Kisah Rasul 28

28:1 Dob das hanami hu darat, ibogei hanami ma Malta do goran ni pulou ai. (bd. 27:26, 39.) 28:1 Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu, bahwa daratan itu adalah pulau Malta.
28:2 Basar tumang do parpulou ai bannami. Halani roh udan anjaha borgoh homa ari, ipagara sidea ma apuy banggal anjaha isuruh hanami hundul maringgot. (2 Kor. 11:27.) 28:2 Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin.
28:3 Jadi sanggah na patumpuhon ranting-ranting si Paulus, laho mannahkon ai hubagas apuy, luar ma hunjai sada ulog darih halani milasni, lanjar ipagut ma tanganni. 28:3 Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya.
28:4 Mangidah ulog ai gantung-gantung bani tangan ni si Paulus, nini parpulou ai ma samah sidea: Tontu pamunuh do halak on. Ai age pe maluah ia hun laut in, seng ipalopas sipambalas in ia manggoluh. (5 Mus. 32:24; Ams. 9:3; Luk. 13:2.) 28:4 Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain: “Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab, meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan.”
28:5 Tapi ipirpirhon ma ulog ai hubagas apuy, anjaha seng pala mahua ia. (Mrk. 16:18.) 28:5 Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu.
28:6 Tapi anggo sidea iagan do maningon butong ma ia barang mintor matei jurgang, anjaha dob dokah ipaima sidea, tapi seng mahua ia iidah, mubah ma pingkiran ni sidea, gabe ihatahon ma, naibata do ia. (bd. 14:11.) 28:6 Namun mereka menyangka, bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat, bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat, bahwa ia seorang dewa.
28:7 Lang daoh humbani ianan ai, adong do kobun ni kopala ni pulou ai, na margoran si Publius. Dear do panjaloni bannami, anjaha itamuei do hanami tolu ari dokahni. 28:7 Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama tiga hari.
28:8 Bani panorang ai tibal-tibal do bapa ni si Publius, pane-paneon anjaha disentrion. Jadi masuk ma si Paulus marayaksi, anjaha dob martonggo, itampeihon ma tanganni hubani, gabe malum ma. (Mat. 18:4; Jak. 5:14.) 28:8 Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya; ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia.
28:9 Dob sonai, roh ma na boritan na legan i pulou ai, jadi malum bei ma. (Mat. 4:24.) 28:9 Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga.
28:10 Gabe sangap tumang ma hanami ibahen sidea, anjaha sanggah na misir hanami marlayar, ipasirsir sidea do na porlu bennami. 28:10 Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan.
28:11 Jadi dob salpu tolu bulan, bingkat ma hanami marlayar bani sada kapal Aleksandria, na martanda silinduat, na dob pasalpuhon musim borgoh i pulou ai. 28:11 Tiga bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Aleksandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri.
28:12 Das ma hanami hu Sirakusa, anjaha marsaran ma ijai tolu ari dokahni. 28:12 Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ tiga hari lamanya.
28:13 Hunjai manopi-nopi pasir ma hanami, anjaha das ma i Regium. Patarni marombus ma logou dangsina, gabe das ma hanami ari paduahon i Putioli. 28:13 Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Putioli.
28:14 Ijai pajumpah ma hanami pakon sanina-sanina, anjaha iontang do hanami rap pakon sidea pitu ari dokahni. Dob sonai, bingkat ma hanami hu huta Rom. (bd. 21:4.) 28:14 Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal tujuh hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma.
28:15 Dob ibogei sanina-sanina na ijai ai pasal hanami, roh ma sidea mangalo-alo hanami hu Appiiporum ampa Tres Taberne. Mangidah sidea ai, mangkatahon tarimakasih ma si Paulus bani Naibata, anjaha lambin tenger ma uhurni. (Rom 1:10.) 28:15 Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Apius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah lalu kuatlah hatinya.
28:16 Anjaha dob das hanami hu huta Rom ilopas do si Paulus, marianan sandirian rap pakon sada tentera na manjagaisi. (bd. 23:11; 27:3.) 28:16 Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya.
