Kisah Rasul 23

23:1 Jadi ikawahkon si Paulus ma rapot bolon ai, nini ma: Nasiam hasoman, na marparlahou do ahu humbani gok ni uhurhu ilobei ni Naibata ronsi sadari on. (bd. 22:1; 24:16.) 23:1 Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata: “Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah.”
23:2 Tapi ihatahon sintua ni malim Ananias ma halak na jongjong ijai mamastap babahni. (Jer. 20:1, 2; Joh. 18:22.) 23:2 Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus.
23:3 Jadi nini si Paulus ma hubani: Pastapon ni Naibata ma ho, ale dingding na hinapur! Na hundul do ho manguhumi ahu marguru hubani titah, hape ihatahon ho do ahu pastapon marlawan bani titah! (Mat. 23:27; Joh. 7:51.) 23:3 Membalas itu Paulus berkata kepadanya: “Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih! Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku.”
23:4 Dob ai nini halak na jongjong ijai ma: Ai pahirion do sintua ni malim ni Naibata? 23:4 Dan orang-orang yang hadir di situ berkata: “Engkau mengejek Imam Besar Allah?”
23:5 Jadi nini si Paulus ma: Lang na hubotoh, ale hasoman, ia sintua ni malim. Ai tarsurat do: Seng bulih pahirionmu sintua ni bangsamu. (2 Mus. 22:28.) 23:5 Jawab Paulus: “Hai saudara-saudara, aku tidak tahu, bahwa ia adalah Imam Besar. Memang ada tertulis: Janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu!”
23:6 Tapi ibotoh si Paulus ma deba humbani sidea, ai ma Sadukei, na deba nari halak Parisei, gabe idilohon ma i rapot ai: Nasiam sanina! Halak Parisei do ahu, anjaha anak ni Parisei. Halani pangarapan ai ampa parpuhoon humbani na matei do, ase hu paruhuman on ahu. (bd. 22:3; 24:15, 21.) 23:6 Dan karena ia tahu, bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam Mahkamah Agama itu, katanya: “Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi; aku dihadapkan ke Mahkamah ini, karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati.”
23:7 Jadi dob ihatahon sonai, marsalisih ma halak Parisei pakon halak Sadukei, gabe marbolah ma rapot ai. 23:7 Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan terbagi-bagilah orang banyak itu.
23:8 Ai ihatahon Sadukei do, paboa seng dong parpuhoon humbani na matei, sonai age malekat, age tonduy. Tapi anggo Parisei, iparhatongon do haduasi. (bd. 4:2; Mat. 22:23.) 23:8 Sebab orang-orang Saduki mengatakan, bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya.
23:9 Gabe lutu tumang ma. Tapi jongjong ma deba sibotoh surat humbani golongan ni Parisei manlawan, nini ma: Seng dong jumpah hanami na jahat bani halak on. Atap na tongon do iparsahapkon Tonduy ia atap malekat ni Naibata? (bd. 25:25.) 23:9 Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya: “Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini! Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya.”
23:10 Tapi lambin banggalni ma paringoran ai, jadi mabiar ma kapiten ai, atap sonaha iparsirak sidea si Paulus, gabe ihatahon ma tuad tentara ai laho manariksi hun tongah-tongah ni sidea, anjaha ase iboan hu tangsi. (bd. 22:24.) 23:10 Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut, kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas.
23:11 Anjaha bornginni ai jongjong do Tuhan in i lambungni, nini ma: Tenger ma uhurmu! Songon na dob sinaksihonmu Ahu i Jerusalem, sonai do saksihononmu Ahu i huta Rom. (bd. 18:9; 19:21; 27:24.) 23:11 Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya: “Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang Aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma.”
23:12 Dob siang ari, mambahen panriahan ma halak Jahudi, marbulawan ma sidea, seng mangan atap minum sidea, anggo lape hona bunuh si Paulus. 23:12 Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri, bahwa mereka tidak akan makan atau minum, sebelum mereka membunuh Paulus.
23:13 Adong do lobih ompat puluh halak sidea, na mambahen parbulawanan ai. 23:13 Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih dari pada empat puluh orang.
23:14 Iparayak sidea ma sintua ni malim ampa pangintuai-pangintuai, nini ma: Domma marbulawan hanami, na so bulih daionnami age aha, anggo seng ibunuh hanami ope si Paulus. 23:14 Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata: “Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri, bahwa kami tidak akan makan atau minum, sebelum kami membunuh Paulus.
23:15 Ai pe, rap ma nasiam pakon rapot in mangindohon bani kapiten ai, ase iboan ia hu lobeinasiam, songon na laho mamareksa parkara ai hun torang, anjaha hanami pe marsiap-siap ma mambunuhsi sanggah itongah dalan ope. 23:15 Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan, supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu.”
23:16 Tapi tarbogei do partahi-tahian ai bani panogolan ni si Paulus, gabe laho ma ia hu tangsi, patugahkon ai bani si Paulus. 23:16 Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus.
