Kisah Rasul 8

8:1 Ia si Saulus rosuh do uhurni pasal pambunuhon ai. Jadi masa ma bani panorang ai pangayak-ayakon banggal dompak kuria na i Jerusalem. Haganup sidea, merap ma hu nagori Judea ampa Samaria, sobali ni apostel-apostel ai. (bd. 7:58; 11:19.) 8:1a Saulus juga setuju, bahwa Stefanus mati dibunuh.
8:1b Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria.
8:2 Itanom halak na daulat maruhur ma si Stepanus, anjaha tangis tumang do sidea halani ai. (Mat. 14:12.) 8:2 Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat.
8:3 Ia si Saulus, iparseda do kuria ai; imasuki do rumah-rumah, anjaha isarad ma hunjai dalahi ampa naboru laho padaskon hu tutupan. (bd. 9:1; 13:21; 22:4.) 8:3 Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan ke luar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara.
8:4 Ia halak na merap ai, isiar sidea ma sab tanoh ai lanjar mangambilankon ambilan na madear. (bd. 11:9.) 8:4 Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil.
8:5 Anjaha si Pilippus pe tuad ma hu huta Samaria, iambilankon ma bani sidea Kristus in. (bd. 6:5.) 8:5 Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ.
8:6 Jadi dob ibogei na mabuei ai ambilan ni si Pilippus, anjaha iidah homa tanda-tanda na binahenni ai, sauhur ma sidea marimbagaskonsi. 8:6 Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu.
8:7 Ai buei do humbani na setanon luar tonduy na mabutak marhasoman sora na mardilo-dilo. Buei do homa na oyangon ampa na tempang ipamalum. (bd. 5:16; Mrk. 16:17.) 8:7 Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan.
8:8 Jadi malas tumang ma uhur ni sidea na sahuta ai. 8:8 Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu.
8:9 Tapi adong do ibagas huta ai hinan sada halak na margoran si Simon, parsibalik mata, na paoto-otohon halak Samaria ai, ai ihatahon na lobih do ia. (bd. 13:6, 8.) 8:9 Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting.
8:10 Jadi haganup ma naetek na magodang porsaya bani, nini sidea: On ma hagogohon ni Naibata, na ginoran: Tang na-Banggal! 8:10 Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata: “Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai Kuasa Besar.”
8:11 Ase ipairik-irik sidea pe ia, halani na dob dokah do sidea ipaoto-oto marhitei parsibalik-mataonni ai. 8:11 Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya.
8:12 Tapi dob porsaya sidea bani na niajarhon ni si Pilippus, ai ma pasal harajaon ni Naibata ampa Goran Jesus, gabe tardidi ma sidea dalahi ampa naboru. (Mat. 28:19.) 8:12 Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang Kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan.
8:13 Si Simon pe porsaya ma, anjaha dob tardidi ia, sai ipairik-irik ma si Pilippus, longang tumang ia mangindah tanda ampa hagogohon na banggal, na masa ai. 8:13 Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi.
8:14 Anjaha dob ibogei apostel-apostel na i Jerusalem, na dob ijalo halak Samaria ai hata ni Naibata, isuruh sidea ma si Petrus ampa si Johannes marayak sidea. 8:14 Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar, bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ.
8:15 Tuad ma sidea anjaha itonggohon ma sidea ase ijalo sidea Tonduy Na pansing, 8:15 Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus.
8:16 ai seng ope sogop Tonduy Na pansing atap bani ise pe sidea, pitah tardidi ope sidea hubagas goran ni Tuhan Jesus. 8:16 Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
8:17 Jadi itampeihon apostel ai ma tanganni bani sidea, gabe ijalo sidea ma Tonduy Na pansing. 8:17 Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus.
8:18 Dob iidah si Simon apostel ai mambere Tonduy Na pansing marhitei na manampeihon tangan, roh ma ia mamboan duit bani sidea, 8:18 Ketika Simon melihat, bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka,
8:19 nini ma: Bere nasiam ma homa kuasa na sonin bangku, ase manjalo Tonduy Na pansing halak, anggo hutampeihon tanganku bani. 8:19 serta berkata: “Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus.”
8:20 Jadi nini si Petrus ma hubani: Magou ma ho rap pakon pirakmin, ai iagan ho gakni tarboli sibere-bere ni Naibata marhitei duit! (Mat. 10:8.) 8:20 Tetapi Petrus berkata kepadanya: “Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka, bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang.
8:21 Seng parrupei atap marhak ho bani kuasa on, ai seng pintor uhurmu dompak Naibata. (Neh. 2:20.) 8:21 Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah.
8:22 Ai pe, paubah ma uhurmu humbani hajahatonmin, dob ai pindo ma humbani Naibata, andohar boi tarsasap tahi-tahi ni uhurmin. 8:22 Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini;
8:23 Ai huidah gok pogu na paet ampa jorat hagedukon do ho. (5 Mus. 29:17.) 8:23 sebab kulihat, bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan.”
