Markus 1

1:1 On ma mula ni ambilan na madear pasal Jesus Kristus. 1:1 Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah.
1:2 Songon na tarsurat bani nabi Jesayas: Tonggor ma, husuruh ma suruhanku parlobeimu, sipatorsa dalanmu! (Mal. 3:1; Mat. 11:10; Luk. 7:27.) 1:2 Seperti ada tertulis dalam kitab nabi Yesaya: “Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului Engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagi-Mu;
1:3 Sora ni na mardilo-dilo i halimisan: Pasirsir ma dalan ni Tuhan in, pintor ma bahen sidalananni. (Jes. 40:3.) 1:3 ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya”,
1:4 I halimisan do si Johannes mandidihon anjaha mangambilankon pandidion hamubahon ni uhur bahen hasasapan ni dousa. (Lah. 19:4.) 1:4 demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan: “Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu.”
1:5 Jadi roh ma hubani haganup parnagori Judea pakon par-Jerusalem, gabe ipadidihon sidea ma dirini hubani i bah Jordan, dob isopotkon bei dousani. 1:5 Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan.
1:6 Anggo si Johannes, ambulu ni unta do hiouni, huling-kuling gonditni anjaha sipanganonni balang pakon manisan ni lobah. (2 Raj. 1:8.) 1:6 Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan.
1:7 On do ambilanni: Roh ma hun pudingku sigogohan humbangku, seng talup ahu paunduk diringku mangharhari tali ni sipatuni. (Lah. 13:25.) 1:7 Inilah yang diberitakannya: “Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa dari padaku; membungkuk dan membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak.
1:8 Ia ahu, bah do hudidihon bani nasiam, tapi anggo Ia Tonduy Na pansing do didihononni bani nasiam. (Lah. 1:5.) 1:8 Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus.”
1:9 Bani panorang ai roh ma Jesus hun Nasaret na i Galilea, jadi tardidi ma Ia i bah Jordan, ididi si Johanes. (Luk. 2:51.) 1:9 Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes.
1:10 Mandarathonsi Ia hun bah ai, iidah ma buha langit, anjaha sogop ma Tonduy ai hu-Bani marrupahon asas. 1:10 Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atas-Nya.
1:11 Anjaha tarbogei ma sora hun nagori atas: Ho do Anak na hinaholongan ni uhurhu, rosuh do uhurhu Bam. (bd. 9:7; Ps. 2:7; Jes. 42:1.) 1:11 Lalu terdengarlah suara dari sorga: “Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku berkenan.”
1:12 Dob ai mintor ijuljul Tonduy ai ma Ia hu halimisan. 1:12 Segera sesudah itu Roh memimpin Dia ke padang gurun.
1:13 Ase i halimisan ma Ia ompat puluh ari dokahni ilajou sibolis; rap pakon binatang do Ia ijai, tapi malekat do marugas Bani. 1:13 Di padang gurun itu Ia tinggal empat puluh hari lamanya, dicobai oleh Iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia.
1:14 Dob tartutup si Johannes, roh ma Jesus hu Galilea mangambilankon ambilan na madear ni Naibata: (bd. 6:17.) 1:14 Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah,
1:15 Domma jumpah panorangni; domma dohor harajaon ni Naibata. Paubah nasiam ma uhurnasiam anjaha haporsayai nasiam ma ambilan na madear in! (Lah. 20:21; Gal. 4:4.) 1:15 kata-Nya: “Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!”
1:16 Sanggah mardalan Ia i topi ni tao Galilea, iidah ma si Simon pakon si Andareas, sanina ni si Simon ai mangamburhon jala ni sidea; ai panjala do sidea. 1:16 Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan.
1:17 Jadi nini Jesus ma dompak sidea: Eta, ihutkon nasiam ma Ahu, hubahen pe nasiam sijala jolma! 1:17 Yesus berkata kepada mereka: “Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.”
1:18 Jadi mintor itadingkon sidea ma jala ai anjaha irikkon ma Ia. 1:18 Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia.
1:19 Dob idalani hundaoh otik, iidah ma si Jakobus, anak ni si Sebedeus, ampa si Johannes, saninani ai; ibagas parau do sidea paturei-tureihon jala ni sidea. 1:19 Dan setelah Yesus meneruskan perjalanan-Nya sedikit lagi, dilihat-Nya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu.
1:20 Jadi mintor idilo ma sidea; anjaha itadingkon sidea ma bapa ni sidea, si Sebedeus, ibagas parau ai rap pakon halak upahan ni sidea, lanjar laho ma sidea mangihutkonsi. 1:20 Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia.
1:21 Jadi laho ma sidea hu huta Kapernaum; mintor masuk ma Ia hu rumah parguruan sanggah ari Sabat laho mangajari. 1:21 Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar.
1:22 Longang ma uhur ni halak mambogei pangajaranni, ai marhidorat do pangajaranni, sedo songon sibotoh surat. 1:22 Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat.
