Matius 18

18:1 Bani panorang ai, roh ma susian ai manjumpahkon Jesus, nini sidea ma: Ai ise do sibanggalan ibagas harajaon nagori atas? 18:1 Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya: “Siapakah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga?”
18:2 Jadi idilo Jesus ma sada dakdanak, ipajongjong ma ia itongah-tongah ni sidea, lanjar nini ma: 18:2 Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka
18:3 Sintong do na huhatahon on bennima: Anggo lang mulak uhurnima songon sada dakdanak, sabonar na so boi do hanima masuk hubagas harajaon nagori atas ai. (bd. 19:14.) 18:3 lalu berkata: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.
18:4 Barang ise na patoruh uhurni songon dakdanak on, ai do sibanggalan ibagas harajaon nagori atas in. (1 Ptr. 5:6.) 18:4 Sedangkan barangsiapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga.
18:5 Anjaha na manjalo dakdanak na sonon, halani goranKu, Ahu do na jinaloni ijai. (bd. 10:40.) 18:5 Dan barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku.”
18:6 Tapi barang ise na mambahen sangsi sada humbani na etek-etek on, na porsaya hu-Bangku, dearan ma igantungkon losung batu bani borgokni, laho mannongnongkonsi hubagas laut sibagasan. (Luk. 17:1, 2.) 18:6 “Tetapi barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut.
18:7 Bursik ma dunia on pangkorhon ni parsangsian! Seng tarbahen lang roh namin parsangsian, tapi bursik ma jolma na parohkonsi! 18:7 Celakalah dunia dengan segala penyesatannya: memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
18:8 Halani ai, anggo tanganmin atap naheimin do na mambahen mardousa ho, rotap anjaha ambukkon ma in, ai dearan do martangan salopah atap tempang ho masuk hu hagoluhan, humbani na mardua tangan atap mardua nahei iambukkon hubagas apuy sisadokah ni dokahni. (bd. 5:29, 30.) 18:8 Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang dari pada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal.
18:9 Anjaha anggo matamu do na mambahen mardousa ho, pulsitkon ma in anjaha ambukkon, ai dearan do marmata sada ho masuk hu hagoluhan, humbani na marmata dua iambukon hubagas naraka. 18:9 Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu dari pada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua.
18:10 Jaga ma hanima, ase ulang mapas uhurnima mangidah sada humbani na etek-etek on. Ai huhatahon ma bennima: Iidah malekat ni sidea do tongtong bohi ni Bapangku na i nagori atas ai. (Heb. 1:14.) 18:10 Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena Aku berkata kepadamu: Ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga.
18:11 (Ai na roh do Anak ni jolma in paluahkon na magou). (bd. 9:13; Luk. 19:10.) 18:11 [Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang.]”
18:12 Sonaha do nini uhurnima? Anggo adong biri-biri ni sada halak saratus, anjaha kahou sada hunjai, ai lang tadingkononni ma na siah puluh siah ai i dolog, laho mangindahi na magou ai? 18:12 “Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai seratus ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu?
18:13 Anjaha anggo jumpahsi ma ai, tongon huhatahon ma bennima, malasan do uhurni mangidah na sada ai marimbang na siah puluh siah, na so ongga kahou. 18:13 Dan Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu dari pada atas yang kesembilan puluh sembilan ekor yang tidak sesat.
18:14 Sonai ma homa seng marosuh uhur ni Bapanima na i nagori atas ai, anggo magou sada humbani na etek-etek on. 18:14 Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang.”
18:15 Anggo mardousa saninamu, parayak anjaha ajari ma ia, hanima padua-dua. Anggo itangihon ho, gabe hasomanmu ma ia use. (3 Mus. 19:17; Luk. 17:3; Gal. 6:1.) 18:15 “Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali.
18:16 Tapi anggo seng itangihon ho, arahkon ma hasomanmu sada barang dua halak, ase sinaksihon ni dua atap tolu halak ma parsahapan ai. (5 Mus. 19:15.) 18:16 Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.
