Matius 19

19:1 Ase dob ipaujung Jesus parsahapan ai, itadingkon ma Galilea, gabe das ma Ia hu tanoh Judea, na i dipar ni bah Jordan. 19:1 Setelah Yesus selesai dengan pengajaran-Nya itu, berangkatlah Ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan.
19:2 Buei tumang do halak na mangirikkonSi, anjaha ipamalum ma sidea ijai. 19:2 Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan Ia pun menyembuhkan mereka di sana.
19:3 Jadi roh ma halak Parisei hubani, nini sidea ma manlajouSi: Ai bulih do sirangkonon ni sada dalahi parinangonni, asal adong atap aha halani? (5 Mus. 24:1.) 19:3 Maka datanglah orang-orang Farisi kepada-Nya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya: “Apakah diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja?”
19:4 Jadi nini ma mambalosi sidea: Ai seng ibasa hanima, paboa na humbani mulani do itompa Panompa in sidea dalahi pakon naboru, anjaha ihatahon: (1 Mus. 1:27.) 19:4 Jawab Yesus: “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?
19:5 Halani ai tadingkonon ni dalahi do bapani pakon inangni, laho padomuhon dirini hubani jolmani, anjaha gabe sadaging do sidea na dua ai? (1 Mus. 2:24.) 19:5 Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
19:6 Ase seng be dua sidea ai, tapi sada daging do. Ai pe, na dob pinadomu ni Naibata, seng bulih sirangon ni jolma. (1 Kor. 7:10, 11.) 19:6 Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”
19:7 Jadi nini sidea ma hu-Bani: Anggo sonai, mase ma ititahkon si Musa bereon surat sirang laho mansirangkon? (bd. 5:31, 32.) 19:7 Kata mereka kepada-Nya: “Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan isterinya?”
19:8 Nini ma dompak sidea: Halani hengkeng ni uhurnasiam do, mambahen na ilopas si Musa nasiam paulakkon parinangonnasiam; tapi seng sonai anggo humbani mungkahni. 19:8 Kata Yesus kepada mereka: “Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian.
19:9 Huhatahon ma bani nasiam: Barang ise na manirangkon parinangonni, anggo seng halani parbangkison, gabe ibuat na legan, parbangkis do ia ai. (Luk. 16:18.) 19:9 Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.”
19:10 Jadi nini susian ai ma dompakSi: Anggo sonai do hape ruhut ni parrumah-tanggaon, rahanan ma ulang mompo. 19:10 Murid-murid itu berkata kepada-Nya: “Jika demikian halnya hubungan antara suami dan isteri, lebih baik jangan kawin.”
19:11 Tapi nini ma dompak sidea: Seng haganup halak tarbahen manjalo hata on, pitah haondosanni do hansa. (1 Kor. 7:7, 17.) 19:11 Akan tetapi Ia berkata kepada mereka: “Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja.
19:12 Ai adong do jolma na so boi mompo, sonai humbani partubuhni; adong deba, na kinasihkon ni halak na legan, anjaha adong deba nari, na pakasihkon dirini halani harajaon nagori atas ai. Barang ise na boi manjalo hata ai, ijalo ma! 19:12 Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti.”
19:13 Dob ai iboan halak ma dakdanak hu-Bani, ase itampeihon tanganni bani sidea, anjaha itonggohon sidea. Tapi ipinsang susian ai ma sidea. 19:13 Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia meletakkan tangan-Nya atas mereka dan mendoakan mereka; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu.
19:14 Tapi nini Jesus ma: Paturut hanima ma roh dakdanak in hu-Bangku, ulang langlangi, ai bani sisonin do harajaon nagori atas ai. (bd. 18:2, 3.) 19:14 Tetapi Yesus berkata: “Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada-Ku; sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Sorga.”
19:15 Jadi dob itampeihon tanganNi bani sidea, misir ma Ia hunjai. 19:15 Lalu Ia meletakkan tangan-Nya atas mereka dan kemudian Ia berangkat dari situ.
