Markus 14

14:1 Dua ari nari marayak pesta Paska ampa mangan ruti na so niigaran, ipindahi sintua ni malim ampa sibotoh surat ma akal, laho manangkap anjaha mamunuh Jesus. (2 Mus. 12; 3 Mus. 23:5 ps; Joh. 11:47.) 14:1 Hari raya Paskah dan hari raya Roti Tidak Beragi akan mulai dua hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat,
14:2 Tapi nini sidea ma: Ulang ma sanggah mata ni pesta ai, ase ulang lutu halak na mabuei in 14:2 sebab mereka berkata: “Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat.”
14:3 Jadi sanggah i Betania Ia, i rumah ni si Simon na gadamon hinan ai, sanggah na hundul Ia laho mangan, roh ma sada naboru mamboan sada botol, na marisi minak nardus na maharga, na so maragu. Ibolahkon ma botol ai, iuseihon ma minak ai bani ulu ni Jesus. 14:3 Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus.
14:4 Tapi adong ma na marungut-ungut samah sidea: Mase ma iporsoya-soya minak in? 14:4 Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain: “Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini?
14:5 Boi hinan do jualon minak in lobih tolu ratus dinar, laho mangidopi na masombuh. Jadi igilai sidea ma naboru ai. 14:5 Sebab minyak ini dapat dijual tiga ratus dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin.” Lalu mereka memarahi perempuan itu.
14:6 Tapi nini Jesus ma: Paturut ma ia. Mase ma isunsahi hanima ia? Na dear do na binahenni in Bangku! 14:6 Tetapi Yesus berkata: “Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik pada-Ku.
14:7 Ai tongtong do adong na masombuh itongah-tongahnima, anjaha sadihari marosuh hanima, boi do bahenonnima na madear bani sidea; tapi anggo Ahu seng tongtong rap pakon hanima. (5 Mus. 15:11.) 14:7 Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka, bilamana kamu menghendakinya, tetapi Aku tidak akan selalu bersama-sama kamu.
14:8 Olat ni na tarbahensi do na binahenni in; na manlobei do ia mamminaki angkulangku songon na laho mananom. 14:8 Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuh-Ku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan-Ku.
14:9 Sintong do na huhatahon on bennima: Barang ija pe i sab dunia on iambilankon use ambilan na madear on, sahapkononkon do age na binahenni in gabe baritani. (bd. 13:10; Mat. 24:14.) 14:9 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia.”
14:10 Ia si Judas Iskariot, ai ma sada humbani na sapuluh dua ai, laho do marayak sintua ni malim, laho mantahihon Jesus bani sidea. 14:10 Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari kedua belas murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka.
14:11 Mambogei ai, malas ma uhur ni sidea, lanjar ibagahkon sidea ma mambere duit bani. Jadi ipindahi si Judas ma panorang na dearhonsi, laho mangondoskonsi. 14:11 Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus.
14:12 Bani ari parlobei ni mangankon ruti na so niigaran, ai ma bani ari panayaton ni biri-biri Paska, nini susian ai ma bani Jesus: Huja ma hanami laho ipindo uhurmu, laho pasirsirhon panganon Paska ai? 14:12 Pada hari pertama dari hari raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepada-Nya: “Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagi-Mu?”
14:13 Jadi isuruh ma dua halak susianni, nini ma hubani sidea: Laho ma hanima hu huta in, pajumpah ma hanima holi pakon sada halak, na mamboban bah sahudon. Irikkon hanima ma ia! 14:13 Lalu Ia menyuruh dua orang murid-Nya dengan pesan: “Pergilah ke kota; di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia
14:14 Hatahon hanima ma hubani siparrumah, na nimasukannima ai: Tonah ni Guru in: Ija do adong kamar, iananku mangan Paska rap pakon susianku? (bd. 11:13.) 14:14 dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya: Pesan Guru: di manakah ruangan yang disediakan bagi-Ku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-murid-Ku?
14:15 Jadi patuduhkononni ma bannima sada kamar pardatas na lumbang, na dob dear ipasirsir. Ijai ma patorsa hanima banta! 14:15 Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Di situlah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita!”
14:16 Susian ai pe laho ma, imasuki sidea ma huta ai, jadi jumpah sidea ma songon na hinatahonni ai bani sidea, gabe ipasirsir sidea ma Paska ai. 14:16 Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah.
14:17 Ase dob bod ari, roh ma Jesus ampa susianni na sapuluh dua ai. 14:17 Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan kedua belas murid itu.
14:18 Anjaha sanggah na hundul ai sidea mangan, nini Jesus ma: Na sintong do hatangkon bannima, sada humbannima, na rap mangan pakon Ahu, mangondoskon Ahu. 14:18 Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku, yaitu dia yang makan dengan Aku.”
