Matius 3

3:1 Bani panorang ai jongjong ma si Johannes Pandidi, anjaha marambilan ma ia i halimisan Juda, (Luk. 1:13.) 3:1 Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan:
3:2 nini ma: Paubah nasiam ma uhurnasiam, ai domma dohor harajaon nagori atas in! 3:2 “Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!”
3:3 Pasalsi do na pinatugah ni nabi Jesayas marhitei na hinatahonni: Sora na dilo-dilo i halimisan! Pasirsir nasiam ma dalan bani Tuhan in; papintor nasiam ma sidalananni! 3:3 Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan nabi Yesaya ketika ia berkata: “Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.”
3:4 Ia si Johannes, ambulu ni unta do hiouni, huling-kuling do gonditni, anjaha sipanganonni balang pakon manisan ni lobah. (2 Raj. 1:8.) 3:4 Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan.
3:5 Jadi roh ma halak marayaksi hun Jerusalem, hun sab Judea ampa hun haganup pamah Jordan. 3:5 Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan.
3:6 Jadi ididi si Johannes ma sidea i bah Jordan ai, dob isopotkon sidea bei dousani. 3:6 Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan.
3:7 Dob iidah buei halak Parisei pakon Sadukei marayak pandidionni ai, nini ma hubani sidea: Nasiam ginompar ni ulog darih! Ise do na mangajari nasiam, boi maluah nasiam humbani ringis na sihol roh? (bd. 23:33.) 3:7 Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka: “Hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu, bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?
3:8 Parbuahkon nasiam ma buah na tama, paboa na dob mubah uhurnasiam, 3:8 Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.
3:9 anjaha ulang ma nini uhurnasiam ibagas: Si Abraham do bapanami! Huhatahon ma bani nasiam: Tarjadihon Naibata do anak bani si Abraham humbani batu on. (Rom 2:28, 29; Joh. 8:33, 39.) 3:9 Dan janganlah mengira, bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu: Abraham adalah bapa kami! Karena aku berkata kepadamu: Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini!
3:10 Domma tampei tangkei bani bona ni hayu. Ai pe, sirobohon do sagala hayu na so marbuahkon na madear, anjaha sigijigkononkon hubagas apuy! (Luk. 13:7-9.) 3:10 Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
3:11 Ia ahu, bah do hudidihon bani nasiam, mangkatahon paubah uhur, tapi gogohan ope humbangku na roh hun pudingku, gari mamboan sipatuni seng talup ahu. Didihononni do bani nasiam Tonduy Na pansing ampa apuy. (Joh. 1:26, 27; Lah. 1:5.) 3:11 Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian dari padaku lebih berkuasa dari padaku dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.
3:12 Bani tanganni do pamurpuran, paborsihonni ma pardogeianni, anjaha patumpuonni ma omeini hu tuanganni, tapi lamlamni tutungon do ai bani apuy na so ra mintop. (bd. 13:30.) 3:12 Alat penampi sudah ditangan-Nya. Ia akan membersihkan tempat pengirikan-Nya dan mengumpulkan gandum-Nya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakar-Nya dalam api yang tidak terpadamkan.”
3:13 Ijia roh ma Jesus hun Galilea hu bah Jordan, laho padidihon dirini hubani si Johannes. 3:13 Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya.
3:14 Tapi manjua do si Johannes, nini ma: Ahu do namin patut didionmu, mase ma Ham roh bangku? 3:14 Tetapi Yohanes mencegah Dia, katanya: “Akulah yang perlu dibaptis oleh-Mu, dan Engkau yang datang kepadaku?”
3:15 Tapi ibalosi Jesus ma ia: Paturut ma sonai lobei, ai sonai do patut hita manggoki sagala hapintoron! Jadi ibalosi ma. 3:15 Lalu Yesus menjawab, kata-Nya kepadanya: “Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.” Dan Yohanes pun menuruti-Nya.
3:16 Ase dob tardidi Jesus, mintor naik ma Ia humbagas bah ai. Anjaha tonggor ma, mungkab ma langit, anjaha taridah ma susur hun langit Tonduy ni Naibata songon asas, lanjar sogop hu-Bani. 3:16 Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-Nya,
3:17 Lanjar nini sada sora ma hun nagori atas: On do Anak, haholongan ni uhurhu, marosuh do uhurhu mangidah-Si!(bd. 17:5; Jes. 42:1.) 3:17 lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan
<< Matius 2 Matius 4 >>