Matius 17

17:1 Dob salpu onom ari, iarahkon Jesus ma si Petrus ampa si Jakobus ampa si Johannes saninani ai, iboan ma sidea pulig hu sada dolog na gijang. 17:1 Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja.
17:2 Jadi mubah ma rupaNi iidah sidea, bohiNi marsinalsal songon mata ni ari, anjaha hiouNi lopak songon na lihar. (2 Ptr. 1:16-18.) 17:2 Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka; wajah-Nya bercahaya seperti matahari dan pakaian-Nya menjadi putih bersinar seperti terang.
17:3 Anjaha tonggor ma, taridah ma bani sidea si Musa ampa si Elias, marsahapi pakonSi. 17:3 Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia.
17:4 Jadi iparsahapkon si Petrus ma Jesus, nini ma: Sonang ni in ijon! Anggo marosuh Ham, hupauli ma ijon tolu lampo-lampo, sada Bamu, sada bani si Musa, anjaha na sada nari bani si Elias. 17:4 Kata Petrus kepada Yesus: “Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia.”
17:5 Mangkatahon ai ope ia, tonggor ma, roh ma sada hombun na lihar manlinggomi sidea, anjaha tarbogei ma sada sora hun hombun ai, na mangkatahon: On do Anak haholonganKu, marosuh do uhurhu Bani, tangihon hanima ma Ia! (bd. 3:17.) 17:5 Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata: “Inilah Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan, dengarkanlah Dia.”
17:6 Manangar ai susian ai, manrogop ma sidea anjaha mabiar tumang. 17:6 Mendengar itu tersungkurlah murid-murid-Nya dan mereka sangat ketakutan.
17:7 Jadi roh ma Jesus bani sidea, ijamah ma sidea, nini ma: Jongjong ma, anjaha ulang ma mabiar! 17:7 Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata: “Berdirilah, jangan takut!”
17:8 Tapi sanggah mangkawah sidea, seng dong atap ise iidah sidea ijai sobali Jesus tumang. 17:8 Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri.
17:9 Sanggah tuad ai sidea hun dolog ai, iparentahkon Jesus ma hubani sidea, nini ma: Ulang ma patugah-tugah hanima na niidahnima ai atap bani ise pe, sadokah seng puho ope Anak ni jolma in humbani na matei. (bd. 16:20.) 17:9 Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka: “Jangan kamu ceriterakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati.”
17:10 Jadi isungkun susianNi ai ma Ia: Mase ma ihatahon sibotoh surat paboa maningon roh do lobei si Elias? (bd. 11:14; Mal. 3:23.) 17:10 Lalu murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya: “Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?”
17:11 Nini ma mambalosi sidea: Tongon, maningon roh do si Elias, laho patorsahon haganup. 17:11 Jawab Yesus: “Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu
17:12 Tapi huhatahon ma bennima: Domma roh si Elias, tapi seng itanda sidea ia; uhur-uhur ni sidea do ibahen sidea bani. (bd. 14:9, 10.) 17:12 dan Aku berkata kepadamu: Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka.”
17:13 Jadi iarusi susian ai ma, si Johannes pandidi do hape, na hinatahonNi ai bani sidea. (Luk. 1:17.) 17:13 Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa Ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis.
17:14 Dob das sidea hubani halak na mabuei ai, roh ma sada halak marsombah hu Bani, anjaha nini ma: 17:14 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah,
17:15 Tuhan, idop ma uhurMu mangidah anakku. Ubagon do ia, parah tumang iahap. Gati do ia jomba hubagas apuy, anjaha gati homa hubagas bah. 17:15 katanya: “Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air.
17:16 Domma huboan namin ia bani susianmu, tapi seng tarpamalum sidea ia. 17:16 Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya.”
17:17 Jadi nini Jesus ma mambalosi: E bangsa, na so porsaya anjaha na jahat! Sadiha dokah nari Ahu rap pakon hanima? Sadiha dokah nari anjuonKu hanima? Boan hanima ma ia hujon. 17:17 Maka kata Yesus: “Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi Aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi Aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu ke mari!”
17:18 Jadi isorgang Jesus ma ia, gabe luar ma sibolis ai humbani, anjaha jorgit ma ia humbani panorang ai nari. 17:18 Dengan keras Yesus menegor dia, lalu keluarlah setan itu dari padanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga.
17:19 Dob ai pulig ma iparayak susian ai Jesus, nini ma: Mase ma lang mangasup hanami mangusirsi? 17:19 Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka: “Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?”
17:20 Jadi nini Jesus ma dompak sidea: Halani otik ni haporsayaonnima do! Ai tongon do na huhatahon on bennima: Anggo adong haporsayaonnima na sabatu ni losabi, hatahononnima do bani dolog an: Mosor ma hunjon hujai, gabe saud do mosor ai, anjaha seng dong na so boi bahenonnima. (bd. 21:21; Luk. 17:6.) 17:20 Ia berkata kepada mereka: “Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana, — maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu.
17:21 Tapi anggo na samasam on, seng ra mandarat, anggo seng marhasoman tonggo ampa parpuasaon. 17:21 [Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa.]”
17:22 Sanggah martumpu sidea i Galilea, nini Jesus ma hubani sidea: Ondoskononhon ma Anak ni jolma in hubagas tangan ni halak, (bd. 16:21.) 17:22 Pada waktu Yesus dan murid-murid-Nya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka: “Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia
17:23 gabe bunuhon ni sidea ma Ia, dob ai pagoluhon do Ia bani ari patoluhon. Jadi pusok tumang ma uhur ni sidea. 17:23 dan mereka akan membunuh Dia dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan.” Maka hati murid-murid-Nya itu pun sedih sekali.
17:24 Jadi dob das sidea hu huta Kapernaum, roh ma situnggu guguan rumah panumbahan hubani si Petrus, nini ma: Ai seng manggalar guguan rumah panumbahan gurunima in? (2 Mus. 30:13.) 17:24 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya tiba di Kapernaum datanglah pemungut bea Bait Allah kepada Petrus dan berkata: “Apakah gurumu tidak membayar bea dua dirham itu?”
17:25 Nini ma: manggalar do. Sanggah na masuk ia hu rumah, ilobei Jesus ma manungkun hubani, nini ma: Sonaha do nini uhurmu, Simon? Raja-raja na itanoh on, humbani ise do sidea manjalo guguan atap balasting? Humbani anakni do atap humbani halak na legan do? 17:25 Jawabnya: “Memang membayar.” Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan: “Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?”
17:26 Dob ihatahon si Petrus: “Humbani halak na legan do”, gabe ihatahon Jesus ma hubani: “Ase, seng hona anggo anak!” 17:26 Jawab Petrus: “Dari orang asing!” Maka kata Yesus kepadanya: “Jadi bebaslah rakyatnya.
17:27 Tapi, ase ulang marah sidea halani hita, laho ma ho mangkail hu tao, dob ai sintak ma dengke na parlobei mangankon, anjaha buha ma babahni, gabe dapot ho ma ijai sada rupiah. Ai ma buat, anjaha bere ma ai bani sidea bahen guguanta. 17:27 Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kaupancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagi-Ku dan bagimu juga.”
<< Matius 16 Matius 18 >>