Matius 21

Parmasuk ni Tuhan Jesus hu Jerusalem
21:1 Sanggah roh sidea hundohor hu Jerusalem anjaha das sidea hu Betpage, na i dolog Jetun, isuruh Jesus ma dua halak susianni manlobeisi. 21:1 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang murid-Nya
21:2 nini ma hubani sidea: Laho ma hanima hu dusun na i lobeinima ai, anjaha mintor dapot hanima do ijai tambat halode sada rap pakon anakni. Tanggali ma, anjaha boan ma hu-Bangku! 21:2 dengan pesan: “Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepada-Ku.
21:3 Jadi anggo adong na mangkatahon atap aha bennima, balosi hanima ma: “Porlu do in bani Tuhan in!” jadi mintor lopasonni. (bd. 26:18.) 21:3 Dan jikalau ada orang menegor kamu, katakanlah: Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya.”
21:4 Tapi masa pe sonin, ase jumpah na hinatahon ni nabi, 21:4 Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi:
21:5 na mangkatahon: Hatahon ma bani boru Sion: Tonggor ma, Rajamu roh bam, lamlam maruhur, anjaha mangajak halode boru-boru ampa anak ni halode boban. 21:5 “Katakanlah kepada puteri Sion: Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda.”
21:6 Jadi laho ma susian ai, anjaha ibahen sidea ma songon na hinatahon ni Jesus bani sidea. 21:6 Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka.
21:7 Iboan sidea ma halode ai rap pakon anakni ai, itampeihon ma hiou ni sidea hu atasni, anjaha Jesus pe hundul ma i atasni. 21:7 Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya.
21:8 Deba humbani halak na mabuei ai mangamparhon hiouni bani dalan ai, na deba nari managili ranting ni hayu lanjar ierap bani dalan ai. 21:8 Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan.
21:9 Ia halak na mabuei ai, na mardalan i lobeiNi ampa na mangirikkonSi hun pudi, nini bei ma mangolobkon: Hosianna bani Anak ni si Daud! Pinasu-pasu ma na roh ibagas goran ni Tuhan. Hosianna ma i nagori atas. (Ps. 118:25, 26.) 21:9 Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti-Nya dari belakang berseru, katanya: “Hosana bagi Anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang mahatinggi!”
21:10 Sanggah na masuk ai Ia hu Jerusalem, guntar ma ganup huta ai, nini bei ma: Ai ise do in? 21:10 Dan ketika Ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata: “Siapakah orang ini?”
Yesus menyucikan Bait Allah
21:11 Nini halak na mabuei ai ma: On ma nabi ai, Jesus, na hun huta Nasaret, na i nagori Galilea! 21:11 Dan orang banyak itu menyahut: “Inilah nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.”
21:12 Jadi masuk ma Jesus hu rumah panumbahan, anjaha iusir ma hunjai sagala siparjualan ampa sipamboli, ipantunggalingkon ma meja ni situkari duit ampa bangku-bangku hundulan ni sijual asas, (Joh. 2:14-16.) 21:12 Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati
21:13 lanjar nini ma dompak sidea: Ihatahon surat in do: Rumah partonggoan do goran ni rumahKu, tapi gabe liang ni panamun do in ibahen hanima. (Jes. 56:7; Jer. 7:11.) 21:13 dan berkata kepada mereka: “Ada tertulis: Rumah-Ku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun.”
21:14 Dob ai marrohan ma hu-Bani, hu rumah panumbahan ai, na mapitung ampa na repat, gabe ipamalum ma sidea. (bd. 11:5.) 21:14 Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada-Nya dalam Bait Allah itu dan mereka disembuhkan-Nya.
21:15 Dob iidah sintua ni malim ampa sibotoh surat tanda halongangan na binahen ni Jesus ampa dakdanak na marsurak-surak ai i rumah panumbahan, mangakatahon: “Hosianna bani Anak ni raja Daud!” marah ma sidea. 21:15 Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuat-Nya itu dan anak-anak yang berseru dalam Bait Allah: “Hosana bagi Anak Daud!” hati mereka sangat jengkel,
21:16 Nini sidea ma hu-Bani: Ibogei Ham do na hinatahon ni sidea in? Jadi nini Jesus ma hubani sidea: Hubogei do! Ai lang ongga ibasa nasiam: Humbani pamangan ni dakdanak ampa na inuman do ipasisir Ham puji-pujian Bamu? (Ps. 8:3.) 21:16 lalu mereka berkata kepada-Nya: “Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?” Kata Yesus kepada mereka: “Aku dengar; belum pernahkah kamu baca: Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Engkau telah menyediakan puji-pujian?”