14:19 Jadi pusok ma uhur ni sidea, sada-sada ma sidea mangkatahon hu-Bani: Sedo ahu ai? 14:19 Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepada-Nya: “Bukan aku, ya Tuhan?”
14:20 Jadi nini ma hubani sidea: Sada humbanima na sapuluh dua, ai ma na rap pakon Ahu manornopkon hubagas pinggan on. (Joh. 13:18.) 14:20 Ia menjawab: “Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang dua belas ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan Aku.
14:21 Tongon, sai na marujung do namin Anak ni jolma in songon na tarsurat in, tapi bursik ma halak na mangondoskon Anak ni jolma in. Rahanan ma ambit ulang tubuh jolma na sonai ai! 14:21 Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.”
14:22 Jadi sanggah na mangan ai sidea, ibuat Jesus ma ruti, ipasu-pasu ma, ipartopik anjaha ibere ma hubani sidea, lanjar ihatahon: Jalo hanima ma, dagingku do on! 14:22 Dan ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata: “Ambillah, inilah tubuh-Ku.”
14:23 Dob ai ibuat ma panginuman, anjaha dob ihatahon tarima kasih, ibere ma ai bani sidea, gabe haganup ma sidea minum hunjai. 14:23 Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu.
14:24 Lanjar ihatahon ma bani sidea: Darohku do on, daroh parpadanan in, na niduruskon mangkopkop buei halak. (2 Mus. 24:8.) 14:24 Dan Ia berkata kepada mereka: “Inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang.
14:25 Na sintong tumang do na huhatahon on bannima: Seng anjai inumonku be humbani buah ni hayu anggur in das hubani ari ai; ijai ma inumonku na baru ibagas harajaon ni Naibata. 14:25 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari Aku meminumnya, yaitu yang baru, dalam Kerajaan Allah.”
14:26 Jadi dob idodingkon sidea doding puji-pujian ai, laho ma sidea hu dolog Jetun. (Ps. 113-118.) 14:26 Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun.
14:27 Jadi nini Jesus ma hubani sidea: Haganup do hanima laho sangsi Bangku songon na tarsurat ai: Bogboganku ma parmahan in, gabe mambur merap ma biri-biri in. (Sak. 13:7.) 14:27 Lalu Yesus berkata kepada mereka: “Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis: Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai.
14:28 Tapi dob puho Ahu humbani na matei lobeianku ma hanima hu Galilea. (bd. 16:7.) 14:28 Akan tetapi sesudah Aku bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea.”
14:29 Jadi ihatahon si Petrus ma hu-Bani: Age ganup sidea sangsi, tapi ahu lang. 14:29 Kata Petrus kepada-Nya: “Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak.”
14:30 Tapi nini Jesus ma hubani: Na sintong do na huhatahon on bam: Saborngin on, sanggah lape martahuak dayok padua halihon porsouonmu ma Ahu tolu hali. (Joh. 13:38.) 14:30 Lalu kata Yesus kepadanya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal Aku tiga kali.”
14:31 Tapi lambin igogohkon do mangkatahon: Age pe ipamatei ahu arap pakon Ham, seng anjai parnalangonku Ham. Lanjar sonai do hata ni sidea ganup. 14:31 Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata: “Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau.” Semua yang lain pun berkata demikian juga.
14:32 Das ma sidea bani sada ianan na margoran Getsemane. Ihatahon Jesus ma hubani susianni: Hundul ma hanima ijon, sanggah martonggo Ahu. (Joh. 18:1.) 14:32 Lalu sampailah Yesus dan murid-murid-Nya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-murid-Nya: “Duduklah di sini, sementara Aku berdoa.”
14:33 Dob ai iarahkon ma si Petrus, si Jakobus ampa si Johannes. Jadi mulai ma majangin anjaha bulinsah iahap. (bd. 5:37; 9:2.) 14:33 Dan Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes serta-Nya. Ia sangat takut dan gentar,
14:34 Jadi nini ma hubani sidea: Pusok tumang do uhurhu, songon na matei do. Ijon ma hanima lobei soh anjaha puho! (Joh. 12:27.) 14:34 lalu kata-Nya kepada mereka: “Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah.”
14:35 Dob ai laho ma Ia dompak lobei otik, manrogop ma Ia i tanoh anjaha martonggo, andohar isalpuhon panorang ai humbani anggo tarbahen. 14:35 Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya, sekiranya mungkin, saat itu lalu dari pada-Nya.
14:36 Nini do: Abba, Bapa, haganup do tarbahen Ham! Salpuhon Ham ma panginuman on hum-Bangku, tapi sedo saguru rosuh ni uhurhu, uhurmu do! (Joh. 6:38; Rom 8:15.) 14:36 Kata-Nya: “Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ambillah cawan ini dari pada-Ku, tetapi janganlah apa yang Aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki.”
