Lukas 19

19:1 Masuk ma Jesus hu Jeriko, lanjar montas ma Ia hunjai. 19:1 Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu.
19:2 Jadi adong ma ijai sada halak, kopala ni sijalo sohei, na margoran si Sakeus; na bayak do ia. 19:2 Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya.
19:3 Ipindo uhurni do sihol mangidah rupa ni Jesus, tapi seng tarbahensi halani halak na mabuei ai, ai parbadan na pondok do ia. 19:3 Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek.
19:4 Gabe marlintun ma ia dompak lobei, ipanangkih ma sada hayu anak, ase taridahsi Ia, ai hunjai do dalan sibontasonni. 19:4 Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, yang akan lewat di situ.
19:5 Dob das Jesus bani ianan ai, mangkawah ma Ia hu atas, anjaha nini ma hubani: Ale Sakeus! Podas ma susur, ai maningon tondok do Ahu i rumahmu sadari on! 19:5 Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata: “Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini Aku harus menumpang di rumahmu.”
19:6 Jadi podas ma ia susur, anjaha ijalo ma Ia ibagas malas ni uhur. 19:6 Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
19:7 Jadi mangidah ai, marungut-ungut ma sidea haganup, nini ma: Tondok do Ia hape bani sada halak pardousa! (bd. 15:2.) 19:7 Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya: “Ia menumpang di rumah orang berdosa.”
19:8 Jongjong ma si Sakeus, ihatahon ma bani Tuhan in: Eak Tuhan, satongah humbani artangku hubere ma bani halak na masombuh, anjaha anggo adong na hutipu, ompat lompit ma ai hupaulak. (2 Mus. 21:37.) 19:8 Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan: “Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat.”
19:9 Jadi ihatahon Jesus ma hubani: Jumpahan haluahon do rumah on sadari on, ai anak ni si Abrahan do homa ia. (bd. 13:16.) 19:9 Kata Yesus kepadanya: “Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.
19:10 Ai na roh do Anak ni jolma in mangindahi anjaha paluahkon na magou. (bd. 5:32; 1 Tim. 1:15.) 19:10 Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.”
19:11 Sanggah na tangi ai sidea bani hatani, inunut Jesus ma marlimbaga, halani dohor ma Ia hu Jerusalem, anjaha iagan sidea, mintor sipatalaron ma harajaon ni Naibata. 19:11 Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataan-Nya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka, bahwa Kerajaan Allah akan segera kelihatan.
19:12 Jadi nini ma: Adong ma sada halak na sangap, na laho hu nagori na daoh, laho manjalo harajaon bani, dob ai mulak do ia use. (Mrk. 13:34.) 19:12 Maka Ia berkata: “Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali.
19:13 Jadi idilo ma sapuluh halak juak-juakni, ibere ma bani sidea sapuluh kati pirak, anjaha nini ma hubani sidea: Tiga-tigahon hanima ma on ronsi na mulak ahu! 19:13 Ia memanggil sepuluh orang hambanya dan memberikan sepuluh mina kepada mereka, katanya: Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali.
19:14 Tapi sogam do uhur ni hasomanni warga negara mangidahsi, gabe i suruh sidea ma suruhan hun pudini, mangkatahon: Seng ra hanami, halak on manrajai hanami! (Joh. 1:11.) 19:14 Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan: Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.
19:15 Ase dob ijalo harajaon ai, mulak ma ia, anjaha isuruh ma na mandilo juak-juakni ai, na dob manjalo duit ai, sihol mambotoh pasal untung ni sidea bei. 19:15 Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya, yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing.
19:16 Jadi roh ma na parlobei ai, nini ma: Ham tuannami, sapuluh kati do untung ni na sakati ondi! 19:16 Orang yang pertama datang dan berkata: Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan sepuluh mina.
19:17 Gabe nini ma hubani: Dear ma ai, ale juak-juak na madear! Halani hatengeran do ho bani na otik, sapuluh huta ma kuasaanmu. (bd. 16:10.) 19:17 Katanya kepada orang itu: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik; engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas sepuluh kota.
19:18 Dob ai roh ma na paduahon ai, nini ma: Ham tuannami, lima kati do untung ni na sakati ondi! 19:18 Datanglah yang kedua dan berkata: Tuan, mina tuan telah menghasilkan lima mina.
19:19 Jadi nini ma homa hubani: Ia ho, lima huta ma gomgomanmu! 19:19 Katanya kepada orang itu: Dan engkau, kuasailah lima kota.
19:20 Dob ai roh ma na legan ai, nini ma: Ham tuannami, na ham ma pirakta na sakati ondi, ai hubungkus do in ibagas saputanganku. 19:20 Dan hamba yang ketiga datang dan berkata: Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan.
19:21 Ai biar do uhurhu mangidah ham, halani halak na koras do ham. Ibuat ham do na so ninahkonmu anjaha ipariamai ham do na so sinuanmu. 19:21 Sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras; tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur.
19:22 Nini ma hubani: Ale juak-juak na jahat, domu hubani hatamin do uhumanku ho! Ibotoh ho do hape halak na koras do ahu, sibuat na so hunahkon anjaha na marpariamai na so husuan. 19:22 Katanya kepada orang itu: Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur.
19:23 Mase ma lang ipabungahon ho duitkin, ase hutunggu in rap pakon bungani bani parrohku? 19:23 Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kauberikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.
19:24 Jadi nini ma hubani na jongjong ijai: Buat hanima ma bagianni ai, anjaha bere hanima ma ai bani parbagian na sapuluh ai! 19:24 Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ: Ambillah mina yang satu itu dari padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh mina itu.
