Lukas 8

 
8:1 Salpu ai ibontas Jesus ma sagala huta-huta ampa dusun, laho marambilan, mamaritahon harajaon ni Naibata. Na sapuluh dua ai do hasomanni, (bd. 4:43.) 8:1 Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid-Nya bersama-sama dengan Dia,
8:2 sonai homa deba naboru, na dob pinamalumni humbani tonduy na jahat ampa naborit, ai ma si Maria, na margoran si Magdalena, na tinadingkon ni pitu setan. (Mrk. 15:40, 41; 16:9.) 8:2 dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat,
8:3 ampa si Johanna, parinangon ni si Kusa, sijolom anak kunsi ni si Herodes, ampa si Susanna ampa buei halak na legan, na mangurupi sidea marhitei na dong bani. 8:3 Yohana isteri Khuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka.
8:4 Ase dob martumpu buei jolma anjaha marrohan hu-Bani halak humbani huta-huta ai, nini ma marhitei limbaga: 8:4 Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah Ia dalam suatu perumpamaan:
8:5 Laho ma sada halak panabur manaburhon bonih. Jadi sanggah na manabur ai ia, adong ma deba na madabuh hu dalan, gabe tardogei ma anjaha ipaguti manuk-manuk na i awang-awang. 8:5 “Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis.
8:6 Na deba madabuh bani batu, tapi dob tubuh, melus ma, halani lang marbah. 8:6 Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air.
8:7 Na deba madabuh hutongah-tongah ni parhupi-hupian; rap tubuh ma hupi-hupi ai pakon ai, gabe ipisat ma. 8:7 Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati.
8:8 Ia na legan ai madabuh ma bani tanoh na madear, anjaha dob tubuh iparbuahkon ma saratus lompit. Dob ihatahon sonai, idilohon ma: Barang ise na marpinggol, na marpambogei, itangihon ma! 8:8 Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat.” Setelah berkata demikian Yesus berseru: “Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar!”
8:9 Jadi dob isungkun susian ai, atap aha do arti ni limbaga ai, 8:9 Murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya, apa maksud perumpamaan itu.
8:10 gabe nini ma: Ibere do bennima habotohon pasal rusia ni harajaon ni Naibata, tapi bani halak na legan pitah marhitei limbaga do, ase ulang iidah age pe ikawahkon, anjaha seng iarusi age pe ibogei. (Jes. 6:9, 10.) 8:10 Lalu Ia menjawab: “Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti.
8:11 Anjaha on do arti ni limbaga ai: Ia bonih ai; ai ma hata ni Naibata. (1 Ptr. 1:23.) 8:11 Inilah arti perumpamaan itu: Benih itu ialah firman Allah.
8:12 Anggo na bani dalan ai, ai ma na mambogei ai; dob ai roh ma sibolis, ibuat ma hata ai humbagas uhur ni sidea, ase ulang porsaya anjaha maluah sidea. 8:12 Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya; kemudian datanglah Iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan.
8:13 Ia na bani batu ai, ai ma na marmalas ni uhur manjalo hata ai dob ibogei; tapi seng marurat ai, sangombas do sidea hansa porsaya, anjaha bani panorang parlajouan marbalik ma sidea. 8:13 Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang, yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad.
8:14 Tapi anggo na madabuh hubani parhupi-hupian ai, ai ma na mambogei ai; tapi tarpisat do hata ai ibagas goluh ni sidea halani holsoh, habayakon ampa hisap-hisap ni goluh on, gabe seng saud matoras buahni. 8:14 Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekuatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang.
8:15 Tapi anggo na bani tanoh na madear ai, ai ma na manimpan hata na binogeini ai ibagas uhur na bonar anjaha na madear, gabe saud ma marbuah ibagas sabar ni uhur.(Lah. 16:14; Heb. 10:36.) 8:15 Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang, yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan.”
8:16 Seng dong halak na mannahiti palita, dob ai irongkobkon tumba hujai, barang inahkon ai hutoruh ni podoman; hu parpalitaan do ibahen, ase iidah sagala na roh palita ai. (Mat. 5:15.) 8:16 “Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya.
8:17 Ai seng dong na ponop, na so talar use; anjaha seng dong rusia na so tarbotoh use anjaha talar. (Mat. 10:26.) 8:17 Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan.
8:18 Halani ai, pangkei ma hanima, sonaha pambogeinima! Ai bani na marnadong, bereon ope bani, tapi na so marnadong, buaton ope humbani na adong ai bani, nini uhurni. (bd. 19:26.) 8:18 Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, dari padanya akan diambil, juga apa yang ia anggap ada padanya.”
8:19 Dob ai roh ma inangni pakon anggini marayaksi, tapi seng tarbahen sidea das hu lobeini halani buei ni jolma. 8:19 Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepada-Nya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak.