14:37 Dob ai roh ma Ia, jadi modom do sidea jumpahsi, gabe ihatahon ma hubani si Petrus: O Simon modom do ho hape? Seng mangasup ho puho pala sajam? 14:37 Setelah itu Ia datang kembali, dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus: “Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam?
14:38 Puho ma hanima anjaha martonggo, ase ulang masuk hanima hubagas parlajouan. Ai rosuh do namin tonduy, tapi galek do daging. 14:38 Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan; roh memang penurut, tetapi daging lemah.”
14:39 Dob ai laho ma use Ia martonggo, lanjar hata nongkan ai do ihatahon. 14:39 Lalu Ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga.
14:40 Jadi sanggah na roh ai Ia use, modom do sidea jumpahsi, ai tartunduh tumang do mata ni sidea. Jadi seng ibotoh sidea be, aha hatahononni Bani. 14:40 Dan ketika Ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada-Nya.
14:41 Dob ai sanggah na roh Ia patolu halihon, nini ma dompak sidea: Nunutannima ope modom anjaha marsaran? Sungkup ma in! Domma jumpah panorangni! Tonggor ma, ondoskononkon ma Anak ni jolma in hubagas tangan ni halak pardousa. 14:41 Kemudian Ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka: “Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa.
14:42 Jongjong ma hanima, laho ma hita! Tonggor ma, domma dohor sipantahihon Ahu! 14:42 Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan Aku sudah dekat.”
14:43 Mangkatahon ai ope Ia, mintor das ma si Judas, ai ma sahalak humbani na sapuluh dua ai; anjaha rap pakonsi buei do halak na marpodang, na marpukul-pukul, suruhan ni sintua ni malim, sibotoh surat ampa pangintuai-pangintuai. 14:43 Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua.
14:44 Tapi domma ipabotohkon sipantahihon ai hinan tanda bani sidea, nini: Ia in na husummah, ai ma Ia. Tangkap nasiam ma Ia, anjaha pangkei-pangkei ma boan nasiam Ia! 14:44 Orang yang menyerahkan Dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka: “Orang yang akan kucium, itulah Dia, tangkaplah Dia dan bawalah Dia dengan selamat.”
14:45 Jadi daskonsi ia, mintor ijumpahkon ma Jesus, anjaha nini ma: Rabbi! Lanjar isummah ma Ia. 14:45 Dan ketika ia sampai di situ ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata: “Rabi,” lalu mencium Dia.
14:46 Mardas tangan ma sidea Bani, lanjar itangkap ma Ia. 14:46 Maka mereka memegang Yesus dan menangkap-Nya.
14:47 Sada humbani na jongjong ijai ai manintak podangni, itampul ma juak-juak ni sintua ni malim ai, gabe mistak ma pinggolni. 14:47 Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba Imam Besar sehingga putus telinganya.
14:48 Jadi nini Jesus ma hubani sidea: Songon na mandompakkon panamun do parrohnasiam on, marpodang anjaha marpukul-pukul, laho manangkap Ahu. 14:48 Kata Yesus kepada mereka: “Sangkamu Aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap Aku?
14:49 Ari-ari do namin Ahu rap pakon nasiam i rumah panumbahan mangajari, seng itangkap nasiam Ahu! Tapi tene maningon saud do na tarsurat in. 14:49 Padahal tiap-tiap hari Aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap Aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam Kitab Suci.”
14:50 Jadi ganup ma sidea manadingkonsi, lanjar maporus. 14:50 Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri.
14:51 Adong do sada garama, na marpakeian sanlambar hiou putih tumang, mangirikkonsi. Itangkap sidea ma ia, 14:51 Ada seorang muda, yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti Dia. Mereka hendak menangkapnya,
14:52 tapi ihallushon ma hiouni ai, lanjar lintun seng marpakeian. 14:52 tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang.
14:53 Iboan halak ai ma Jesus hu lobei ni sintua ni malim; anjaha ganup sintua ni malim, pangintuai ampa sibotoh surat pe domma martumpu. 14:53 Kemudian Yesus dibawa menghadap Imam Besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ.
14:54 Anjaha si Petrus pe iirikkon do Ia mandaoh-daoh hun pudi das hu alaman parbagas ni rumah ni sintua ni malim ai; jadi hundul ma ia ijai rap pakon upas-upas ai mandadang. 14:54 Dan Petrus mengikuti Dia dari jauh, sampai ke dalam halaman Imam Besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiang dekat api.
14:55 Ia sintua ni malim ai ampa haganup Sanhedrin ai mangindahi hasaksian do dompak Jesus, ase boi marutang hosah Ia, tapi seng dong jumpah sidea. (5 Mus. 17:6; 19:15.) 14:55 Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya Ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya.
14:56 Ai buei namin na manaksihon ladung dompaksi, tapi seng mardomu na sinaksihon ni sidea ai. 14:56 Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap Dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain.
