Kisah Rasul 24

24:1 Ase dob salpu lima ari, tuad ma si Ananias, sintua ni malim ai, rap pakon deba pangintuai ampa sada siparhata, na margoran si Tertullus; jadi ipadas sidea ma pangaduanni pasal si Paulus bani gubernur ai. (bd. 23:2.) 24:1 Lima hari kemudian datanglah Imam Besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus.
24:2 Jadi dob idilo ia, ihatahon si Tertullus ma pangaduanni, nini ma: 24:2 Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya: “Feliks yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami.
24:3 Paboa na dapotan damei na buei do hanami marhitei usahamu, anjaha marhitei panarihonmu buei ma tambah hadearon bani bangsa on, pasal ai iakui hanami do tongtong atap ija-ija pe marhasoman tarima kasih banggal, ham Feliks, na pinarsangapan. 24:3 Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih.
24:4 Tapi ase ulang madokahtu hanami patangi-tangionmu, hupangindo ma bamu, ase ra ma ham, domu hubani rosuh ni uhurmu, manangihon hanami tongkin. 24:4 Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta, supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu.
24:5 Jumpah hanami do halak on songon sampar ampa panggeori bani haganup halak Jahudi i sab dunia on, anjaha pambobai ni sekte Nasarani do ia. (bd. 17:6; 1 Kor. 4:13.) 24:5 Telah nyata kepada kami, bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani.
24:6 Iuji do homa pabutakkon rumah panumbahan, halani ai do, ase itangkap hanami ia, ase iuhumi hanami ia domu hubani titahnami. 24:6 Malahan ia mencoba melanggar kekudusan Bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami.
24:7 Tapi roh ma kapiten Lisias, anjaha ibuat ma ia marhasoman paksa humbennami, 24:7 Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami,
24:8 anjaha iparentahkon sagala sipangadu roh mangadap ham. Anggo isungkun ham ia, boi do botohonmu, paboa sintong do pangaduannami in. 24:8 lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya.”
24:9 Halak Jahudi pe dihut do mambahen pangaduan, anjaha ionjolhon sidea do, paboa sonai do tongon parkara ai. 24:9 Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan, bahwa perkara itu sungguh demikian.
24:10 Jadi dob ihilaphon gubernur ai tanganni mangkatahon, ase marsahap ia, gabe nini si Paulus ma mambalosi: Halani hubotoh, domma dokah ham panguhum bani bangsa on, hinsah do uhurhu mansahapkon hata pangapition bani diringku. 24:10 Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus, bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus: “Aku tahu, bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu:
24:11 Boi do patangkasonmu, paboa sapuluh dua ari ope salpu, dob tangkog ahu hu Jerusalem laho martonggo. (bd. 21:17.) 24:11 Engkau dapat memastikan, bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah.
24:12 Seng dong jumpah sidea ahu marsual pakon atap ise pe, barang manlutui halak na mabuei, age i rumah panumbahan, age i rumah parguruan barang ibagas huta pe. (bd. 25:8.) 24:12 Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam Bait Allah, maupun di dalam rumah ibadat, atau di tempat lain di kota.
24:13 Anjaha seng tarbuktihon sidea bamu pasal pangaduan ni sidea ai dompak ahu. 24:13 Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku.
24:14 Tapi pasal on huakui do bamu, na hubalosi do Naibata ni ompung, mangihutkon podah ai, na ginoran ni sidea sekte, anjaha huhaporsayai do haganup na tarsurat bani titah atap marhitei nabi-nabi pe. (ay. 5; bd. 26:22.) 24:14 Tetapi aku mengakui kepadamu, bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut Jalan Tuhan, yaitu Jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi.
24:15 Na marpangarapan do ahu bani Naibata, paboa mulak manggoluh parpintor ampa pargeduk, songon na niarapkon ni sidea ai. (bd. 26:6-8; Dan. 12:2; Joh. 5:20.) 24:15 Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar.
24:16 Halani ai do mambahen huhabujurhon, ase maruhur na borsih ahu tongtong ilobei ni Naibata ampa ilobei ni jolma. (bd. 23:1; 2 Kor. 1:12.) 24:16 Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia.
24:17 Tapi dob salpu piga-piga tahun, roh ma ahu mamboan sibere-bere ampa galangan bani bangsangku. (bd. 11:29; Rom 15:25; Gal. 2:10.) 24:17 Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan.
24:18 Anjaha sanggah na hudalankon ai, dob salosei pangurasion, jumpah piga-piga halak Jahudi na hun Asia ma ahu, tapi seng adong marhasoman halak na mabuei barang ibagas na geor pe. (bd. 21:27.) 24:18 Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam Bait Allah, sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan.
24:19 Sidea do na patut mangadap ham laho mangaduhon, anggo adong pangaduan ni sidea dompak ahu. 24:19 Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku.
24:20 Age sidea on pe ihatahon ma barang aha do salahku jumpah sidea, sanggah na jongjong ahu i rapot bolon ai. 24:20 Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati, ketika aku dihadapkan di Mahkamah Agama.
24:21 Pitah hata on do na husahapkon, sanggah na jongjong ahu itongah-tongah ni sidea: Halani parpuhoon humbani na matei do, ase jongjong ahu ilobei ni paruhumannasiam sadari on. (bd. 23:6.) 24:21 Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan, ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni: Karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu.”
24:22 Tapi ilalap-lalapi si Feliks ma sidea, halani torang tumang do ibotoh pasal podah ai, nini ma: Dob tuad pe kapiten Lisias, ase huputuskon parkara nasiam on. 24:22 Tetapi Feliks yang tahu benar-benar akan Jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya: “Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu.”
24:23 Jadi iparentahkon ma hubani kopala ni tentara, ase itahan si Paulus, tapi bebas otik, anjaha seng bulih larangon hasomanni marugas bani. 24:23 Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia.
24:24 Dob salpu piga-piga ari, roh ma si Feliks ampa parinangonni si Drusilla, boru Jahudi; isuruh ma na mangalopi si Paulus, laho mambogei hatani pasal haporsayaon bani Kristus Jesus. 24:24 Dan setelah beberapa hari datanglah Feliks bersama-sama dengan isterinya Drusila, seorang Yahudi; ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar dari padanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus.
24:25 Tapi sanggah na marsahap ia pasal hapintoran, na manrajai diri ampa uhum magira, mabiar ma si Feliks, gabe nini ma: Mulak ma ho lobei; anggo adong panorangku use, hudilo pe ho. 24:25 Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Feliks menjadi takut dan berkata: “Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang; apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau.”
24:26 Mangarap do ia, ra si Paulus mambere duit bani, halani ai gati do isuruh na mangalop si Paulus, lanjar marsahap-sahap pakonsi. 24:26 Sementara itu ia berharap, bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia.
24:27 Tapi dob salpu dua tahun, roh ma si Porkius Festus manggantih si Feliks. Anjaha halani sihol do uhurni mambuat uhur ni halak Jahudi, gabe ipaturut si Feliks ma si Paulus tartahan. (bd. 25:9.) 24:27 Tetapi sesudah genap dua tahun, Feliks digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara.
<< Kisah Rasul 23 Kisah Rasul 25 >>