Markus 13

13:1 Sanggah luar Jesus hun rumah panumbahan ai, marsahap ma hu-Bani sada humbani susian ai: Guru, tonggor Ham ma, sonaha dear ni batu-batu ai ampa rumah-rumah ai! 13:1 Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang murid-Nya berkata kepada-Nya: “Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu!”
13:2 Tapi nini Jesus ma hubani: Iidah ho do rumah-rumah na banggal ai? Seng paturuton age dua batu na palindih, na so rosakkononku. (Luk. 19:44.) 13:2 Lalu Yesus berkata kepadanya: “Kaulihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan.”
13:3 Anjaha, sanggah na hundul Ia i dolog Jetun tontang ni rumah panumbahan ai, pulig ma Ia isungkun si Petrus, si Jakobus, si Johannes pakon si Andreas. 13:3 Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepada-Nya:
13:4 Patugah Ham ma bennami, antigan ma masa ai, anjaha aha tandani, paboa laho masa ma ganupan ai? 13:4 “Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya.”
13:5 Jadi ihatahon Jesus ma hubani sidea: Jaga ma hanima, ase ulang ipakahou halak hanima. 13:5 Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka: “Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu!
13:6 Ai buei ma halak na roh marhitei Goranku, na mangkatahon: Ahu do in! Anjaha buei do na kahou bahenon ni sidea. 13:6 Akan datang banyak orang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah Dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
13:7 Anjaha anggo ibogei hanima porang ampa barita ni porang, ulang ma hanima tarsonggot! Ai maningon masa do ai, tapi seng ai ope ujungni. 13:7 Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.
13:8 Ai marsilawanan ma bangsa-bangsa anjaha harajaon samah harajaon, masa ma homa lalou marsasanagori, sonai homa lohei. Pamungkah ni pangarouon ai ma ai. 13:8 Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.
13:9 Tapi jaga ma hanima bani dirinima! Ai ondoskonon ni sidea do hanima hu pangadilan, longsinganni do hanima i parguruan, anjaha pajongjongon ilobei ni panguhum ampa raja halani Ahu, gabe hasaksian bani sidea. (Joh. 16:2.) 13:9 Tetapi kamu ini, hati-hatilah! Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena Aku, sebagai kesaksian bagi mereka.
13:10 Anjaha ambilankonon do lobei ambilan na madear in bani ganup bangsa. (bd. 16:15.) 13:10 Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa.
13:11 Anjaha anggo itogu halak hanima laho ondoskononkon, ulang ma sunsah uhurnima pasal sihatahononnima, tapi aha na iberehon bannima bani panorang ai, ai ma hatahon hanima, ai sedo hanima na marsahap ijai, tapi Tonduy Na pansing do. (Mat. 10:19; Luk. 12:11.) 13:11 Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu kuatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus.
13:12 Anjaha ondoskononkon ni sanina do saninani ase ibunuh, sonai homa bapa dompak anakni. Anjaha anak pe manlawan do dompak namatorasni anjaha ibunuh sidea. 13:12 Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka.
13:13 Anjaha domdoman ni haganup halak do hanima halani GoranKu. Tapi na tahan ronsi ujung ai do paluahon. 13:13 Kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat.”
13:14 Tapi anggo iidah hanima hasamboron na majangin ai, ai ma bani na so patut iananni (iparimbagaskon na mambasa on ma ai), ijai ma maporus na i nagori Judea hu dolog! (Dan. 9:27; 11:31.) 13:14 “Apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya — para pembaca hendaklah memperhatikannya — maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.
13:15 Halak na iatas ni rumahni, ulang ma pala tuad ia, anjaha ulang ma pala masuk ia hubagas rumah, laho mambuat atap aha hunjai. 13:15 Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya,
13:16 Na i juma pe ulang ma pala mulak mangalop hiouni. 13:16 dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya.
13:17 Tapi magou ma naboratan rumah ampa na painumhon bani panorang ai. 13:17 Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu.
