Lukas 22

22:1 Tapi dohor ma ari raya mangan ruti na so marragi, na ginoran Paska. 22:1 Hari raya Roti Tidak Beragi, yang disebut Paskah, sudah dekat.
22:2 Anjaha sai ipingkiri sintua ni malim ampa sibotoh surat do dalan, laho mamunuh Jesus, ai mabiar do sidea bani halak na mabuei ai. (bd. 20:19.) 22:2 Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan, bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak.
22:3 Tapi imasuki setan ma si Judas, na margoran Iskariot, ai ma sada halak humbani na sapuluh dua ai. (Joh. 13:2, 27.) 22:3 Maka masuklah Iblis ke dalam Yudas, yang bernama Iskariot, seorang dari kedua belas murid itu.
22:4 Gabe laho ma ia marriah pakon sintua ni malim ampa kopala ni sijaga rumah panumbahan ai, atap sonaha do dalan, laho mangondoskonsi bani sidea. 22:4 Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka.
22:5 Jadi malas ma uhur ni sidea, anjaha ibagahkon sidea ma mamberehon duit bani. 22:5 Mereka sangat gembira dan bermupakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya.
22:6 Ihadearhon uhurni ma ai, lanjar ipindahi ma panorang na dearhonsi, laho mangondoskon Jesus bani sidea, seng pala ibotoh halak na mabuei in. 22:6 Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak.
22:7 Dob ai jumpah ma panorangni mangan ruti na so marragi, ai ma panayatonkon bani biri-biri Paska. 22:7 Maka tibalah hari raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah.
22:8 Jadi isuruh Jesus ma si Petrus ampa si Johannes, nini ma: Laho ma hanima pasirsirhon Paska banta, ase mangan hita. 22:8 Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, kata-Nya: “Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan.”
22:9 Gabe nini sidea ma hu-Bani: Huja ma nini uhurmu parsirsironnami ai? 22:9 Kata mereka kepada-Nya: “Di manakah Engkau kehendaki kami mempersiapkannya?”
22:10 Dob ai nini ma dompak sidea: Masukhonsi hanima hu huta in, pajumpah ma hanima pakon sada halak na mamboan gusi na marisi bah; irikkon hanima ma ia hu rumah na minasukanni. 22:10 Jawab-Nya: “Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya,
22:11 Hatahon hanima ma hubani simada rumah ai: Tonah ni Guru in bamu: Ija do kamar, iananku mangan Paska rap pakon susianku? 22:11 dan katakanlah kepada tuan rumah itu: Guru bertanya kepadamu: di manakah ruangan tempat Aku bersama-sama dengan murid-murid-Ku akan makan Paskah?
22:12 Jadi patuduhononni ma bannima sada kamar pardatas na lumbang, na dob niamparan; ijai ma pasirsir hanima. 22:12 Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, di situlah kamu harus mempersiapkannya.”
22:13 Jadi laho ma sidea, jumpah sidea ma na pinatugahni ai bani sidea, gabe ipasirsir sidea ma Paska ai. (bd. 19:32.) 22:13 Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah.
22:14 Ase dob jumpah panorangni, hundul ma Ia rap pakon Apostel ai. 22:14 Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasul-Nya.
22:15 Dob ai nini ma dompak sidea: Masihol tumang do uhurhu mangankon biri-biri Paska on rap pakon hanima, paima sogop bangku sitarononkai. 22:15 Kata-Nya kepada mereka: “Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum Aku menderita.
22:16 Ai huhatahon ma bannima: Seng anjai panganonku be in, ronsi hagogokni ai ibagas harajaon ni Naibata. 22:16 Sebab Aku berkata kepadamu: Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam Kerajaan Allah.”
22:17 Dob ai ibuat ma sada panginuman, anjaha dob ihatahon tonggo tarima kasih, nini ma: Jalo hanima ma, anjaha bagi hanima ma samah hanima! 22:17 Kemudian Ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata: “Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu.
22:18 Ai huhatahon ma bannima: Mulai humbani sonari, seng inumonku be humbani buah ni anggur, das bani na roh harajaon ni Naibata. 22:18 Sebab Aku berkata kepada kamu: mulai dari sekarang ini Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai Kerajaan Allah telah datang.”
22:19 Jadi ibuat ma ruti, anjaha dob ihatahon tonggo tarima kasih, itopiki anjaha ibere ma ai bani sidea, lanjar nini ma: Dagingku do on, na binere mangkopkop hanima; bahen hanima ma sonin, gabe pardingatan Bangku. (1 Kor. 11:23-25.) 22:19 Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, kata-Nya: “Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku.”
