Matius 26

26:1 Ase dob marujung ihatahon Jesus haganup hata ondi, nini ma dompak susianNi: 26:1 Setelah Yesus selesai dengan segala pengajaran-Nya itu, berkatalah Ia kepada murid-murid-Nya:
26:2 Ibotoh hanima do, haduan ma pesta Paska, ijai ma ondoskononkon Anak ni jolma in, ase iparsilangkon. (bd. 20:18.) 26:2 “Kamu tahu, bahwa dua hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan.”
26:3 Martumpu ma ijia sintua ni malim ampa pangintuai ni bangsa ai hu rumah ni sintua ni malim Kayafas; 26:3 Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana Imam Besar yang bernama Kayafas,
26:4 marriah ma sidea atap akal ja do bahenon, laho manangkap Jesus ampa mamunuhSi. 26:4 dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia.
26:5 Jadi ihatahon sidea ma: Ulang ma bani pesta ai, ase ulang geor halak na mabuei in. 26:5 Tetapi mereka berkata: “Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat.”
26:6 Sanggah i huta Betania Jesus, i rumah ni si Simon, na gadamon ai, 26:6 Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta,
26:7 roh ma hu-Bani sada naboru mamboan botol, na marisi minak na maharga tumang, lanjar iuseihon ma ai bani uluni, sanggah mangan Ia. 26:7 datanglah seorang perempuan kepada-Nya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus, yang sedang duduk makan.
26:8 Mangidah ai susian ai, sogam ma uhur ni sidea, nini ma: Rugi ni in! 26:8 Melihat itu murid-murid gusar dan berkata: “Untuk apa pemborosan ini?
26:9 Boi do harga jualon in, anjaha bolini ai ibere bani na masombuh. 26:9 Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin.”
26:10 Tapi ibotoh Jesus do ai, gabe nini ma dompak sidea: Mase ma isunsahi hanima puang-puang on? Pambahenan na madear do na binahenni in Bangku. 26:10 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata: “Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik pada-Ku.
26:11 Ai tongtong do adong na masombuh rap pakon hanima, tapi anggo Ahu, seng tong-tong rap pakon hanima. (5 Mus. 15:11.) 26:11 Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi Aku tidak akan selalu bersama-sama kamu.
26:12 Ai iuseihon pe minak ai bani angkulangku, ibahen do ai na songon pananomhu. 26:12 Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuh-Ku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburan-Ku.
26:13 Sintong do na huhatahon on bennima: Ija pe iambilankon ambilan na madear on i sab dunia on, baritahononkon do age na binahenni on, gabe pardingatan bani. 26:13 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia.”
26:14 Dob ai laho ma sada halak humbani na sapuluh dua ai, ai ma na margoran si Judas Iskariot, marayak sintua ni malim, 26:14 Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala.
26:15 nini ma: Aha sihol bereonnasiam bangku, ase hupadas Ia bani nasiam? Jadi igalar sidea ma bani tolu puluh duit pirak. (Sak. 11:12; Joh. 11:57.) 26:15 Ia berkata: “Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan Dia kepada kamu?” Mereka membayar tiga puluh uang perak kepadanya.
26:16 Anjaha hunjai nari ipindahi uhurni ma panorang na dearhonsi, laho mantahihon Jesus. (1 Tim. 6:9, 10.) 26:16 Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus.
26:17 Bani ari parlobei ni mangankon ruti na so niigaran, roh ma susian ai bani Jesus, nini ma: Ija do ipangindo uhurMu pasirsironnami Bamu panganon Paska ai? (2 Mus. 2:18-20.) 26:17 Pada hari pertama dari hari raya Roti Tidak Beragi datanglah murid-murid Yesus kepada-Nya dan berkata: “Di mana Engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagi-Mu?”
26:18 Jadi nini ma: Laho ma hanima hu huta in, marayak si anu, anjaha hatahon ma hubani: Hata ni guru in: Dohor ma panorangku, ibagas rumahmu do Ahu sihol mangan Paska rap pakon susianku. (bd. 21:3.) 26:18 Jawab Yesus: “Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya: Pesan Guru: waktu-Ku hampir tiba; di dalam rumahmulah Aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-murid-Ku.”
