Kisah Rasul 4

4:1 Sanggah na marsahap ai ope sidea bani na mabuei ai, roh ma mandorab sidea malim, kopala ni rumah panumbahan ai ampa halak Sadukei, (Luk. 22:4, 52.) 4:1 Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki.
4:2 marah, halani iajari sidea na mabuei ai, anjaha iambilankon sidea parpuhoon humbani na matei ibagas Jesus. (bd. 23:8.) 4:2 Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan, bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati.
4:3 Itangkap ma sidea, anjaha ipamasuk hubagas tutupan ronsi patar ni ai, ai domma bod ari. 4:3 Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam.
4:4 Tapi buei do na manangar ambilan ai, gabe porsaya, anjaha adong do bilangan ni dalahi na gabe porsaya lima ribu halak. (bd. 2:41, 47; 5:14.) 4:4 Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira lima ribu orang laki-laki.
4:5 Patarni ai martumpu ma i Jerusalem pangintuai-pangintuai ampa sibotoh surat, 4:5 Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem
4:6 rap pakon si Hannas, sintua ni malim ai, si Kayapas, si Johannes, si Aleksander ampa haganup sindohor ni sintua ni malim ai. (Joh. 18:13.) 4:6 dengan Imam Besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Aleksander dan semua orang lain yang termasuk keturunan Imam Besar.
4:7 Jadi ipajongjong ma sidea hu tongah-tongah anjaha isungkun ma sidea: Marhitei kuasa aha atap marhitei goran ni ise do ibahen nasiam ai? (Mat. 21:23.) 4:7 Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: “Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?”
4:8 Jadi gok Tonduy Na Pansing ma si Petrus, ihatahon ma bani sidea: Nasiam pambobai ampa pangintuai-pangintuai ni bangsa on. (Mat. 10:19, 20; Luk. 12:11, 12.) 4:8 Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus: “Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua,
4:9 Anggo pareksaon ma hanami sadari on, halani pambahenan na madear bani sada halak na boritan, atap marhitei aha do ia, ase malum, 4:9 jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan,
4:10 botoh nasiam ma haganup ampa haganup bangsa Israel: Marhitei goran ni Jesus Kristus na hun Nasaret ai do, ai ma na pinarsilangkon nasiam, tapi na pinapuho ni Naibata humbani na matei, marhitei ai do, ase jongjong halak on malum itongah-tongahnasiam. (bd. 3:15, 16; 5:30.) 4:10 maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati — bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu.
4:11 Ia do in, batu na niambukkon ni nasiam tukang, na dob gabe batu parsuhi. (Ps. 118:22; Mat. 21:42.) 4:11 Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan — yaitu kamu sendiri –, namun ia telah menjadi batu penjuru.
4:12 Anjaha seng dong haluahon ibagas atap ise na legan, ai seng dong goran na legan itoruh ni langit ibere bani jolma, parhiteianta hu haluahon.(bd. 10:43; Mat. 1:21.) 4:12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.”
4:13 Dob iidah sidea hinsah ni uhur ni si Petrus ampa si Johannes ai, anjaha ibotoh homa, sedo halak sijamah surat sidea, tapi jolma na somal do, gabe longang ma uhur ni sidea; itanda do sidea, ai ma, na rap pakon Jesus do sidea hinan. 4:13 Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui, bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka; dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus.
4:14 Anjaha iidah sidea do homa jongjong ijai rap pakon sidea halak na dob pinamalum ai, gabe seng tarhatahon sidea be atap aha pe. (bd. 3:8, 9.) 4:14 Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya.
4:15 Ihatahon sidea ma, ase luar sidea lobei hun parrapotan ai, gabe manriah ma sidea samah sidea: 4:15 Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka,
4:16 Aha ma sibahenonta bani halak on? Ai torang do talar, na binahen ni sidea ai, ibotoh ganup parhuta Jerusalem, seng tarporsou hita. (bd. 3:8-10; Joh. 11:47.) 4:16 dan berkata: “Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem, bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya.
4:17 Tapi, ase ulang lambin rarat ai bani halak na mabuei in, gogoh ma sidea palumba hita, ase ulang be sidea marsahap atap hubani ise pe marhitei Goran ai. (bd. 5:28.) 4:17 Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapa pun dalam nama itu.”
4:18 Dob ai idilo ma sidea, anjaha ilarang ma, na so bulih be sidea marsahap atap mangajari marhitei Goran Jesus. 4:18 Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan, supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus.