13:18 Tapi martonggo ma hanima, ase ulang masa ai sanggah musim borgoh. 13:18 Berdoalah, supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin.
13:19 Ai masa do bani ari ai sitaronon, na so ongga masa olat ni panompaon ni Naibata bani na tinompani ai ronsi nuan, hu lobeian on pe seng masa be. (Joel 12:2; Dan. 12:1.) 13:19 Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah, sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi.
13:20 Anjaha ambit lang iorui Tuhan ari ai, seng anjai maluah age sada jolma. Tapi halani na pinilihni ai do, ase iorui. 13:20 Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilih-Nya, Tuhan mempersingkat waktunya.
13:21 Anjaha anggo adong na mangkatahon bennima: “Tonggor ma, ijon do Kristus in!” atap: “Tonggor ma, ijai do Ia,” ulang ma haporsayai hanima ai. 13:21 Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau: Lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.
13:22 Ai na roh do Kristus parladung pakon nabi parladung, anjaha bahenon ni sidea do tanda pakon halongangan laho pakahouhon na tarpilih in, ambit na tarbahensi. (Mat. 7:15, 22; 2 Tes. 2:9.) 13:22 Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud, sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan.
13:23 Tapi jaga ma hanima, domma hulumbahon hinan in bannima! 13:23 Hati-hatilah kamu! Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu.”
13:24 Tapi bani panorang ai, dob salpu sitaronon ondi, manggolapi ma mata ni ari, anjaha seng marsinalsal be bulan. 13:24 “Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya
13:25 Mardabuhan ma bintang hun langit, anjaha hagogohon ni parlangitan pe mandugur ma. 13:25 dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang.
13:26 Dob ai idahon ni sidea ma Anak ni jolma in roh marhitei hombun marhasoman hagogohon ampa hasangapon banggal. (bd. 14:62; Dan. 7:13.) 13:26 Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.
13:27 Dob ai suruhonni ma malekatni patumpuhon na pinilihni ai humbani desa na ualuh in, hun ujung ni tanoh das hu ujung ni langit. 13:27 Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit.
13:28 Tapi humbani hayu ara in ma guruhon hanima usihanni ai. Anggo martunasi ma pusukni anjaha luar bulungni, ibotoh hanima do, dohor ma partahunan milas. 13:28 Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat.
13:29 Usih hujai, anggo iidah hanima ma masa ondi, botoh hanima ma, na dohor ma parrohni ai. (Jak. 5:5.) 13:29 Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.
13:30 Sintong do na huhatahon on bannima: Seng anjai salpu na sansundut on, anggo lang lobei masa haganupan ai. 13:30 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya itu terjadi.
13:31 Salpu pe langit ampa tanoh on, anggo hatangkin seng anjai salpu in. 13:31 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.
13:32 Tapi anggo ari ampa panorangni seng dong na mambotoh ai age malekat i nagori atas, age Anak ni jolma in pe, sobali Bapa in. 13:32 Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja.”
13:33 Jaga anjaha puho ma hanima, ai seng ibotoh hanima, sadihari panorangni ai. 13:33 “Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba.
13:34 Usih do ai songon bani sada halak, ma laho hu tanoh na legan: Itadingkon do rumahni, ibere kuasa bani juak-juakni, ganup marsihorjahon horjani bei, anjaha sijaga labah iparentahkon, ase marjaga-jaga. 13:34 Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga.
13:35 Halani ai jaga ma hanima, ai seng ibotoh hanima parroh ni tuan simada rumah ai, barang bod ari, barang tongah borngin, barang tahuak dayok, barang girah sogod. (Luk. 12:38; 1 Tes. 5:2, 6.) 13:35 Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta,
13:36 Anjaha ulang ma jumpahsi hanima tarpodom, bani na roh ai Ia sompong. 13:36 supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur.
13:37 Na huhatahon bannima, bani haganup do ai huhatahon: Puho ma hanima! 13:37 Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: berjaga-jagalah!”
<< Markus 12 Markus 14 >>