Filemon 1

1:1 Humbani si Paulus, na tartutup halani Kristus Jesus, ampa si Timoteus, sanina in, hubani si Pilemon, na hinaholongan ampa hasoman sahorjanami, (Ep. 3:1.) 1:1 Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami
1:2 ampa hubani si Appia, botounami, ampa hubani si Arkippus, hasomannami maruntol, ampa hubani kuria na martumpu i rumahmu: (Kol. 4:17.) 1:2 dan kepada Apfia saudara perempuan kita dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita dan kepada jemaat di rumahmu:
1:3 Idop ni uhur ma bani nasiam ampa damei humbani Naibata, Bapanta, ampa humbani Tuhan Jesus Kristus. 1:3 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
1:4 Mangkatahon tarima kasih do ahu tongtong bani Naibatangku, siap hudingat ham bani tonggongku. (Rom 1:8; Ep. 1:15, 16.) 1:4 Aku mengucap syukur kepada Allahku, setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku,
1:5 Ai hubogei do holong ni uhurmu ampa habujuronmu bani Tuhan Jesus pakon dompak haganup halak na mapansing. (Kol. 1:4, 9.) 1:5 karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus.
1:6 Anjaha hutonggohon do, ase parsaoranmu ibagas haporsayaon in mangkorhon panandaion ma in bani haganup na madear na adong banta ibagas Kristus. (Pil. 9:10.) 1:6 Dan aku berdoa, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus.
1:7 Holongmu ai, ham saninangku, ihorhon do bangku buei malas ni uhur ampa apoh-apoh, ai ipahinsah ham do uhur ni halak na mapansing in. (2 Kor. 7:4.) 1:7 Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kauhiburkan, saudaraku.
1:8 Halani ai, age pe barani do namin ahu ibagas Kristus, mamarentahkon bamu mambahen na patut, 1:8 Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan,
1:9 tapi dearan ma halani uhur holong ahu mangindo bamu, ahu, si Paulus, sada halak na dob matua, na targari nuan halani Kristus Jesus. 1:9 tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya dari padamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagipula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus,
1:10 Ase huelek-elek ma ham pasal si Onesimus (na marguna), anakku ibagas Kristus, na hutubuhkon sanggah na tartutup on ahu. (1 Kor. 4:15; Gal. 4:19; Kol. 4:9.) 1:10 mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus
1:11 Seng marguna hinan ia bamu, tapi sonari marguna ma bamu age bangku. 1:11 — dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku.
1:12 Husuruh do ia mulak bamu, tampuk ni atei-ateihu do ia. 1:12 Dia kusuruh kembali kepadamu — dia, yaitu buah hatiku –.
1:13 Sihol do namin jolomanku ia, ase gantihmu ia laho patorsa-torsahon ahu, na tartutup on halani ambilan na madear in. (Pil. 2:30.) 1:13 Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil,
1:14 Tapi seng ra ahu mambahen age aha pe, anggo seng humbani dear ni uhurmu, ase ulang ma songon paksaan dear ni layakmu, tapi humbani rosuh ni uhurmu ma. (2 Kor. 9:7.) 1:14 tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela.
1:15 Ra, ase sirang pe ia tongkin humbamu, ase lalab do ia bamu, 1:15 Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari padamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya,
1:16 seng be songon sada jabolon, tapi lobih ma humbani jabolon, ai ma sanina na hinaholongan, tarlobih hubangku, tontu lobihan ma bamu, ibagas daging ampa ibagas Tuhan in. (1 Tim. 6:2.) 1:16 bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari pada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih, bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan.
1:17 Ase anggo huanmu do ahu ihira ham, jalo ham ma ia songon ahu. 1:17 Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri.
1:18 Tapi, anggo adong salahni atap utangni bamu, hubangku ma ai parkirahon ham. 1:18 Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku —
1:19 Ahu, si Paulus, manuratkon on marhitei tanganku sandiri: Ahu ma manggalar ai; seng pala tarsingatanku, na marutang do ham namin pasal dirimu hubangku. 1:19 aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri: Aku akan membayarnya — agar jangan kukatakan: “Tanggungkanlah semuanya itu kepadamu!” — karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri.
1:20 Ham saninangku, sihol do humbamu maruntung ahu ibagas Tuhan in; pahinsah ham ma uhurhu ibagas Kristus. 1:20 Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan: Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus!
1:21 Tenger do uhurhu, sanggah na manurat on, balosanmu do na hupindohon, lobih tene humbani na huhatahon. 1:21 Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih dari pada permintaanku ini akan kaulakukan.
1:22 Ambah ni ai pasirsir ham ma ianan bangku, ai mangarap do ahu, halani tonggonasiam bereonNi do mulak ahu bani nasiam. (Pil. 1:25; 2:24.) 1:22 Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu.
1:23 Manongos tabi bamu, si Epapras, hasomanku tartutup ibagas Kristus Jesus, (Kol. 1:7; 4:12.) 1:23 Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus,
1:24 sonai homa si Markus, si Aristarkus, si Demas ampa si Lukas, hasomanku sahorja. (Lah. 12:12; 27:2; Kol. 4:10, 14; 2 Tim. 4:10.) 1:24 dan dari Markus, Aristarkhus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku.
1:25 Ihasomani idop ni uhur ni Tuhan Jesus Kristus ma tonduynasiam. (Pil. 4:23.) 1:25 Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu!
<< Titus 3 Ibrani 1 >>