Lukas 16

16:1 Ihatahon ope homa bani susianni ai: Adong ma sada halak na bayak, anjaha adong do sada sijolom anak kunsi bani. Tarbogei ma hubani, na iparbois-bois sijolom anak kunsi ai do artani. 16:1 Dan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan, bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya.
16:2 Jadi idilo ma ia, nini ma hubani: Aha do in, na hutangar pasal ho? Patuduh ma paretongan ni na hinorjahonmu! Ai seng tarbahen be ho sijolom anak kunsi. 16:2 Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya: Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.
16:3 Jadi marpingkir ma sijolom anak kunsi ai ibagas uhurni: Aha ma sibahenonku, ai lopaskonon ni tuanku mando ahu humbani horjangku? Manangkul seng dong gogohku, mangindo-indo mela do ahu. 16:3 Kata bendahara itu di dalam hatinya: Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu.
16:4 On ma tene sibahenonku, ase ijalo sidea ahu hu rumah ni sidea, anggo lopas ahu humbani horjangkai. 16:4 Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.
16:5 Jadi sada-sada ma idilo sagala paridouan ni tuanni ai hu lobeini, nini ma hubani na parlobei roh ai: Sadiha utangmu bani tuanta? 16:5 Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama: Berapakah hutangmu kepada tuanku?
16:6 Balosni: Saratus gusi minak. Jadi nini ma hubani: On ma surat ni utangmu, podashon hundul anjaha suratkon ma: lima puluh! 16:6 Jawab orang itu: Seratus tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu: Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga: Lima puluh tempayan.
16:7 Bani na legan use ihatahon: Ia ho, sadiha do utangmu? Nini ma: Saratus sumpit omei. Ihatahon ma hubani: On ma surat ni utangmu, suratkon ma: ualuh puluh! 16:7 Kemudian ia berkata kepada yang kedua: Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu: Seratus pikul gandum. Katanya kepada orang itu: Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain: Delapan puluh pikul.
16:8 Jadi ipuji tuan ai ma sijolom anak kunsi paruhur na geduk ai, halani pentar ni pambahenanni ai. Ai pandeinan do anak ni dunia on humbani anak haliharon in marsaor pakon hasomanni sauhur. (Ep. 5:9; 1 Tes. 5:5.) 16:8 Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya dari pada anak-anak terang.
16:9 Ahu pe, huhatahon ma bennima: Pindahi hanima ma bannima huan-huan marhitei Mammon na geduk in, ase anggo bois in, ijalo hanima hubagas ianan sisadokah ni dokahni. (bd. 14:14; Mat. 6:20; 10:40; 19:21.) 16:9 Dan Aku berkata kepadamu: Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi.”
16:10 Anggo hatengeran ni uhur halak bani na otik, hatengeran ni uhur do ia age bani na buei, anjaha anggo geduk ia bani na otik, geduk do homa age bani na buei. (bd. 19:17.) 16:10 “Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
16:11 Anggo seng hatengeran ni uhur hanima pasal Mammon na geduk in, ise ma na ra mangondoskon bannima arta na tongon ai? 16:11 Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?
16:12 Anjaha anggo seng hatengeren ni uhur hanima pasal barang ni halak na legan, ise ma na ra mamberehon bannima na dong Bannami. 16:12 Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?
16:13 Seng tarbalosi sada jabolon dua tuan, sogamanni do na sada, haholonganni do na sada nari; hombaranni do na sada, anjaha mapas bani na sada nari. Seng tarbalosi hanima Naibata rap pakon Mammon. (Mat. 6:24.) 16:13 Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.”
16:14 Haganupan ai itangar halak Parisei, na surakah bani duit, gabe irisa-risai sidea ma Ia. 16:14 Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Dia.
16:15 Jadi nini ma dompak sidea: Ia nasiam, ipapintor-pintor nasiam do dirinasiam ilobei ni jolma, tapi itanda Naibata do uhurnasiam, ai na timbul bani jolma, ai do hagigi bani Naibata. (bd. 18:9-14; Ps. 7:10; Pod. 6:16-17.) 16:15 Lalu Ia berkata kepada mereka: “Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah.