22:20 Sonai homa do panginuman ai, dob salpu sidea mangan, ihatahon ma: Ia panginuman on, padan na baru do in, marhitei darohku, na niduruskon mangkopkop hanima. 22:20 Demikian juga dibuat-Nya dengan cawan sesudah makan; Ia berkata: “Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan bagi kamu.
22:21 Tapi tonggor ma, tangan ni halak na mantahihon Ahu do hape rap pakon Ahu i meja on! (Joh. 13:21-22.) 22:21 Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan Aku, ada bersama dengan Aku di meja ini.
22:22 Dalanan ni Anak ni jolma in do namin songon na dob tinontuhon Bani, tapi bursik ma halak na mantahihonsi. 22:22 Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Ia diserahkan!”
22:23 Jadi marsisungkunan ma samah sidea, atap ise do humbani sidea na sihol mandalankon ai. 22:23 Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian.
22:24 Jadi tubuh ma paringoran itongah-tongah ni sidea, ai ma pasal atap ise do sidea sibanggalan. 22:24 Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka.
22:25 Gabe nini Jesus ma dompak sidea: Raja-raja ni bangsa-bangsa do mandalankon kuasa bani rayatni, anjaha na sangap-sangap ni sidea igoran do sidear gabei. 22:25 Yesus berkata kepada mereka: “Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung.
22:26 Tapi ulang ma sonai anggo bannima! Sibanggalan bannima, ai ma gabe songon siposoan, anjaha na mamarentah, ai ma gabe songon siparugas. (Joh. 13:4-14.) 22:26 Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan.
22:27 Ai ise do sibanggalan, na hundul mangan ai do atap siparugas ai do? Tapi itongah-tongahnima, Ahu do songon siparugas. (Joh. 13:4-14.) 22:27 Sebab siapakah yang lebih besar: yang duduk makan, atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan.
22:28 Hanima do na tahan i lambungku ibagas haganup sitarononku. 22:28 Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan Aku dalam segala pencobaan yang Aku alami.
22:29 Anjaha ondoskononku ma bannima Harajaon in, songon na dob iondoskon Bapa in hu Bangku, 22:29 Dan Aku menentukan hak-hak Kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapa-Ku menentukannya bagi-Ku,
22:30 ase mangan anjaha minum hanima bani mejangku bani harajaonkai, hundul bani paratas, laho manguhumi halak Israel na sapuluh dua marga in. (Mat. 19:28.) 22:30 bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan Aku di dalam Kerajaan-Ku dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.
22:31 O Simon, Simon, domma ipangindo sibolis in, sihol segeonni hanima songon boras. (2 Kor. 2:11.) 22:31 Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum,
22:32 Tapi Ahu do manonggohon ho, ulang miloh haporsayaonmu, anjaha dob mulak use uhurmu, pargogohi ma uhur ni saninamu. (Ps. 51:15; Joh. 17:11, 15, 20.) 22:32 tetapi Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.”
22:33 Tapi nini si Petrus ma: Tuhan, sirsir do ahu rap tartutup ampa matei ampa Ham. 22:33 Jawab Petrus: “Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau!”
22:34 Nini Jesus ma: Huhatahon ma bam Petrus: Seng martahuak dayok ope borngin on, paima iparnalang ho tolu hali, na so tinandamu Ahu. 22:34 Tetapi Yesus berkata: “Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok, sebelum engkau tiga kali menyangkal, bahwa engkau mengenal Aku.”
22:35 Lanjar nini ma dompak sidea: Sanggah husuruh hanima seng marparduitan, seng marranjut anjaha seng marsipatu, ongga do hanima hurangan? Jadi ihatahon sidea ma: Lang! 22:35 Lalu Ia berkata kepada mereka: “Ketika Aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?”
22:36 Gabe nini ma dompak sidea: Tapi anggo nuan, na marparduitan iboan ma ai, sonai homa ranjut, anjaha na so marpodang, ijual ma sabingni, laho mamboli podang. 22:36 Jawab mereka: “Suatu pun tidak.” Kata-Nya kepada mereka: “Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal; dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang.
22:37 Ai huhatahon ma bannima: Maningon saud do na tarsurat pasal Ahu, na mangkatahon: Tarhira do Ia bani parjahat! Ai na dob tinontuhon pasal Ahu, saud ma nuan. (Jes. 53:12.) 22:37 Sebab Aku berkata kepada kamu, bahwa nas Kitab Suci ini harus digenapi pada-Ku: Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang Aku sedang digenapi.”
