Matius 20

20:1 Ai usih do harajaon nagori atas ai hubani sada tuan na bayak, na laho girah sogod mangindahi siparhorja bani pohon anggurni. 20:1 “Adapun hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya.
20:2 Jadi dob mardos ni uhur ia pakon sidea pasal upah ni sidea, ai ma sadinar sadari, isuruh ma sidea hu pohon anggurni. 20:2 Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
20:3 Anjaha sanggah na luar ia pukul siah, iidah ma halak na legan jongjong sohsoh i tiga ai, 20:3 Kira-kira pukul sembilan pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar.
20:4 gabe ihatahon ma bani sidea: Dihut ma homa nasiam marhorja hu pohon anggurhu! Hubere pe na patut bani nasiam! Jadi laho ma sidea. 20:4 Katanya kepada mereka: Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi.
20:5 Jadi laho ma use ia pukul sapuluh dua ampa pukul tolu, lanjar sonai do ibahen. 20:5 Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi.
20:6 Anjaha sanggah na laho ia pukul lima, jadi jumpahsi ma halak na legan sonin-sonin jongjong, gabe ihatahon ma bani sidea: Mase ma sohsoh tumang nasiam layur sadari on? 20:6 Kira-kira pukul lima petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka: Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?
20:7 Nini sidea ma hubani: Seng dong na mangarahkon hanami. Jadi nini ma hubani sidea: Dihut ma nasiam marhorja hu pohon anggurhai! 20:7 Kata mereka kepadanya: Karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka: Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku.
20:8 Ase dob bod ari, nini simada pohon anggur ai ma dompak juru tulisni: Dilo ma haganup siparhorja ai, galar ma upah ni sidea, mamungkah humbani na masuk parpudi das hubani na parlobei ai! 20:8 Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya: Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu.
20:9 Jadi roh ma na masuk bani pukul lima, ijalo bei ma sadinar. 20:9 Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul lima dan mereka menerima masing-masing satu dinar.
20:10 Dob ai roh ma na masuk parlobei ai, iagan sidea ma lobih jaloon ni sidea, hape age sidea sadinar bei do ijalo. 20:10 Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga.
20:11 Tapi manjalo ai, marungut-ungut ma sidea dompak tuan na bayak ai, 20:11 Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu,
20:12 nini sidea ma: Ia halak na parpudi masuk on, na marhorja pitah sajam hansa, ipados ham do sidea pakon hanami, na manaronkon torik ni horja pakon milas ni ari layur sadari on. 20:12 katanya: Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari.
20:13 Tapi nini ma marbalos dompak sahalak humbani sidea: Ambia, seng dong hubahen bam na so pintor! Ai lang na dob manriah do hita pasal na sadinar in! 20:13 Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka: Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?
20:14 Jalo ma bagianmu anjaha laho ma ho! Tapi sihol do uhurhu, mambere bani na parpudi on songon na bam ai. 20:14 Ambillah bagianmu dan pergilah; aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu.
20:15 Ai lang patut, domu hubani rosuhku hubahen pasal na dong bangku? Serleng matamu halani layak ahu? (Rom 9:16, 21.) 20:15 Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau, karena aku murah hati?
20:16 Sonai ma gabe parlobei na parpudi hinan, anjaha na parlobei hinan gabe parpudi. (bd. 19:30.) 20:16 Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir.”
20:17 Sanggah na laho Jesus tangkog hu Jerusalem, iarahkon ma pulig susianNi na sapuluh dua ai, anjaha nini ma bani sidea itongah dalan ai: 20:17 Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil kedua belas murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan:
20:18 Na tangkog ma hita hu Jerusalem, ondoskononkon ma Anak ni jolma in bani sintua ni malim ampa sibotoh surat, anjaha uhumon ni sidea ma ia marutang hosah. (bd. 16:21; 17:22, 23.) 20:18 “Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati.
20:19 Dob ai ondoskonon ni sidea ma Ia hubani sipajuh begu-begu, ase ipahiri, ilonsingi anjaha iparsilangkon, anjaha bani ari patoluhon papuhoon do Ia. 20:19 Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan.”