14:57 Deba jongjong manaksihon ladung dompaksi, nini ma: 14:57 Lalu beberapa orang naik saksi melawan Dia dengan tuduhan palsu ini:
14:58 Itangar hanami do Ia mangkatahon: Parsedaonku do rumah panumbahan, na pinauli ni tangan on, anjaha ibagas tolu ari pajongjongonku ma na legan, na so pinauli ni tangan. (Joh. 2:19; Lah. 6:13; Heb. 9:11.) 14:58 “Kami sudah mendengar orang ini berkata: Aku akan merubuhkan Bait Suci buatan tangan manusia ini dan dalam tiga hari akan Kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia.”
14:59 Tapi age pe sonai, seng mardomu hasaksian ni sidea ai. 14:59 Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain.
14:60 Dob ai jongjong ma sintua ni malim ai hu tongah-tongah, nini ma manungkun Jesus: Ai seng balosanmu na sinaksihon ni sidea ai dompak Ho? 14:60 Maka Imam Besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya: “Tidakkah Engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap Engkau?”
14:61 Tapi sip do Jesus, seng ibalosi age aha. Jadi isungkun sintua ni malim ai ma Ia use, nini ma: Kristus do Ho tongon, Anak ni Sipujion in? (bd. 15:5; Jes. 53:7.) 14:61 Tetapi Ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam Besar itu bertanya kepada-Nya sekali lagi, katanya: “Apakah Engkau Mesias, Anak dari Yang Terpuji?”
14:62 Jadi nini Jesus ma: Ahu ma tongon! Anjaha idahonnasiam do Anak ni jolma in hundul i siamun ni Hagogohon in, anjaha roh marhitei hombun na i langit. (bd. 13:26; Mat. 24:30.) 14:62 Jawab Yesus: “Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit.”
14:63 Jadi irigatkon sintua ni malim ai ma pakeianni, anjaha nini ma: Naha, porlu ope banta saksi? 14:63 Maka Imam Besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata: “Untuk apa kita perlu saksi lagi?
14:64 Domma ibogei nasiam pangapasionni ai bani Naibata. Naha do nini uhurnasiam? Gabe ganup ma sidea manguhumisi, ase marutang hosah. (Joh. 19:7.) 14:64 Kamu sudah mendengar hujat-Nya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?” Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan, bahwa Dia harus dihukum mati.
14:65 Deba humbani sidea manijurisi, manutup bohini anjaha mamastapisi, lanjar ihatahon: Manjahai ma Ham! Anjaha juak-juak ai mambogbogisi do. 14:65 Lalu mulailah beberapa orang meludahi Dia dan menutupi muka-Nya dan meninju-Nya sambil berkata kepada-Nya: “Hai nabi, cobalah terka!” Malah para pengawal pun memukul Dia.
14:66 Sanggah i toruh si Petrus, i alaman parbagas ai, roh ma sada juak-juak naboru ni sintua ni malim ai, 14:66 Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan Imam Besar,
14:67 anjaha dob iidah si Petrus mandadang, ikawahkon ma ia, lanjar nini ma: Ho pe nongkan rap do ampa Jesus, halak Nasaret ai! (bd. 10:47; Joh. 1:46.) 14:67 dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiang, ia menatap mukanya dan berkata: “Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu.”
14:68 Tapi iporsou si Petrus do, nini ma: Seng hubotoh anjaha seng huarusi na hinatahonmu in. Lanjar luar ma ia hu alaman lobei-lobei, anjaha martahuak ma dayok. 14:68 Tetapi ia menyangkalnya dan berkata: “Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud.” Lalu ia pergi ke serambi muka [dan berkokoklah ayam].
14:69 Iidah juak-juak naboru ai ma ia, anjaha nini ma use hubani halak na jongjong ijai: Hasoman ni sidea do age halak on! 14:69 Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ: “Orang ini adalah salah seorang dari mereka.”
14:70 Tapi mamorsou ma ia use. Lang sadiha dokah nari nini halak na jongjong ai ma hubani si Petrus: Tongon do hasoman ni sidea, ai halak Galilea do ho! 14:70 Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus: “Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea!”
14:71 Jadi ipapai ma dirini anjaha marbijai: Lang hutandai halak, na hinatahon nasiam ai! 14:71 Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah: “Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini!”
14:72 Dob ai mintor martahuak ma dayok padua-halihon. Jadi idingat si Petrus ma na hinatahon ni Jesus hubani: Tolu hali do parnalangonmu Ahu, sanggah lape martahuak dayok paduahalihon. Jadi tangis-tangis ma ia. 14:72 Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus, bahwa Yesus telah berkata kepadanya: “Sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal Aku tiga kali.” Lalu menangislah ia tersedu-sedu.
<< Markus 13 Markus 15 >>