Matius 27

27:1 Siangkonsi ari, manriah ma haganup sintua ni malim pakon pangintuai-pangintuai ni bangsa ai pasal Jesus, laho pamateihonsi. (Mrk. 15:1; Luk. 22:66; Joh. 18:28.) 27:1 Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus.
27:2 Isangkut ma Ia anjaha iboan, laho mangondoskonSi bani si Latus, panggomgomi ai. (Luk. 23:1; Joh. 18:31, 32.) 27:2 Mereka membelenggu Dia, lalu membawa-Nya dan menyerahkan-Nya kepada Pilatus, wali negeri itu.
27:3 Dob iidah si Judas, na mantahihonsi ai, na hona uhum do hape Ia, manosal ma ia, ipaulak ma sitolu puluh pirak ondi bani sintua ni malim ampa pangintuai-pangintuai, (bd. 26:15.) 27:3 Pada waktu Yudas, yang menyerahkan Dia, melihat, bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang tiga puluh perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua,
27:4 nini ma: Domma mardousa ahu, daroh ni Halak na so marsalah do hutahihon! Tapi nini sidea ma: Seng urusannami ai! Ho ma na pabotoh-botoh ai! 27:4 dan berkata: “Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah.” Tetapi jawab mereka: “Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri!”
27:5 Jadi isampakkon ma pirak ai hubagas rumah panumbahan ai, dob ai laho ma ia mandoloskon dirini. (2 Sam. 17:23; Lah. 1:18.) 27:5 Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam Bait Suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri.
27:6 Tapi ibuat sintua ni malim ma duit ai, nini ma: Seng bulih pamasukon in hubagas parartaan ni rumah panumbahan, ai boli ni daroh do in! (Mrk. 12:41.) 27:6 Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata: “Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah.”
27:7 Dob marriah sidea, ibolihon sidea ma ai bani tanoh ni sipauli hudon bahen tanoman ni halak dagang. (Lah. 1:19.) 27:7 Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut Tanah Tukang Periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing.
27:8 Halani ai do, ase igoran ianan ai tanoh daroh ronsi sadari on. 27:8 Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut Tanah Darah.
27:9 Gabe jumpah ma hata ni nabi Jeremias, na mangkatahon: Ibuat sidea ma duit pirak na tolu puluh ai, ai ma boli na dob tinontuhon itongah-tongah ni anak ni Israel, (Jer. 32:6-9; Sak. 11:12, 13.) 27:9 Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yeremia: “Mereka menerima tiga puluh uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel,
27:10 anjaha ibere sidea ma ai mamboli tanoh ni sipauli hudon, songon na hinatahon ni Tuhan in bangku. 27:10 dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku.”
27:11 Jongjong do Jesus ilobei ni panggomgomi ai, anjaha isungkun panggomgomi ai ma Ia, nini ma: Atene, Ham do raja ni halak Jahudi? Jadi nini Jesus ma: Songon na hinatahonmu ai ma tongon. 27:11 Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepada-Nya: “Engkaukah raja orang Yahudi?” Jawab Yesus: “Engkau sendiri mengatakannya.”
27:12 Anjaha sanggah na mangadu-adu ai sintua ni malim ampa pangintuai ni bangsa ai dompakSi, seng dong marbalos Ia. (bd. 26:63; Jes. 53:7.) 27:12 Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap Dia, Ia tidak memberi jawab apa pun.
27:13 Jadi nini si Latus ma hu-Bani: Ai seng itangar Ham buei ni na sinaksihon ni sidea ai dompak Ham? 27:13 Maka kata Pilatus kepada-Nya: “Tidakkah Engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap Engkau?”
27:14 Tapi sangkababah hata pe lang ibalosi ia, pala longang tumang panggomgomi ai. (Joh. 19:9.) 27:14 Tetapi Ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran.
27:15 Tapi somal do ipaluah panggomgomi ai bani pesta ai sada halak na tartutup, atap ise na tinodoh ni halak na mabuei ai. 27:15 Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak.
27:16 Jadi adong ma ijia sada halak na tartutup na tarbarita hajahatonni, na margoran si Barabas. 27:16 Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas.
