Lukas 17

17:1 Ihatahon ma hubani susianni ai: Seng tarbahen lang roh parsangsian, tapi bursik ma na parohkonsi. 17:1 Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
17:2 Dearan do bani halak sisonai ai, igantungkon losung batu bani borgokni anjaha inongnongkon ia hu laut, humbani na sangsi ibahen sahalak na etek-etek on. 17:2 Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, dari pada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini.
17:3 Jaga hanima ma dirinima! Anggo mardousa hasomanmu, pagolpa ma ia, jadi anggo ipaubah uhurni, sasap ma dousani. 17:3 Jagalah dirimu! Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia.
17:4 Anjaha porini pitu hali ia ibagas na sadari marsalah dompak ho, anjaha pitu hali ia roh hubam mangkatahon: “Jora ma ahu”, maningon sasaponmu do ai. 17:4 Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata: Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia.”
17:5 Dob ai nini apostel ai ma dompak Tuhan in: Tambahi Ham ma haporsayaonnami! (Mrk. 9:24.) 17:5 Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan: “Tambahkanlah iman kami!”
17:6 Jadi nini Tuhan in ma: Anggo adong haporsayaonnima na sabatu ni loharum, boi do hatahononnima bani hayu ara on: Morbat ma ho, anjaha tarsuan ma ho hu laut! gabe balosanni do hanima. (Mat. 17:20; 21:21.) 17:6 Jawab Tuhan: “Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini: Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu.”
17:7 Porini adong humbannima na marnah jabolon, sipaninggala atap siparmahan pe ai, mintor hatahononni ma hubani, sanggah mulak ia hun juma: Podas ma roh hujon, hundul ma ho mangan? 17:7 “Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang: Mari segera makan!
17:8 Tapi ai lang hatahononnima do hubani: Patorsa sipanganonku, mamonting ma, idangi ma ahu mangan ampa minum, dob ai pe ase mangan anjaha minum ho! 17:8 Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu: Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.
17:9 Mintor martarima kasih ma ia hubani jabolon ai, halani ihorjahon na niaturhoni ai! 17:9 Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya?
17:10 Sonai do homa hanima: Anggo domma ihorjahon hanima ganup na pinarentahkon bannima, hatahon hanima ma: Jabolon na so margagan do hanami, sibar horja na patut do hansa ilahoi hanami. 17:10 Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.”
17:11 Sanggah mardalan Ia dompak Jerusalem, ibontas ma parbalogan ni Samaria ampa Galilea. 17:11 Dalam perjalanan-Nya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea.
17:12 Sanggah na laho masuk ia hubagas sada huta, ijumpahkon sapuluh halak na gadamon ma Ia, na jongjong mandaoh-daoh. (3 Mus. 13:45-46.) 17:12 Ketika Ia memasuki suatu desa datanglah sepuluh orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh
17:13 Ipagomos sidea ma sorani, nini ma: Jesus, Guru, idop ma uhurmu bannami! 17:13 dan berteriak: “Yesus, Guru, kasihanilah kami!”
17:14 Dob iidah sidea, nini ma: Laho ma nasiam, patuduhkon nasiam ma dirinasiam bani malim! Anjaha sanggah na laho ai sidea, gabe susi ma sidea. (bd. 5:14; 3 Mus. 14:2, 3.) 17:14 Lalu Ia memandang mereka dan berkata: “Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam.” Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir.
17:15 Sada humbani sidea, dob iidah na dob malum ia, mulak ma, lanjar ipuji do Naibata marhasoman sora na gogoh. 17:15 Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring,
17:16 Manrogop ma ia hulobei ni Jesus, mangkatahon tarima kasih Bani. Anjaha halak Samaria do ai. 17:16 lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada-Nya. Orang itu adalah seorang Samaria.
17:17 Tapi nini Jesus ma mambalosi: Ai lang sapuluh do sidea na dob malum ai? Ija do na siah nari? 17:17 Lalu Yesus berkata: “Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang sembilan orang itu?
17:18 Ai seng dong hape na ra mulak pasangaphon Naibata, sobali halak na legan bangsa on? 17:18 Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari pada orang asing ini?”
17:19 Lanjar nini ma hubani: Jongjong ma ham, laho ma! Haporsayaonmu do na paluahkon ham! 17:19 Lalu Ia berkata kepada orang itu: “Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.”