16:16 Sibar si Johannes do titah in ampa nabi-nabi. Hunjai nari iambilankon ma ambilan na madear pasal harajaon ni Naibata, anjaha haganup do halak marompot sihol masuk hu bagas. (Mat. 11:12, 18.) 16:16 Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes; dan sejak waktu itu Kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya.
16:17 Tapi urahan do salpu langit ampa tanoh humbani sada titik ni titah in magou. (Mat. 5:18.) 16:17 Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari pada satu titik dari hukum Taurat batal.
16:18 Parbangkis do ganup na manirangkon parinangonni anjaha ibuat na legan; parbangkis do homa na mambuat naboru na sinirangkon ni dalahi ni ai. (Mat. 5:32; 19:9.) 16:18 Setiap orang yang menceraikan isterinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah.”
16:19 Adong ma sada halak na bayak, na marpakeian beledu sigerger ampa hiou putih na alus, ari-ari do ia marpesta. 16:19 “Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan.
16:20 Tapi adong ma sada halak na masombuh, na margoran si Lasarus, tibal-tibal ilobei ni labah ni na bayak ai; gok bayoh do angkulani. 16:20 Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu,
16:21 Iparsinta uhurni do mangankon rima-rima, na mardabuhan humbani meja ni halak na bayak ai; tapi baliang do na roh mandilati bayohni ai. 16:21 dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya.
16:22 Matei ma halak na masombuh ai, anjaha iboan malekat ma ia hu abingan ni si Abraham. Matei ma homa na bayak ai, lanjar itanom ma, 16:22 Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham.
16:23 anjaha hun nagori toruh ai, iananni mandagei na parngit ai, mangkawah ma ia hu babou, gabe iidah ma bani na daoh, si Abraham ampa si Lasarus i abinganni. 16:23 Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya.
16:24 Jadi dilo-dilo ma ia, nini ma: Ale ompung Abraham! Idop ma uhurmu bangku, suruh ham ma si Lasarus manornobhon ujung ni jari-jarini bani bah, laho palamlam dilahku, ai borit do huahap ibagas apuy on. 16:24 Lalu ia berseru, katanya: Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.
16:25 Tapi nini si Abraham ma: Ingat ma, ambia, na dob ijalo ho na madear, sanggah manggoluh ho, tapi anggo si Lasarus on na maparngit do. Anggo nuan apohon ma ia ijon, tapi mandagei na parngit mando anggo ho. 16:25 Tetapi Abraham berkata: Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita.
16:26 Ambah ni ai, lombang bagas do holang-holangnami ampa hanima, ase ulang boi halak na hunjon hujin, anjaha na hunjin pe seng boi mandipar bennami hujon. 16:26 Selain dari pada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.
16:27 Nini ma use: Anggo sonai do, hupangindo ma bamu ompung, suruh ham ma ia hu rumah ni bapa, 16:27 Kata orang itu: Kalau demikian, aku minta kepadamu, bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku,
16:28 ai adong ope lima nari saninangku, ase ipalumba sidea, ase ulang dihut sidea masuk bani ianan na parngit on. 16:28 sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.
16:29 Tapi nini si Abraham ma: Adong do bani sidea surat ni si Musa ampa nabi, ai ma itangihon. (2 Tim. 3:16.) 16:29 Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi; baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.
16:30 Jadi nini ma: Lang sonai, ompung Abraham; tapi ambit adong sahalak humbani na dob matei roh marayak sidea, sai na paubahon ni sidea do uhur ni sidea. 16:30 Jawab orang itu: Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.
16:31 Tapi ibalosi ma: Anggo seng itangihon sidea si Musa pakon nabi-nabi, seng anjai balosan ni sidea, age adong na puho humbani na matei. 16:31 Kata Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.”
<< Lukas 15 Lukas 17 >>