Markus 15

15:1 Jadi sianghonsi ari mambahen panriahan ma sintua ni malim rap pakon pangintuai-pangintuai, sibotoh surat ampa Sanhedrin. Isangkut sidea ma Jesus lanjar iboan, ipadas hubani si Latus. 15:1 Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh Mahkamah Agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawa-Nya dan menyerahkan-Nya kepada Pilatus.
15:2 Isungkun si Latus ma Ia: Atene, raja ni halak Jahudi do Ham? Jadi nini ma mambalosisi: Songon na hinatahonmu ai ma tongon! 15:2 Pilatus bertanya kepada-Nya: “Engkaukah raja orang Yahudi?” Jawab Yesus: “Engkau sendiri mengatakannya.”
15:3 Buei do tukas-tukas ni sintua ni malim hu-Bani. 15:3 Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Dia.
15:4 Jadi iulaki si Latus ma manungkunsi: Ai seng balosanmu ai? Tonggor ma buei ni tukas-tukas ni sidea ai dompak Ham! 15:4 Pilatus bertanya pula kepada-Nya, katanya: “Tidakkah Engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap Engkau!”
15:5 Tapi aha pe lang ibalosi Jesus, pala longang uhur ni si Latus. (bd. 14:61; Jes. 52:7.) 15:5 Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran.
15:6 Tapi sanggah ari pesta, somal do ipaluah bani sidea sada halak na tartutup domu hubani pangindoan ni sidea. 15:6 Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak.
15:7 Anjaha adong ma sada halak na margoran si Barabas, na rap tartutup pakon halak panggeori, na mambunuh jolma sanggah na geor ai. 15:7 Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan.
15:8 Jadi naik ma halak na mabuei ai mangindohon, ase ibahen bani sidea songon na somal. 15:8 Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga.
15:9 Balos ni si Latus hubani sidea: Dear do uhurnasiam, ase hupaluah bani nasiam Raja ni Jahudi in? 15:9 Pilatus menjawab mereka dan bertanya: “Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?”
15:10 Ai ibotoh, halani subil ni uhur do, ase iondoskon sintua ni malim Ia. 15:10 Ia memang mengetahui, bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki.
15:11 Tapi ijuljul sintua ni malim ai ma halak na mabuei ai, ase si Barabas ipaluah bani sidea. (Lah. 3:14.) 15:11 Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka.
15:12 Jadi nini si Latus ma use mambalosi sidea: Anggo sonai, aha ma ipindo uhurnasiam sibahenonku bani halak, na ginoran on: Raja ni Jahudi? 15:12 Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka: “Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?”
15:13 Idilohon sidea ma: Parsilangkon ma Ia! 15:13 Maka mereka berteriak lagi, katanya: “Salibkanlah Dia!”
15:14 Jadi nini si Latus ma: Ai aha do na jahat ibahen? Tapi lambin igogohi sidea ma mandilohon: Parsilangkon ma Ia! 15:14 Lalu Pilatus berkata kepada mereka: “Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan-Nya?” Namun mereka makin keras berteriak: “Salibkanlah Dia!”
15:15 Tapi halani sihol mambuat uhur ni halak na mabuei ai si Latus, gabe ipaluah ma si Barabas; dob hona lonsingan, iondoskon ma Jesus, ase iparsilangkon. 15:15 Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan.
15:16 Tentara ai pe iboan ma Ia hu emper paruhuman ai (ai ma Pretorion), anjaha ipatumpu sidea ma ganup pasukan tentara ai hujai. 15:16 Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul.
15:17 Isorungkon sidea ma hubani baju sigerger, anjaha idandan ranting-ranting na marduri-duri bahen sortali, lanjar inahkon sidea ma ai bani ulu ni Jesus. 15:17 Mereka mengenakan jubah ungu kepada-Nya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala-Nya.
15:18 Dob ai roh ma sidea marsombahsi, nini ma: Tabi ma Bamu, Raja ni Jahudi! 15:18 Kemudian mereka mulai memberi hormat kepada-Nya, katanya: “Salam, hai raja orang Yahudi!”
15:19 Ipukuli ma uluni bani tolong, itijuri ma Ia, anjaha manrogop ma sidea laho manombahsi. (bd. 14:65.) 15:19 Mereka memukul kepala-Nya dengan buluh, dan meludahi-Nya dan berlutut menyembah-Nya.
15:20 Ase dob ipahiri-hiri sidea Ia, itanggali sidea ma hum-Bani baju sigerger ondi, anjaha isorungkon ma pakeianni hinan. Dob ai iboan ma Ia hu darat, laho mamparsilangkonsi. (Heb. 13:12.) 15:20a Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka menanggalkan jubah ungu itu dari pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya.
15:21 Jadi ipaksa sidea ma sada halak, na montas hunjai roh hunjumani, laho mamorsan silang ai, ai ma si Simon na hun Kirene, bapa ni si Alexander ampa si Rupus. (Rom 16:13.) 15:20b Kemudian Yesus dibawa ke luar untuk disalibkan.
15:22 Iboan sidea ma Ia hu Golgata (artini partangkurakan). 15:21 Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Aleksander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus.
15:23 Ibere sidea ma hubani anggur na marsaor mir, tapi seng ijalo. 15:22 Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti: Tempat Tengkorak.15:23 Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepada-Nya, tetapi Ia menolaknya.
