Lukas 7

7:1 Ase dob salpu ihatahon Jesus haganup hatani ondi bani na mabuei ai, masuk ma Ia hu Kapernaum. 7:1 Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah Ia ke Kapernaum.
7:2 Jadi adong ma ijai sada juak-juak ni kopala ni tentara, na hinarga ni tuanni, boritan do ia, pala mangkatarhatos. 7:2 Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba, yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati.
7:3 Dob ibogei kopala ni tentara ai barita ni Jesus, isuruh ma pangintuai ni halak Jahudi marayaksi, laho mangelek-eleksi, ase roh Ia pamalum juak-juakni ai. 7:3 Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada-Nya untuk meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan hambanya.
7:4 Jadi dob das sidea bani Jesus, gomos ma pangajar-ajari ni sidea bani, nini ma: Patut do tangihononmu ia. 7:4 Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan-Nya, katanya: “Ia layak Engkau tolong,
7:5 Ai holong do uhurni bani bangsanta, anjaha ia do na pajongjong parguruanta. 7:5 sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami.”
7:6 Jadi laho ma Jesus rap pakon sidea. Tapi sanggah lang daoh be Ia hun rumah ai, isuruh kopala ni tentara ai ma hasomanni mangkatahon hu-Bani: Tuhan, ulang pala loja Ham! Ai lang talup ahu, masukanmu pala rumahku. (lih. “Tadah ni Tonduyta“) 7:6 Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada-Nya: “Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku;
7:7 Halani ai do homa, ase seng talup huahap ahu sandiri marayak Ham. Hatahon Ham ma sangkababah hata gelah, ase malum juak-juakkai. 7:7 sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepada-Mu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
7:8 Ai halak na i toruh ni parentah do ahu, anjaha i toruhku pe adong do tentara. Anggo huhatahon bani na sada: Laho! gabe laho do ia. Atap hubani na legan: Roh! gabe roh do ia. Atap hubani juak-juakku: Bahen ai! jadi ibahen do. 7:8 Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu: Pergi!, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi: Datang!, maka ia datang, ataupun kepada hambaku: Kerjakanlah ini!, maka ia mengerjakannya.”
7:9 Mambogei ai longang ma Jesus, lanjar marhusor ma Ia marsahap bani halak na mabuei, na mangirikkonsi ai: Huhatahon ma bani nasiam: Gari bani halak Israel, seng adong jumpah Ahu haporsayaon na sonon. 7:9 Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia, Ia berkata: “Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel!”
7:10 Jadi mulak ma hu rumah na sinuruh ai, anjaha domma malum jumpah sidea juak-juak ai. 7:10 Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali.
7:11 Dob salpu ai, laho ma Ia hubani sada huta na margoran Nain; susianni do hasomanni saodoran ampa buei jolma. 7:11 Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-murid-Nya pergi bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertai-Nya berbondong-bondong.
7:12 Marayak horbangan ni huta ai sidea, tonggor ma, iusung halak ma hu darat sada halak na matei, ai ma anak ni sada puang-puang na mabalu; buei do singkuta ai manaruhkon. (1 Raj. 17:17.) 7:12 Setelah Ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung ke luar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu.
7:13 Mangidah na mabalu ai Tuhan in, mabangor ma uhurni, jadi ihatahon ma hubani: Ulang tangis ham! 7:13 Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia berkata kepadanya: “Jangan menangis!”
7:14 Lanjar idohori ma batang ai, ijamah ma, jadi sonto ma na mangusung ai, anjaha ihatahon ma: Ale garama, Ahu mangkatahon bam, puho ma! 7:14 Sambil menghampiri usungan itu Ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, Ia berkata: “Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah!”
7:15 Jadi hundul ma halak na dob matei ai, ipungkah ma marsahap, anjaha iondoskon ma ia bani inangni ai. (1 Raj. 17:23; 2 Raj. 4:36.) 7:15 Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya.
7:16 Gabe mabiar ma sidea haganup, anjaha ipuji sidea ma Naibata, nini ma: Domma jongjong itongah-tongahta sada nabi bolon, anjaha itatap Naibata do bangsani. (bd. 1:68.) 7:16 Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata: “Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita,” dan “Allah telah melawat umat-Nya.”
7:17 Sar ma baritani ai hu sab nagori Judea, ronsi hu ganup nagori na inggot ai. (ay. 18, 35; Mat. 11:2-19.) 7:17 Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya.
