Kisah Rasul 9

9:1 Ia si Saulus sai tong ope iondamhon ondam-ondam ampa pamunuhon dompak susian ni Tuhan in. Laho ma ia hubani sintua ni malim, (bd. 8:3.) 9:1 Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap Imam Besar,
9:2 ipindo ma humbani surat, siboanonni hu Damaskus bani parguruan na ijai ai, ase anggo adong jumpahsi siirikkon ugama ai, dalahi atap naboru pe, boi sangkutonni anjaha boanonni ai hu Jerusalem. 9:2 dan meminta surat kuasa dari padanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya, jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti Jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem.
9:3 Tapi sanggah itongah dalan ia, mandohori huta Damaskus, sompong ma marsinalsal sondang hun langit, inggot hu bani, (1 Kor. 15:8.) 9:3 Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia.
9:4 gabe tompas ma ia hu tanoh, anjaha ibogei ma sada sora, na marsahap hubani: Saul, Saul, mase pardakdakonmu Ahu? (Mat. 25:40, 45.) 9:4 Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya: “Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya Aku?”
9:5 Jadi nini ma: Ise do Ham Tuhan? Roh balos: Jesus do Ahu, na pinardakdakmin. (bd. 5:39.) 9:5 Jawab Saulus: “Siapakah Engkau, Tuhan?” Kata-Nya: “Akulah Yesus yang kauaniaya itu.
9:6 Tapi jongjong ma ho, masuki ma huta in, ijai pe patugahon bam sibahenonmu! 9:6 Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu, apa yang harus kauperbuat.”
9:7 Ia hasomanni na saodoran ai, jonong do hansa, ai ibogei sidea do sora ai, tapi ise pe lang iidah. 9:7 Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun.
9:8 Jadi jongjong ma si Saulus hun tanoh ai; age pe bodak matani, aha pe lang iidah. Gabe itogu sidea mando ia, laho mambobansi hu Damaskus. 9:8 Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa; mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik.
9:9 Tolu ari dokahni seng marpangidah ia, anjaha seng mangan atap minum pe. 9:9 Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum.
9:10 Jadi adong ma sada susian i Damaskus, na margoran si Ananias. Ihatahon Tuhan in ma hubani ibagas sada panonggoran: Ale Ananias! Balosni: Ijon do ahu, Tuhan! 9:10 Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan: “Ananias!” Jawabnya: “Ini aku, Tuhan!”
9:11 Jadi ihatahon Tuhan in ma hubani: Jongjong ma, laho ma ho hu dalan na margoran Dalan Sipintor, anjaha sungkun ma ijai, i rumah ni si Judas pasal sada halak na margoran si Saulus, na hun Tarsus. Jumpah ho do ia martonggo, (bd. 21:39.) 9:11 Firman Tuhan: “Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa,
9:12 anjaha domma iidah masuk sada halak, na margoran si Ananias, manampeihon tanganni bani, ase mulak marpangidah ia. 9:12 dan dalam suatu penglihatan ia melihat, bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi.”
9:13 Tapi nini si Ananias ma mambalosi: Tuhan, hubogei do humbani buei halak pasal buei ni na jahat, ibahen hubani halak na mapansing i Jerusalem. 9:13 Jawab Ananias: “Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem.
9:14 Ijon pe markuasa do ia humbani sintua ni malim, manangkuti haganup na mandilo Goranmu. (1 Kor. 1:2.) 9:14 Dan ia datang ke mari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu.”
9:15 Jadi nini Tuhan in ma hubani: Laho ma ho, ai ia do parugas pilihonku laho mamboan Goranku hulobei ni bangsa-bangsa, raja-raja ampa anak ni Israel. (bd. 25:13; 27:24; Rom 1:5.) 9:15 Tetapi firman Tuhan kepadanya: “Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagi-Ku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.
9:16 Ahu sihol patuduhkon hubani pasal buei ni sitaronon sidageionni halani Goranku. (ay. 23, 29; 2 Kor. 11:23-27; 2 Tim. 3:11.) 9:16 Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku.”
9:17 Jadi laho ma si Ananias, imasuki ma rumah ai. Itampeihon ma tanganni hubani, anjaha nini ma: Ale Saul, saninangku, isuruh Tuhan in do ahu, ai ma Jesus, na niidahmu bani pardalananmu hujon, ase suang marpangidah ho, anjaha gok Tonduy Na pansing ho. (bd. 8:17.) 9:17 Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya: “Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.”
9:18 Jadi mintor mangkatektek ma humbani matani songon sisik, gabe mulak ma ia marpangidah; dob ai jongjong ma ia lanjar tardidi. 9:18 Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis.
9:19 Anjaha mangan ma ia, gabe suang ma gogohni. Soh ope ia piga-piga dokah ijai rap pakon susian na i Damaskus ai. 9:19a Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya.
9:19b Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik.
9:20 Anjaha mintor marambilan do ia ibagas parguruan-parguruan ai, isaksihon do Jesus, paboa Anak ni Naibata do Ia 9:20 Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah.
9:21 Longang do haganup halak na mambogeisi, nini sidea do: Ai lang ia do in, na mardakdak i Jerusalem haganup halak na mandilo Goran in? Na nilangkahkonni pe hujon, ai lang laho manangkuti anjaha mamboan sidea do hu sintua ni malim? (ay. 1, 14; bd. 8:1; 26:10.) 9:21 Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata: “Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barangsiapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?”
9:22 Tapi lambin margomos do si Saulus, gabe jut ma ibaen uhur ni Jahudi, na i Damaskus, marhitei hatorangan-hatorangan, paboa Jesus do Kristus in. (bd. 18:28.) 9:22 Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan, bahwa Yesus adalah Mesias.