26:19 Jadi ibahen susian ai ma songon na hinatahon ni Jesus bani sidea; iugaskon sidea ma panganon Paska ai. 26:19 Lalu murid-murid-Nya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah.
26:20 Ase dob bod ari hundul ma Ia mangan rap pakon susianNi na sapuluh dua ai. 26:20 Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu.
26:21 Sanggah na mangan ai sidea, nini ma: Sintong do na huhatahon bennima: Sada humbennima sihol mantahihon Ahu! 26:21 Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku.”
26:22 Jadi pusok tumang ma uhur ni sidea, gabe ipangkatahon sidea bei ma hu-Bani: Sedo ahu ai? 26:22 Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepada-Nya: “Bukan aku, ya Tuhan?”
26:23 Jadi nini ma mambalosi: Na manurdukkon tanganni rap pakon Ahu hu bagas pinggan, ai ma na mantahihon Ahu. 26:23 Ia menjawab: “Dia yang bersama-sama dengan Aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Aku.
26:24 Tong do namin ujung ni Anak ni jolma in, songon na dob tarsurat hinan, tapi bursik ma halak na mantahihon Anak ni jolma in. Rahanan ma namin, ambit ulang tubuh jolma na sonai ai. 26:24 Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.”
26:25 Dob ai si Judas pe, na mantahihonsi ai, marsahap ma: Ai ahu do ai, Guru? Jadi nini Jesus ma hubani: Ho do ai, songon na hinatahonmai 26:25 Yudas, yang hendak menyerahkan Dia itu menjawab, katanya: “Bukan aku, ya Rabi?” Kata Yesus kepadanya: “Engkau telah mengatakannya.”
26:26 Jadi sanggah na mangan ai sidea, ibuat Jesus ma ruti, ipasu-pasu ma, iponggoli anjaha ibere ma hubani susianNi, lanjar ihatahon: Jalo hanima ma, anjaha pangan ma, dagingKu do on! 26:26 Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan berkata: “Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku.”
26:27 Dob ai ibuat ma panginuman ai, ihatahon ma tarima kasih, ibere ma ai bani sidea, lanjar ihatahon: Haganup ma hanima manginum hunjin! 26:27 Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata: “Minumlah, kamu semua, dari cawan ini.
26:28 Ai darohKu do on, daroh parpadanan, na niuseihon mangkopkop buei jolma, bahen hasasapan ni dousa. (2 Mus. 24:8; Jer. 31:31; Sak. 9:11.) 26:28 Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
26:29 Tapi huhatahon ma bennima: Seng be inumonku humbani sonari nari humbani buah ni hayu anggur on das hubani panorang ai, ijai ma inumonKu na baru rap pakon hanima ibagas harajaon ni BapangKu. 26:29 Akan tetapi Aku berkata kepadamu: mulai dari sekarang Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari Aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam Kerajaan Bapa-Ku.”
26:30 Jadi dob idodingkon sidea doding puji-pujian ai, luar ma sidea laho hu dolog Jetun. (Luk. 22:39; Joh. 18:1; Ps. 113-118.) 26:30 Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-murid-Nya ke Bukit Zaitun.
26:31 Jadi nini Jesus ma dompak sidea: Haganup do hanima sangsi Bangku saborngin on, ai tarsurat do. Lonsinganku ma parmahan in, gabe marserak ma biri-biri na sahulanan in. (Sak. 13:7; Joh. 16:32.) 26:31 Maka berkatalah Yesus kepada mereka: “Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena Aku. Sebab ada tertulis: Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai.
26:32 Tapi dob puho Ahu humbani na matei, lobeianKu ma hanima hu tanoh Galilea. (bd. 28:7.) 26:32 Akan tetapi sesudah Aku bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea.”