20:20 Jadi roh ma inang ni anak ni si Sebedeus rap pakon anakni hu-Bani, isombah ma Ia laho padaskon pangindoanni. (bd. 10:2.) 20:20 Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapan-Nya untuk meminta sesuatu kepada-Nya.
20:21 Jadi nini ma hubani: Aha ipindo uhurmu? Nini ma mambalosi: Lopas Ham ma hundul anakku na dua on ibagas harajaonmu, sada bani siamunmu, na sada nari bani sambiloumu! (bd. 19:28.) 20:21 Kata Yesus: “Apa yang kaukehendaki?” Jawabnya: “Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam Kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu.”
20:22 Tapi nini Jesus ma mambalosi: Seng ibotoh hanima na pinindonima. Mintor tarinum hanima ma siinumon, na sihol inumonku? Nini sidea ma: Tarbahen hanami do! (bd. 26:39; Luk. 12:50; Joh. 18:11.) 20:22 Tetapi Yesus menjawab, kata-Nya: “Kamu tidak tahu, apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan, yang harus Kuminum?” Kata mereka kepada-Nya: “Kami dapat.”
20:23 Dob ai nini ma dompak sidea: Tongon, inumonnima do siinumonkai, tapi seng saguru Bangku na mambahen hundul i siamunhu barang i sambilouhu; Bapa do pasirsirhon ai bani haondosanni. 20:23 Yesus berkata kepada mereka: “Cawan-Ku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya.”
20:24 Mambogei ai na sapuluh ai, sogam ma uhur ni sidea mangidah na dua halak na marsanina ai. 20:24 Mendengar itu marahlah kesepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu.
20:25 Tapi ipatumpu Jesus ma sidea, nini ma: Irajai sigomgomi bangsa do rayatni, anjaha ikuasai na sangap-sangapni do sidea. 20:25 Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata: “Kamu tahu, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka.
20:26 Ulang ma sonai anggo bennima, tapi barang ise na sihol sangap itongah-tongahnima, ai ma gabe sipangidangi bennima, (bd. 23:11.) 20:26 Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu,
20:27 anjaha barang ise hanima na sihol parlobei, ai ma gabe jabolon bennima. (Mrk. 9:35.) 20:27 dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu;
20:28 Songon Anak ni jolma in pe, seng roh Ia ase iidangi halak, tapi ase mangidangi do, anjaha iberehon do hosahni bahen tobus ni buei jolma. (Joh. 13:4; Pil. 2:7; 1 Tim. 2:6.) 20:28 sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.”
20:29 Sanggah luar sidea hun Jeriko, buei do halak na mangirikkonSi. 20:29 Dan ketika Yesus dan murid-murid-Nya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia.
20:30 Anjaha tonggor ma, adong do dua halak na mapitung hundul itopi dalan; dob ibogei Jesus na mamontas ai, mardilo-dilo ma sidea: Ham Tuhan, Anak ni si Daud, idop ma uhurMu bennami! 20:30 Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar, bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru: “Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami!”
20:31 Ipinsang na mabuei ai ma sidea ase sip namin, tapi lambin gogoh do sidea dilo-dilo: Ham Tuhan, anak ni si Daud, idop ma uhurMu bennami! 20:31 Tetapi orang banyak itu menegor mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya: “Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami!”
20:32 Jadi maronti ma Jesus anjaha isuruh ma sidea roh hu-Bani, nini ma: Aha ipindo uhurnasiam bahenonKu bani nasiam? 20:32 Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata: “Apa yang kamu kehendaki supaya Aku perbuat bagimu?”
20:33 Nini sidea ma hu-Bani: Tuhan marpangidah ma namin matanami! 20:33 Jawab mereka: “Tuhan, supaya mata kami dapat melihat.”
20:34 Jadi maidop ma uhur ni Jesus mangidah sidea, lanjar ijamah ma mata ni sidea; jadi mintor marpangidah ma matani sidea, gabe iirikkon ma Jesus. 20:34 Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia.
<< Matius 19 Matius 21 >>