Lukas 23

23:1 Dob ai misir ma sidea haganup na marrunggu ai, iboan sidea ma Ia hulobei ni si Latus. 23:1 Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus.
23:2 Iaduhon sidea ma Ia, nini ma: Na dapot hanami do on pakahouhon bangsanami, anjaha ipandang do bereon balasting bani Kesar, anjaha ihatahon, Kristus, Raja do Ia. (bd. 20:25.) 23:2 Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya: “Telah kedapatan oleh kami, bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang diri-Nya Ia mengatakan, bahwa Ia adalah Kristus, yaitu Raja.”
23:3 Jadi nini si Latus ma manungkunsi: Raja ni Jahudi do Ham tongon? Jadi nini ma mambalosisi: Songon na hinatahonmu ai ma! 23:3 Pilatus bertanya kepada-Nya: “Engkaukah raja orang Yahudi?” Jawab Yesus: “Engkau sendiri mengatakannya.”
23:4 Jadi nini si Latus ma dompak sintua ni malim ampa halak na mabuei ai: Seng dong dapot ahu salah ni Halak on. 23:4 Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu: “Aku tidak mendapati kesalahan apa pun pada orang ini.”
23:5 Tapi lambin igogohi sidea do mangkatahon: Geor do ibahen bangsa in marhitei pangajarionni i sab tanoh Judea, mamunkgah hun Galilea das hujon. 23:5 Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya: “Ia menghasut rakyat dengan ajaran-Nya di seluruh Yudea, Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini.”
23:6 Manangar ai si Latus, isungkun ma atap halak Galilea do Ia. 23:6 Ketika Pilatus mendengar itu ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea.
23:7 Anjaha dob ibotoh, na humbani gomgoman ni si Herodes do Ia, isuruh ma Ia hulobei ni si Herodes, ai tudu i Jerusalem do ia ijia. (bd. 3:1.) 23:7 Dan ketika ia tahu, bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim Dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem.
23:8 Dob iidah si Herodes Jesus, malas ma uhurni, ai domma dokah hinan sihol idahonni Ia, dob itangar baritani, anjaha iarap uhurni do, idahonni sada tanda sibahenonni. (bd. 9:9.) 23:8 Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihat-Nya, karena ia sering mendengar tentang Dia, lagipula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda.
23:9 Buei do isungkun hu Bani, tapi seng ibalosi Jesus ia. 23:9 Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apa pun.
23:10 Ijai do sintua ni malim ampa sibotoh surat, anjaha gogoh do pangaduhon ni sidea Bani. 23:10 Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Dia.
23:11 Ia si Herodes ampa tentarani, ipahiri anjaha iapasi do Ia, dob ai isuruh ma Ia mulak hubani si Latus marpakeian na harga. 23:11 Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan Dia, ia mengenakan jubah kebesaran kepada-Nya lalu mengirim Dia kembali kepada Pilatus.
23:12 Mulai bani ari ai marhuan ma si Herodes ampa si Latus, ilobei ni ai marsidomdoman do sidea. 23:12 Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus; sebelum itu mereka bermusuhan.
23:13 Dob ai idilo si Latus ma martumpu sintua ni malim, pangintuai-pangintuai ampa halak na mabuei ai, gabe nini ma dompak sidea: 23:13 Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat,
23:14 Iboan nasiam do bangku Halak on, sipabalik bangsa, nini nasiam. Ilobei nasiam do hupareksa Ia, tapi seng dong jumpah ahu salah bani Halak on, domu hubani pangaduannasiam ai. 23:14 dan berkata kepada mereka: “Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksa-Nya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepada-Nya tidak ada yang kudapati pada-Nya.
23:15 Si Herodes pe sonai do, isuruh do Ia mulak bennami, ase seng dong pambahenanni, na patut mambahen marutang hosah Ia. 23:15 Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan Dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apa pun yang dilakukan-Nya yang setimpal dengan hukuman mati.
23:16 Halani ai nalonsingi ma Ia, ase napaluah. 23:16 Jadi aku akan menghajar Dia, lalu melepaskan-Nya.”
23:17 Ai aturan do ai, paluahonni sada halak bani sidea sanggah pesta ai. 23:17 [Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu.]
23:18 Tapi sasora do sidea haganup mandilohon: Bunuh Ia! Si Barrabas ma paluah bannami! 23:18 Tetapi mereka berteriak bersama-sama: “Enyahkanlah Dia, lepaskanlah Barabas bagi kami!”
