Kisah Rasul 25

25:1 Dob adong tolu ari si Festus manjolom pamarentahan, tangkog ma ia hun huta Kesarea hu Jerusalem. (bd. 23:23; 24:27.) 25:1 Tiga hari sesudah tiba di propinsi itu berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem.
25:2 Jadi roh ma hu lobeini sintua ni malim ampa kopala-kopala ni halak Jahudi mangaduhon si Paulus. 25:2 Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus.
25:3 Ipindohon sidea ma hubani, songon idop ni uhurni bani sidea manlawan si Paulus, ase isuruh ia hu Jerusalem, tapi domma iranggihon sidea hinan manggompangisi itongah dalan, laho mambunuhsi. (bd. 23:15.) 25:3 Kepadanya mereka meminta suatu anugerah, yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan.
25:4 Tapi nini si Festus ma mambalosi: Na dob tartahan do si Paulus i Kesarea, ahu pe podas ma mulak hujai. 25:4 Tetapi Festus menjawab, bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana.
25:5 Ai pe, rap tuad ma na sangap-sangapnasiam pakon ahu, anjaha anggo adong na salah bani halak ai, ase sidea ma mangaduhonsi. 25:5 Katanya: “Karena itu baiklah orang-orang yang berwewenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia, jika ada kesalahannya.”
25:6 Ase dob adong ia itongah-tongah ni sidea ualuh ronsi sapuluh ari, tuad ma ia hu Kesarea; anjaha patarni ai hundul ma ia bani kursi paruhumanni, anjaha ihatahon ma boanon si Paulus hu lobeini. 25:6 Festus tinggal tidak lebih dari pada delapan atau sepuluh hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan, dan menyuruh menghadapkan Paulus.
25:7 Ase dob roh ia, iinggoti halak Jahudi, na tuad hun Jerusalem ma ia, anjaha ipangkatahon sidea ma dompaksi pangaduan na borat, tapi seng tarbuktihon sidea. (bd. 24:13.) 25:7 Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan.
25:8 Tapi nini si Paulus ma bani hata pangapition dirini: Seng mardousa ahu dompak titah ni Jahudi, barang dompak rumah panumbahan barang dompak Kesar pe. (bd. 24:12; 28:17.) 25:8 Sebaliknya Paulus membela diri, katanya: “Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap Bait Allah atau terhadap Kaisar.”
25:9 Tapi laho mambuat uhur ni Jahudi, nini si Festus ma mambalosi si Paulus: Ra do ho tangkog hu Jerusalem, ase ijai ho huuhumi pasal haganupan ai? 25:9 Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi, menjawab Paulus, katanya: “Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem, supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?”
25:10 Jadi nini si Paulus ma: Na jongjong do ahu nuan ilobei ni paruhuman ni Kesar, anjaha ijon do ahu patut iuhumi. Hubani halak Jahudi seng dong marsalah ahu, songon na torang ibotoh ham. (bd. 26:32.) 25:10 Tetapi kata Paulus: “Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi.
25:11 Ai pe, anggo adong huhorjahon na jahat, na patut mambahen marutang hosah ahu, seng manjua ahu matei; tapi anggo seng tongon na tinukaskon ni sidea ai bangku, ise pe lang boi na padas ahu bani sidea. Naik apel do ahu bani Kesar. 25:11 Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati, tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar!”
25:12 Ia si Festus, dob manriah ia pakon hasomanni sapanriahan, nini ma mambalosi: Mangindo apel do ho bani Kesar, ai pe bani Kesar ma ho laho! (bd. 27:24.) 25:12 Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab: “Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar.”
25:13 Dob salpu piga-piga ari roh ma raja Agrippa pakon si Bernike hu Kesarea, laho manghormat si Festus. 25:13 Beberapa hari kemudian datanglah raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus.