26:33 jadi nini si Petrus ma mambalosisi: Age pe ganup sidea sangsi Bamu, anggo ahu seng anjai sangsi. (Joh. 13:38.) 26:33 Petrus menjawab-Nya: “Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak.”
26:34 Nini Jesus ma hubani: Sintong do hatangkon bam: Ibagas borngin on, paima martahuak dayok, tolu hali do Ahu parnalangonmu. 26:34 Yesus berkata kepadanya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku tiga kali.”
26:35 Nini si Petrus ma hu-Bani: Age pe ipamatei ahu rap pakon Ham, seng parnalangonku Ham. Sonai do homa ni haganup susian ai. (ay. 56.) 26:35 Kata Petrus kepada-Nya: “Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau.” Semua murid yang lain pun berkata demikian juga.
26:36 Dob ai das ma Jesus rap pakon susian ai hu sada pohon na margoran Getsemane. Nini ma hubani susianNi: Hundul ma hanima lobei ijon, sadokah laho Ahu martonggo ijai. 26:36 Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-murid-Nya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-murid-Nya: “Duduklah di sini, sementara Aku pergi ke sana untuk berdoa.”
26:37 Jadi iarahkon ma rap pakonsi si Petrus ampa anak ni si Sebedeus na dua ai. Sogop ma hu-Bani pusok ni uhur ampa habulinsahon, (Heb. 5:7.) 26:37 Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus serta-Nya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar,
26:38 gabe nini ma hubani sidea: Pusok tumang do uhurHu, hira na matei do. Ijon ma hanima, anjaha puho ma hanima rap pakon Ahu. (Joh. 12:27.) 26:38 lalu kata-Nya kepada mereka: “Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan Aku.”
26:39 Laho ma Ia otik dompak lobei, manrogop ma Ia martonggo, nini ma: Ham Bapa, anggo boi, salpuhon Ham ma panginuman on hum-Bangku! Tapi seng marguru hubani rosuhKu, tapi marguru bani rosuhMu do. (Joh. 18:11; Heb. 5:8.) 26:39 Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.”
26:40 Dob ai mulak ma Ia hubani susianNi ai, tarpodom do sidea jumpahSi, gabe nini ma dompak si Petrus: Seng tarbahen hanima hape puho rap pakon Ahu pala sajam? 26:40 Setelah itu Ia kembali kepada murid-murid-Nya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus: “Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan Aku?
26:41 Jaga ma anjaha puho ma, ase ulang masuk hanima hu parlajouan. Hinsah do namin tonduy, tapi galek do anggo daging. (Heb. 2:14; 4:15.) 26:41 Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah.”
26:42 Dob ai laho ma Ia padua-halihon martonggo, nini ma: Ham Bapa, anggo seng boi salpu panginuman on, anggo na maningon inumonKu do, sai saud ma harosuh ni uhurMu. 26:42 Lalu Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila Aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu!”
26:43 Mulak ma Ia use, gabe jumpahSi ma sidea tarpodom, ai borat do salibon ni sidea. 26:43 Dan ketika Ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat.
26:44 Jadi itadingkon ma sidea, iulakkon ma martonggo patolu halihon, ihatahon ma hata nongkan ai. (2 Kor. 12:8.) 26:44 Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga.
26:45 Dob ai laho ma Ia manjumpahkon susianNi ai, nini ma dompak sidea: Nunutonnima ope modom ampa marsaran? Tonggor ma, domma dohor panorangni, ondoskononkon ma Anak ni jolma in hu tangan ni pardousa. 26:45 Sesudah itu Ia datang kepada murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: “Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa.
26:46 Jongjong ma hanima, laho ma hita! Tonggor ma, domma dohor na sihol mantahihon Ahu. 26:46 Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan Aku sudah dekat.”
26:47 Sanggah na mangkatahon ai ope Ia, tonggor ma, roh ma si Judas, sada humbani na sapuluh dua ai, rap pakon buei halak na marpodang anjaha manjolom bogbog-bogbog, sinuruh ni sintua ni malim ampa pangintuai ni bangsa ai. 26:47 Waktu Yesus masih berbicara datanglah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi.
