Kisah Rasul 27

27:1 Dob iputushon, na maningon marlayar ma hanami hu Italia, gabe iondoskon ma si Paulus ampa deba hasomanni na tartutup hubani sada letnan, na margoran si Julius, humbani pasukan ni Kesar. (bd. 25:12, 21.) 27:1 Setelah diputuskan, bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Yulius dari pasukan Kaisar.
27:2 Masuk ma hanami hubagas sada kapal na hun Adramitium, na laho hu pelabuhan na i Asia; dob ai bingkat ma hanami, ihasomani si Aristarkus, halak Makedonia, na hun Tessalonik ai. (bd. 19:29; 20:4.) 27:2 Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkhus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami.
27:3 Patarni ai mandarat ma hanami i Sidon; basar do si Julius hubani si Paulus, ilopas do ia marayak hasoman, ase itamuei sidea ia. (bd. 24:23; 28:16.) 27:3 Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Yulius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya.
27:4 Hunjai marlayar ma hanami manopi-nopi pulou Kiprus, halani manuhar logou, 27:4 Oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus.
27:5 anjaha dob nabontas laut ni Silisia ampa Pampilia, das ma hanami hu Mira na i Likia. 27:5 Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia.
27:6 Ijai jumpah letnan ai ma sada kapal Aleksandria, na sihol marlayar hu Italia, gabe hujai ma hanami ipamasuk. 27:6 Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Aleksandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu.
27:7 Piga-piga ari nanget do parlayaronnami, anjaha mahol do hanami das hu Knidus. Anjaha, torus do manuhar logou bannami; i laut ni Salmone marlayar ma hanami manopi-nopi pulou Kreta. 27:7 Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati tanjung Salmone.
27:8 Anjaha dob marhasunsahan hanami na manopi-nopi ai das ma hanami bani sada ianan, na margoran Palabuhan na majenges, dohorhon huta Lasea. 27:8 Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea.
27:9 Domma buei bois panorang parlayaron ai anjaha domma homa salpu panorang puasa, halani ai marmara ma manoruskon parlayaron ai, gabe ipaingat si Paulus ma sidea, nini ma: (3 Mus. 16:29; 2 Kor. 11:25-26.) 27:9 Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya:
27:10 Nasiam hasoman, ia parlayaronta on huidah marhasunsahan anjaha marharugian banggal do, seng pitah bani muatan ampa kapal on tumang, tapi dihut do pakon bani hosahta. 27:10 “Saudara-saudara, aku lihat, bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita.”
27:11 Tapi porsayaan do letnan ai bani jurumudi ai ampa bani simada kapal ai, ase bani hata ni si Paulus. 27:11 Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda dari pada kepada perkataan Paulus.
27:12 Halani hurang dear do palabuhan ai ianan pasalpuhon musim borgoh, sihol marlayar ma sidea hunjai nini uhur ni sidea bueinan, andohar boi sidea das i Penike pasalpuhon musim borgoh, ai ma sada palabuhan i Kreta, na buha dompak nariti ampa manabia. 27:12 Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Feniks untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Feniks adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta, yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut.
27:13 Anjaha, sanggah jenges parombus ni logou hun dangsina gabe tarpasaud ma sura-sura ai nini uhur ni sidea, jadi iangkat sidea ma sauh, anjaha marlayar ma sidea manopi-nopi pulou Kreta. 27:13 Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka, bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta.
27:14 Tapi seng pala piga dokah roh ma hun pulou ai haba-haba bolon, na margoran haba-haba irisanna. 27:14 Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai, yang disebut angin “Timur Laut”.
27:15 Iluahon ma kapal ai; halani seng tardompakkonsi logou ai gabe ipaturut hanami mando, lanjar iboan ma hanami mayub-ayub. (Ps. 107:25-30.) 27:15 Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing.
27:16 Sanggah mayub-ayub hanami i topi ni sada pulou na etek, na margoran Klauda, ikuasai hanami ma sikosi ai, tongon marhasonam buei hasunsahan. 27:16 Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu.
27:17 Anjaha dob iangkat sikosi ai huatas kapal, iusahahon sidea ma manlilit kapal ai bani tali. Anjaha halani mabiar sidea tardempar hu Sirtis, ipaturun mando layar, jadi sonai mando hanami mayub-ayub. 27:17 Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja.
27:18 Halani sosak tumang hanami ibahen haba-haba ai, patarni ai ibuang ma muatan ni kapal ai, 27:18 Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut.
27:19 anjaha bani ari patoluhon iambukkon sidea ma homa parugas-parugas ni kapal ai marhitei tangan ni sidea sandiri. (Jon. 1:5.) 27:19 Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri.
27:20 Anjaha halani domma piga-piga ari seng taridah mata ni ari barang bintang pe, anjaha torus do homa gogoh haba-haba, putus ma arapannami boi hanami maluah. 27:20 Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami.
27:21 Anjaha halani dokah ma sidea lang mangan, jongjong ma si Paulus itongah-tongah ni sidea, nini ma: Nasiam hasoman, ambit ma namin itangihon nasiam ahu, ulang laho hun Kreta, lang pala manaron hasunsahan ampa harugian on hita! 27:21 Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata: “Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini!