18:17 Tapi anggo seng itangihon age sidea, patugah ma ai bani kuria; anjaha anggo seng itangihon homa kuria ai, hira ma ia parbegu barang sijalo sohei. (1 Kor. 5:13.) 18:17 Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.
18:18 Na sintong do hatangkon bennima: Sagala na sinangkutnima iatas tanoh on, tarsangkut do homa ai i nagori atas, anjaha sagala na pinaluahnima i tanoh on, maluah do ai homa i nagori atas.(bd. 16:19; Joh. 20:23.) 18:18 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.
18:19 Ambahni ai huhatahon ma bennima: Anggo adong dua humbannima i tanoh on, na mardos ni uhur manonggohon atap aha pe, sai na bereon ni Bapangku na i nagori atas ai do ai bani sidea. (Mrk. 11:24.) 18:19 Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apa pun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga.
18:20 Ai atap ija pe martumpu dua atap tolu halak marhitei goranKu, itongah-tongah ni sidea do Ahu. (bd. 28:20.) 18:20 Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka.”
18:21 Dob ai roh ma si Petrus, nini ma hubani: Tuhan, sibar piga hali do sasaponku salah ni hasomanku, na mardousa dompak ahu? Pala do pitu hali? 18:21 Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: “Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?”
18:22 Nini Jesus ma dompaksi: Seng huhatahon bam pitu hali, tapi pitu puluh hali pitu do. (Luk. 17:4.) 18:22 Yesus berkata kepadanya: “Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali.
18:23 Halani ai tarpausih do harajaon nagori atas ai hubani sada raja na mambahen parhiraan ampa juak-juakni. 18:23 Sebab hal Kerajaan Sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
18:24 Jadi dob ipungkah mambahen parhiraan, tarboan ma hulobeini sada halak, na marutang sapuluh ribu talenta. 18:24 Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta.
18:25 Tapi halani seng dong panggalarni, ihatahon tuanni ai ma jualon ia, parinangonni ampa dakdanakni ronsi ganup na dong bani, bahen galar ni utangni. 18:25 Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak isterinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya.
18:26 Manrogop ma juak-juak ai i lobeini, nini ma: Palumbang ham ma uhurmu, hugalar pe ganupan ai bamu! 18:26 Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.
18:27 Jadi maidop ma uhur ni tuanni ai mangidah juak-juak ai, ipaluah ma ia anjaha ibalihon ma haganup utangni ai. 18:27 Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.
18:28 Tapi sanggah na luar juak-juak ai, jumpahsi ma hasomanni juak-juak sahalak, na marutang hubani saratus dinar, gabe itangkap ma ia anjaha isongkik, nini ma: Galar utangmu ondi! 18:28 Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya: Bayar hutangmu!
18:29 Jadi manrogop ma hasomanni juak-juak ai, nini ma: Palumbang ham ma uhurmu, hugalar pe ai bamu! 18:29 Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya: Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.
18:30 Tapi seng ra ia, laho ma ia anjaha ipatutupkon ma hasomanni ai, paima igalar utangni ai. 18:30 Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya.
18:31 Jadi dob iidah hasomanni juak-juak na masa ai, pusok ma uhur ni sidea, laho ma sidea, anjaha ipatugah ma bani tuan ni sidea ai haganup pasal na masa ai. 18:31 Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka.
18:32 Gabe idilo tuanni ai ma ia, nini ma dompaksi: Ho juak-juak na jahat! Hubalihon do haganup utangmu, halani ielek-elek ho ahu. 18:32 Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya: Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku.
18:33 Ai lang patut maridop ni uhur age ho hubani hasomanmu juak-juak songon ahu, na dob maridop ni uhur bam? 18:33 Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?
18:34 Jadi marringis ma tuanni ai hubani, gabe iondoskon ma ia hubani sipangarsik-arsik, paima igalar haganup utangni ai. (bd. 5:26.) 18:34 Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
18:35 Sonai do bahenon ni Bapangku na i nagori atas ai bennima, anggo lang isasap hanima bei humbagas uhurnima salah ni hasomannima. 18:35 Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.”
<< Matius 17 Matius 19 >>