26:48 Ia sipartahi-tahi ai domma ibere hinan tanda bani sidea, nini: Ia in na husummah, ai ma Ia, tangkap nasiam ma! 26:48 Orang yang menyerahkan Dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka: “Orang yang akan kucium, itulah Dia, tangkaplah Dia.”
26:49 Jadi mintor idohori ma Jesus, nini ma: Tabi ma Bamu, Guru! lanjar isummah ma Ia. 26:49 Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata: “Salam Rabi,” lalu mencium Dia.
26:50 Tapi nini Jesus ma hu-Bani: Mangaha ho hujon, ambia? Dob ai marrohan ma sidea, ilaluhon sidea ma tanganni bani Jesus laho manangkapSi. 26:50 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Hai teman, untuk itukah engkau datang?” Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap-Nya.
26:51 Anjaha tonggor ma, sada halak humbani na mangirikkon Jesus palaluhon tanganni, isintak ma podangni, lanjar itampulhon ma ai bani sada halak juak-juak ni sintua ni malim, gabe mistak ma pinggolni. 26:51 Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba Imam Besar sehingga putus telinganya.
26:52 Jadi nini Jesus ma hubani: Sarungkon ma podangmin! Ai sagala na manampulhon podang, magou do bahenon ni podang. (1 Mus. 9:6.) 26:52 Maka kata Yesus kepadanya: “Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barangsiapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang.
26:53 Ai na so tarbahen Ahu do, nini uhurmu, mangindo humbani Bapa, ase ipasirsir Bangku sonari lobih humbani sapuluh dua loksa malekat? 26:53 Atau kausangka, bahwa Aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku, supaya Ia segera mengirim lebih dari dua belas pasukan malaikat membantu Aku?
26:54 Tapi sonaha ma saud na hinatahon ni surat in, na mangkatahon, paboa na maningon masa do sonon? 26:54 Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam Kitab Suci, yang mengatakan, bahwa harus terjadi demikian?”
26:55 Bani panorang ai ma ihatahon Jesus bani halak na mabuei ai: Songon na laho manangkap panrampok do nasiam roh manjumpahkon Ahu, marpodang anjaha manjolom bogbog-bogbog. Ari-ari do namin hundul Ahu i rumah panumbahan mangajari, tapi seng itangkap nasiam Ahu. 26:55 Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak: “Sangkamu Aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap Aku? Padahal tiap-tiap hari Aku duduk mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap Aku.
26:56 Tapi masa do ganup on, ase jumpah na hinatahon ni nabi-nabi. Jadi haganup ma susianNi ai manadingkonSi, laho maporus. (ay. 31.) 26:56 Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi.” Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri.
26:57 Ase dob itangkap sidea Jesus, iboan sidea ma Ia hubani sintua ni malim Kayapas, ai domma martumpu ijai sibotoh surat ampa pangintuai-pangintuai. (Luk. 22:54-55.) 26:57 Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawa-Nya menghadap Kayafas, Imam Besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua.
26:58 Tapi iirikkon si Petrus do Ia mandaoh-daoh das hu alaman ni sintua ni malim ai. Masuk ma ia hubagas lanjar hundul pakon juak-juak ai, laho mangidah atap sonaha ujungni. 26:58 Dan Petrus mengikuti Dia dari jauh sampai ke halaman Imam Besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu.
26:59 Tapi anggo sintua ni malim ai ampa haganup anggota ni pangadilan Tinggi ai mangindahi hasaksian ladung do dompak Jesus, ase boi Ia marutang hosah. 26:59 Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya Ia dapat dihukum mati,
26:60 Tapi seng dong dapot sidea, age pe buei na mambere hasaksian ladung. Dobni adong ma dua halak, 26:60 tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang,
26:61 na mangkatahon: Ihatahon halak on do: Tarbahen Ahu do manrumbakkon rumah ni Naibata, anjaha pajongjongkon ai use ibagas tolu ari. (Joh. 2:19, 21.) 26:61 yang mengatakan: “Orang ini berkata: Aku dapat merubuhkan Bait Allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari.”