17:20 Isungkun Parisei ma Ia: Antigan ma roh harajaon ni Naibata? Jadi nini ma mambalosi sidea: Seng marpanrantam idahon parroh ni harajaon ni Naibata. (Joh. 3:3; 18:36.) 17:20 Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila Kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, kata-Nya: “Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah,
17:21 Anjaha seng tarhatahon: Tonggor ma “ijon do!” atap: “ijai do!” Ai itongah-tongahnasiam do harajaon ni Naibata. (Mat. 24:23.) 17:21 juga orang tidak dapat mengatakan: Lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana! Sebab sesungguhnya Kerajaan Allah ada di antara kamu.”
17:22 Dob ai nini ma hubani susianni ai: Na roh ma arini, siholan ma hanima sihol mangidah sada ari ni Anak ni jolma in, tapi seng idahonnima ai. 17:22 Dan Ia berkata kepada murid-murid-Nya: “Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu dari pada hari-hari Anak Manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya.
17:23 Anjaha hatahonon ni sidea do bannima: Tonggor ma, ijai do! Tonggor ma, ijon do! Ulang ma laho hanima hujai anjaha ulang ma irikkon! (bd. 21:8.) 17:23 Dan orang akan berkata kepadamu: Lihat, ia ada di sana; lihat, ia ada di sini! Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut.
17:24 Ai songon hilap na mardejep, na mambahen siang langit hun ujung hu ujung, sonai do pasal Anak ni jolma in bani arini ai. (Mat. 24:26, 27.) 17:24 Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pulalah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangan-Nya.
17:25 Tapi maningon buei do lobei tarononni; ambukkonon ni na sasundut on do Ia. (bd. 9:22.) 17:25 Tetapi Ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini.
17:26 Songon na masa bani panorang ni si Noak, sonai do masa bani panorang ni Anak ni jolma in. (Mat. 24:37-39.) 17:26 Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia:
17:27 Mangan minum do sidea, mambuat boru anjaha palahohon boru, das bani panorang ni si Noak masuk hubagas parau ai; jadi roh ma bah na sumbang ai mamboiskon sidea haganup. (1 Mus. 7:7-23; 2 Ptr. 2:5.) 17:27 mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua.
17:28 Songon na masa bani panorang ni si Lot: Mangan minum do sidea, mamboli anjaha manjual, manuan anjaha pajongjong rumah. 17:28 Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot: mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun.
17:29 Tapi bani panorang parlaho ni si Lot hun huta Sodom, turun ma udan apuy pakon hirtah hun babou, laho mamboishon sidea haganup. (1 Mus. 19:15, 24, 25; 2 Ptr. 2:7.) 17:29 Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua.
17:30 Sonai ma masa bani ari ai, talarhonsi Anak ni jolma in. 17:30 Demikianlah halnya kelak pada hari, di mana Anak Manusia menyatakan diri-Nya.
17:31 Ise bani ari ai iatas tayub, anjaha ugas-ugasni adong ibagas rumah ai, ulang ma pala ia turun laho mangalop ai; anjaha na i juma pe ulang ma pala mulak. (Mat. 24:17-18; Mrk. 13:15, 16.) 17:31 Barangsiapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali.
17:32 Ingat ma parinangon ni si Lot, (1 Mus. 19:26.) 17:32 Ingatlah akan isteri Lot!
17:33 Agoan hosah ma na sihol paluahkon hosahni, tapi na agoan hosah, ai do na pagoluhkonsi. 17:33 Barangsiapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barangsiapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya.
17:34 Huhatahon ma bannima: Bani na saborngin ai adong ma dua halak sapodoman, sada ijalo, na sada nari itadingkon do. 17:34 Aku berkata kepadamu: Pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
17:35 Rap manduda ma dua naboru, sada ijalo, tapi na sada nari itadingkon do. (Mat. 24:40, 41.) 17:35 Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.”
17:36 Adong ma dua halak i juma, sada ijalo, tapi na sada nari itadingkon do. 17:36 [Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.]
17:37 Jadi nini sidea ma mambalosisi: Ija ma ai Tuhan? Jadi nini ma bani sidea: Ija adong bangkei, hujai do martumpu kawak. (Mat. 24:28.) 17:37 Kata mereka kepada Yesus: “Di mana, Tuhan?” Kata-Nya kepada mereka: “Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar.”
<< Lukas 16 Lukas 18 >>