Kisah Rasul 21

21:1 Dob sirang hanami humbani sidea, marlayar ma hanami torus hu Kos, anjaha patarni ai hu Rodus, hunjai hu Patara. 21:1 Sesudah perpisahan yang berat itu bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara.
21:2 Anjaha dob dapot hanami kapal na laho hu Penesia, ai ma imasuki hanami, lanjar marlayar ma hanami. 21:2 Di Patara kami mendapat kapal, yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu, lalu bertolak.
21:3 Dob ai iidah hanami ma pulou Kiprus, ilopusi hanami ma ai hampit sambilounami, anjaha marlayar ma hanami dompak Siria, gabe das ma i Tirus; ai ijai do bongkaron muatan ni kapal ai. 21:3 Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Siria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu.
21:4 Iparayak hanami ma susian ai anjaha marsaran ijai pitu ari dokahni. Marhitei Tonduy in ipalumba sidea do si Paulus, ulang tangkog namin hu Jerusalem. (ay. 11, 12; bd. 20:23.) 21:4 Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ tujuh hari lamanya. Oleh bisikan Roh murid-murid itu menasihati Paulus, supaya ia jangan pergi ke Yerusalem.
21:5 Dob salpu arini hanami ijai, misir ma hanami manorushon pardalanan. Haganup do sidea manaruhkon hanami hu darat ni huta ai, parinangon age dakdanak. I topi laut ai manrogop do hanami anjaha martonggo. (bd. 20:36.) 21:5 Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan isteri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke luar kota; dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa.
21:6 Anjaha dob marjabat tangan, masuk ma hanami hu kapal, anjaha sidea pe mulak ma. 21:6 Sesudah minta diri kami naik ke kapal, dan mereka pulang ke rumah.
21:7 Hun Tirus marlayar ma hanami hu Ptolomais; anjaha ijai ma ujung ni parlayarannami; ijabat-tangani hanami ma hasoman-hasoman ai, anjaha ijai ma hanami marsaran sadari. 21:7 Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal satu hari di antara mereka.
21:8 Patarni ai bingkat ma hanami, anjaha das ma hu Kesarea. Masuk ma hanami hu rumah ni si Pilippus, evangelis ai, ai ma sada humbani na pitu ai, gabe tondok bani ma hanami. (bd. 8:5, 40.) 21:8 Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya.
21:9 Adong ompat boruni, sipanjahai. (bd. 2:17.) 21:9 Filipus mempunyai empat anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat.
21:10 Sanggah na marsaran ai hanami piga-piga ari ijai, tuad ma hun Judea sada halak, na margoran si Agabus. (bd. 11:28.) 21:10 Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus.
21:11 Ijumpahkon ma hanami, ibuat ma gondit ni si Paulus, anjaha isangkuthon ma ai bani tanganni ampa naheini, lanjar ihatahon ma: anjaha ondoshononkon hubagas tangan ni sipajuh begu-begu. (bd. 20:23.) 21:11 Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata: “Demikianlah kata Roh Kudus: Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain.”
21:12 Mambogei hata ai, ielek-elek hanami ma rap pakon halak na ijai ai, ase ulang tangkog ia hu Jerusalem. (Mat. 16:22.) 21:12 Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta, supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem.
21:13 Tapi nini si Paulus ma: Aha do na binahennasiam in, tangis mambahen galek uhurhu? Sirsir do ahu sangkuton ronsi matei i Jerusalem halani goran ni Tuhan Jesus. (bd. 20:24.) 21:13 Tetapi Paulus menjawab: “Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus.”
21:14 Halani seng ra ia ojuron, sip ma hanami, nini hanami ma: Sai saud ma harosuh ni Tuhan in! (1 Sam. 3:18; Mat. 6:10.) 21:14 Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata: “Jadilah kehendak Tuhan!”
21:15 Ase dob salpu ari ai, marugas ma hanami, laho tangkog hu Jerusalem. 21:15 Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem.
21:16 Anjaha dihut do deba susian na hun Kesarea mangkasomani hanami, anjaha ibobai do hanami tondok hubani si Manason, na hun Kiprus, ai ma sada halak na dob dokah gabe susian. 21:16 Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya.
21:17 Daskonsi hanami i Jerusalem, malas do uhur ni sanina-sanina ai manjalo hanami. 21:17 Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati.
21:18 Anjaha patarni ai laho ma si Paulus rap pakon hanami marayak si Jakobus, anjaha roh do ganup sintua-sintua. (bd. 12:17; 15:13; Gal. 1:19; 2:9.) 21:18 Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus; semua penatua telah hadir di situ.
21:19 Jadi dob ipadas tabini bani sidea, ipajojor ma na binahen ni Naibata bani halak sipajuh begu-begu marhitei horjani. (bd. 15:4, 12.) 21:19 Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceriterakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya.
21:20 Mambogei ai ipasangap sidea ma Naibata. Dob ai ihatahon sidea ma bani: Iidah ho do sanina, marribu-ribu do halak Jahudi na dob porsaya, anjaha haganup do sidea mamponguthon titah in. (bd. 15:1.) 21:20 Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus: “Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat.
21:21 Ibogei sidea, ipodahi ho do halak Jahudi, na itongah-tongah ni sipajuh begu-begu, ase itadingkon si Musa, anjaha ihatahon ho bani sidea, seng pala be sunaton anak ni sidea atap dalankonon adat-adat in. (bd. 16:3; Rom 10:4.) 21:21 Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan, supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita.
21:22 Ai pe sonaha ma? Tontu ibogei do na dob roh ho. 21:22 Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar, bahwa engkau telah datang ke mari.
