Kisah Rasul 26

26:1 Dob ai ihatahon si Agrippa ma hubani si Paulus: Dear ma marsahap ho pasal dirimu! Jadi iangkat si Paulus ma tanganni, lanjar marsahap ma ia mangapiti dirini. 26:1 Kata Agripa kepada Paulus: “Engkau diberi kesempatan untuk membela diri.” Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut:
26:2 Na martuah do ahu huahap, ham raja Agrippa, halani boi ahu sadari on mambahen pangapition pasal diringku dompak sagala pangaduan ni Jahudi, 26:2 “Ya raja Agripa, aku merasa berbahagia, karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku,
26:3 halani botoh tumang do ham pasal adat ampa parsalisihan ni halak Jahudi; halani ai mangindo ma ahu bamu: Sabar ma ham manangihon hatangku! 26:3 terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar.
26:4 Ibotoh halak Jahudi do ganup parlahouhu humbani haetek-etekonku nari itongah-tongah ni bangsangku i Jerusalem. (bd. 22:3; Gal. 1:13.) 26:4 Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem.
26:5 Tongon domma dokah itandai sidea ahu, anjaha ambit ra sidea, tarsaksihon sidea do, paboa na huirikkon do golongan Parisei, ai ma situlimatan pasal ugamanta. (bd. 23:6; Pil. 3:5.) 26:5 Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita.
26:6 Anjaha sonari jongjong do ahu i paruhuman, halani pangarapan ni uhur bani bagah-bagah, na binere ni Naibata bani ompungta. (bd. 28:20.) 26:6 Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji, yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita,
26:7 Sihol das hujai do na niarapkon ni bangsanta na sapuluh dua marga in, mambahen na ibalosi sidea Naibata arian pakon borngin humbani bois ni gogoh ni sidea. Halani pangarapan ai do, ale rajanami, mambahen na iaduhon halak Jahudi ahu. (bd. 24:15.) 26:7 dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi.
26:8 Sonaha ma, ase adong itongah-tongahnasiam na so mangkaporsayai, paboa pagoluhon ni Naibata do na matei? (ay. 9-18; bd. 4:2; 9:1-22; 22:3-16.) 26:8 Mengapa kamu menganggap mustahil, bahwa Allah membangkitkan orang mati?
26:9 Ahu sandiri huagan do lobei, maningon patut do lawanon Goran ni Jesus na hun Nasaret in sagogoh-gogohni. 26:9 Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka, bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret.
26:10 Anjaha sonai do hubahen i Jerusalem. Seng pitah hupatutupkon buei humbani halak na mapansing ai, marhitei kuasa na humbani sintua ni malim, tapi anggo tarbunuh sidea, huhadearhon do ai. 26:10 Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju, jika mereka dihukum mati.
26:11 Gati do huarsik sidea bani haganup rumah parguruan, andohar ra sidea manrisai; halani gila ni uhurhu, huparburu do sidea ronsi huta sidaohan. 26:11 Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing.”
26:12 Sonai homa laho do ahu hu Damaskus marhitei kuasa ampa parpaingkat ni sintua ni malim. 26:12 “Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik,
26:13 Tapi sanggah itongah dalan, ham rajanami, sanggah tongah arian, huidah ma sinalsal na liharan marimbang mata ni ari roh hun langit, manondangi ahu inggot ampa hasomanku saodoran. 26:13 tiba-tiba, ya raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang dari pada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku.
26:14 Jadi martompasan ma hanami haganup hu tanoh, anjaha hutangar ma sada sora ibagas hata Heber: Saul, Saul! Mase pardakdakonmu ahu? Sunsah ma ho manandaki suga-suga! 26:14 Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani: Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya Aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang.
26:15 Tapi ningku ma: Ise do Ham, Tuhan? Jadi nini Tuhan in ma: Jesus do Ahu, na pinardakdakmin! 26:15 Tetapi aku menjawab: Siapa Engkau, Tuhan? Kata Tuhan: Akulah Yesus, yang kauaniaya itu.
26:16 Tapi jongjong ma ho! Ase hupataridahkon pe diringku bam, on do sura-surangku, ai ma pabangkit ho gabe juak-juak ampa saksingku, laho manaksihon na dob niidahmu ampa na sihol pataridahonku ope bam! (Gal. 1:2.) 26:16 Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kaulihat dari pada-Ku dan tentang apa yang akan Kuperlihatkan kepadamu nanti.
