Lukas 5

5:1 Bani na sahali, sanggah jongjong Jesus i topi ni tao Galilea, anjaha halak na mabuei ai marurup roh hu-Bani, laho manangar hata ni Naibata, 5:1 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah.
5:2 iidah ma dua parau i topi pasir ni tao ai; ai pardengke ai domma luar mamurihi jala ni sidea. 5:2 Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya.
5:3 Jadi imasuki ma sada parau ai, si Simon do ompunganni ai, anjaha ipangindo ma hubani, ase ilugahon parau ai ganggang otik hun pasir. Hundul do anggo Ia mamodahi na mabuei ai hun parau ai. 5:3 Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu.
5:4 Ase dob maronti Ia marambilan, nini ma hubani si Simon: Lugahon ma hubani sibagasan, anjaha sampakkon hanima ma jalanima, ase jumpahan hanima. (Joh. 21:6.) 5:4 Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon: “Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan.”
5:5 Jadi nini si Simon ma mambalosi: Guru, torus do hanami saborngin on loja manjalai, tapi seng dong dapotan; tapi mangusagahkon hatamu ra do ahu mangamburhon jala ai. 5:5 Simon menjawab: “Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.”
5:6 Jadi dob ibahen sidea sonai, gabe dapot sidea ma buei dengke, pala marigat jala ni sidea. 5:6 Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak.
5:7 Jadi ihilap sidea ma hasoman ni sidea na bani parau na legan ai, ase roh sidea mangurupi. Roh ma sidea, anjaha igoki sidea ma haduasi parau ai, pala narus-narus harom. 5:7 Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
5:8 Mangidah ai si Simon Petrus, manrogop ma ia ilobei ni nahei ni Jesus anjaha nini ma: Laho ma Ham humbangku Tuhan, ai halak pardousa do ahu! 5:8 Ketika Simon Petrus melihat hal itu ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata: “Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku ini seorang berdosa.”
5:9 Ai longang do uhurni ampa uhur ni hasomanni halani dengke na dapot sidea ai, 5:9 Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap;
5:10 sonai homa si Jakobus ampa si Johannes, anak ni si Sebedeus, hasoman ni si Simon ai. Jadi nini Jesus ma hubani si Simon: Ulang ho mabiar! Hunjon hujanan gabe sijala jolma ma ho. (Mat. 13:47.) 5:10 demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon: “Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia.”
5:11 Dob itogu sidea parau ai hu darat, itadingkon sidea ma haganupan ai, anjaha iirikkon sidea ma Ia. (Mat. 19:27.) 5:11 Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus.
5:12 Sanggah bani sada huta Jesus, adong ma sada halak na parah gadamni. Dob iidah Jesus manrogop ma ia mangindohon: Ham Tuhan, anggo ra Ham, tarpasusi Ham do ahu! 5:12 Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon: “Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.”
5:13 Jadi isurdukkon Jesus ma tanganni, ijamah ma ia, anjaha nini ma: Ra do Ahu, borsih ma ho! Jadi mintor magou ma gadam ai humbani. 5:13 Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu, dan berkata: “Aku mau, jadilah engkau tahir.” Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya.
5:14 Ipandang Jesus ma ia, ase ulang ipatugah-tugah ai bani halak. Tapi ihatahon do hubani: Laho ma ho, patuduhkon ma dirimu hubani malim. Dob ai galangkon ma na tinitahkon ni si Musa, halani na dob borsih ho, bahen hasaksian bani sidea! (3 Mus. 14:2-32.) 5:14 Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapa pun juga dan berkata: “Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka.”
5:15 Tapi lambin sar ma baritani, gabe roh ma martumpu buei halak, laho manangar hatani ampa laho mangindo hamalumon humbani naborit ni sidea. 5:15 Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepada-Nya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka.
5:16 Tapi surut ma Ia bani ianan na lungun, anjaha martonggo ma Ia ijai. (Mrk. 1:35.) 5:16 Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa.
5:17 Bani na sadari mangajari do Ia, anjaha adong do hundul ijai Parisei ampa guru siajarhon titah, ai ma na roh humbani huta-huta na i Galilea ampa Judea, age na hun Jerusalem. Anjaha marhorja do kuasa ni Tuhan in Bani laho pamalumhon. 5:17 Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan-Nya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Dia, sehingga Ia dapat menyembuhkan orang sakit.
5:18 Anjaha tonggor ma, roh do piga-piga halak mamboan sada halak na oyangon, na tibal bani podomanni; iuji sidea do mamboansi hu bagas, laho patibalhonsi ilobei ni Jesus. 5:18 Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur; mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus.
5:19 Tapi seng tarpamasuk sidea ia halani ponjotni, gabe ipanaik sidea ma tayub ai. Iungkab sidea ma ai, anjaha itantan sidea ma tibal ia, bani podomanni, sangkan hulobei ni Jesus. 5:19 Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus.