21:23 Halani ai bahen ma songon na hinatahonnami on bam! Adong do bannami ompat halak, na marutang bagah-bagah. 21:23 Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini: Di antara kami ada empat orang yang bernazar.
21:24 Arahkon ma sidea, uras ma dirimu rap pakon sidea, anjaha harugihon ma papangkashon jambulan ni sidea, gabe botohon ni haganup halak ma, na so tongon do hape barita pasal ho ai, anjaha na dihut do homa ho mangkorjahon titah in. (bd. 18:18; 4 Mus. 6.) 21:24 Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya; maka semua orang akan tahu, bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat.
21:25 Ia sipajuh begu-begu, na dob gabe porsaya, domma iputushon hita anjaha na parentahkon, ase ijaga bei dirini dompak galangan bani sisombah-sombahon, daroh, na matei seng sinayat ampa panriah-riahon. (bd. 15:20, 29.) 21:25 Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain, yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan.”
21:26 Jadi patarni ai iarahkon si Paulus ma halak ondi, anjaha dob iuras dirini rap pakon sidea, laho ma sidea hu rumah panumbahan, laho patugahkon sadihari marujung panorang pangurason ai, anjaha sadihari padason galangan ni sidea bei. 21:26 Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke Bait Allah untuk memberitahukan, bilamana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing.
21:27 Tapi sanggah na laho marujung sipitu ari ai, iidah halak Jahudi na hun Asia ma ia i rumah panumbahan, jadi ipajobu-jobu sidea ma haganup halak na mabuei ai, itangkap ma ia, (bd. 24:18.) 21:27 Ketika masa tujuh hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia, melihat Paulus di dalam Bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia,
21:28 lanjar idilo-dilohon: Nasiam halak Israel, urupi nasiam ma hanami on! On ma halak ia, na mangajar-ajari halak ija-ija pe manlawan bangsanta, ampa titah in ronsi ianan on. Ambahni ai dihut do halak Gorik iarahkon hu rumah panumbahan on, anjaha ibutaki do ianan na pansing on! (bd. 6:13, 14; Hes. 44:7.) 21:28 sambil berteriak: “Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini! Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam Bait Allah dan menajiskan tempat suci ini!”
21:29 Ai iidah sidea do si Tropimus, na hun huta Epesus rap pakonsi i huta ai, gabe iagan, na dob iarahkon si Paulus do ia hu rumah panumbahan ai. (bd. 20:4; 2 Tim. 4:20.) 21:29 Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka, bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam Bait Allah.
21:30 Jadi lutu ma ganup huta ai, anjaha martumpu ma ganup halak na mabuei ai; itangkap sidea ma si Paulus, isarad ma ia hudarat ni rumah panumbahan ai, anjaha mintor itutup ma sagala labah. 21:30 Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari Bait Allah dan seketika itu juga semua pintu gerbang Bait Allah itu ditutup.
21:31 Anjaha sanggah na sihol bunuhon ni sidea ia, das ma hata hubani kapiten, na dob lutu do huta ai. 21:31 Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan, bahwa seluruh Yerusalem gempar.
21:32 Jadi mintor iarahkon ma tentara ampa letnan, laho mandorab sidea; dob iidah sidea kapiten ai ampa tentarani, iparontihon sidea ma mambalbali si Paulus. (bd. 23:27.) 21:32 Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus.
21:33 Laho ma kapiten ai hujai, itangkap ma si Paulus, anjaha ihatahon ma garion ia bani dua gari; ai ipareksa ma atap parja do ia ampa aha do na binahenni. (ay. 11; bd. 20:23.) 21:33 Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan dua rantai, lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya.
21:34 Tapi marsihatahon hatani do na mabuei ai; anjaha halani seng jumpahsi hatorangan na sintong, halani na lutu ai, ihatahon ma boanon ia hu tangsi. (bd. 19:32.) 21:34 Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas.
21:35 Anjaha dob das ia bani andar ai, tentara ai mando mangusungsi, halani parurup ni halak na mabuei ai, 21:35 Ketika sampai ke tangga Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak,
21:36 ai sai mangihut do halak na mabuei ai, lanjar dilo-dilo: Bunuh ia! (bd. 22:22; Luk. 23:18; Joh. 19:15.) 21:36 yang berbondong-bondong mengikuti dia, sambil berteriak: “Enyahkanlah dia!”
21:37 Sanggah na sihol arahkonon ni sidea ia hubagas tangsi ai, ihatahon ma hubani kapiten ai: Boi do ahu manluar bamu? Gabe nini ma: Ibotoh ho do hape hata Gorik? 21:37 Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu: “Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?” Jawabnya: “Tahukah engkau bahasa Yunani?
21:38 Sedo ho hape halak Masir ai, na manlutui baru on anjaha na mangarahkon ompat ribu halak gerombolan hu halimisan? (bd. 5:36, 37.) 21:38 Jadi engkau bukan orang Mesir itu, yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan empat ribu orang pengacau bersenjata ke padang gurun?”
21:39 Jadi nini si Paulus ma: Halak Jahudi do ahu, marasal hun Tarsus na i nagori Silisia, warga kota na tarbarita ai. Hupindo atap na boi do ahu marsahap hubani halak na mabuei in! (bd. 9:11.) 21:39 Paulus menjawab: “Aku adalah orang Yahudi, dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia; aku minta, supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu.”
21:40 Jadi halani ilopas do, jongjong ma si Paulus bani andar ai, anjaha ihilaphon ma tanganni bani halak na mabuei ai. Jadi dob sip bei, marsahap ma ia bani sidea ibagas hata Heber, nini ma: (bd. 13:16; 19:33.) 21:40 Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu; ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya:
<< Kisah Rasul 20 Kisah Rasul 22 >>