27:17 Jadi sanggah na tumpu ai sidea, nini si Latus ma dompak sidea: Ise do iparsinta nasiam paluahonku, si Barabas do, atap Jesus, na margoran Kristus? 27:17 Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka: “Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus, yang disebut Kristus?”
27:18 Ai ibotoh do, halani subil ni uhur ni sidea do, ase iondoskon sidea Ia. (Joh. 11:47, 48.) 27:18 Ia memang mengetahui, bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki.
27:19 Anjaha sanggah na hundul ai si Latus bani kursi paruhuman ai, martonah ma parinangonni hubani, nini. Ulang das ikahua ham Halak na pintor in, ai susah tumang do huahap na borngin ibagas nipingku marhalanihonsi. 27:19 Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, isterinya mengirim pesan kepadanya: “Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena Dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam.”
27:20 Tapi sai iojur-ojur sintua ni malim ampa pangintuai ni bangsa ai do halak na mabuei ai, ase ipangindo sidea paluahon si Barabas, tapi bunuhon anggo Jesus. 27:20 Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati.
27:21 Nini panggomgomi ai ma mambalosi sidea: Ise humbani sidea na dua on iparsinta nasiam paluahonku? Jadi nini sidea ma: Si Barabas! 27:21 Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka: “Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?” Kata mereka: “Barabas.”
27:22 Nini si Latus ma hubani sidea: Jadi, aha ma sibahenonku bani Jesus, na ginoran Kristus? 27:22 Kata Pilatus kepada mereka: “Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus, yang disebut Kristus?” Mereka semua berseru: “Ia harus disalibkan!”
27:23 Haganup do sidea mangkatahon: Parsilangkon ma Ia! 27:23 Katanya: “Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan-Nya?” Namun mereka makin keras berteriak: “Ia harus disalibkan!”
27:24 Jadi dob iidah si Latus, na so siat be hatani, lambin tambah tene georni, ia pe ibuat ma bah pamurihi tanganni ilobei ni halak na mabuei ai, anjaha nini ma: Seng marsalah ahu pasal daroh ni Halak on! Nasiam ma na pabotoh-botoh in! (5 Mus. 21:6.) 27:24 Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata: “Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini; itu urusan kamu sendiri!”
27:25 Nini haganup halak na mabuei ai ma mambalosi: Marsapata bennami ampa bani dakdanaknami pe darohni ai. (Lah. 5:28.) 27:25 Dan seluruh rakyat itu menjawab: “Biarlah darah-Nya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami!”
27:26 Dob ai ipaluah ma si Barabas, tapi anggo Jesus, dob ilonsingi, iondoskon ma bani sidea, ase iparsilangkon. 27:26 Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan.
27:27 Jadi iboan tentara ni panggomgomi ai ma Jesus hu rumah paruhuman, anjaha ipatumpu sidea ma ganup pasukan ai hu-Bani. 27:27 Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus.
27:28 Itanggali sidea ma hiouNi, anjaha isorungkon ma bani baju sigerger. 27:28 Mereka menanggalkan pakaian-Nya dan mengenakan jubah ungu kepada-Nya.
27:29 Idandan sidea ma duri bahen sortaliNi, itampeihon ma ai bani uluNi; ibere ma tolong bani tangan siamunNi, dob ai marsombah ma sidea hu lobeiNi, laho pahiri-hirihonSi, nini sidea ma: Tabi ma Bamu, ale Raja ni Jahudi! 27:29 Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala-Nya, lalu memberikan Dia sebatang buluh di tangan kanan-Nya. Kemudian mereka berlutut di hadapan-Nya dan mengolok-olokkan Dia, katanya: “Salam, hai raja orang Yahudi!”
27:30 Lanjar itijuri sidea ma Ia, ibuat ma tolong ai humbani tanganNi anjaha ilonsingkon bani uluNi. (Jes. 50:6.) 27:30 Mereka meludahi-Nya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala-Nya.
27:31 Jadi siapkonsi ipahiri sidea Ia, itanggali sidea ma baju-baju sigerger ai hum-Bani, isorungkon sidea ma use bajuni hinan bani, dob ai iboan ma Ia, ase iparsilangkon. 27:31 Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka menanggalkan jubah itu dari pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya. Kemudian mereka membawa Dia ke luar untuk disalibkan.