4:19 Tapi nini si Petrus ampa si Johannes ma mambalosi sidea: Nasiam ma manimbangi, atap na pintor ma ai ilobei ni Naibata, anggo balosan hanami bani nasiam ase bani Naibata. (bd. 5:29.) 4:19 Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka: “Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah: taat kepada kamu atau taat kepada Allah.
4:20 Ai seng tarbahen hanami lang mangkatahon na dob iidah ampa ibogei hanami. (1 Joh. 1:1-4.) 4:20 Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.”
4:21 Jadi dob ipalumba sidea gomos, ipaluah ma sidea, ai seng jumpah sidea dalan, laho manguhumi sidea halani na mabuei ai, ai haganup do mamuji Naibata halani na masa ai. 4:21 Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi.
4:22 Ai lobih ma ompat puluh tahun umur ni halak na pinamalum ai marhitei tanda halongangan ai. 4:22 Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari empat puluh tahun umurnya.
4:23 Dob maluah sidea, laho ma sidea marayak hasoman ni sidea, anjaha ibaritahon ma bani sidea haganup, na hinatahon ni sintua ni malim ampa pangintuai ai bani sidea. 4:23 Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceriterakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka.
4:24 Jadi dob ibogei sidea ai, sasora ma sidea martonggo bani Naibata, nini ma: Ham Tuhan, Ham do sijadihon langit, tanoh pakon laut ampa haganup isini! (Neh. 9:6.) 4:24 Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya: “Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.
4:25 Ham do marsahap marhitei Tonduymu, humbani pamangan ni ompungnami si Daud, juak-juakmu ai, sonon: Mase oga-oga bangsa parbegu, anjaha na so marguna ipingkiri bangsa-bangsa? (Ps. 2:1, 2.) 4:25 Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, bapa kami, Engkau telah berfirman: Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia?
4:26 Jongjong do raja-raja ni tanoh on, anjaha martumpu do siparkuasa, laho mangimbang Tuhan in, ampa na mininakanni? 4:26 Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan Yang Diurapi-Nya.
4:27 Ai tongon do, na dob martumpu do i huta on si Herodes, si Pontius Latus, rap pakon bangsa parbegu ampa bangsa Israel, laho mangimbang Jesus, juak-juakmu na pansing in, na dob mininakanmu in, (Luk. 23:12.) 4:27 Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, Hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi,
4:28 laho pasaudkon, na dob tinontuhonmu hinan marhitei kuasamu ampa sura-suramu. (bd. 2:23.) 4:28 untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu.
4:29 Ai pe, Ham Tuhan, tonggor Ham ma asup-asup ni sidea in, anjaha bere Ham ma bani jabolonmu hinsah ni uhur, laho mangkatahon hatamu! (Ep. 6:19.) 4:29 Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu.
4:30 Surdukkon Ham ma tanganmu, laho mambahen hamalumon, tanda ampa halongangan marhitei Goran ni Jesus, juak-juakmu na pansing in! 4:30 Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, Hamba-Mu yang kudus.”
4:31 Jadi dob martonggo sidea, dugur ma ianan partumpuan ni sidea ai, anjaha gok Tonduy Na pansing ma sidea haganup, gabe marhinsah ni uhur ma sidea mangkatahon hata ni Naibata. (bd. 2:4; 13:52.) 4:31 Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.
4:32 Ia halak na porsaya na satumpuan ai sauhur do anjaha sada tonduy. Seng dong humbani sidea na mangkatahon ia sandiri simada na dong bani, tapi parbagianan rup do ai ihira. (bd. 2:44; Joh. 17:21, 22.) 4:32 Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama.
4:33 Anjaha marhagogohon banggal do apostel ai manaksihon parpuhoon ni Tuhan Jesus, anjaha igoki idop ni uhur banggal do sidea haganup. (bd. 2:47.) 4:33 Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.
4:34 Ai seng dong atap ise sidea na hurangan; ai haganup siparjuma atap siparrumah, ijual do ai, anjaha iboan ma boli ni na jinual ni sidea ai, (bd. 2:45; Luk. 12:33.) 4:34 Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka; karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa
4:35 itibalhon ma ai hulobei ni apostel ai, dob ai ibagihon hubani na hurangan. 4:35 dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya.
4:36 Umpamani si Josep, na ginoran ni apostel-apostel ai si Barnabas, artini anak ni pangapohon, sada halak Lepi, hun pulou Kiprus, (bd. 11:22, 24.) 4:36 Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus.
4:37 ijual do jumani, anjaha iboan ma bolini ai lanjar itibalhon ma ilobei ni apostel ai. 4:37 Ia menjual ladang, miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul.
<< Kisah Rasul 3 Kisah Rasul 5 >>