23:17 Jadi idilo si Paulus ma sada letnan, anjaha ihatahon ma dompaksi: Arahkon ham lobei parana on bani kapiten ai, ai adong do sipatugahonni bani. 23:17 Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya: “Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya.”
23:18 Jadi iarahkon ma ia, anjaha iboan ma bani kapiten ai, nini ma: Na idilo si Paulus na tartutup ai do ahu; ipindo hubangku, ase huboan parana on bamu, halani adong sihatahononni bamu. 23:18 Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata: “Paulus orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta, supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu.”
23:19 Ijolom kapiten ai ma tanganni, iarahkon ma ia bani na suhi, anjaha isungkun ma ia: Ai aha do sipatugahonmu bangku? 23:19 Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya: “Apakah yang perlu kauberitahukan kepadaku?”
23:20 Jadi nini ma: Na dob manriah do halak Jahudi, mangindohon bamu, ase boanon patar si Paulus hulobei ni rapot bolon, songon na laho mamareksa parkarani in huntorang. 23:20 Jawabnya: “Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu, supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah Mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti dari padanya.
23:21 Ai pe, ulang ma balosi ham sidea, ai lobih do ompat puluh halak humbani sidea, na dob marbulawan, seng mangan atap minum pe, anggo lape ibunuh sidea ia; domma marsiap-siap sidea, pitah na paimahon hatamu mando. 23:21 Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih dari pada empat puluh orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri, bahwa mereka tidak akan makan atau minum, sebelum mereka membunuh dia; sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu.”
23:22 Dob sonai isuruh kapiten ai ma parana ai mulak, ihatahon ma bani: Ulang patugah atap bani ise pe, na dob ipadas ho on bangku. 23:22 Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya: “Jangan katakan kepada siapa pun juga, bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku.”
23:23 Jadi idilo ma dua letnan hu lobeini, nini ma: Pasirsir nasiam ma dua ratus tentara laho hu Kesarea, rap pakon pitu puluh halak tentara siajak huda, ambah ni ai dua ratus sipartanja, pukul tolu borngin. 23:23 Kemudian kepala pasukan memanggil dua perwira dan berkata: “Siapkan dua ratus orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta tujuh puluh orang berkuda dan dua ratus orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam sembilan malam ini.
23:24 Pasirsir homa huda siajakon ni si Paulus, laho mamboansi horas-horas hubani gubernus Feliks. 23:24 Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Feliks.”
23:25 Lanjar ibahen ma surat sonon isini: 23:25 Dan ia menulis surat, yang isinya sebagai berikut:
23:26 Klaudius Lisias hubani na pinarsangapan gubernur Feliks. (bd. 24:3.) 23:26 “Salam dari Klaudius Lisias kepada wali negeri Feliks yang mulia.
23:27 Na itangkap halak Jahudi do halak on; sanggah sihol bunuhon ni sidea ia, roh do ahu ampa tentera paluahkonsi, dob hubotoh halak Rom do ia. (bd. 21:30, 33; 22:25.) 23:27 Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar, bahwa ia adalah warganegara Roma.
23:28 Laho mambotoh atap halani aha do, ase isalahkon sidea ia, gabe huarahkon ma ia hulobei ni rapot ni sidea. (bd. 22:30.) 23:28 Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke Mahkamah Agama mereka.
23:29 Jadi jumpah ahu ma, halani parsalisihan pasal titah ni sidea do ase iaduhon sidea ia; seng dong alasan mambahen marutang hosah ia atap tartutup. (bd. 18:14, 15; 25:18, 19.) 23:29 Ternyatalah bagiku, bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan, atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan.
23:30 Tapi adong ma na patugahkon bangku pasal partahi-tahian ni sidea dompak halak on, gabe mintor ma husuruh ia bamu, anjaha huhatahon homa bani sipangadu, ase bamu ma isahapkon sihatahononni. (bd. 24:8.) 23:30 Kepadaku telah diberitahukan, bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan, bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu.”
23:31 Ase iboan tentara ai ma si Paulus domu hubani parentah ai, iarahkon ma ia bani na saborngin ai das hu Antipatris. 23:31 Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris.
23:32 Patarni ai isuruh ma siparhuda manaruhkonsi torus; mulak hu tangsi ma anggo sidea. 23:32 Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas.
23:33 Jadi das ma sidea hu Kesarea, ipadas sidea ma surat ai hubani gubernur ai, anjaha si Paulus pe iarahkon ma hu lobeini. 23:33 Setibanya di Kaisarea orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya.
23:34 Jadi dob ibasa surat ai, isungkun ma, barang hun nagori ja do ia. Anjaha dob ibotoh na hun Silisia do ia, nini ma: (bd. 22:3.) 23:34 Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari propinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar, bahwa Paulus dari Kilikia,
23:35 Hupareksa pe ho, anggo roh na mangaduhon ho ai. Jadi ihatahon ma, ase itahan ia i rumah paruhuman ni raja Herodes. (bd. 25:16.) 23:35 ia berkata: “Aku akan memeriksa perkaramu, bila para pendakwamu juga telah tiba di sini.” Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes.
<< Kisah Rasul 22 Kisah Rasul 24 >>