22:38 Gabe ihatahon sidea ma: Tuhan, adong do dua podang ijon. Nini ma hubani sidea: Sungkup ma in! 22:38 Kata mereka: “Tuhan, ini dua pedang.” Jawab-Nya: “Sudah cukup.”
22:39 Dob ai laho ma Ia hu darat, hu dolog Jetun, songon na somal; anjaha susianni ai do mangirikkonsi. (Joh. 18:1, 2.) 22:39 Lalu pergilah Yesus ke luar kota dan sebagaimana biasa Ia menuju Bukit Zaitun. Murid-murid-Nya juga mengikuti Dia.
22:40 Ase dob das Ia hujai, nini ma dompak sidea: Martonggo ma hanima, ase ulang masuk hanima hubagas parlajouan! 22:40 Setelah tiba di tempat itu Ia berkata kepada mereka: “Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.”
22:41 Jadi ipapulig ma dirini humbani sidea, tuk gijigon batu daohni; manrogop ma Ia lanjar martonggo sonon: 22:41 Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu Ia berlutut dan berdoa, kata-Nya:
22:42 Ham Bapa, anggo dear uhurmu, salpuhon Ham ma panginuman on hum Bangku! Tapi sedo uhurhu, uhurmu do na saud. 22:42 “Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini dari pada-Ku; tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi.”
22:43 Jadi taridah ma Bani sada malekat hun nagori atas, laho mampargogohisi. (1 Raj. 19:5.) 22:43 Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada-Nya untuk memberi kekuatan kepada-Nya.
22:44 Anjaha bani paruntolonni ai, lambin igogohi ma martonggo, jadi mangkatektek ma songon daroh hadogasni hu tanoh. 22:44 Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh-Nya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
22:45 Jadi jongjong ma Ia humbani na martonggo ai, ijumpahkon ma susianni ai, hape tarpodom do sidea dapotsi halani pusok ni uhur. 22:45 Lalu Ia bangkit dari doa-Nya dan kembali kepada murid-murid-Nya, tetapi Ia mendapati mereka sedang tidur karena dukacita.
22:46 Jadi nini ma dompak sidea: Mase modom hanima? Puho ma hanima anjaha martonggo, ase ulang masuk hanima hubagas parlajouan! 22:46 Kata-Nya kepada mereka: “Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.”
22:47 Mangkatahon ai ope Ia, roh ma buei halak, nibobahon ni sada halak, na margoran si Judas, ai ma sada halak humbani na sapuluh dua ai. Ijumpahkon ma Jesus, laho manummahsi. 22:47 Waktu Yesus masih berbicara datanglah serombongan orang, sedang murid-Nya yang bernama Yudas, seorang dari kedua belas murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk mencium-Nya.
22:48 Tapi nini Jesus ma dompaksi: O Judas, panummahon do hape ibahen ho mangondoskon Anak ni jolma in? 22:48 Maka kata Yesus kepadanya: “Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?”
22:49 Jadi dob iidah hasoman ni Jesus na sihol masa ai, nini sidea ma: Tuhan, itampulhon hanami ma podang on? 22:49 Ketika mereka, yang bersama-sama dengan Yesus, melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka: “Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?”
22:50 Jadi itampul sahalak humbani sidea ma juak-juak ni sintua ni malim ai, gabe rotap ma pinggolni siamun. 22:50 Dan seorang dari mereka menyerang hamba Imam Besar sehingga putus telinga kanannya.
22:51 Jadi nini Jesus ma mambalosi: Sungkup ma ai! Ijamah ma pinggol ai, anjaha ipamalum ma ia. 22:51 Tetapi Yesus berkata: “Sudahlah itu.” Lalu Ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya.
22:52 Jadi nini ma hubani sintua ni malim, kopala upas ni rumah panumbahan ampa pangintuai-pangintuai ai, na roh manangkapsi: Songon na manjumpahkon panrampok do parrohnasiam, marpodang anjaha marantuk-antuk. 22:52 Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap Dia, kata-Nya: “Sangkamu Aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung?
22:53 Ari-ari do Ahu rap pakon nasiam i rumah panumbahan, seng itangkap nasiam Ahu. Tapi on ma panorangnasiam ampa kuasa ni hagolapan in. (Joh. 7:30; 8:20.) 22:53 Padahal tiap-tiap hari Aku ada di tengah-tengah kamu di dalam Bait Allah, dan kamu tidak menangkap Aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu.”