21:17 Dob ai itadingkon ma sidea, luar hun huta ai laho hu Betania, lanjar marborngin ijai. 21:17 Lalu Ia meninggalkan mereka dan pergi ke luar kota ke Betania dan bermalam di situ.
Yesus mengutuk pohon ara
21:18 Tapi patar ni ai, sogod, sanggah na laho mulak hu Jerusalem, malohei ma iahap. 21:18 Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan-Nya kembali ke kota, Yesus merasa lapar.
21:19 Iidah ma sada hayu ara i topi dalan ai, jadi laho ma Ia hujai, tapi seng dong jumpahsi sobali bulung, gabe ihatahon ma bani hayu ai: Hunjon hujanan seng anjai marbuah be ho! Jadi mintor melus ma hayu ara ai. (Luk. 13:6.) 21:19 Dekat jalan Ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi Ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Kata-Nya kepada pohon itu: “Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya!” Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu.
21:20 Mangidah ai susian ai, longang ma sidea, lanjar nini ma: Mase ma mintor melus hayu ara in? 21:20 Melihat kejadian itu tercenganglah murid-murid-Nya, lalu berkata: “Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?”
21:21 Jadi nini Jesus ma mambalosi sidea: Na sintong do hatangkon bennima: Anggo porsaya hanima anjaha seng sangsi, seng pitah songon na bani hayu ara in tarbahen hanima, tapi lobih do hunjai; anggo ihatahon hanima bani dolog an: “Mosor ma anjaha madabuh hu laut!” gabe saud ma sonai. (bd. 17:20.) 21:21 Yesus menjawab mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang Kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! hal itu akan terjadi.
21:22 Anjaha sagala na pinindonima ibagas tonggonima, sai na jaloonnima do, anggo porsaya hanima. 21:22 Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.”
21:23 Sanggah na masuk ai Ia hu rumah panumbahan, roh ma sintua ni malim ampa pangintuai-pangintuai ni bangsa ai hu-Bani, tudu sanggah mangajari Ia, nini sidea ma: Marhitei kuasa aha do ibahen Ham ganupan in? Anjaha ise do na mambere kuasa in Bamu? (Joh. 2:18.) 21:23 Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika Ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepada-Nya, dan bertanya: “Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepada-Mu?”
21:24 Jadi nini Jesus ma mambalosi sidea: Ahu ma lobei manungkun nasiam, anjaha anggo domma ibalosi nasiam Ahu, Ahu pe patugahonku ma bani nasiam, atap marhitei kuasa aha do hubahen ai. 21:24 Jawab Yesus kepada mereka: “Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu dan jikalau kamu memberi jawabnya kepada-Ku, Aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu.
21:25 Ia pandidion ni si Johannes, na hunja do ai? Hun nagori atas do atap humbani jolma? Jadi martukar pingkiran ma sidea samah sidea, nini ma: 21:25 Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?” Mereka memperbincangkannya di antara mereka, dan berkata: “Jikalau kita katakan: Dari sorga, Ia akan berkata kepada kita: Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?
21:26 Anggo ihatahon hita: “Hun nagori atas do,” hatahononni ma hubanta: “Mase lang ihaporsayai nasiam Ia?” Anggo ihatahon hita: “Humbani jolma do,” sihabiaranta do halak na mabuei in, ai nabi do si Johannes, nini uhur ni jolma haganup. (bd. 14:5.) 21:26 Tetapi jikalau kita katakan: Dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi.”
21:27 Jadi nini sidea ma mambalosi Jesus: Seng ibotoh hanami! Anjaha Ia pe, nini ma dompak sidea: Ahu pe, seng patugahonku bani nasiam atap marhitei kuasa aha hubahen in. 21:27 Lalu mereka menjawab Yesus: “Kami tidak tahu.” Dan Yesus pun berkata kepada mereka: “Jika demikian, Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu.”
21:28 Tapi sonaha do nini uhurnasiam? Adong ma dua anak ni sada halak. Laho ma ia hubani sikahanan, nini ma: Laho ma ho, anakku, sadari on mangkorja hu pohon anggurta! 21:28 “Tetapi apakah pendapatmu tentang ini: Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata: Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.
21:29 Balosni: Dear tuan, tapi seng laho ia! 21:29 Jawab anak itu: Baik, bapa. Tetapi ia tidak pergi.
