Matius 9

9:1 Dob ai masuk ma Ia hu parau, laho ma mandipar, gabe das ma Ia hu hutani. 9:1 Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah Ia ke kota-Nya sendiri.
9:2 Jadi iboan halak ma hu-Bani sada halak na oyangon, tibal bani podomanni. Jadi dob iidah Jesus haporsayaon ni sidea, nini ma dompak na oyangon ai: Tenger ma uhurmu ambia, domma sasap dousamu! 9:2 Maka dibawa oranglah kepada-Nya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: “Percayalah, hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni.”
9:3 Anjaha tonggor ma, deba humbani sibotoh surat marpingkir ibagas uhurni: Na mangapasi Naibata do halak on! 9:3 Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya: “Ia menghujat Allah.”
9:4 Tapi ibotoh Jesus do pingkiran ni sidea ai, gabe nini ma: Mase ma jahat pingkirannasiam ibagas? (bd. 12:25; Joh. 2:25.) 9:4 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata: “Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?
9:5 Na ija do urahan hataonkon: “Domma sasap dousamu”, atap mangkatahon: “Jongjong ma ho, mardalan ma ho?” 9:5 Manakah lebih mudah, mengatakan: Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan: Bangunlah dan berjalanlah?
9:6 Tapi ase ibotoh nasiam, na markuasa do Anak ni jolma in manasap dousa i tanoh on, ihatahon ma bani na oyangon ai: Jongjong ma ho, boan ma podomanmu, mulak ma ho hu rumahmu! 9:6 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa” — lalu berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu –: “Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!”
9:7 Jadi jongjong ma ia, lanjar mulak hu rumahni. 9:7 Dan orang itu pun bangun lalu pulang.
9:8 Mangidah ai na mabuei ai, mabiar ma sidea anjaha ipuji ma Naibata, na mambere kuasa na sonai banggalni bani jolma. 9:8 Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia.
9:9 Dob laho ia hunjai, iidah Jesus ma sada halak na margoran si Mateus, hundul i kantor sohei. Nini ma hubani: Irikkon Ahu! Jadi jongjong ma ia, lanjar iirikkon ma Jesus. 9:9 Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu Ia berkata kepadanya: “Ikutlah Aku.” Maka berdirilah Matius lalu mengikut Dia.
9:10 Jadi sanggah mangan Jesus i rumah ai, buei do sijalo sohei pakon pardousa rap mangan pakon Jesus ampa susianni ai. 9:10 Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid-murid-Nya.
9:11 Mangidah ai, nini Parisei ai ma hubani susianni ai: Mase ma rap mangan gurunima rap pakon sijalo sohei ampa pardousa? (Luk. 15:2.) 9:11 Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus: “Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?”
9:12 Ibogei Jesus ma ai, gabe nini ma: Seng porlu doktor bani halak na jorgit, bani na boritan do. 9:12 Yesus mendengarnya dan berkata: “Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
9:13 Laho ma nasiam, mangguruhon arti ni hata on: Idop ni uhur do harosuh ni uhurhu, sedo galangan. Ai roh pe Ahu, sedo mandilo parpintor, halak pardousa do. (1 Sam. 15:22; Hos. 6:6.) 9:13 Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini: Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.”
9:14 Dob ai roh ma hu-Bani susian ni si Johannes manungkun: Mase marpuasa hanami pakon halak Parisei, hape susianmu lang? (Luk. 18:12.) 9:14 Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata: “Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?”
9:15 Jadi nini Jesus ma hubani sidea: Mintor tarbahen ma marhoru hasoman-hasoman ni siparunjuk sadokah rap ope siparunjuk ai pakon sidea? Tapi na roh ma arini, buaton ma siparunjuk ai humbani sidea, jadi ijai ma sidea marpuasa. (Joh. 3:29.) 9:15 Jawab Yesus kepada mereka: “Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berdukacita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa.
9:16 Seng dong halak mandungkaphon hiou na baru bani hiou na dob madotei, ai rigatkonon ni hiou na baru ai do hiou na dob madotei ai, gabe roh bangbangni ma na marigat ai. (Joh. 1:17.) 9:16 Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya.
9:17 Seng ipausei halak anggur na baru hubagas gusi huling-kuling na buruk, mapultak holi gusi ai, gabe mambur anggur ai anjaha maseda iananni ai. Hubagas gusi huling-kuling na baru do nahkonon anggur na baru, jadi simpan ma haduasi ai. 9:17 Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya.”
9:18 Sanggah marsahap Ia pasal ai hubani sidea, tonggor ma, roh ma sada halak kopala ni sinagoge (rumah parguruan), manrogop hu lobeini, lanjar nini ma: Tongkin on ope matei borungku; tapi roh ma Ham, anjaha tampeihon Ham ma tanganMu, ase manggoluh use ia. 9:18 Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata: “Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tangan-Mu atasnya, maka ia akan hidup.”