8:20 Jadi adong ma na patugahkon hu-Bani: Jongjong do idarat an inang ampa anggimu; sihol idahon ni sidea do Ham. 8:20 Orang memberitahukan kepada-Nya: “Ibu-Mu dan saudara-saudara-Mu ada di luar dan ingin bertemu dengan Engkau.”
8:21 Tapi nini Jesus ma mambalosi sidea: Ia inangku ampa anggingku, ai ma na mambogei ampa na mangkorjahon hata ni Naibata. 8:21 Tetapi Ia menjawab mereka: “Ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku ialah mereka, yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya.”
8:22 Bani na sadari masuk ma Ia hu parau rap pakon susianni, lanjar nini ma hubani sidea: Dipari hita ma tao on! Dob ai laho ma sidea. 8:22 Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-murid-Nya, dan Ia berkata kepada mereka: “Marilah kita bertolak ke seberang danau.” Lalu bertolaklah mereka.
8:23 Sanggah na marparau ai sidea, tarpodom ma Ia. Roh ma ampilaos hu tao ai, gabe masuk ma bah hubagas parau ai, jadi tarsosak ma sidea. 8:23 Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya.
8:24 Ijumpahkon sidea ma Ia, nini sidea ma mamuhoisi: Guru, guru, magou ma hita. Jadi dob puho Ia, hona hata ma logou ampa bah na margilumbang ai ibahen, gabe soh ma anjaha minop. 8:24 Maka datanglah murid-murid-Nya membangunkan Dia, katanya: “Guru, Guru, kita binasa!” Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh.
8:25 Tapi nini ma dompak sidea: Ija do haporsayaonnima? Mabiar do anggo sidea anjaha longang, anjaha nini sidea ma samah sidea: Ise do nani halak on? Logou ampa bah pe iparentah do, anjaha itangihon do Ia! 8:25 Lalu kata-Nya kepada mereka: “Di manakah kepercayaanmu?” Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain: “Siapa gerangan orang ini, sehingga Ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepada-Nya?”
8:26 Jadi marlayar ma sidea hu nagori Gerasa, na padipar-dipar pakon Galilea. 8:26 Lalu mendaratlah Yesus dan murid-murid-Nya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea.
8:27 Sanggah na mandarat ai Ia, pajumpah ma Ia pakon sada halak parhuta ai, na setanon do ia; anjaha domma dokah seng ra be ia marhiou anjaha seng be i rumah marianan, tapi i tanoman mando. 8:27 Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia; orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan.
8:28 Dob iidah Jesus, mandoruhi ma ia lanjar manrogop i lobeini, anjaha nini ma marsora na gogoh: Mangaha Ham roh bangku, Jesus, Anak ni Naibata Sitimbulan in? Huelek-elek ma Ham, ulang arsik Ham ahu! 8:28 Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapan-Nya dan berkata dengan suara keras: “Apa urusan-Mu dengan aku, hai Yesus Anak Allah Yang Mahatinggi? Aku memohon kepada-Mu, supaya Engkau jangan menyiksa aku.”
8:29 Ai ihatahon Jesus do luar setan ai humbani jolma ai. Domma gati isoroh setan ai ia, gabe igari anjaha ibayangkon ma ia, laho manjagaisi, tapi irutuskon do gari ai anjaha ialai setan ai ma ia hu halimisan. 8:29 Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi.
8:30 Jadi isungkun Jesus ma ia: Ise do goranmu? Gabe ibalosi ma: Legiun. Ai buei do setan-setan siar bani. 8:30 Dan Yesus bertanya kepadanya: “Siapakah namamu?” Jawabnya: “Legion,” karena ia kerasukan banyak setan.
8:31 Lanjar ielek-elek sidea ma Ia, ase ulang ipaksa sidea tuad hu nagori toruh. 8:31 Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya Ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut.
8:32 Tapi adong do ijai, bani raboyon ai, babuy sahulanan bolon manggagati; jadi ipindo ma, ase ilopas sidea masuk hujai, gabe ibalosi ma. 8:32 Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung, lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, supaya Ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka.
8:33 Jadi luar ma setan-setan ai humbani jolma ai, anjaha imasuki sidea ma babuy ai, gabe mardabuhan ma babuy na sahulanan ai hun raboyon ai hubagas tao ai, lanjar marmogapan. 8:33 Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas.
8:34 Dob iidah parmahan ai na masa ai, maporus ma sidea, ibaritahon sidea ma ai i huta ai ampa i ladang. 8:34 Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya.
8:35 Jadi marrohan ma halak ai, laho mangidah na masa ai. Das ma sidea bani Jesus, anjaha jumpah sidea ma halak, na dob tinadingkon ni setan-setan ai, marhiou anjaha torang maruhur, hundul ilambung nahei ni Jesus, gabe mabiar ma sidea. 8:35 Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus; ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka.
8:36 Jadi ipatugah halak na mangidah ai ma bani sidea, sonaha parmalum ni na siniaran ni setan-setan ai. 8:36 Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka, bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan.