9:23 Jadi, dob hundokah, manriah ma halak Jahudi, laho mamunuhsi. (bd. 23:12.) 9:23 Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus.
9:24 Tapi tarbogei do hubani si Paulus tahi-tahi ni sidea ai. Gabe ijagai sidea ma sagala horbangan arian pakon borngin, ase boi bunuhon ni sidea ia. 9:24 Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota, supaya dapat membunuh dia.
9:25 Tapi iarahkon susian ai ma ia borngin-borngin, anjaha itantan sidea ma ia ibagas karanjang hu darat ni tembok ai. (2 Kor. 11:32, 33.) 9:25 Sungguhpun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang.
9:26 Ase dob das ia i Jerusalem, isuba ma pasaorhon dirini bani susian ai, tapi haganup do sidea mabiar mangidahsi, ai seng porsaya sidea, na dob gabe susian ia. (Gal. 1:17-19.) 9:26 Setibanya di Yerusalem Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya, bahwa ia juga seorang murid.
9:27 Tapi ijalo si Barnabas ma ia, anjaha iarahkon ma hubani apostel ai; ibaritahon ma bani sidea sonaha pangidahni bani Tuhan in, na marsahapkonsi, anjaha sonaha torang ni parambilanonni i Damaskus ibagas Goran ni Jesus. (ay. 20.) 9:27 Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceriterakan kepada mereka, bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus.
9:28 Dob ai sai rap ma ia pakon sidea mardalani i huta Jerusalem, marhinsah ni uhur marambilan ibagas Goran ni Tuhan in. 9:28 Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan.
9:29 Marsahap anjaha marsual do ia pakon halak Jahudi parhata Gorik; tapi martahi-tahi do sidea, sihol mambunuhsi. 9:29 Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia.
9:30 Dob tarbotoh ai bani sanina-sanina ai, itaruhkon sidea ma ia tuad hu Kesarea, lanjar isuruh ma laho hu Tarsus. (bd. 11:25; Gal. 1:21.) 9:30 Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus.
9:31 Ase mardamei-damei ma kuria ai i sab Judea, Galilea ampa Samaria, anjaha lambin toguhni marparlahou ibagas biar bani Tuhan in, anjaha lambin roh bueini do sidea halani pangojur ni Tonduy Na pansing. (Jud. 20; Joh. 14:16.) 9:31 Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus.
9:32 Sanggah na mardalani ai si Petrus itongah-tongah ni haganup sidea, laho do ia homa marayak halak na mapansing na i Lidda. (bd. 8:14.) 9:32 Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan ke mana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida.
9:33 Jadi jumpahsi ma ijai sada halak, na margoran si Eneas, na oyangon anjaha na tibal-tibal bani podomanni ualuh tahun dokahni. 9:33 Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah delapan tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh.
9:34 Jadi nini si Petrus ma hubani: Ale Eneas, ipamalum Jesus Kristus ma ho! Jongjong ma ho, anjaha patorsa ma podomanmu! Jadi mintor jongjong ma ia. (bd. 3:6; Mat. 9:6.) 9:34 Kata Petrus kepadanya: “Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau; bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu!” Seketika itu juga bangunlah orang itu.
9:35 Anjaha haganup do pangisi ni Lidda ampa tanoh Saron mangidahsi, gabe idompakkon sidea ma Tuhan in. 9:35 Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan.
9:36 Ia i Joppe, adong do sada halak susian naboru, na margoran si Tabita, artini Balua, na surung mangkorjahon na madear ampa mambahen idop ni uhur. (bd. 10:2.) 9:36 Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita — dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah.
9:37 Boritan do ia bani panorang ai lanjar matei. Dob iparidi ia, inahkon ma bani kamar pardatas. 9:37 Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas.
9:38 Dohor do huta Lidda hun Joppe; jadi dob ibogei susian ai, na i Lidda do si Petrus, gabe isuruh sidea ma dua halak laho marayaksi, mangindohon bani, ase sapodas-podasni ia roh marayak sidea. 9:38 Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar, bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan: “Segeralah datang ke tempat kami.”
9:39 Jadi mintor bingkat do si Petrus, mangkasomani sidea, anjaha dob das iboan ma ia hu kamar pardatas ai. Jadi marrohan ma hubani sagala na mabalu, tangis-tangis, anjaha ipatuduhkon sidea ma bani baju-baju ampa mantel, na pinauli ni si Tabita, sanggah rap ope ia pakon sidea. 9:39 Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian, yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup.
9:40 Jadi isuruh si Petrus ma sidea hu darat, anjaha manrogop ma ia laho martonggo. Idompakkon ma bangkei ai, lanjar nini ma: Ale Tabita, jongjong ma! Gabe ipabodak ma matani, anjaha, dob iidah si Petrus, hundul ma ia. (Mrk. 5:41.) 9:40 Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata: “Tabita, bangkitlah!” Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk.
9:41 Isurdukkon si Petrus ma tanganni, laho pajongjongkonsi. Dob ai idilo ma halak na mapansing ai ampa na mabalu ai, gabe iarahkon ma naboru ai manggoluh hu lobei ni sidea. (ay. 32.) 9:41 Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka, bahwa perempuan itu hidup.
9:42 Jadi sar ma barita ai i sab Joppe, gabe buei ma na porsaya bani Tuhan in. 9:42 Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan.
9:43 Hundokah do ia marianan i Joppe, tondok bani sada halak, na margoran si Simon, tukang sipatu ai. (bd. 10:6.) 9:43 Kemudian dari pada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit.
<< Kisah Rasul 8 Kisdah Rasul 10 >>