7:18 Ibaritahon susian ni si Johannes ma ganupan ai hubani. 7:18 Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya,
7:19 Jadi idilo ma susianni dua halak hu lobeini, lanjar isuruh ma sidea marayak Tuhan in, laho manungkun hu-Bani: Ai Ham do na sihol roh in, atap na legan ope paimaonnami? 7:19 ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan: “Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?”
7:20 Ase dob das halak ai hu lobeini, ihatahon sidea ma: Isuruh si Johannes pandidi do hanami marayak ham, laho manungkun: Ai Ham do na sihol roh ai, atap na legan ope paimaonnami? 7:20 Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata: “Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepada-Mu: Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?”
7:21 Bani panorang ai, sanggah pamalumhon buei halak do Ia humbani bagei-bagei ni naborit, sitaronon ampa tonduy na jahat, anjaha buei do na mapitung marpangidah ibahen. 7:21 Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta.
7:22 Ibalosi ma sidea nini ma: Laho ma nasiam mambaritahon bani si Johannes na niidah ampa na binogeinasiam: Na gabe marpangidah do na mapitung, mardalani na repat, gabe borsih na gadamon, marpanangar na nengel, mulak manggoluh na matei, ambilan na madear iambilankon do bani halak na masombuh, 7:22 Dan Yesus menjawab mereka: “Pergilah, dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar: Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik.
7:23 anjaha martuah ma na so sangsi Bangku! 7:23 Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku.”
7:24 Anjaha dob laho suruhan ni si Johannes ai, itarsingati ma si Johannes bani halak na mabuei ai: Aha do na sihol idahonnasiam, ase roh nasiam hu halimisan on? Arung-arung na niombus ni logou do? 7:24 Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes: “Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian ke mari?
7:25 Na sihol mangidah aha do, ase luar nasiam? Halak parhiou na lampot do? Tonggor ma, i rumah bolon do siparhiou na jenges ampa sipangan na mantin-mantin. 7:25 Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja.
7:26 Na sihol mangidah aha do, ase luar nasiam? Nabi do? Ai ma tongon. Huhatahon ma bani nasiam: Lobihan do ia humbani nabi. (bd. 1:76) 7:26 Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari pada nabi.
7:27 Ia do na hinatahon ni surat in: Suruhonku ma suruhanku, parlobeimu, sipaturei dalanmu i lobeimu! (Mal. 3:1.) 7:27 Karena tentang dia ada tertulis: Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului Engkau, ia akan mempersiapkan jalan-Mu di hadapan-Mu.
7:28 Huhatahon ma bani nasiam: Seng dong na tubuh humbani naboru sibanggalan marimbang si Johannes; tapi sietekan pe ibagas harajaon ni Naibata, banggalan do ai humbani. (bd. 1:15.) 7:28 Aku berkata kepadamu: Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari pada Yohanes, namun yang terkecil dalam Kerajaan Allah lebih besar dari padanya.”
7:29 Ia na mabuei ai haganup, na manangar ai, ampa sijalo sohei, pintor do Naibata iahap sidea, ai ijalo do pandidion humbani si Johannes. (bd. 3:7, 12; Mat. 21:32.) 7:29 Seluruh orang banyak yang mendengar perkataan-Nya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes.
7:30 Tapi anggo halak Parisei ampa sibotoh surat itulak sidea do sura-sura ni Naibata na bani sidea, ai seng ra sidea padidihon dirini hubani. (Lah. 13:46.) 7:30 Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes.
7:31 Ase hubani ise ma pausihonku halak na sasundut on? Usih hubani ise ma sidea? 7:31 Kata Yesus: “Dengan apakah akan Kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama?
7:32 Usih do sidea hubani dakdanak na hundul i tiga, na marsidiloan: Isompul hanami do sarunei i lobeinima, tapi seng manortor hanima, ipabogeihon hanami do tangis-tangis, tapi seng tangis hanima. 7:32 Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan: Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.
7:33 Ai roh do si Johannes pandidi, na seng mangan ruti anjaha na seng minum anggur, hape ihatahon nasiam: Na setanon do ia. (bd. 1:15; Joh. 10:20.) 7:33 Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata: Ia kerasukan setan.
7:34 Roh do Anak ni jolma in, na mangan anjaha minum, hape ihatahon nasiam: Tonggor ma sipangan magou ampa siparminum-minum, huan-huan ni sijalo sohei ampa pardousa. (bd. 15:2.) 7:34 Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan dan minum, dan kamu berkata: Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.