21:30 Dob ai laho ma bapa ai hubani na paduahon ai, anjaha ihatahon ma songon nongkan ai. Nini ma mambalosi: Seng ra ahu! Tapi manosal do ia use, gabe laho ma. (bd. 7:21.) 21:30 Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab: Aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga.
21:31 Ise do sidea na dua ai na mandalankon ai! Jadi nini sidea ma mambalosi: Sianggian ai! Gabe nini Jesus ma hubani sidea: Na sintong do hatangkon bani nasiam: Lobeian ni sijalo sohei pakon boru jalang do nasiam masuk hubagas harajaon ni Naibata. (Luk. 18:24.) 21:31 Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?” Jawab mereka: “Yang terakhir.” Kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah.
21:32 Ai na roh do si Johannes hubani nasiam bani dalan hapintoron, tapi seng porsaya nasiam bani, tapi anggo sijalo sohei ampa boru jalang porsaya do. Iidah nasiam do ai namin, tapi lanjar do seng isolsoli nasiam uhurnasiam laho mangkaporsayaisi. (Luk. 7:29.) 21:32 Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya.”
21:33 Bogei nasiam ma sada limbaga na legan. Adong ma sada tuan na bayak, na mamungkah sada pohon anggur. Ihondor ma ai, inggot, ihurak ma pangilangan ni anggur ibagas, anjaha ipauli ma sada manara. Ipasewahon ma pohon ai hubani piga-piga parjuma-juma, dob ai laho ma ia hu nagori na legan. (bd. 25:14; Jes. 5:1, 2.) 21:33 “Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lobang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain.
21:34 Dob jumpah panorang mambuat buahni, isuruh ma juak-juakni hubani parjuma-juma ai laho manjalo buahni. 21:34 Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya.
21:35 Tapi itangkap parjuma-juma ai ma juak-juakni ai, adong na ibogbogi, adong na ibunuh anjaha adong na ipargijig bani batu. 21:35 Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu: mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu.
21:36 Iulaki tuan ai ma use marsuruh juak-juakni, bueinan humbani na parlobei ai, tapi sonai do homa ibahen bani sidea. 21:36 Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari pada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka.
21:37 Dob ni isuruh ma anakni bani sidea, ai nini uhurni: tontu malang do uhur ni sidea bani anakkin! 21:37 Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya: Anakku akan mereka segani.
21:38 Dob iidah parjuma-juma ai anakni ai, nini sidea ma samah sidea: On do sitean pohon in! Eta, bunuh hita ma ia, ase banta siteanonni ai. (bd. 27:18.) 21:38 Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain: Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.
21:39 Jadi itangkap sidea ma ia, isarad hudarat ni pohon anggur ai, lanjar ibunuh. 21:39 Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya.
21:40 Anggo roh simada pohon anggur ai, aha ma sibahenonni bani parjuma-juma ai? 21:40 Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?”
21:41 Nini sidea ma hu-Bani: Tontu bunuhonni ma siparjahat ai, anjaha pohon anggurni ai ondoskononni hubani parjuma-juma na legan, na ra mamberehon buahni bani panorangni. 21:41 Kata mereka kepada-Nya: “Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.”
21:42 Jadi nini Jesus ma hubani sidea: Ai seng ongga ibasa nasiam ibagas Surat in: Batu na niambungkon ni tukang rumah, ai do gabe palas parsuhi; pinamasa ni Tuhan do in, anjaha halongangan do in bani matanta? (Ps. 118:22; Lah. 4:11; Rom 9:33; 1 Ptr. 2:6-8.) 21:42 Kata Yesus kepada mereka: “Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab Suci: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru: hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.
21:43 Halani ai huhatahon ma bani nasiam: Sibuaton ma humbani nasiam harajaon ni Naibata, anjaha berehonon bani bangsa na legan, na ra mambere buahni. 21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu.
21:44 Anjaha barang ise, na madabuh bani batu on, mapuntar do, anjaha barang ise nidabuhanni, marosak do. (Dan. 2:35, 44, 45.) 21:44 [Dan barangsiapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur dan barangsiapa ditimpa batu itu, ia akan remuk.]”
21:45 Mambogei limbaga ai mangahap ma malim pakon Parisei, ai sidea do na hinatahonni ijai. 21:45 Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti, bahwa merekalah yang dimaksudkan-Nya.
21:46 Jadi ipindahi sidea ma dalan laho manangkapSi, tapi mabiar do sidea bani halak na mabuei ai, ai nabi do Ia nini uhur ni sidea. (Luk. 7:16.) 21:46 Dan mereka berusaha untuk menangkap Dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Dia nabi.
<< Matius 20 Matius 22 >>