22:54 Dob itangkap Ia, iboan sidea ma Ia hu rumah ni sintua ni malim ai, tapi mandaoh-daoh do si Petrus mangirikkonsi. 22:54 Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah Imam Besar. Dan Petrus mengikut dari jauh.
22:55 Ipagara sidea do apuy itongah ni alaman lanjar hundul ma maringgot, si Petrus pe hundul do rap pakon sidea ijai. 22:55 Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka.
22:56 Iidah sada juak-juak naboru ma ia hundul ibagas sinalsal ni apuy ai, iserleng ma ia, anjaha nini ma: Hasomanni do age halak on! 22:56 Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api; ia mengamat-amatinya, lalu berkata: “Juga orang ini bersama-sama dengan Dia.”
22:57 Tapi iporsou do, nini ma: Seng hutandai Ia, inang! 22:57 Tetapi Petrus menyangkal, katanya: “Bukan, aku tidak kenal Dia!”
22:58 Tongkin nari iidah sada halak na legan ma ia, nini ma: Ai lang hasoman ni sidea do ho? Tapi nini si Petrus ma: Lang, dahkam! 22:58 Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata: “Engkau juga seorang dari mereka!” Tetapi Petrus berkata: “Bukan, aku tidak!”
22:59 Dob salpu hira-hira sajam, nini sada halak na legan ma mangonjolhon: Tongon do ai, dihut do ia hasomanni, ai halak Galilea do ia. 22:59 Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas: “Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan Dia, sebab ia juga orang Galilea.”
22:60 Tapi nini si Petrus ma: Seng hubotoh na hinatahonmu ai, dahkam! Mangkatahon ai ope ia, mintor martahuak ma dayok. 22:60 Tetapi Petrus berkata: “Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan.” Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam.
22:61 Jadi marhusor ma Tuhan in, ikawahkon ma si Petrus, gabe idingat si Petrus ma hata ni Tuhan in, na hinatahonni hubani: Lape martahuak dayok borngin on, domma, parnalangonmu Ahu tolu hali. (ay. 34.) 22:61 Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya: “Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah tiga kali menyangkal Aku.”
22:62 Jadi luar ma ia hu darat, tangis gogoh-gogoh. 22:62 Lalu ia pergi ke luar dan menangis dengan sedihnya.
22:63 Ia halak na manjolomi Jesus, ipahiri-hiri anjaha ilonsingi do Ia. 22:63 Dan orang-orang yang menahan Yesus, mengolok-olokkan Dia dan memukuli-Nya.
22:64 Itutup sidea do mata ni Jesus anjaha isungkun ma: Jahai ma: Ise do na manlonsingi Ho? 22:64 Mereka menutupi muka-Nya dan bertanya: “Cobalah katakan siapakah yang memukul Engkau?”
22:65 Buei ope panghirion na legan ihatahon sidea Bani. 22:65 Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepada-Nya.
22:66 Anjaha dob siang ari, marrunggu ma pangintuai ni bangsa ai, sintua ni malim ampa sibotoh surat, anjaha tarboan ma Ia hulobei ni harungguan ni sidea. Nini sidea ma: Anggo Ho do Kristus in, hatahon ma bennami! (Joh. 18:24.) 22:66 Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan Dia ke Mahkamah Agama mereka,
22:67 Jadi nini ma dompak sidea: Age hupatugah ai bani nasiam, seng anjai porsaya nasiam. 22:67 katanya: “Jikalau Engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami.” Jawab Yesus: “Sekalipun Aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya;
22:68 Anjaha anggo manungkun Ahu, seng balosannasiam. 22:68 dan sekalipun Aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab.
22:69 Tapi hunjon hujanan hundul ma Anak ni jolma in hampit siamun ni hagogohon ni Naibata. 22:69 Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Yang Mahakuasa.”
22:70 Jadi haganup ma sidea mangkatahon: Ase Anak ni Naibata do Ho? Jadi ihatahon ma dompak sidea: Songon na hinatahon nasiam: Ahu do in tongon! 22:70 Kata mereka semua: “Kalau begitu, Engkau ini Anak Allah?” Jawab Yesus: “Kamu sendiri mengatakan, bahwa Akulah Anak Allah.”
22:71 Dob ai nini sidea ma: Ai pala ope pindahanta saksi? Ai domma itangar hita sandiri ai humbani pamanganni. 22:71 Lalu kata mereka: “Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulut-Nya sendiri.”
<< Lukas 21 Lukas 23 >>