Kisah Rasul 22

22:1 Nasiam sanina ampa bapa, tangar nasiam ma sonari pangapition diri na huhatahon ilobei nasiam! (bd. 7:2; 13:26.) 22:1 “Hai saudara-saudara dan bapa-bapa, dengarkanlah, apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri.”
22:2 Ase dob ibogei sidea, na iparsahapkon ai sidea ibagas hata Heber, lambin sip ma sidea. (ay. 3, 16; bd. 9:1-22; 21:40; 26:9-18.) 22:2 Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata:
22:3 Halak Jahudi do ahu, tubuh i Tarsus na i Silisia, tapi magodang i huta on; ilobei ni si Gamaliel do ahu iajari domu hubani hatulimaton ni titah ni ompungta, pongkut do ahu mangirikkon Naibata, songon haganup nasiam sadari on. (bd. 5:34; 21:39; Gal. 1:14.) 22:3 “Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini; dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini.
22:4 Huparburu do ronsi matei parugama on, husangkut anjaha hu patutupkon do dalahi age naboru, (bd. 8:3.) 22:4 Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut Jalan Tuhan sampai mereka mati; laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara.
22:5 anjaha pasal ai, sintua ni malim ampa harungguan ni pangintuai-pangintuai do saksi bangku. Humbani sidea do hujalo surat siboanon hubani sanina-sanina ai, anjaha laho ma ahu hu Damaskus, sihol manangkapi na ijai ai homa, anjaha mamboan sidea ibagas gari hu Jerusalem, ase iuhumi. 22:5 Tentang hal itu baik Imam Besar maupun Majelis Tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut Jalan Tuhan, yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum.
22:6 Tapi masa ma, sanggah itongah dalan ahu, dohorhon Damaskus, hira-hira tongah arian, sompong ma marsinalsal hun datas, inggot hubangku, sinalsal na lihar tumang. 22:6 Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku.
22:7 Tompas ma ahu hu tanoh, anjaha hubogei ma sora na mangkatahon hubangku: Saul! Saul! Mase ma pardakdakonmu Ahu? 22:7 Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku: Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya Aku?
22:8 Jadi ningku ma mambalosi: Ise do Ham Tuhan? Nini ma hubangku: Jesus do Ahu, na hun Nasaret, na pinardakdakmin! 22:8 Jawabku: Siapakah Engkau, Tuhan? Kata-Nya: Akulah Yesus, orang Nazaret, yang kauaniaya itu.
22:9 Iidah hasomanku do namin sinalsal ai, tapi anggo sora ai, na marsahap pakon ahu, seng ibogei sidea. 22:9 Dan mereka yang menyertai aku, memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia, yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar.
22:10 Jadi ningku ma: Aha ma sibahenonku, Tuhan? Jadi ihatahon Tuhan in ma hubangku: Jongjong ma ho, laho ma ho hu Damaskus, ijai ma patugahon bam haganup na patut sihorjahononmu. 22:10 Maka kataku: Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku: Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu.
22:11 Tapi seng marpangidah be ahu ibahen sinalsal ni sondang ai, gabe itogu hasomanku mando ahu das hu Damaskus. 22:11 Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik.
22:12 Anjaha dong ma ijai sada halak, na margoran si Ananias, halak na daulat domu hubani titah in, dear do baritani bani haganup Jahudi na marianan ijai. 22:12 Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ.
22:13 Roh do ia hubangku nini: Ambia Saul, marpangidah ma ho! Jadi mintor marpangidah ma ahu anjaha huidah ma ia. 22:13 Ia datang berdiri di dekatku dan berkata: Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah! Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia.
22:14 Dob ai nini ma: Domma ipilih Naibata ni ompungta ho, ase itanda ho rosuh ni uhurni, iidah ho Parpintor in anjaha ibogei ho sandiri sorani, 22:14 Lalu katanya: Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat Yang Benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya.
22:15 ase gabe saksini ho bani haganup jolma pasal na niidah ampa na binogeimu. 22:15 Sebab engkau harus menjadi saksi-Nya terhadap semua orang tentang apa yang kaulihat dan yang kaudengar.
22:16 Ai pe, mase ma sonai sangsi-sangsi uhurmu? Jongjong ma anjaha tardidi, paburihkon dousamu marhitei na mandilo Goranni. 22:16 Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan!