1:23 Adong ma i rumah parguruan ai sada halak na siniaran ni toduy na mabutak, mardilo ma ia, 1:23 Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak:
1:24 nini: Mangaha Ham roh bannami, Ham Jesus par-Nasaret? Roh do Ham hape laho mangagou hanami. Hubotoh do ise Ham: Na pansing ni Naibata. 1:24 “Apa urusan-Mu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah.”
1:25 Jadi isorgang Jesus ma ia, nini ma: Sip ma ho, mandarat ma ho humbani! 1:25 Tetapi Yesus menghardiknya, kata-Nya: “Diam, keluarlah dari padanya!”
1:26 Jadi isarad tonduy na mabutak ai ma ia, anjaha marsora na gogoh luar ma ia humbani. 1:26 Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar dari padanya.
1:27 Jadi longang ma sidea haganupan, pala marsisungkunan samah sidea, nini: Aha do on? Pangajaran na baru do on anjaha na marjumbalang; ipaksa do tonduy na butak, gabe ibalosi do ia. 1:27 Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya: “Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintah-Nya dan mereka taat kepada-Nya.”
1:28 Jadi mintor sar ma baritani inggot nagori Galilea. 1:28 Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea.
1:29 Dob haluar hun rumah parguruan ai, mintor laho ma ia hu rumah ni si Simon pakon si Andareas rap pakon si Jakobus ampa si Johannes. 1:29 Sekeluarnya dari rumah ibadat itu Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas.
1:30 Tibal do anturang ni si Simon, pane-paneon, jadi mintor ipatugah sidea ma ai Bani. 1:30 Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus.
1:31 Idohori ma ia, ijamah ma tanganni laho pajongjongkonsi, jadi itadingkon pane-pane ai ma ia, lanjar marugas ma ia bani sidea. 1:31 Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya Ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka.
1:32 Tapi dob bod ari dob sundut mata ni ari, ipamboan halak ma hu-Bani na boritan pakon na setanon. 1:32 Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan.
1:33 Haganup parhuta ai marhumpul do ilobei ni labah ai. 1:33 Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu.
1:34 Jadi buei do na boritan, na marbagei-bagei naboritni, ipamalum, anjaha buei do setan-setan iusir, anjaha seng ilopas setan-setan mansahapkon, na dob itanda sidea Ia. 1:34 Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan; Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia.
1:35 Girah sogod, golap-golap ope, puho ma Ia, lanjar luar misir bani ianan na lungun laho martonggo. 1:35 Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
1:36 Jadi iirikkon si Simon pakon hasomanni ai ma Ia. 1:36 Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia;
1:37 Dob jumpah sidea Ia, nini sidea ma dompaksi: Haganup halak mangindahi Ham! 1:37 waktu menemukan Dia mereka berkata: “Semua orang mencari Engkau.”
1:38 Tapi ihatahon ma bani sidea: Laho ma hita bani ianan na legan, hu dusun-dusun na dohor an, ase dihut ijai Ahu marambilan; ai halani ai do, ase roh Ahu. 1:38 Jawab-Nya: “Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga Aku memberitakan Injil, karena untuk itu Aku telah datang.”
1:39 Jadi laho ma Ia marambilan bani parguruan ni sidea, bani sab nagori Galilea, anjaha iusir do setan-setan. 1:39 Lalu pergilah Ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan.
1:40 Jadi roh ma hu-Bani sada halak na gadamon, ielek-elek ma Ia anjaha isombah lanjar ihatahon: Anggo ra Ham, tarpasusi Ham do ahu! 1:40 Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapan-Nya ia memohon bantuan-Nya, katanya: “Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku.”
1:41 Jadi maidop ma uhurni, isurdukkon ma tanganni, ijamah ma ia lanjar nini ma hubani: Ra do Ahu, susi ma ham! 1:41 Maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya: “Aku mau, jadilah engkau tahir.”
1:42 Jadi mintor tanggal ma gadam ai humbani, gabe susi ma ia. 1:42 Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir.
1:43 Ipaingat ma ia pangkei-pangkei, dob ai mintor isuruh ma ia laho, 1:43 Segera Ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras:
1:44 lanjar ihatahon ma hubani: Jaga ham, ulang das ipatugah-tugah ham in age bani ise! Tapi laho ma ham patidakkon dirimu bani malim, galangkon ham ma na tinitahkon ni si Musa, paboa na dob susi ham, gabe hasaksian bani sidea. 1:44 “Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapa pun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan, yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka.”
1:45 Tapi ai pe ia luar, ipungkah ma mambaritahon ampa pasarhon na masa ai, gabe seng tarbahen Jesus be masuk hu huta bani na talar; tapi idarat bani ianan na lungun mando Ia, anjaha marrohan do halak hu-Bani hunja-hunja pe. 1:45 Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi; namun orang terus juga datang kepada-Nya dari segala penjuru.
<< Matius 28 Markus 2 >>