7:35 Tapi gabe pintor do Hapentaran in marhitei haganup anak-anakni. 7:35 Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya.”
7:36 Dob ai iarahkon sada halak Parisei ma Ia mangan, jadi masuk ma Ia hu rumah ni Parisei ai, lanjar hundul ma ijai. 7:36 Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan.
7:37 Anjaha tonggor ma, roh ma sada naboru pardousa, pangisi ni huta ai, dob ibotoh, na dob hundul Ia i rumah ni Parisei ai; iboan do sada botol alabaster marisi minak na morum. 7:37 Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi.
7:38 Mariluh-iluh do ia roh hun pudi mandohori nahei ni Jesus; iarbahi ma naheini ai marhitei iluh-iluhni, iapusi ma ai marhitei jambulanni, isummah ma anjaha iminaki ma naheini ai marhitei minak na misbou ai. 7:38 Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kaki-Nya, lalu membasahi kaki-Nya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kaki-Nya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu.
7:39 Mangidah ai, marpingkir ma Parisei na mangarahkonsi ai hu rumahni: Ambit nabi do halak on, tandaonni do naboru na manjamahsi on, anjaha botohonni do parlahouni, ai pardousa do ia. 7:39 Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya: “Jika Ia ini nabi, tentu Ia tahu, siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah-Nya ini; tentu Ia tahu, bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa.”
7:40 Jadi nini Jesus ma mambalosisi: Ale Simon, adong do sihatahononku bamu. Balosni: Ham Guru, hatahon Ham ma! 7:40 Lalu Yesus berkata kepadanya: “Simon, ada yang hendak Kukatakan kepadamu.” Sahut Simon: “Katakanlah, Guru.”
7:41 Adong ma dua halak paridouan ni sada halak sipaanakkon duit; utang ni na sahalak lima ratus dinar, na sada nari lima puluh. 7:41 “Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang lima ratus dinar, yang lain lima puluh.
7:42 Halani seng targalar sidea ai, ibalihon ma utang ni sidua halak ai. Ise do humbani sidea siholongan uhurni bani? 7:42 Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?”
7:43 Nini si Simon ma mambalosi: Nini uhurhu, parutang sibueinan, na binalihon ai do. Balos ni Jesus hubani: Sintong do timbanganmu ai. 7:43 Jawab Simon: “Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya.” Kata Yesus kepadanya: “Betul pendapatmu itu.”
7:44 Sanggah na nidompakkonni ai naboru ai, nini Jesus ma dompak si Simon: Iidah ham do naboru on? Roh do Ahu hu rumahmu, seng ibere ham bah pamurihi ni naheihu, tapi anggo ia, iluhni do ibahen mangarbahi naheihu anjaha iapusi bani jambulanni. (1 Mus. 18:4.) 7:44 Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia berkata kepada Simon: “Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan Aku air untuk membasuh kaki-Ku, tetapi dia membasahi kaki-Ku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya.
7:45 Seng isummah ham Ahu, tapi anggo ia, masukkonsi Ahu, seng marparsaranan manummah naheihu. (Rom 16:16.) 7:45 Engkau tidak mencium Aku, tetapi sejak Aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kaki-Ku.
7:46 Seng homa iminaki ham ulungku, tapi anggo ia, iminaki do naheihu bani minak na misbou. 7:46 Engkau tidak meminyaki kepala-Ku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kaki-Ku dengan minyak wangi.
7:47 Halani ai huhatahon ma bamu: Domma sasap dousani na buei in, mambahen banggal holong ni uhurni. Halak na otik hona sasap dousani, otik do holong ni uhurni. 7:47 Sebab itu Aku berkata kepadamu: Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih.”
7:48 Lanjar nini ma hubani naboru ai: Domma sasap ganup dousamu ai! 7:48 Lalu Ia berkata kepada perempuan itu: “Dosamu telah diampuni.”
7:49 Gabe nini hasomanni sapanganan ma samah sidea: Ise do on, ase dihut ampa dousa isasap? 7:49 Dan mereka, yang duduk makan bersama Dia, berpikir dalam hati mereka: “Siapakah Ia ini, sehingga Ia dapat mengampuni dosa?”
7:50 Ambahni ai ihatahon Jesus ma bani naboru ai: Haporsayaonmu do na paluahkon ham. Mardamei ma ham mulak. (bd. 8:48; 17:19; 18:42.) 7:50 Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu: “Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!”
<< Lukas 6 Lukas 8 >>