25:14 Sanggah na ijai sidea barang piga-piga ari, ipatugah si Festus ma bani raja ai pasal parkara ni si Paulus, nini ma: Adong do ijon sada halak na tartutup, itadingkon si Feliks. (bd. 24:27.) 25:14 Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya: “Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Feliks pada waktu ia pergi.
25:15 Sanggah na i Jerusalem ahu, mangadap do hubangku sintua ni malim ampa kopala-kopala ni halak Jahudi, ipindo ase hona uhum ia. 25:15 Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum.
25:16 Jadi ningku ma mambalosi sidea: Seng adat ai bani halak Rom mangondoskon sada halak, anggo lang palobei mardumpar bohi nabahen na niaduhon ampa sipangadu, anjaha nabere panorang mangapiti dirini dompak pangaduan ai. 25:16 Aku menjawab mereka, bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu.
25:17 Halani ai dob tumpu sidea ijon, seng hupadokah-dokah be; patarni ai mintor hundul ma ahu bani paruhuman, anjaha huhatahon ma boanon dalahi ai. 25:17 Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku ke mari. Pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu.
25:18 Sanggah jongjong sipangadu ai, seng adong age sada salahni tarbuktihon sidea, songon niagan ni uhur hinan. 25:18 Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga.
25:19 Tapi adong do parsalisihan ni sidea pasal ugama ni sidea pakon pasal sada halak, na margoran Jesus, na dob matei gabe mulak manggoluh, nini si Paulus. (bd. 18:15.) 25:19 Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka, dan tentang seorang bernama Yesus, yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti, bahwa Ia hidup.
25:20 Tapi sanggah na sosak ahu pasal parkara ai, hasungkun ma, atap na marosuh do ia laho hu Jerusalem, ase ijai ia iuhumi pasal ai. 25:20 Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem, supaya perkaranya dihakimi di situ.
25:21 Tapi ipindo si Paulus do ramotkononkon ia, paimahon haputusan ni na marmulia in; jadi huhatahon ma jagaon ia, paima husuruh ia bani Kesar. 25:21 Tetapi Paulus naik banding. Ia minta, supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu, sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar.”
25:22 Tapi nini si Agrippa ma hubani si Festus: Sihol do bogeionku hata ni halak ai. Jadi nini ma: Anggo sonai, patar ma bogei ham ia! (Luk. 23:8.) 25:22 Kata Agripa kepada Festus: “Aku ingin mendengar orang itu sendiri.” Jawab Festus: “Besok engkau akan mendengar dia.”
25:23 Jadi patarni ai, roh ma si Agrippa ampa si Bernike marhasangapon banggal, masuk ma sidea hu kamar paruhuman rap pakon panglima-panglima ampa na sangap-sangap i huta ai, anjaha ihatahon si Festus ma boanon si Paulus hujai. 25:23 Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah, supaya Paulus dihadapkan.
25:24 Jadi ihatahon si Festus ma: Ham raja Agrippa ampa haganup na adong ijon rap pakon hanami, tonggor nasiam ma halak in! Halani ia do ase iparayak halak Jahudi ahu, i Jerusalem age ijon, anjaha sai idilo-dilohon, na so patut be manggoluh ia. (ay. 2, 7; bd. 22:22.) 25:24 Festus berkata: “Ya raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah orang ini, yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem, maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan, bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama.
25:25 Tapi torang do hubotoh na so adong do salahni mambahen patut marutang hosah ia. Halani naik apel do ia bani Kesar huputushon ma marsuruhsi hubamu. 25:25 Tetapi ternyata kepadaku, bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar.
25:26 Tapi seng dong tarsuratkon ahu pasalsi bani tuanku; halani ai do ase huboan ia hulobeinasiam, tapi tarlobih ma ai hu lobeimu, ale raja Agrippa, ase adong sisurathononku, dob napareksa ia. 25:26 Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, raja Agripa, supaya, setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu.
25:27 Ai haru do huahap, suruhon na tartahan, lang napatugah hasalahanni. 25:27 Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia.”
<< Kisah Rasul 24 Kisah Rasul 26 >>