Mateus 2

 
 
2:1 Ase dob tubuh Jesus i huta Betlehem, na i Judea, sanggah panorang ni raja Herodes, roh ma halak paruhur na hun hapoltakan hu Jerusalem, (Luk. 2:1-7.) 2:1 Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem
2:2 nini sidea ma: Ija do Raja ni Jahudi na baru tubuh in? Iidah hanami do bintangni i hapoltakan, anjaha halani ai do, ase roh hanami sihol manombahsi. (4 Mus. 24:17.) 2:2 dan bertanya-tanya: “Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia.”
2:3 Jadi dob ibogei raja Herodes ai, tarsonggot ma ia rap pakon haganup parJerusalem. 2:3 Ketika raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
2:4 Jadi ipatumpu ma haganup sintua ni malim ampa sibotoh surat ni bangsa ai, anjaha ipapangkei humbani sidea, atap ija do huta hatubuhan ni Kristus in. 2:4 Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan.
2:5 Jadi nini sidea ma hubani: I huta Betlehem, na i tanoh Judea do, ai sonon do tarsurat marhitei nabi ai: (Joh. 7:42.) 2:5 Mereka berkata kepadanya: “Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi:
2:6 Ale Betlehem, na i tanoh Juda, sedo ho sietekan itongah-tongah ni huta na i tanoh Juda, ai ho do huta harohan ni Raja in, na sihol marmahan Israel, bangsangkin! (Mik. 5:1.) 2:6 Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku Israel.”
2:7 Dob ai idilo raja Herodes ma paruhur ai marponop-ponop, anjaha ipatae ma humbani sidea dokahni, dob taridah bintang ai. 2:7 Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bilamana bintang itu nampak.
2:8 Dob ai isuruh ma sidea hu huta Betlehem, nini ma: Laho ma nasiam hujai, pangkei ma pindahi nasiam Dakdanak ai! Anjaha anggo domma jumpah nasiam Ia, patugah nasiam bangku, ase dihut ahu roh marsombah hu-Bani. 2:8 Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya: “Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai Anak itu dan segera sesudah kamu menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah Dia.”
2:9 Ase dob ibogei sidea hata ni raja ai, misir ma sidea. Anggo bintang ondi, na dob iidah sidea hinan i hapoltakan, sai mardalan do ilobei ni sidea, paima soh ai ibabou ni ianan ni Dakdanak ai, 2:9 Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di Timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat, di mana Anak itu berada.
2:10 Mangidah bintang ai, malas tumang ma uhur ni sidea. 2:10 Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.
2:11 Imasuki sidea ma rumah ai, gabe iidah sidea ma Dakdanak ai rap pakon si Maria inangni ai. Dob ai manrogop ma sidea marsombah hu-Bani; ibuka sidea ma artani anjaha isombahkon ma Bani sibere-bere ni sidea: omas, dahupa ampa mir. (Ps. 72:10, 15; Jes. 60:6.) 2:11 Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada-Nya, yaitu emas, kemenyan dan mur.
2:12 Dob ai roh ma lumba-lumba bani sidea marhitei nipi, ase ulang pala be mulak sidea hubani si Herodes, jadi humbani dalan na legan ma sidea mulak hu nagori ni sidea. 2:12 Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
2:13 Ase dob laho sidea, roh ma sada malekat ni Tuhan in iidah si Josep ibagas nipini, nini ma: Jongjong ma ho, boan ma Dakdanak in rap pakon inangni, maporus ma hanima hu tanoh Masir, anjaha ijai ma hanima lobei, paima roh use hatangku, ai ipindahi si Herodes do Dakdanak in, sihol bunuhonni. 2:13 Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata: “Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai Aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari Anak itu untuk membunuh Dia.”
2:14 Jadi puho ma ia, iboan ma Dakdanak ai rap pakon inangni bornginni ai, maporus laho hu tanoh Masir. 2:14 Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya Anak itu serta ibu-Nya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir,
2:15 Lanjar ijai ma sidea marianan paima matei si Herodes, ase jumpah na hinatahon ni Tuhan in marhitei nabini, na mangkatahon: Hun Masir do hudilo Anakkin. (Hos. 11:1) 2:15 dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: “Dari Mesir Kupanggil Anak-Ku.”
2:16 Dob tarbotoh bani si Herodes, na dob itipu halak paruhur ai ia, marah tumang ma ia; jadi isuruh ma hu Betlehem pakon hu nagori na inggot hujai, laho mamunuh sagala dakdanak na marumur dua tahun ampa na itoruh ni ai domu hubani panorang na dob pinapangkeini humbani halak paruhur ai. 2:16 Ketika Herodes tahu, bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu.
2:17 Ijai ma jumpah na hinatahon marhitei nabi Jeremias: (Jer. 31:15.) 2:17 Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yeremia:
2:18 Tarbogei do i Rama sora partangison pakon doruh-doruh. Itangisi si Rahel do anakni, seng ra ia apohon, ai domma bois sidea. (1 Mus. 35:19.) 2:18 “Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih; Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi.”
2:19 Jadi dob matei si Herodes, taridah ma malekat ni Tuhan in bani si Josep ibagas nipini i tanoh Masir, na mangkatahon: 2:19 Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya:
2:20 Jongjong ma ho, boan ma Dakdanak in rap pakon inangni mulak hu tanoh Israel, ai domma matei na manguhurhon hosah ni Dakdanak in! 2:20 “Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-Nya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh Anak itu, sudah mati.”
2:21 Jadi puho ma ia, iboan ma Dakdanak ai rap pakon inangni mulak hu tanoh Israel. 2:21 Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya Anak itu serta ibu-Nya dan pergi ke tanah Israel.
2:22 Tapi dob ibogei, si Arkelaus do hape raja i Judea gantih ni Bapani, si Herodes, jadi mabiar ma ia laho hujai. Dob ijalo podah humbani Naibata ibagas nipini, jadi laho ma ia hu nagori Galilea. 2:22 Tetapi setelah didengarnya, bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea.
2:23 Dob das ijai, laho ma ia marianan bani sada huta na margoran Nasaret, gabe jumpah ma hata ni nabi, na mangkatahon: Goranon do Ia halak Nasaret. (Luk. 1:26; 2:39.) 2:23 Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa Ia akan disebut: Orang Nazaret.
<< Matius 1 Matius 3 >>