8:24 Jadi nini si Simon ma marbalos: Tonggohon nasiam ma ahu hubani Tuhan in, ase ulang mangonai bangku na hinatahonmu ai. (2 Mus. 10:17; 1 Sam. 12:19.) 8:24 Jawab Simon: “Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu.”
8:25 Ase dob isaksihon anjaha ihatahon sidea hata ni Tuhan in, mulak ma sidea hu Jerusalem, lanjar mangambilankon ambilan na madear bani buei huta ni nagori Samaria. 8:25 Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria.
8:26 Tapi iparsahapkon malekat ni Tuhan in ma si Pilippus, nini ma: Jongjong ma ho, laho ma ho marayak tongah ari hu dalan ai, na tuad hun Jerusalem hu Gaza. Ia dalan ai lungun do. 8:26 Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya: “Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza.” Jalan itu jalan yang sunyi.
8:27 Jadi jongjong ma ia lanjar misir. Anjaha tonggor ma, adong do ijai sada halak Etiopia, sada pegawai istana, manteri ni Kandake, Raja naboru ni Etiopia, siramotkon haganup artani. Na laho do ia hu Jerusalem martonggo, 8:27 Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah.
8:28 anjaha na mulak ma ia nuan, hundul ibagas garetani mambasa buku ni nabi Jesayas. 8:28 Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab nabi Yesaya.
8:29 Ihatahon Tonduy in ma hubani si Pilippus: Laho ma hujai, dohori ma gareta ai! 8:29 Lalu kata Roh kepada Filipus: “Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu!”
8:30 Laho ma si Pilippus, ibogei ma ia mambasa surat ni nabi Jesayas. Nini ma: Iarti ham do na binasamu in? 8:30 Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab nabi Yesaya. Kata Filipus: “Mengertikah tuan apa yang tuan baca itu?”
8:31 Jadi nini ma: Sonaha ma boi huartihon in, anggo seng dong na patorangkonsi bangku. Lanjar iojur ma si Pilippus naik, hundul i lambungni. 8:31 Jawabnya: “Bagaimanakah aku dapat mengerti, kalau tidak ada yang membimbing aku?” Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya.
8:32 Ia hata ni surat, na binasani ai, ai ma: Itogu do Ia songon biri-biri hu panayatan anjaha songon anak ni biri-biri, na sipsip ilobei ni sipangguntingisi, sonai do Ia seng ibuha pamanganni. (Jes. 53:7, 8.) 8:32 Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: Seperti seekor domba Ia dibawa ke pembantaian; dan seperti anak domba yang kelu di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah Ia tidak membuka mulut-Nya.
8:33 Ibagas hadorunon salosei do uhum na bani ai. Ise ma na boi manghira ginomparni? Ai tarangkat do goluhni hun tanoh on. 8:33 Dalam kehinaan-Nya berlangsunglah hukuman-Nya; siapakah yang akan menceriterakan asal usul-Nya? Sebab nyawa-Nya diambil dari bumi.
8:34 Dob ai nini pagawei istana ai ma hubani si Pilippus: Husungkun ma ham, ise do na hinatahon ni nabi ai ijin? Pasal dirini do atap pasal halak na legan do? 8:34 Maka kata sida-sida itu kepada Filipus: “Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?”
8:35 Dob ai marsahap ma si Pilippus marbona humbani hata ondi, ibaritahon ma bani pasal Jesus. 8:35 Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya.
8:36 Anjaha sanggah na mannunuti dalan ai, das ma sidea hubani sada bah; jadi nini pagawei ai ma: Andon ma bah! Adong ope na manlanglangi ase tardidi ahu? (bd. 10:47.) 8:36 Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu: “Lihat, di situ ada air; apakah halangannya, jika aku dibaptis?”
8:37 Jadi nini si Pilippus ma: Anggo na porsaya do ham humbani gok ni uhurmu, dear do! Ibalosi ma ia: Na porsaya do ahu, Anak ni Naibata do Jesus Kristus! (Mat. 16:16; Mrk. 16:16.) 8:37 [Sahut Filipus: “Jika tuan percaya dengan segenap hati, boleh.” Jawabnya: “Aku percaya, bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah.”]
8:38 Ihatahon ma marsaran gareta ai, gabe tuad ma sidea haduasi, si Pilippus ampa parpangkat ai hu bah ai, lanjar ididi ma ia. 8:38 Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia.
8:39 Tapi sanggah na tangkog ai sidea humbani bah ai, jadi iluahon Tonduy ni Tuhan in ma si Pilippus, gabe seng iidah parpangkat ai be ia; marmalas ni uhur ma ia mannunuti sidalanni. (1 Raj. 18:12.) 8:39 Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita.
8:40 Ia si Pilippus, i Asdod do ia jumpah; sanggah na montas ai ia, iambilankon do ambilan na madear bani ganup huta-huta ai ronsi na das ia hu Kesarea. (bd. 21:8, 9.) 8:40 Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea.
<< Kisah Rasul 7 Kisah Rasul 9 >>