27:32 Sanggah na luar sidea, jumpah sidea ma sada halak Kirene, na margoran si Simon, ia ma ipaksa sidea mamorsan hayu parsilangNi ai. 27:32 Ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus.
27:33 Jadi dob das sidea bani sada ianan, na margoran Golgata (artini partangkurakan), 27:33 Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya: Tempat Tengkorak.
27:34 ibere sidea ma Ia minum anggur na marsaor pogu; dob idai, seng ra be Ia minum ai. (Ps. 69:22.) 27:34 Lalu mereka memberi Dia minum anggur bercampur empedu. Setelah Ia mengecapnya, Ia tidak mau meminumnya.
27:35 Dob iparsilangkon sidea Ia, ibagi-bagi sidea ma hiouNi marhitei na manjomput na sinurat; (Ps. 22:19.) 27:35 Sesudah menyalibkan Dia mereka membagi-bagi pakaian-Nya dengan membuang undi.
27:36 lanjar hundul ma sidea ijai manjagaSi. 27:36 Lalu mereka duduk di situ menjaga Dia.
27:37 Ilongkothon sidea do huatas ni uluni surat, na patugahkon salahNi. Hatani: On do Jesus, Raja ni Jahudi! 27:37 Dan di atas kepala-Nya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa Ia dihukum: “Inilah Yesus Raja orang Yahudi.”
27:38 Rap pakonsi iparsilangkon sidea do dua halak panrampok, sada hampit siamunNi, na sada nari hampit sambilouNi. (Jes. 53:12.) 27:38 Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Nya.
27:39 Anjaha halak na mamontas hunjai pahiri-hirihonSi, anjaha iupir-upirhon uluni, nini: (Ps. 22:8.) 27:39 Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia dan sambil menggelengkan kepala,
27:40 E Ho, na sihol parsedahon rumah panumbahan in, anjaha na sihol pajongjongkonsi ibagas tolu ari! Paluah ma diriMu, anggo na tongon do Ho Anak ni Naibata! Turun ma Ho hun hayu parsilang in! (bd. 26:61; Joh. 2:19-21.) 27:40 mereka berkata: “Hai Engkau yang mau merubuhkan Bait Suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari, selamatkanlah diri-Mu jikalau Engkau Anak Allah, turunlah dari salib itu!”
27:41 Usih hujai do parpahiri ni sintua ni malim, sibotoh surat ampa pangintuai ni bangsa ai, nini sidea: 27:41 Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Dia dan mereka berkata:
27:42 Na legan ipaluah, tapi dirini sandiri seng tarpaluahSi. Raja ni Israel do Ia, ai pe turun ma Ia hun hayu parsilang in, ase porsaya hanami Bani. (Ps. 22:9.) 27:42 “Orang lain Ia selamatkan, tetapi diri-Nya sendiri tidak dapat Ia selamatkan! Ia Raja Israel? Baiklah Ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepada-Nya.
27:43 Martenger ni uhur do Ia bani Naibata: Ia ma na paluahkonSi sonari, anggo na tongon do Naibata marosuh Bani, ai nini do: Anak ni Naibata do Ahu! 27:43 Ia menaruh harapan-Nya pada Allah: baiklah Allah menyelamatkan Dia, jikalau Allah berkenan kepada-Nya! Karena Ia telah berkata: Aku adalah Anak Allah.”
27:44 Lanjar sonai do parpahiri ni panrampok ai, na rap iparsilangkon pakonsi. 27:44 Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencela-Nya demikian juga.
27:45 Tapi humbani tongah ari ronsi pukul tolu, golap do sab tanoh in. 27:45 Mulai dari jam dua belas kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam tiga.
27:46 Anjaha hira-hira pukul tolu marsora na gogoh ma Jesus, nini ma: Eli, Eli, lama sabachtani? Artini: Ale NaibatangKu, NaibatangKu, mase ma itadingkon Ham Ahu? (Ps. 22:2.) 27:46 Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: “Eli, Eli, lama sabakhtani?” Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?
27:47 Mambogei ai, nini deba halak na jongjong ijai ai ma: Na mandilo si Elias do Ia ai! 27:47 Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata: “Ia memanggil Elia.”
27:48 Jadi mintor marlintun ma sahalak humbani sidea mangalop limut, isornobkon ma ai bani na migar, anjaha ilongkothon bani tolong laho painumkonSi. (Ps. 69:22.) 27:48 Dan segeralah datang seorang dari mereka; ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum.