8:37 Jadi ielek-elek haganup pangisi ni nagori inggot ni Gerasa ai ma Ia, ase surut Ia humbani sidea, ai mabiar tumang do sidea. Jadi masuk ma Ia hu parau ai, lanjar mulak ma. 8:37 Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus, supaya Ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah Ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali.
8:38 Ia halak, na tinadingkon ni setan-setan ondi, ipangindo do bani, atap boi do ia mangkasomanisi. Tapi isuruh ma ia mulak, nini ma: 8:38 Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai-Nya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, kata-Nya:
8:39 Mulak ma ho hu rumahmu, baritahon ma haganup na binahen ni Naibata hu bam! Jadi laho ma ia, ibaritahon ma bani haganup huta ai, haganup na binahen ni Jesus hubani. 8:39 “Pulanglah ke rumahmu dan ceriterakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu.” Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya.
8:40 Ase dob mulak Jesus, ialo-alo halak na mabuei ai ma Ia, ai haganup do sidea paima-imahonsi. 8:40 Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia.
8:41 Jadi roh ma sada halak, na margoran si Jairus; sintua ni parguruan do ia. Manrogop ma ia ilobei ni nahei ni Jesus mangindohon, ase roh Ia hu rumahni, 8:41 Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus ia memohon kepada-Nya, supaya Yesus datang ke rumahnya,
8:42 ai laho matei do boru sasadani, na marumur sapuluh dua tahun. Sanggah na laho hujai Ia, iasak-asak halak na mabuei do Ia. 8:42 karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira dua belas tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak.
8:43 Jadi adong ma sada naboru, na dob sapuluh dua tahun sai marnunut roh pantang ni hiouni, anjaha seng dong na boi pamalumhonsi. 8:43 Adalah seorang perempuan yang sudah dua belas tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapa pun.
8:44 Roh ma ia hun pudini, anjaha ijamah ma rambu ni hiouni, gabe mintor soh ma daroh ai. 8:44 Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubah-Nya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya.
8:45 Jadi nini Jesus ma: Ise do, na manjamah Ahu in? Dob haganup mangkatahon lang, nini si Petrus ampa hasomanni ai ma: Guru, na mabuei in do maronjat-onjat manosak Ham! 8:45 Lalu kata Yesus: “Siapa yang menjamah Aku?” Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus: “Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak Engkau.”
8:46 Tapi nini Jesus ma: Adong do na manjamah Ahu, ai huahap do luar gogoh humbangku. 8:46 Tetapi Yesus berkata: “Ada seorang yang menjamah Aku, sebab Aku merasa ada kuasa keluar dari diri-Ku.”
8:47 Ase dob iidah naboru ai, na so tarponopkon hape pambahenan ai, roh ma ia hitir-hitir, ipajojor ma ilobei ni haganup na mabuei ai aha halani, ase ijamah Ia, ampa parmalumni bani na satongkin ai. 8:47 Ketika perempuan itu melihat, bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depan-Nya dan menceriterakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah Dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh.
8:48 Jadi nini ma hubani: Haporsayaonmu do na pamalum ham inang, mulak ma ham ibagas damei! (bd. 7:50.) 8:48 Maka kata-Nya kepada perempuan itu: “Hai anak-Ku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!”
8:49 Mangkatahon ai ope Ia, adong ma na roh hun rumah ni sintua ni parguruan ai, na mangkatahon; Domma matei borumu, ulang pala be lojai ham Guru in! 8:49 Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata: “Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan Guru!”
8:50 Mambogei ai Jesus, ibalosi ma ia: Ulang ham mabiar, porsaya ma lah, sai manggoluh do ia. 8:50 Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus: “Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat.”
8:51 Dob das Ia hu rumah ai, seng ilopas barang ise pe masuk sobali si Petrus, si Johannes ampa si Jakobus, ambah ni ai bapa ampa inang ni dakdanak ai. 8:51 Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan Dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya.
8:52 Doruh-doruh do haganup manangisi na matei ai. Tapi nini Jesus ma: Ulang nasiam tangis! Ai seng matei ia, na modom do! (bd. 7:13.) 8:52 Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata: “Jangan menangis; ia tidak mati, tetapi tidur.”
8:53 Jadi ipartatawai sidea ma Ia, halani ibotoh sidea, na dob matei do ia. 8:53 Mereka menertawakan Dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati.
8:54 Tapi itangkap ma tanganni, idilohon ma: Puho ma ho, boru! 8:54 Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, kata-Nya: “Hai anak bangunlah!”
8:55 Gabe mulak ma tonduyni, jadi mintor puho ma, anjaha ihatahon Jesus ma bereon ia mangan. 8:55 Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan.
8:56 Longang do namatorasni ai; tapi ihatahon ma bani sidea, ase ulang ipatugah-tugah na masa ai. (bd. 5:14; Mrk. 7:36.) 8:56 Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapa pun juga apa yang terjadi itu.
 << Lukas 7 Lukas 9 >>