26:17 Hupaluah pe ho humbani bangsa on ampa humbani bangsa sipajuh begu-begu, ai hubani sidea do ho suruhonku, (Jer. 1:18, 19.) 26:17 Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan Aku akan mengutus engkau kepada mereka,
26:18 laho mambuka mata ni sidea, ase mulak sidea humbani hagolapan hubani haliharon, anjaha humbani kuasa ni sibolis hubani Naibata, ase ijalo sidea hasasapan ni dousa ampa rupei rap pakon halak na pansing, halani haporsayaon Bangku. (bd. 20:32; Jes. 42:7; Kol. 1:12-17.) 26:18 untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa Iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada-Ku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan.
26:19 Halani ai, ale raja Agrippa, seng mangengkar ahu bani panonggoran na hun nagori atas ai, (Gal. 1:16.) 26:19 Sebab itu, ya raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat.
26:20 gabe huambilankon ma parlobei bani halak na i Damaskus, dob ai bani na i Jerusalem, sonai homa bani haganup na i Judea ampa halak sipajuh begu-begu, ase ipaubah uhur ni sidea anjaha mulak bani Naibata, anjaha iparlahouhon na patut domu bani uhur na dob mubah. (bd. 9:20, 28, 29; 20:21; Mat. 3:8.) 26:20 Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu.
26:21 Halani ai do ase itangkap Jahudi ahu i rumah panumbahan, anjaha domma sihol bunuhon ni sidea ahu. (bd. 21:30, 31.) 26:21 Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di Bait Allah, dan mencoba membunuh aku.
26:22 Tapi iurupi Naibata do ahu ronsi sadari on, mambahen boi ahu jongjong marambilan bani na etek-etek ampa na magodang, anjaha seng dong na huhatahon na so domu hubani na jinahaan ni nabi-nabi ampa si Musa, (Luk. 24:44-47.) 26:22 Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain dari pada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa,
26:23 paboa, na maningon manaron do Kristus, anjaha Ia parlobei puho humbani na matei, laho mamaritahon haliharon bani bangsa in ampa bani bangsa sipajuh begu-begu.(bd. 13:47; Luk. 24:26; 1 Kor. 15:4, 20.) 26:23 yaitu, bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa Ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa Ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain.”
26:24 Halani sonai pangkatahonni mambela dirini, nini si Festus ma marsora na gogoh: Na podoan do ho Paulus! Parbinotohanmu na buei in do mambahen podoan ho. 26:24 Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras: “Engkau gila, Paulus! Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila.”
26:25 Nini si Paulus ma: Seng na podoan ahu, ham Festus, na pinarsangapan, tapi hata na tongon anjaha na torang do na huhatahon. 26:25 Tetapi Paulus menjawab: “Aku tidak gila, Festus yang mulia! Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat!
26:26 Halani torang do in ibotoh raja in, mambahen na hinsah uhurhu mansahapkon ai bamu; ai tenger do uhurhu seng adong age sada hunjai na lingod i lobeimu, ai seng masa ai bani na ponop. (Joh. 18:20.) 26:26 Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin, bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil.
26:27 Ham raja Agrippa, porsaya do ham bani nabi? Hubotoh na porsaya do ham! 26:27 Percayakah engkau, raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu, bahwa engkau percaya kepada mereka.”
26:28 Jadi nini si Agrippa ma hubani si Paulus: Tongkin nari mando ase gabe Kristen ahu ibahen ho. 26:28 Jawab Agripa: “Hampir-hampir saja kauyakinkan aku menjadi orang Kristen!”
26:29 Jadi nini si Paulus ma: Ipangindo uhurhu humbani Naibata, tongkin atap dokah, seng pitah ham, tapi haganup halak na adong ijon na mambogei hatangku, gabe songon ahu on ma namin sobali gari on. (bd. 28:20.) 26:29 Kata Paulus: “Aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini.”
26:30 Jadi jongjong ma raja ai ampa gubernur ai ampa si Bernike ampa hasoman ni sidea, (bd. 25:23.) 26:30 Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka.
26:31 anjaha dob holang sidea, nini sidea ma samah sidea: Seng dong ihorjahon ia, na mambahen marutang hosah ia barang tartutup pe. 26:31 Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain: “Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara.”
26:32 Lanjar nini si Agrippa ma hubani si Festus: Na boi do namin maluah halak ai, ambit lang apel ia bani Kesar. (bd. 25:11.) 26:32 Kata Agripa kepada Festus: “Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar.”
<< Kisah Rasul 25 Kisah Rasul 27 >>