26:62 Jadi jongjong ma sintua ni malim ai, ninima dompaksi: Ai seng balosanmu na sinaksihon ni sidea ai dompak Ho? (bd. 27:12.) 26:62 Lalu Imam Besar itu berdiri dan berkata kepada-Nya: “Tidakkah Engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap Engkau?”
26:63 Tapi sai sip do Jesus. Dob ai nini sintua ni malim ai ma hu-Bani: Hupabija ma Ho bani Naibata na manggoluh in, ase ipatugah Ho bennami, barang na tongon do Ho Kristus, Anak ni Naibata! 26:63 Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Besar itu kepada-Nya: “Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak.”
26:64 Nini Jesus ma hubani: Songon na hinatahonmu ai ma tongon! Tapi huhatahon ma bani nasiam: Humbani sonari nari, idahon nasiam ma Anak ni jolma in hundul i siamun ni Pargogoh in, anjaha roh iatas ni hombun ni langit. (bd. 16:27; Ps. 110:1; Dan. 7:13, 14.) 26:64 Jawab Yesus: “Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di langit.”
26:65 Jadi irigatkon sintua ni malim ai ma bajuNi, nini ma: Iapasi do Naibata! Pindahan ope saksi? Tonggor ma, domma ibogei nasiam pangapasionNi in! (Joh. 10:33.) 26:65 Maka Imam Besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata: “Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat-Nya.
26:66 Naha do nini uhurnasiam? Jadi nini sidea ma mambalosi: Maningon marutang hosah do Ia! (3 Mus. 24:16; Joh. 19:7.) 26:66 Bagaimana pendapat kamu?” Mereka menjawab dan berkata: “Ia harus dihukum mati!”
26:67 Jadi itijuri sidea ma bohiNi anjaha itenjui. Na legan mamastapisi, lanjar ihatahon: (Jes. 50:6.) 26:67 Lalu mereka meludahi muka-Nya dan meninju-Nya; orang-orang lain memukul Dia,
26:68 Manjahai ma Ho bannami, ale Kristus, ise do na mamastap Ho? 26:68 dan berkata: “Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul Engkau?”
26:69 Ia si Petrus hundul do i darat i alaman ai. Jadi roh ma sada naboru manjumpahkonsi, nini ma: Ho pe hasoman ni Jesus na hun Galilea ai do! 26:69 Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya: “Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu.”
26:70 Jadi iporsou ma ilobei ni sidea haganup, nini ma: Seng hubotoh na hinatahonmu ai! 26:70 Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya: “Aku tidak tahu, apa yang engkau maksud.”
26:71 Sanggah na luar ia hu horbangan ai, iidah sada naboru na legan ma ia, nini ma dompak halak na ijai ai: On ma sada hasoman ni Jesus, na hun Nasaret ai! 26:71 Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ: “Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu.”
26:72 Jadi iulaki ma mamorsou, pala marbija: Seng hutandai Halak ai! 26:72 Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah: “Aku tidak kenal orang itu.”
26:73 Tapi tongkin nari, marrohan ma na ijai ai manjumpahkon si Petrus, nini sidea ma dompaksi: Tongon, dihut do ho sada humbani sidea, ai parsahapmai do patandahon ho! 26:73 Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata: “Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu.”
26:74 Jadi mamura-murai ampa marbijai ma ia, nini ma: Seng hutandai Halak ai! Jadi mintor martahuak ma dayok. 26:74 Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah: “Aku tidak kenal orang itu.” Dan pada saat itu berkokoklah ayam.
26:75 Gabe idingat si Petrus ma na hinatahon ni Jesus hubani: Paima martahuak dayok, tolu hali do porsouonmu Ahu. Dob ai laho ma ia hu darat tangis sosombopon. (ay. 34.) 26:75 Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya: “Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku tiga kali.” Lalu ia pergi ke luar dan menangis dengan sedihnya.
<< Matius 25 Matius 27 >>