27:22 Ai pe, huojur ma nasiam marhinsah ni uhur, ai sahalak pe lang humbanta on na mahua, pitah kapal on do hansa. 27:22 Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini.
27:23 Ai na jongjong do na borngin i lambungku malekat ni Naibata, simada ahu anjaha na hubalosi, 27:23 Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai milik-Nya, berdiri di sisiku,
27:24 nini: Ulang ho mabiar, ale Paulus, ai maningon jongjong do ho ilobei ni Kesar, anjaha domma iondoskon Naibata bam haganup hasomanmu na sakapal in. (bd. 23:11.) 27:24 dan ia berkata: Jangan takut, Paulus! Engkau harus menghadap Kaisar; dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.
27:25 Halani ai, tenger ma uhurnasiam hasoman, ai porsaya do ahu bani Naibata, maningon saud do na hinatahonni ai bangku. 27:25 Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara! Karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.
27:26 Tapi maningon tardempar do hita bani sada pulou. (bd. 28:1.) 27:26 Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.”
27:27 Pasapuluh-ompat-bornginkon na mumbang-umbang ai hanami i laut Adria, hira-hira tongah borngin, iahap uhur ni parkapal ai ma dohor daratan. 27:27 Malam yang keempat belas sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa, bahwa mereka telah dekat daratan.
27:28 Jadi idabuh sidea ma tali panibar, gabe dapot ma dua puluh holag bagasni; dob maju otik hunjai iulakkon ma use isibar, gabe dapot ma sapuluh lima holag. 27:28 Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ dua puluh depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata lima belas depa.
27:29 Halani mabiar tombom holi hanami bani batu karang, gabe idabuh ma ompat sauh hampit pudi-pudi ni kapal ai, paima siang ari. 27:29 Dan karena takut, bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang empat sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang.
27:30 Dob ai sihol lintun ma anak kapal ai hun kapal ai, ipatoruh ma sikosi ai hu laut, iparsidalian sihol mandabuh sauh hun lobei-lobei ni kapal ai. 27:30 Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci, dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan.
27:31 Jadi ihatahon si Paulus ma hubani letnan ai ampa hubani tentara ai: Anggo seng soh sidea i kapal on, seng tarbahen nasiam maluah. 27:31 Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya: “Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat.”
27:32 Jadi irotap tentara ai ma tali ni sikosi ai, lanjar ipaturut mayub. 27:32 Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut.
27:33 Tapi marayak siang ari, iojur si Paulus ma sidea mangan, nini ma: Pasapuluh-ompat arihon ma sadari on, nasiam paima-imahon, seng mangan, aha pe lang idai nasiam. (ay. 27; Ps. 102:5.) 27:33 Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya: “Sudah empat belas hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa.
27:34 Halani ai huojur ma ase mangan nasiam, ai panumpak do in bani haluahonnasiam, ai sada jambulan pe lang marurus humbani ulunasiam bei. (Mat. 10:30; Luk. 21:18.) 27:34 Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya.”
27:35 Ase dob ihatahon sonai, ibuat ma ruti ai, ihatahon ma tarimakasih bani Naibata ilobei ni sidea ganup, iponggoli ma ai, lanjar ipungkah ma mangankon. (Mat. 14:19; Joh. 6:11; 1 Tim. 4:4.) 27:35 Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan.
27:36 Jadi hinsah ma uhur ni sidea lanjar mangan bei ma. 27:36 Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga.
27:37 Ia bueinami i kapal ai, dua ratus pitu puluh onom halak do. 27:37 Jumlah kami semua yang di kapal itu dua ratus tujuh puluh enam jiwa.
27:38 Dob bosur sidea idabuh ma gandum ai hu laut laho pahampung parau ai. 27:38 Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu.
27:39 Dob torang ari, iidah sidea ma daratan, tapi lang itanda sidea. Iidah sidea ma sada teluk na marpasir, gabe hujai ma isura sidea padason kapal ai, anggo tarbahen. 27:39 Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ.
27:40 Jadi irotap sidea ma tali-tali ni sauh ai, ipaturut i laut ai, anjaha itanggali ma homa tali ni amudi ai; ipasang ma layar lobei-lobei dompak logou, ase iboan sidea hu pasir ai. 27:40 Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai.
27:41 Jadi tarlanggar ma kapal ai bani sada gosong, lanjar ipaturut tardempar ijai. Longkot ma lobei-lobei ni kapal ai ijai, seng miut be, anjaha pudi-pudi ni kapal ai maseda ibahen gilumbang. (2 Kor. 11:25.) 27:41 Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat.
27:42 Sihol do tentara ai mambunuh sagala halak tahanan, ase ulang lintun sidea marhitei na marlanguy, (bd. 16:27.) 27:42 Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang.
27:43 tapi ilanglangi letnan ai do sura-sura ni sidea ai, halani sihol do pagoluhonni si Paulus. Iparentahkon ma na pandei marlanguy manlumpat hu laut, ase parlobei hu darat, 27:43 Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka, dan memerintahkan, supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat,
27:44 anjaha na legan ai hun pudi martilampung papan-papan ampa ponggol-ponggol ni kapal ai. Sonai ma boi sidea ganup maluah hu darat. (ay. 22-25.) 27:44 dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat.
<< Kisah Rasul 26 Kisah Rasul 28 >>