Lukas 20

20:1 Bani na sadari, sanggah na mangajari halak na mabuei ai Ia i rumah panumbahan, anjaha mangambilankon ambilan na madear, roh ma marayaksi sintua ni malim pakon sibotoh surat ampa pangintuai-pangintuai, 20:1 Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ,
20:2 anjaha nini sidea ma hu-Bani: Hatahon Ham ma bannami: Marhitei kuasa ja do ibahen Ham in? Atap: Ise do na mambere kuasa in Bamu? 20:2 dan mereka berkata kepada Yesus: “Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepada-Mu!”
20:3 Jadi nini ma mambalosi: Ahu pe, adong do sisungkunonku bani nasiam. Hatahon nasiam ma bangku. 20:3 Jawab Yesus kepada mereka: “Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepada-Ku:
20:4 Ia pandidion ni si Johannes, na hun surga do ai, atap humbani jolma? 20:4 Baptisan Yohanes itu, dari sorga atau dari manusia?”
20:5 Jadi martimbang ma sidea samah sidea: Anggo ihatahon hita: Hun surga, gabe hatahononni ma hubanta: Mase ma lang porsaya nasiam bani? 20:5 Mereka mempertimbangkannya di antara mereka, dan berkata: “Jikalau kita katakan: Dari sorga, Ia akan berkata: Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?
20:6 Tapi anggo ihatahon hita: Humbani jolma do, pargijigon ni halak na mabuei in ma hita bani batu, ai porsaya do sidea, nabi do si Johannes. 20:6 Tetapi jikalau kita katakan: Dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin, bahwa Yohanes adalah seorang nabi.”
20:7 Jadi ibalosi sidea ma: Seng ibotoh hanami, atap na hunja do ai. 20:7 Lalu mereka menjawab, bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu.
20:8 Jesus pe ihatahon ma bani sidea: Ahu pe seng patugahonku bani nasiam, atap marhitei kuasa ja hubahen in. 20:8 Maka kata Yesus kepada mereka: “Jika demikian, Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu.”
20:9 Anjaha ihatahon ma limbaga on bani halak na mabuei ai: Adong ma sada halak na mambuka pohon anggur, jadi ipasewahon ma ai bani piga-piga halak parjuma-juma, dob ai laho ma ia hu nagori na legan, mardokah-dokah. 20:9 Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak: “Seorang membuka kebun anggur; kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama.
20:10 Bani panorangni isuruh ma juak-juakni bani parjuma-juma ai, ase ibere sidea deba gogoh ni pohon anggur ai bani. Tapi ibogbogi parjuma-juma ai do ia, anjaha isuruh ma ia mulak sonin. (2 Kron. 36:15-16.) 20:10 Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa.
20:11 Jadi isuruh use ma juak-juakni na legan; tapi ia pe homa hona bogbog anjaha bador do ibahen sidea, anjaha isuruh ma ia mulak mangambei tangan tumang. 20:11 Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa.
20:12 Isuruh ma use na patoluhon, tapi ia pe hona ugahan do anjaha hona usir. 20:12 Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan ke luar kebun itu.
20:13 Dob ai nini simada pohon anggur ai ma: Aha ma sibahenonku? Husuruh ma anak haholongan ni uhurhin, ra malang do sidea bani. 20:13 Maka kata tuan kebun anggur itu: Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih; tentu ia mereka segani.
20:14 Tapi dob iidah parjuma-juma ai ia, manriah ma sidea, nini ma samah sidea: On do sipanean ai. Bunuh hita ma ia, ase hita simada parbagiananni ai. 20:14 Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya: Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita.
20:15 Jadi isarad sidea ma ia hu darat ni pohon ai, lanjar ibunuh ma. Aha ma nani bahenon ni simada pohon ai bani sidea? 20:15 Lalu mereka melemparkan dia ke luar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka?
20:16 Na roh ma ia mamunuh parjuma-juma ai, anjaha ondoskononni ma pohon anggur ai bani halak na legan. Tapi manangar ai, nini sidea ma: Palis ma in! 20:16 Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain.” Mendengar itu mereka berkata: “Sekali-kali jangan!”
20:17 Tapi ikawahkon ma sidea, lanjar nini ma: Ai aha do arti ni na tarsurat on: Batu na niambukkon ni tukang rumah in, ai do gabe batu palas parsuhi-suhi. 20:17 Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata: “Jika demikian apakah arti nas ini: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru?
20:18 Marosak do sagala na dabuh bani batu in, anjaha maropuk sagala na nidabuhanni. 20:18 Barangsiapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barangsiapa ditimpa batu itu, ia akan remuk.”
20:19 Jadi ipindahi sibotoh surat ampa sintua ni malim ma dalan, laho manangkapsi bani panorang ai, ai ibotoh sidea, sidea do tinuju ni limbaga ai, tapi mabiar do sidea bani halak na mabuei ai. 20:19 Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap Dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu, bahwa merekalah yang dimaksudkan-Nya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak.
20:20 Laho manggompangisi, isuruh sidea ma mata-mata, na maruhur sipakulah-kulah, andohar tartangkap sidea Ia marhitei parsahapni, ase tarondoskon sidea Ia bani pamarentah, bani kuasa ni panguhum ai. (bd. 11:54.) 20:20 Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepada-Nya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjerat-Nya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkan-Nya kepada wewenang dan kuasa wali negeri.
20:21 Jadi nini sidea ma manungkunsi: Guru, ibotoh hanami pintor do parsahapmu ampa pamodahionmu, anjaha seng siidah bohi Ham, sintong do tene ipodahkon Ham dalan ni Naibata. 20:21 Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepada-Nya: “Guru, kami tahu, bahwa segala perkataan dan pengajaran-Mu benar dan Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah.