19:16 Dob ai roh ma sada halak manjumpahkonSi, nini ma: Guru, aha do na madear sihorjahononku, ase dapot ahu hagoluhan sisadokah ni dokahni? 19:16 Ada seorang datang kepada Yesus, dan berkata: “Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?”
19:17 Tapi nini ma hubani: Mase ma ahu sungkunonmu pasal na madear? Sada do hansa paruhur na madear. Anggo sihol masuk ho hu hagoluhan, dalankon ma titah in! (Luk. 10:26-28.) 19:17 Jawab Yesus: “Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang apa yang baik? Hanya Satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah.”
19:18 Nini ma dompakSi: Na ija? Gabe nini Jesus ma: Ulang ho mamunuh! Ulang ho marbangkis! Ulang ho manangko! Ulang ho ra manaksihon hata na so tongon! (2 Mus. 20:12-16.) 19:18 Kata orang itu kepada-Nya: “Perintah yang mana?” Kata Yesus: “Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta,
19:19 Pasangap amangmu pakon inangmu! Anjaha: Haholongi ma hasomanmu songon dirimu! (3 Mus. 19:18.) 19:19 hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.”
19:20 Nini anak garama ai ma hu-Bani: Domma hudalankon haganupan ai. Aha ope hahuranganku? 19:20 Kata orang muda itu kepada-Nya: “Semuanya itu telah kuturuti, apa lagi yang masih kurang?”
19:21 Jadi nini Jesus ma hubani: Anggo sihol uhurmu gok dear ho, laho ma, jual ma haganup na dong bam, pambere ma bani na masombuh, ase mararta ho i nagori atas. Dob ai roh ma ho mangirikkon Ahu! (bd. 6:20; Luk. 12:33.) 19:21 Kata Yesus kepadanya: “Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku.”
19:22 Mambogei hata ai anak garama ai, laho ma ia ibagas pusok ni uhur, ai buei do artani. (Ps. 62:11.) 19:22 Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya.
19:23 Jadi nini Jesus ma dompak susianNi ai: Payah do halak na bayak masuk hubagas harajaon nagori atas in. 19:23 Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan Sorga.
19:24 Huhatahon ma use hubennima: Urahan do masukan ni unta pinggol ni jarum, ase halak na bayak masuk hu harajaon nagori atas in. 19:24 Sekali lagi Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah.”
19:25 Mambogei ai susian ai, tarsonggot tumang ma sidea, nini ma: Ise mando maluah, anggo sonai? 19:25 Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata: “Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?”
19:26 Jadi ikawahkon Jesus ma sidea, nini ma dompak sidea: Marhitei jolma, seng boi ai, tapi marhitei Naibata haganupan do boi. 19:26 Yesus memandang mereka dan berkata: “Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.”
19:27 Dob ai nini si Petrus ma mambalosisi: Ia hanami, haganup do itadingkon hanami laho mangirikkon Ham, Aha ma ulih bannami? 19:27 Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus: “Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau; jadi apakah yang akan kami peroleh?”
19:28 Jadi nini Jesus ma hubani sidea: Na sintong do hatangkon bennima: Magira, bani habayuon ai, bani na hundul Anak ni jolma in bani paratas hasangaponni ai, dihut ma hanima hundul ijai bani sapuluh dua paratas, laho manguhumi halak Israel, na sapuluh dua marga in. (Luk. 22:30.) 19:28 Kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.
19:29 Anjaha barang ise na manadingkon rumahni, saninani, botouni, bapani, inangni, niombahni barang jumani halani goranku, manjalo ma ai marlompit-lompit, ambahni ai teanonni ma hagoluhan sisadokah ni dokahni. (Heb. 10:34.) 19:29 Dan setiap orang yang karena nama-Ku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali seratus kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
19:30 Tapi buei do na parlobei hinan gabe parpudi, anjaha na parpudi hinan gabe parlobei. (bd. 20:16; Luk. 13:30.) 19:30 Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.”
<< Matius 18 Matius 20 >>