27:49 Tapi na legan mangkatahon: Paturut lobei, ase naidah, atap na roh do si Elias paluahkonSi. 27:49 Tetapi orang-orang lain berkata: “Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan Dia.”
27:50 Iulaki Jesus ma use marsora na gogoh, dob ai iondoskon ma ToduyNi. 27:50 Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-Nya.
27:51 Anjaha tonggor ma, marigat ma tirei na i rumah panumbahan ai hun datas hu toruh, bolah dua, anjaha tanoh on dugur, batu gingging mangkabolah, (2 Mus. 26:31; Heb. 10:19, 20.) 27:51 Dan lihatlah, tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah,
27:52 tanoman mangkabuha, anjaha puho ma buei halak na mapansing, na dob matei, 27:52 dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit.
27:53 luar do sidea hun tanoman, dob na puho ai Ia, anjaha laho hu huta na mapansing ai pataridahkon dirini bani buei halak. (Lah. 26:23.) 27:53 Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang.
27:54 Ase dob iidah kopala ni tentara ai, ampa sidea sijagai Jesus lalou ampa haganup na masa ai, mabiar tumang ma sidea, nini ma: Tongon do Anak ni Naibata Ia! 27:54 Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata: “Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah.”
27:55 Adong do ijai buei naboru, na jongjong manatap-natap humbani na daoh, ai ma na dob mangirikkon Jesus hun Galilea, laho marugas Bani. (Luk. 8:2, 3.) 27:55 Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia.
27:56 Sidea ai, ai ma si Maria Magdalena, si Maria inang ni si Jakobus ampa si Josep, ampa inang ni anak ni si Sebedeus. 27:56 Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus.
27:57 Jadi dob bod ari, roh ma sada halak na bayak, na margoran si Josep, na hun huta Arimatia, na dob gabe susian ni Jesus. (2 Mus. 34:25.) 27:57 Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga.
27:58 Laho ma ia hubani si Latus mangindo bangkei ni Jesus, gabe isuruh si Latus ma na padaskon ai bani. 27:58 Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya.
27:59 Jadi ijalo si Josep ma bangkeiNi, ibaluti ma bani hiou linnen na borsih; 27:59 Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih,
27:60 itibalhon ma ai hubagas tanomanni sandiri, na baru ope, na pinatuhilhonni bani dolog batu, anjaha dob igulang batu banggal bani babah ni tanoman ai misir ma ia. (Jes. 53:9.) 27:60 lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia.
27:61 Ia si Maria Magdalena ampa si Maria na sada nari, hundul-hundul do ijai, tontang ni tanoman ai. 27:61 Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu.
27:62 Patarni ai, ai ma ari, dob salpu ari parugasan ai, martumpu ma sintua ni malim ampa Parisei hulobei ni si Latus, nini sidea ma: 27:62 Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus,
27:63 Ham tuan, idingat hanami do, ongga do ihatahon sipangoto-otoi ondi sanggah goluhni: Na puho do Ahu bani ari patoluhon! (ay. 40; bd. 12:40.) 27:63 dan mereka berkata: “Tuan, kami ingat, bahwa si penyesat itu sewaktu hidup-Nya berkata: Sesudah tiga hari Aku akan bangkit.
27:64 Ai pe, suruh ham ma, ase ijaga tanoman ai das hubani ari patoluhon, ase ulang roh susianni ai manangkonsi, gabe ihatahon hubani halak na mabuei in, na dob puho Ia humbani na matei, gabe samboran use holi sipaoto-oto na parpudi on humbani na parlobei ondi. 27:64 Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga; jikalau tidak, murid-murid-Nya mungkin datang untuk mencuri Dia, lalu mengatakan kepada rakyat: Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya dari pada yang pertama.”
27:65 Jadi nini si Latus ma dompak sidea: Adong ma parjaga ai! Laho ma nasiam, jagai nasiam ma ai pangkei-pangkei! 27:65 Kata Pilatus kepada mereka: “Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya.”
27:66 Dob ai laho ma sidea, ramot ma ibahen tanoman ai marhitei na manlak ai ampa na mambahen parjaga hujai. (Dan. 6:18.) 27:66 Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.
<< Matius 26 Matius 28 >>