9:19 Jadi jongjong ma Jesus, iirikkon ma ia, sonai homa susianNi ai. 9:19 Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-murid-Nya.
9:20 Jadi adong ma sada naboru, na dob sapuluh dua tahun sai roh pantang ni hiouni; idohori ma Ia hun pudini lanjar ijamah ma rambu ni hiouNi, 9:20 Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah dua belas tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubah-Nya.
9:21 ai nini uhurni ibagas: Hiouni gelah hujamah, malum ma ahu. (bd. 14:36.) 9:21 Karena katanya dalam hatinya: “Asal kujamah saja jubah-Nya, aku akan sembuh.”
9:22 Jadi marhusor ma Jesus, ikawahkon ma ia, lanjar nini ma: Tenger ma uhurmu inang, haporsayaonmu do na pagoluhkon ham! Mintor malum ma naboru ai hunjia nari. 9:22 Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata: “Teguhkanlah hatimu, hai anak-Ku, imanmu telah menyelamatkan engkau.” Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu.
9:23 Ase dob das Jesus i rumah ni kopala ai, iidah ma gosou siparsulim ampa halak na mabuei, 9:23 Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut,
9:24 jadi nini ma: Misir ma nasiam! Sedo na matei dakdanak on, na modom do. Jadi itartawai sidea ma Ia. (Joh. 11:11, 14-25.) 9:24 berkatalah Ia: “Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur.” Tetapi mereka menertawakan Dia.
9:25 Ase dob ipalaho halak na mabuei ai, masuk ma Ia, ijolom ma tanganni, gabe jongjong ma dakdanak ai. 9:25 Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu.
9:26 Jadi sar ma barita ai hu sab nagori ai. 9:26 Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu.
9:27 Sanggah laho Jesus hunjai, adong ma dua halak na mapitung mangirikkonSi, dilo-dilo: Ham Anak ni si Daud! Idop ma uhurMu bennami! 9:27 Ketika Yesus meneruskan perjalanan-Nya dari sana, dua orang buta mengikuti-Nya sambil berseru-seru dan berkata: “Kasihanilah kami, hai Anak Daud.”
9:28 Dob das Ia i rumah, roh ma na mapitung ai hu-Bani. Jadi nini Jesus ma hubani sidea: Porsaya do nasiam, paboa na margogoh do Ahu mangkorjahon in? Nini sidea ma hu-Bani: Eak Tuhan, porsaya do! 9:28 Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepada-Nya dan Yesus berkata kepada mereka: “Percayakah kamu, bahwa Aku dapat melakukannya?” Mereka menjawab: “Ya Tuhan, kami percaya.”
9:29 Jadi ijamah ma mata ni sidea, lanjar nini ma: Jumpah nasiam ma songon na hinaporsayaonnasiam ai! 9:29 Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata: “Jadilah kepadamu menurut imanmu.”
9:30 Jadi buha ma mata ni sidea. Gogoh ma ipandang Jesus sidea, nini ma: Jaga ma nasiam, ulang adong na mambotoh in! 9:30 Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, kata-Nya: “Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini.”
9:31 Tapi ai pe sidea luar, isahap-sahapkon sidea ma pasalSi hu sab nagori ai. 9:31 Tetapi mereka keluar dan memasyhurkan Dia ke seluruh daerah itu.
9:32 Sanggah na laho luar ai sidea, adong ma halak na mamboan hu-Bani sada halak na longah, na siniaran ni setan. 9:32 Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan.
9:33 Dob iusir setan ai, marsahap ma na longah ai. Jadi longang ma halak na mabuei ai, nini sidea ma: Seng ongga ope masa na sonin i tanoh Israel. 9:33 Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya: “Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel.”
9:34 Tapi halak Parisei mangkatahon: Marhitei kopala ni setan do iusir setan-setan ai. (bd. 12:24.) 9:34 Tetapi orang Farisi berkata: “Dengan kuasa penghulu setan Ia mengusir setan.”
9:35 Jadi isiar Jesus ma sagala huta ampa dusun; mangajari do Ia bani parguruan ni sidea, iambilankon do ambilan na madear pasal harajaon in, anjaha ipamalum do sagala naborit ampa na niarou ni sidea. (bd. 4:23.) 9:35 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
9:36 Jadi mangidah halak na mabuei ai, idop ma uhurNi, ai loja anjaha mambur merap do sidea songon biri-biri na so marparmahan. (bd. 14:14; Hes. 34:5; Mrk. 6:34.) 9:36 Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
9:37 Nini ma dompak susianNi ai: Bolag do sisabion, tapi otik do siparhorja. (Luk. 10:2.) 9:37 Maka kata-Nya kepada murid-murid-Nya: “Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
9:38 Ai pe, elek-elek hanima ma simada sisabion in, ase ipaingkat siparhorja bani sisabionni in! 9:38 Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.”
<< Matius 8 Matius 10 >>