23:19 Ia si Barrabas on hona tutup do halani pambarontakan ampa pambunuhon na masa i kota ai. 23:19 Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan.
23:20 Jadi iulaki si Latus ma marsahapkon sidea, ai sihol paluahonni do Jesus. 23:20 Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus.
23:21 Tapi sai dilo-dilo ma sidea: Parsilangkon ma Ia, parsilangkon ma! 23:21 Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya: “Salibkanlah Dia! Salibkanlah Dia!”
23:22 Dob ai ihatahon ma patolu-halihon bani sidea: Ai aha do na jahat ibahen? Seng dong jumpah ahu Bani na boi mambahen marutang hosah Ia. Halani ai nalonsingi ma Ia, ase napaluah. 23:22 Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka: “Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati pada-Nya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar Dia, lalu melepaskan-Nya.”
23:23 Tapi ipagogoh sidea bei ma sorani mangindohon hubani, ase iparsilangkon Ia, gabe saud ma surak-surak ni sidea ai. 23:23 Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut, supaya Ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka.
23:24 Jadi iputushon si Latus ma pasaudkon pangindoan ni sidea ai. 23:24 Lalu Pilatus memutuskan, supaya tuntutan mereka dikabulkan.
23:25 Ipaluah ma halak na pinindo ni sidea ai, na tinutup ai halani manggeori ampa mambunuh, tapi Jesus ipadas ma bani rosuh-rosuh ni sidea. 23:25 Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya.
23:26 Sanggah na mamboansi ai sidea, itangkap sidea ma sada halak, na margoran si Simon, na hun Kirene, na roh hun jumani; hubani ma ipaporsankon sidea silang ai, laho mamboan ai paihut-ihut Jesus. (Mat. 27:32; Mrk. 15:21.) 23:26 Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus.
23:27 Buei do halak humbani bangsa ai ampa puang-puang na mangirikkonsi, na marhoru anjaha na tangis-tangis marhalanisi. 23:27 Sejumlah besar orang mengikuti Dia; di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia.
23:28 Jadi idompakkon Jesus ma sidea, nini ma: Nasiam boru Jerusalem, ulang ma Ahu tangisi nasiam, tapi dirinasiam ma tangisi nasiam ampa anaknasiam! 23:28 Yesus berpaling kepada mereka dan berkata: “Hai puteri-puteri Yerusalem, janganlah kamu menangisi Aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu!
23:29 Ai na roh ma arini, hatahonon ni halak ma ijai: Martuah ma na lambang, ampa parinangon na so ongga tubuhan tuah, ampa adop na so ongga painumhon! 23:29 Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata: Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui.
23:30 Ijai ma hatahonon ni halak bani dolog: “Jobjobi ma hanami!” ampa bani dolog-dolog: “Rungkubi ma hanami!” (Hos. 10:8; Pangk. 6:16; 9:6.) 23:30 Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung: Runtuhlah menimpa kami! dan kepada bukit-bukit: Timbunilah kami!
23:31 Ai anggo sonon pambahen ni sidea bani hayu na matah, bani hayu na masak, sonaha ma nani? (1 Ptr. 4:17.) 23:31 Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?”
23:32 Adong ope iboan dua halak nari parjahat, sibunuhon rap pakonsi. 23:32 Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia.
23:33 Ase dob das sidea bani ianan na margoran partangkurakan, iparsilangkon sidea ma Ia ijai rap pakon parjahat na dua ai, na sada hu siamunni anjaha na sada nari hu sambilouni. 23:33 Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan-Nya dan yang lain di sebelah kiri-Nya.
23:34 Jadi nini Jesus ma: Ham Bapa, marpangulaki ma uhurmu, ai seng ibotoh sidea na binahenni ai! Marjomput sinurat do sidea marbagi hiouni. (Mat. 5:44; Jes. 53:12; Ps. 22:19.) 23:34 Yesus berkata: “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.” Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian-Nya.
23:35 Jongjong do ijai halak na mabuei ai manonggor, tapi manrehei do pambobai ni sidea, nini ma: Na legan ipaluah, mahua dirini ma ipaluah, anggo na tongon do Ia Kristus, na pinilih ni Naibata! 23:35 Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya: “Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan diri-Nya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah.”
23:36 Tapi dihut do tentara ai mandorunisi, ipadohor sidea ma, laho mamberehon na migar Bani, 23:36 Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia; mereka mengunjukkan anggur asam kepada-Nya
23:37 lanjar nini sidea ma: Anggo raja ni Jahudi do Ho, paluah ma dirimu! 23:37 dan berkata: “Jika Engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah diri-Mu!”