22:17 Dob mulak ahu hu Jerusalem anjaha martonggo i rumah panumbahan, marpanonggoran do ahu. (bd. 9:26; 2 Kor. 12:2.) 22:17 Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam Bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi.
22:18 Huidah do Ia mangkatahon bangku: Papodas ma misir hun Jerusalem, ai seng ra sidea manjalo hasaksianmu pasal Ahu. 22:18 Aku melihat Dia, yang berkata kepadaku: Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang Aku.
22:19 Jadi ningku ma: Ibotoh sidea do Tuhan, na hupatutupkon anjaha hulonsingi do na porsaya Bamu bani ganup rumah parguruan. 22:19 Jawabku: Tuhan, mereka tahu, bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain dan yang memasukkan mereka yang percaya kepada-Mu ke dalam penjara dan menyesah mereka.
22:20 Anjaha sanggah na hona duruskon daroh ni si Stepanus, saksimu ondi, jongjong do au homa ijai, huhadearhon do ai, anjaha ahu manjaga pakeian ni na mambunuhsi. (bd. 7:58; 8:1.) 22:20 Dan ketika darah Stefanus, saksi-Mu itu, ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya.
22:21 Jadi nini ma dompak ahu: Laho ma, ai hubani na daoh do ho suruhonku, ai ma hubani sipajuh begu-begu. 22:21 Tetapi kata Tuhan kepadaku: Pergilah, sebab Aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain.”
22:22 Das hubani hatani on, itangihon sidea do ia; dob ai ipagogoh sidea ma sorani, nini ma: Padaoh ma jolma sisonin hun tanoh on, seng patut ia manggoluh! (bd. 21:36; 25:24; Luk. 23:18.) 22:22 Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu; tetapi sesudah itu, mereka mulai berteriak, katanya: “Enyahkan orang ini dari muka bumi! Ia tidak layak hidup!”
22:23 Tapi sai mardilo-dilo do sidea, ihilap-hilapkon pakeianni anjaha ipansaburhon orbuk hu atas. 22:23 Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara.
22:24 Jadi ihatahon kapiten ai ma ia boanon hubagas tangsi, anjaha isuruh ma pareksaon ia marhitei na manlonsingisi, ase ibotoh mase sonai parsurak-surak ni sidea dompaksi. (bd. 21:34.) 22:24 Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia.
22:25 Tapi dob isangkut sidea ia bani tali huling-kuling, nini si Paulus ma dompak letnan na jongjong ijai: Ai bulih do lonsingan nasiam warga negara Rom, age lape na pareksa parkarani? (bd. 16:37; 23:27.) 22:25 Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas: “Bolehkah kamu menyesah seorang warganegara Rum, apalagi tanpa diadili?”
22:26 Mambogei ai letnan ai, laho ma ia bani kapiten ai, patugahkon ai, nini ma: Ai aha do na sihol bahenonmu? Halak Rom do hape halak ai. 22:26 Mendengar perkataan itu perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya: “Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warganegara Rum.”
22:27 Jadi roh ma kapiten ai hubani, nini ma: Patugah bangku, halak Rom do ho tongon? Balosni: Ai do! 22:27 Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata: “Katakanlah, benarkah engkau warganegara Rum?” Jawab Paulus: “Benar.”
22:28 Dob ai marbalos ma kapiten ai: Anggo ahu, buei do rugi mamboli hak warga negara in. Tapi nini si Paulus ma: Anggo ahu, humbani partubuhku do sonai. 22:28 Lalu kata kepala pasukan itu: “Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal.” Jawab Paulus: “Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku.”
22:29 Jadi mintor surut ma halak na sihol mamareksa ai. Kapiten ai pe mabiar ma, dob ibotoh halak Rom do hape si Paulus, na dob sinuruhni sangkuton. (bd. 4:33; 16:38.) 22:29 Maka mereka yang harus menyesah dia, segera mundur; dan kepala pasukan itu juga takut, setelah ia tahu, bahwa Paulus, yang ia suruh ikat itu, adalah orang Rum.
22:30 Patarni ai sihol ma torang botohonni, aha halani mambahen na iaduhon halak Jahudi ia; ipadarat ma ia, ihatahon ma martumpu sintua ni malim ampa rapot bolon ai, anjaha si Paulus pe itogu ma hutongah-tongah ni sidea. (bd. 23:28.) 22:30 Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan, supaya imam-imam kepala dan seluruh Mahkamah Agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka.
<< Kisah Rasul 21 Kisah Rasul 23 >>