15:24 Dob iparsilangkon sidea Ia, ibagi sidea ma hiouni; marjomput na sinurat do sidea, laho mambagi ai. 15:24 Kemudian mereka menyalibkan Dia, lalu mereka membagi pakaian-Nya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing.
15:25 Pukul siah do iparsilangkon sidea Ia. 15:25 Hari jam sembilan ketika Ia disalibkan.
15:26 Tarsurat do i atasni pasal halani, ase iuhum ia, ai ma: Raja ni Jahudi. 15:26 Dan alasan mengapa Ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ: “Raja orang Yahudi”.
15:27 Rap pakon Jesus adong do iparsilangkon dua halak panrampok, sada hampit siamunni, na sada nari hampit sambilouni. 15:27 Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan-Nya dan seorang di sebelah kiri-Nya.
15:28 Gabe jumpah ma na hinatahon ni surat in: Tarhira do Ia bani halak parjahat. (Jes. 53:12.) 15:28 [Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi: “Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka.”]
15:29 Jadi irisai sagala na montas ai ma Ia, iupir-upirhon sidea ma uluni, lanjar nini bei: Pe Ho, na sihol parsedahon rumah panumbahan in, anjaha pajongjongkonsi use ibagas tolu ari! (bd. 14:58.) 15:29 Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata: “Hai Engkau yang mau merubuhkan Bait Suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari,
15:30 Paluah ma dirimu, anjaha susur ma Ho tongon humbani hayu parsilang in! 15:30 turunlah dari salib itu dan selamatkan diri-Mu!”
15:31 Sonai homa do pangapasi ni sintua ni malim ampa sibotoh surat, nini ma: Ia halak na legan ipaluah, hape dirini sandiri seng tarpaluahsi. 15:31 Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata: “Orang lain Ia selamatkan, tetapi diri-Nya sendiri tidak dapat Ia selamatkan!
15:32 Ale Kristus, Raja ni Jahudi! Susur ma Ho tongon humbani hayu parsilang in, ase iidah hanami, ase porsaya hanami! Anjaha hasomanni na tarsilang ai pe mangapasi do. (Joh. 1:49; 12:13.) 15:32 Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya.” Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencela Dia juga.
15:33 Mulai pukul sapuluh dua das hu pukul tolu sogop ma na golap hu sab tanoh in. 15:33 Pada jam dua belas, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam tiga.
15:34 Anjaha pukul tolu gogoh ma Jesus mandilohon: Eloi, Eloi, lama sabachtani! artini: Ale Naibatangku, Naibatangku, mase ma tadingkononmu Ahu? (Ps. 22:2.) 15:34 Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: “Eloi, Eloi, lama sabakhtani?”, yang berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?
15:35 Mambogei ai nini halak na jongjong ai ma: Bogei ma, idilo do si Elias! 15:35 Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata: “Lihat, Ia memanggil Elia.”
15:36 Jadi laho ma sada halak mambuat limut, isornobhon ma ai bani na migar, anjaha ilongkothon ma ai bani tolong laho mamberesi minum. Nini sidea ma: Torih hita ma, atap roh do si Elias patuadhonsi! 15:36 Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata: “Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan Dia.”
15:37 Marsora na gogoh ma Jesus, jadi rotap ma hosahni. 15:37 Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawa-Nya.
15:38 Marigat ma tirei na i rumah panumbahan ai, bolah dua hun datas hu toruh. 15:38 Ketika itu tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah.
15:39 Dob iidah kopala ni tentera, na jongjong ai ijai, sonai parmateini, nini ma: Tongon do Anak ni Naibata halak on! 15:39 Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat mati-Nya demikian, berkatalah ia: “Sungguh, orang ini adalah Anak Allah!”
15:40 Manatap-natap do humbani na daoh piga-piga naboru songon si Maria Magdalena, si Maria inang ni si Jakobus siposonan, ambah ni ai inang ni si Josep, ampa si Salome. 15:40 Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus Muda dan Yoses, serta Salome.
15:41 Sanggah i Galilea ope Ia, domma iirikkon sidea Ia, laho marugas hu-Bani. Buei do parinangon na legan na tangkog pakonsi hu Jerusalem. 15:41 Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayani-Nya waktu Ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus.
15:42 Jadi dob bod ari, anjaha halani parugasonkon ma ai, ai ma ari marayak ari Sabat, 15:42 Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat.
15:43 roh ma si Josep par, Arimatea, pagori ni pangadilan tinggi, sada halak na sangap, na paima-imahon harajaon ni Naibata; ibaranihon ma dirini laho hulobei ni si Latus mangindo bangkei ni Jesus. 15:43 Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota Majelis Besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan Kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus.
15:44 Longang do si Latus manangar na dob matei Jesus, gabe idilo ma kopala ni tentara ai anjaha isungkun ma ia, atap na dob dokah ma Jesus matei. 15:44 Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati.
15:45 Ase dob ibotoh pasal ai humbani kopala ni tentara ai, iondoskon ma bangkei ni Jesus bani si Josep. 15:45 Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf.
15:46 Iboli si Josep ma hiou linen na alus, anjaha ipasusur ma bangkei ai humbani parsilang ai. Ibaluti ma Ia bani hiou linen ai, anjaha ipatibal hubagas tanoman na dob niliang, dob ai igulang ma sada batu bani babah ni tanoman ai. 15:46 Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan Dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu.
15:47 Iidah si Maria Magdalena ampa si Maria inang ni si Joses do, atap huja do Ia itibalhon. (ay. 40.) 15:47 Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan.
<< Markus 14 Markus 16 >>