23:38 Dong do homa tarsurat i babouni: On do raja ni Jahudi. 23:38 Ada juga tulisan di atas kepala-Nya: “Inilah raja orang Yahudi”.
23:39 Tapi sada humbani parjahat na gantung ai manreheisi: Ai lang Kristus do Ho? Paluah ma dirimu ampa hanami! 23:39 Seorang dari penjahat yang di gantung itu menghujat Dia, katanya: “Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan kami!”
23:40 Jadi marbalos ma hasomanni ai, nini ma mangkatasi: Seng ihabiari ho hape Naibata, age pe rap hona uhum hita? 23:40 Tetapi yang seorang menegor dia, katanya: “Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?
23:41 Uhum na pintor do mangonai banta, ai ijalo hita do upah ni pambahenanta. Tapi anggo Ia, seng dong ihorjahon na so patut. 23:41 Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.”
23:42 Lanjar nini ma: Ham Jesus, ingat Ham ma Ahu, anggo das ma Ham bani harajaonmu. (Mat. 16:28.) 23:42 Lalu ia berkata: “Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja.”
23:43 Jadi nini Jesus ma hubani: Sintong do hatangkon bam: Sadari on rap pakon Ahu ma ho i Paradeiso! 23:43 Kata Yesus kepadanya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.”
23:44 Anjaha hira-hira pukul sapuluh dua, sogop ma na golap hu sab tanoh in das hu pukul tolu. 23:44 Ketika itu hari sudah kira-kira jam dua belas, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam tiga,
23:45 Ai manggolapi do mata ni ari, anjaha marigat do tirei, na i rumah panumbahan ai, bolah dua. (2 Mus. 36:35.) 23:45 sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir Bait Suci terbelah dua.
23:46 Dob ai marsora na gogoh ma Jesus, nini ma: Ham Bapa! Hubagas tanganmu ma huondoshon tonduyhu. Jadi dob ihatahon sonai, rotap ma hosahni. (Ps. 31:6; Lah. 7:59.) 23:46 Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring: “Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku.” Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawa-Nya.
23:47 Mangidah na masa ai kopala ni tentara ai, ipasangap ma Naibata, nini ma: Tongon do, halak na pintor do on! 23:47 Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya: “Sungguh, orang ini adalah orang benar!”
23:48 Anjaha ganup halak na mabuei ai, na roh hujai, marsitompuk tontonni bei ma mangidah na masa ai, lanjar mulak ma. 23:48 Dan sesudah seluruh orang banyak, yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri.
23:49 Tapi mandaoh-daoh do jongjong mangidahsi sagala na manandaisi, sonai naboru na mangirikkonsi hun tanoh Galilea. (bd. 8:2.) 23:49 Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu.
23:50 Jadi adong ma sada halak na margoran si Josep, pagori ni rapot bolon, paruhur na bujur anjaha na pintor. 23:50 Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota Majelis Besar, dan seorang yang baik lagi benar.
23:51 Seng dear uhurni bani riah ampa pambahenan ni sidea ai. Hun Arimatea, nai tanoh Judea do ia, anjaha dihut do ia paima-imahon harajaon ni Naibata. (bd. 2:25-38.) 23:51 Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan Majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi dan ia menanti-nantikan Kerajaan Allah.
23:52 Laho ma ia bani si Latus mangindo bangkei ni Jesus. 23:52 Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus.
23:53 Ipaturun ma bangkei ai, ibaluti ma bani hiou putih, anjaha ipatibal ma hubagas tanoman na niliangkon bani batu, seng ongga ope tibal barang ise ijai. 23:53 Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat.
23:54 Ari parugasonkon do ijia, anjaha laho mulai ma Sabat. 23:54 Hari itu adalah hari persiapan dan sabat hampir mulai.
23:55 Tapi dihut do deba naboru-naboru, na roh rap pakonsi hun Galilea; ipardiatei sidea do tanoman ai ampa partibal ni bangkei ai. (ay. 49.) 23:55 Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayat-Nya dibaringkan.
23:56 Dob ai mulak ma sidea, anjaha ipasirsir sidea ma rium-riuman ampa minak na misbou. Layur ari Sabat ai marsaran do sidea, domu hubani titah in. (2 Mus. 20:10.) 23:56a Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur.
23:56b Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat,
<< Lukas 22 Lukas 24 >>