20:22 Patut do bereonta balasting bani Kesar, atap lang? 20:22 Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?”
20:23 Tapi ibotoh Jesus do akal ni sidea ai, gabe nini dompak sidea: 20:23 Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka:
20:24 Patuduh nasiam ma bangku sada dinar! Gambaran pakon surat ni ise do on? Jadi nini sidea ma: Gambaran ni Kesar. 20:24 “Tunjukkanlah kepada-Ku suatu dinar; gambar dan tulisan siapakah ada padanya?” Jawab mereka: “Gambar dan tulisan Kaisar.”
20:25 Gabe nini ma dompak sidea: Anggo sonai, bere nasiam ma bani Kesar na Kesar simadasi, anjaha bani Naibata na Naibata simadasi. 20:25 Lalu kata Yesus kepada mereka: “Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah!”
20:26 Ase seng mangasup sidea, mambahen halilitan Ia marhitei sahapni ilobei ni halak na mabuei in. Tapi longang do sidea halani balosni ai, lanjar sip mando sidea. 20:26 Dan mereka tidak dapat menjerat Dia dalam perkataan-Nya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawab-Nya itu dan mereka diam.
20:27 Gabe roh ma deba halak Sadukei, ai ma na so marhatongonkon adong parpuhoon humbani na matei, jadi isungkun sidea ma Ia: 20:27 Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada-Nya:
20:28 Gurunami, isuratkon si Musa do bannami: Anggo matei sada halak na dob marhajabuan, tapi lang martinading, maningon paganjangon ni anggini do parinangon ai, laho pajongjong ginompar bani saninani ai. (5 Mus. 25:5, 6.) 20:28 “Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita: Jika seorang, yang mempunyai saudara laki-laki, mati sedang isterinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan isterinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu.
20:29 Ase adong ma pitu halak na marsanina. Mompo ma sikahanan, dob ai matei ma ia, seng martinading. 20:29 Adalah tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak.
20:30 Dob ai ipaganjang na paduahon ma naboru ai, 20:30 Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua,
20:31 dob ai na patoluhon, sonai torus das bani na papituhon. Seng martinading sidea bani parmatei ni sidea. 20:31 dan oleh yang ketiga dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu, mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak.
20:32 Dobni naboru ai pe matei ma. 20:32 Akhirnya perempuan itu pun mati.
20:33 Ai pe, bani parpuhoon ai, ise ma humbani sidea simada parinangon ai, ai hapitusi do sidea marjolmahonsi. 20:33 Bagaimana sekarang dengan perempuan itu, siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristerikan dia.”
20:34 Jadi nini Jesus ma bani sidea: Anak ni dunia on do na mompo anjaha na laho, 20:34 Jawab Yesus kepada mereka: “Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan,
20:35 tapi halak na dob talub hu hagoluhan simagira ampa hu parpuhoon humbani na matei, seng marunjuk barang laho be. 20:35 tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan.
20:36 Ai seng tarbahensi be matei, usih ma sidea bani malekat, anjaha anak ni Naibata ma sidea, dob parrupei sidea bani parpuhoon ai. (1 Joh. 3:1, 2.) 20:36 Sebab mereka tidak dapat mati lagi; mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan.
20:37 Paboa sipapuhoon do magira na dob matei ai, si Musa pe itarsingati do pasal ai, sanggah bani naporon na sampurguk ai, ai igoran do ijai Tuhan in “Naibata ni si Abraham, Naibata ni si Isak anjaha Naibata ni si Jakob.” (2 Mus. 3:26.) 20:37 Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.
20:38 Sedo Naibata ni na matei Ia, Naibata ni na manggoluh do, ai haganup do sidea manggoluh Bani. 20:38 Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup.”
20:39 Jadi nini deba sibotoh surat ma mambalosi: Sintong do hatamu ai! 20:39 Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata: “Guru, jawab-Mu itu tepat sekali.”
20:40 Anjaha seng be pag sidea manungkun atap aha pe Bani. 20:40 Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus.
20:41 Jadi nini Jesus ma dompak sidea: Mase ma adong na mangkatahon, anak si Daud do Kristus in? 20:41 Tetapi Yesus berkata kepada mereka: “Bagaimana orang dapat mengatakan, bahwa Mesias adalah Anak Daud?
20:42 Ai si Daud sandiri do mangkatahon bani buku Psalmen; Nini Tuhan in do bani Tuhanku; Hundul ma Ho hu siamunkon, (Ps. 110:1.) 20:42 Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur: Tuhan telah berfirman kepada Tuanku: duduklah di sebelah kanan-Ku,
20:43 paima hubahen sagala munsuhmu gabe sidogeian ni naheimu. 20:43 sampai Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki-Mu.
20:44 Ase igoran si Daud do Ia Tuhan, mase ma anakni Ia? 20:44 Jadi Daud menyebut Dia Tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula?”
20:45 Jadi sanggah na tangi halak na mabuei ai haganup, nini ma hubani susianni ai: 20:45 Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya:
20:46 Jaga ma hanima mangidah sibotoh surat, na marosuh medang-edang marbaju ganjang, na sihol hona tabi i tiga, na mangkaporluhon hundul i lobei-lobei i parguruan ampa bani ianan sisangapan i parpestaan. (bd. 11:43.) 20:46 “Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan,
20:47 Ibondut sidea do rumah ni na mabalu marhitei tonggo sipakulah-kulah na ganjang. Uhum siboratan do jaloon ni sidea use. 20:47 yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.”
<< Lukas 19 Lukas 21 >>