei ni Naibata, manrogop ma marsombah bani Naibata. (bd. 4:4, 10; 7:11.) 11:16 Dan kedua puluh empat tua-tua, yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka, tersungkur dan menyembah Allah,
11:17 Nini sidea ma: Na mangkatahon tarima kasih do hanami Bamu, Ham Tuhan Naibata, Sigomgom haganup, na dong sonari ampa na dob dong hinan, halani na dob ijalo Ham kuasamu na banggal in anjaha bangkit Raja Ham. (bd. 4:8.) 11:17 sambil berkata: “Kami mengucap syukur kepada-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja
11:18 Manringis do sagala bangsa, gabe roh do ringismu; jumpah ma panorangni, ase hona uhum sagala na dob matei lanjar mambere upah bani juak-juakmu, nabi-nabi ai, pakon halak na pansing ronsi sagala na mangkabiari Goranmu, na etek ampa na banggal, sonai homa laho mansedahon siparseda tanoh in. (bd. 8:7; 16:18, 21; 2 Mus. 31:7.) 11:18 dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar dan untuk membinasakan barangsiapa yang membinasakan bumi.”
11:19 Dob ai ungkab ma rumah panumbahan ni Naibata i nagori atas, gabe taridah ma poti parpadananNi ibagas rumah panumbahan ai, anjaha masa ma hilap, sora-sora pakon longgur ampa lalou pakon sira-sira na banggal-banggal. (bd. 15:5; 2 Mus. 9:24; 19:16.) 11:19 Maka terbukalah Bait Suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjian-Nya di dalam Bait Suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat.
<< Wahyu 10 Wahyu 12 >>