28:17 Dob salpu tolu ari, idilo si Paulus ma kopala-kopala ni halak Jahudi, anjaha dob roh sidea, nini ma hubani sidea: Ia ahu, nasiam hasoman, seng dong hubahen barang aha bani bangsanta barang bani adat ni ompungta, hape isangkut do ahu i Jerusalem anjaha iondoskon bani halak Rom. 28:17 Tiga hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata: “Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma.
28:18 Dob ipareksa sidea ahu, sihol paluahon ni sidea do ahu, halani seng dong jumpah salahku, na mambahen marutang hosah ahu. 28:18 Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati.
28:19 Tapi halani sai manlawan do halak Jahudi ai, gabe tarpaksa ma ahu mangindo apel bani Kesar, sedo halani adong siaduhononku dompak bangsanta. (bd. 25:12; 26:32.) 28:19 Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku.
28:20 In do halani, ase hudilo nasiam, ase huidah anjaha huparsahapkon, ai halani pangarapan ni bangsa Israel do mambahen na hona gari ahu. (bd. 26:6, 7; 2 Tim. 1:16.) 28:20 Itulah sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini.”
28:21 Jadi nini sidea ma dompaksi: Seng dong ijalo hanami surat ni sidea pasal ham, anjaha hasoman na roh hunjai pe, seng dong patugahkon atap aha pe na jahat pasal ham. 28:21 Akan tetapi mereka berkata kepadanya: “Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau.
28:22 Tapi sihol do bogeionnami pingkiranmu, halani ibotoh hanami ia sekte in jumpahan parlawanan do atap ija-ija pe. (bd. 24:14; Luk. 2:34.) 28:22 Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu, bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan.”
28:23 Ase dob itontuhon sidea arini rap pakonsi, roh ma sidea buei marayaksi hubani iananni ai. Jadi ipatorang anjaha isaksihon ma bani sidea humbani sogod das hubani bodari pasal harajaon ni Naibata, anjaha ilajou ma mambahen marhatongon sidea pasal Jesus maronjolan bani titah ni si Musa ampa nabi-nabi. (bd. 18:5; 19:8; Luk. 24:27.) 28:23 Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang Kerajaan Allah; dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore.
28:24 Deba porsaya do marhitei na hinatahonni ai, tapi na deba lang porsaya. (bd. 14:4; 17:4.) 28:24 Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya.
28:25 Jadi marsalisih ma sidea samah sidea, gabe laho bei ma, dob lobei ihatahon si Paulus bani sidea: Sintong ma na hinatahon ni Tonduy Na pansing marhitei nabi Jesayas bani ompungnasiam, (2 Ptr. 1:21.) 28:25 Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini: “Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi Yesaya:
28:26 ai nini do: Laho ma ho bani bangsa in, anjaha hatahon: Sai na bogeionmu do in, tapi lang arusanmu, anjaha sai na idahonmu do in, tapi lang tandaonmu. (Jes. 6:9, 10; Mat. 13:14-15.) 28:26 Pergilah kepada bangsa ini, dan katakanlah: Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap.
28:27 Ai domma mapir uhur ni bangsa on, anjaha pinggol ni sidea borat marbinogei; mata ni sidea itutup sidea, ase ulang marpangidah mata ni sidea, ulang marpanangar pinggolni, ulang mangarusi uhurni anjaha mulak sidea Bangku, gabe hupamalum sidea. 28:27 Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup; supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga Aku menyembuhkan mereka.
28:28 Botoh nasiam ma, domma itongos Naibata haluahon on bani halak sipajuh begu-begu, anjaha tangihonon ni sidea do in. (bd. 13:38, 46.) 28:28 Sebab itu kamu harus tahu, bahwa keselamatan yang dari pada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya.”
28:29 Ase dob ihatahon ai laho ma Jahudi ai hunjai; buei do parsualan ni sidea samah sidea. 28:29 [Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka.]
28:30 Dua tahun do si Paulus marianan bani rumah sewaanni ai, ijalo do sagala na roh hubani. 28:30 Dan Paulus tinggal dua tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu; ia menerima semua orang yang datang kepadanya.
28:31 Marhinsah ni uhur do ia mangambilankon harajaon ni Naibata, ampa mangajarhon pasal Tuhan Jesus Kristus, anjaha seng dong na mangambat. (ay. 23; Ep. 6:18-20.) 28:31 Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.
<< Kisah Rasul 27 Roma 1 >>