5:20 Mangidah haporsayaon ni sidea ai Jesus, nini ma: Domma sasap dousamu ambia! 5:20 Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia: “Hai saudara, dosamu sudah diampuni.”
5:21 Jadi marpingkir-pingkir ma sibotoh titah ampa Parisei ai ibagas uhur ni sidea, nini ma: Ise do on? Sipahiri Naibata do on! Ise boi manasap dousa sobali Naibata tumang? 5:21 Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya: “Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah sendiri?”
5:22 Tapi ibotoh Jesus do pingkiran ni uhur ni sidea ai, jadi nini ma mambalosi sidea: Aha do ipingkiri nasiam ibagas uhurnasiam? 5:22 Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka: “Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?
5:23 Na ija do urahan hatahonon: Domma sasap dousamu, atap hatahonon: Jongjong ma anjaha mardalan ma ho? 5:23 Manakah lebih mudah, mengatakan: Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan: Bangunlah, dan berjalanlah?
5:24 Tapi ase ibotoh nasiam, na markuasa do Anak ni jolma in i tanoh on manasap dousa nini ma hubani na oyangon ai: Ahu mangkatahon bam: Jongjong ma ho, boan ma podomanmin, anjaha mulak ma ho hu rumahmu! 5:24 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa” — berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu –: “Kepadamu Kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!”
5:25 Jadi mintor jongjong ma ia iidah sidea; iangkat ma podomanni ai, mulak ma ia hu rumahni, anjaha ipapuji-puji do Naibata. 5:25 Dan seketika itu juga bangunlah ia, di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah.
5:26 Gabe longang ma haganup, anjaha ipuji sidea ma Naibata. Gok biar ma sidea, nini ma: Halongangan na so ongga masa do iidah hanami sadari on. 5:26 Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya: “Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan.”
5:27 Dob salpu ai luar ma Ia, anjaha iidah ma sada halak sijalo sohei, na margoran si Lepi, hundul i kantor sohei. Nini ma hubani: Irikkon ahu! 5:27 Kemudian, ketika Yesus pergi ke luar, Ia melihat seorang pemungut cukai, yang bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya: “Ikutlah Aku!”
5:28 Jadi jongjong ma ia, itadingkon ma haganup, laho mangirikkonsi. 5:28 Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia.
5:29 Ibahen si Lepi ma pesta mangan-mangan na banggal bani Jesus i rumahni, anjaha buei do sijalo sohei ampa halak na legan rap mangan pakon sidea ijai. (bd. 15:1.) 5:29 Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Dia.
5:30 Jadi marungut-ungut ma Parisei ampa sibotoh surat pasal ai, nini ma hubani susianni: Mase ma mangan anjaha minum nasiam rap pakon sijalo sohei ampa pardousa? 5:30 Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya: “Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?”
5:31 Jadi nini Jesus ma mambalosi sidea: Seng porlu doktor bani na jorgit, bani na boritan do! 5:31 Lalu jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya: “Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit;
5:32 Seng roh Ahu mandilo halak parpintor, tapi halak pardousa do, ase ipaubah uhurni. 5:32 Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat.”
5:33 Tapi nini sidea ma hu-Bani: Gati do marpuasa anjaha martonggo susian ni si Johannes, sonai homa susian ni Parisei, tapi mangan minum do anggo susianmu. 5:33 Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus: “Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-murid-Mu makan dan minum.”
5:34 Jadi nini Jesus ma hubani sidea: Ai tarbahen do marpuasa hasoman-hasoman ni siparunjuk, sadokah rap ope siparunjuk ai ampa sidea? 5:34 Jawab Yesus kepada mereka: “Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka?
5:35 Tapi na roh ma panorangni, buaton ma siparunjuk ai humbani sidea, jadi bani panorang ai ma sidea marpuasa. 5:35 Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa.”
5:36 Anjaha ihatahon ma sada limbaga bani sidea: Seng dong halak na ra manrigatkon hiou na baru, laho mandungkaphon ai bani hiou na buruk. Anggo sonai rigat ma hiou na baru ai, anjaha seng homa tangkup pandungkap na baru ai bani na buruk ai. 5:36 Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka: “Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu.
5:37 Anjaha seng homa ipausei halak anggur na baru hubani gusi huling-huling na buruk; anggo ibahen sonai, pultakkonon ni anggur na bayu ai ma iananni ai, gabe mambur ma anggur ai, anjaha iananni ai pe seda ma. 5:37 Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur.
5:38 Tapi anggur na baru hubagas gusi huling-huling na baru do ipausei ai. 5:38 Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula.
5:39 Anjaha na somal manginum anggur na madokah seng ipangindo na baru, ai nini do: Dear do anggur na madokah ai. 5:39 Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata: Anggur yang tua itu baik.”
<< Lukas 4 Lukas 6 >>