19:25 Jadi nini sidea ma hubani: Ham tuannami, domma sapuluh hati bani! 19:25 Kata mereka kepadanya: Tuan, ia sudah mempunyai sepuluh mina.
19:26 Huhatahon ma bennima: Bani ganup na marnadong bereon do, tapi buaton do humbani na so marnadong na adong bani hinan. (bd. 8:18; Mat. 13:12.) 19:26 Jawabnya: Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, dari padanya akan diambil, juga apa yang ada padanya.
19:27 Tapi anggo munsuhkai, na so ra rajaankai, boan hanima ma hujon, anjaha bunuh ma sidea i lobeihu. 19:27 Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke mari dan bunuhlah mereka di depan mataku.”
19:28 Jadi dob ihatahon sonai, itoruskon Jesus ma mardalan, laho tangkog hu Jerusalem. 19:28 Dan setelah mengatakan semuanya itu Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanan-Nya ke Yerusalem.
19:29 Jadi dashonsi Ia dohorhon Betpage ampa Betania, na bani dolog, na margoran Jetun ai, isuruh ma dua halak humbani susian ai, 19:29 Ketika Ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang murid-Nya
19:30 anjaha nini ma: Laho ma hanima hu huta na i lobeinima in, anjaha masukhonsi hanima, jumpah hanima ma tambat ijai anak ni halode, na so ongga ihunduli halak. Tanggali hanima ma ai, lanjar boan ma hujon! 19:30 dengan pesan: “Pergilah ke kampung yang di depanmu itu: Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah ke mari.
19:31 Jadi anggo adong na manungkun hanima: Mase itanggali hanima in? hatahon hanima ma: Porlu do in bani Tuhan in. 19:31 Dan jika ada orang bertanya kepadamu: Mengapa kamu melepaskannya? jawablah begini: Tuhan memerlukannya.”
19:32 Dob ai laho ma na sinuruh ai, anjaha jumpah sidea ma songon na hinatahonni ai bani sidea. 19:32 Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus.
19:33 Sanggah na mananggali anak ni halode ai sidea, ihatahon simadasi ai ma bani sidea: Mase itanggali nasiam anak ni halode in? 19:33 Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu: “Mengapa kamu melepaskan keledai itu?”
19:34 Jadi ibalosi sidea ma: Na porlu do in bani Tuhan in! 19:34 Kata mereka: “Tuhan memerlukannya.”
19:35 Jadi itogu sidea ma ai bani Jesus; iamparhon sidea ma hiou ni sidea huatas ni halode ai, anjaha ipahundul sidea ma Jesus huatas ni ai. 19:35 Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya.
19:36 Anjaha, sanggah na montas ai Ia, iamparhon sidea ma hiou ni sidea bani dalan ai. 19:36 Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu mereka menghamparkan pakaiannya di jalan.
19:37 Tapi laho manjumpahkon tuadan na i dolog Jetun ai, mamungkah malas ma uhur ni susian na buei ai, ipuji sidea ma Naibata marsora na gogoh halani haganup hagogohon, na dob niidah ni sidea, 19:37 Ketika Ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi Dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat.
19:38 nini ma: Napuji ma Raja in, na roh marhitei goran ni Tuhan! Damei do i surga, anjaha hasangapon ma i babou! (bd. 2:14.) 19:38 Kata mereka: “Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang mahatinggi!”
19:39 Deba humbani Parisei, na adong itongah-tongah ni halak na mabuei ai, mangkatahon hu-Bani: Guru, pandang ham ma susianmu in. 19:39 Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus: “Guru, tegorlah murid-murid-Mu itu.”
19:40 Jadi nini ma marbalos: Huhatahon ma bani nasiam: Porini sip sidea, dilo-dilo ma batu in! 19:40 Jawab-Nya: “Aku berkata kepadamu: Jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak.”
19:41 Jadi, sanggah na lambin dohor Ia, anjaha taridah ma huta ai, gabe itangisi ma ai, (2 Raj. 8:11; Joh. 11:35.) 19:41 Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya,
19:42 nini ma: Ambit itanda ham ma namin bani ari on na padamei ham! Tapi ponop do in nuan humbani matamu. (5 Mus. 32:29.) 19:42 kata-Nya: “Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu! Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu.
19:43 Na roh ma ari bamu, hubuon ni munsuhmu ma ham, inggotanni anjaha sosakanni ma ham liot. 19:43 Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan,
19:44 Anjaha panepneponni ma ham rap pakon anakmu, na itongah-tongahmu in, anjaha seng paturutonni age dua batu patindih, halani seng itandai ham panorang panohuon bamu. 19:44 dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat, bilamana Allah melawat engkau.”
19:45 Dob ai masuk ma Jesus hu rumah panumbahan ai, jadi iusir ma hunjai siparjualan. 19:45 Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mulailah Ia mengusir semua pedagang di situ,
19:46 Nini ma hubani sidea: Tarsurat do, rumah partonggoan do rumahku, hape liang ni panamum do in ibahen nasiam. (Jes. 56:7; Jer. 7:11.) 19:46 kata-Nya kepada mereka: “Ada tertulis: Rumah-Ku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun.”
19:47 Anjaha ari-ari do Ia mangajari i rumah panumbahan ai. Ia sintua ni malim ai ampa sibotoh titah ai ampa pambobai ni bangsa ai, ipindahi sidea do dalan laho mamunuhsi, 19:47 Tiap-tiap hari Ia mengajar di dalam Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan Dia,
19:48 tapi seng ibotoh sidea, aha sibahenon ni sidea, ai sai longkot do uhur ni na mabuei Bani, marosuh do sidea mambogeisi. 19:48 tetapi mereka tidak tahu, bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepada-Nya dan ingin mendengarkan Dia.
<< Lukas 18 Lukas 20 >>