Kisah Rasul 19

19:1 Tapi sanggah i huta Korint si Apollos, ibontas si Paulus ma bagian pardologan ni tanoh ai, anjaha das ma ia hu huta Epesus, gabe jumpahsi ma ijai deba susian ai. (bd. 18:24.) 19:1 Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid.
19:2 Ihatahon ma hubani sidea: Domma ijalo nasiam Tonduy Na pansing, sanggah na gabe porsaya nasiam? Jadi nini sidea ma hubani: Seng ongga ibogei hanami adong Tonduy Na pansing! (bd. 8:16; 10:44; Joh. 7:39.) 19:2 Katanya kepada mereka: “Sudahkah kamu menerima Roh Kudus, ketika kamu menjadi percaya?” Akan tetapi mereka menjawab dia: “Belum, bahkan kami belum pernah mendengar, bahwa ada Roh Kudus.”
19:3 Isungkun ma sidea: Ai pandidion aha do ijalo nasiam? Balos ni sidea: Pandidion ni si Johannes do. (bd. 18:25.) 19:3 Lalu kata Paulus kepada mereka: “Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?” Jawab mereka: “Dengan baptisan Yohanes.”
19:4 Nini si Paulus ma: Ia pandidion ni si Johannes, na mangkatahon paubahkon uhur do, ai iojur do halak na mabuei mangkaporsayai na sihol roh hun pudini, ai ma Jesus. (bd. 1:5; 13:24, 25; Mat. 3:11.) 19:4 Kata Paulus: “Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian dari padanya, yaitu Yesus.”
19:5 Mambogei ai, ipandidihon sidea bei ma dirini hubagas Goran ni Tuhan Jesus. (bd. 2:38.) 19:5 Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
19:6 Anjaha sanggah itampeihon si Paulus tanganni bani sidea, sogop ma Tonduy Na pansing bani sidea, jadi marhata na legan ma sidea anjaha manjahai. (bd. 8:17; 10:44, 46.) 19:6 Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat.
19:7 Adong do sidea haganup tarsapuluh dua halak na martumpu ai. 19:7 Jumlah mereka adalah kira-kira dua belas orang.
19:8 Laho do ia hu rumah parguruan, anjaha marambilani ma ia ijai tolu bulan dokahni, laho patorangkon ampa mangajarhon pasal harajaon ni Naibata. 19:8 Selama tiga bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang Kerajaan Allah.
19:9 Tapi halani ipahengkeng na deba do uhurni, anjaha lang ra porsaya, ipabajan-bajan ope tene ugama ai ilobei ni na mabuei ai, gabe itadingkon ma sidea; iarahkon ma susian ai jadi i sikolah ni si Tiranus ma ia marambilan ganup ari. (bd. 13:45.) 19:9 Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat Jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus.
19:10 Adong do dua tahun masa sonai, gabe haganup ma na marianan i Asia, mambogei hata ni Tuhan in, halak Jahudi age halak Gorik pe. (bd. 20:31.) 19:10 Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani.
19:11 Hagogohon na sumurung do ibahen Naibata marhitei tangan ni si Paulus, (bd. 14:3.) 19:11 Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa,
19:12 pala do saputanganni atap gonditni humbani angkulani iboan halak bani na boritan, gabe laho ma naborit ai humbani sidea anjaha luar tonduy na mabutak. (bd. 5:15; Luk. 8:44.) 19:12 bahkan orang membawa saputangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat.
19:13 Tapi adong ma deba halak Jahudi, na mardalan-dalan, halak siusir setan, na mansuba manobut Goran ni Tuhan Jesus bani na setanon, nini: Huusir ma hanima, marhitei Jesus, na niambilankon ni si Paulus! (Mat. 12:27; Luk. 9:49.) 19:13 Juga beberapa tukang jampi Yahudi, yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya: “Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus.”
19:14 Ai adong do pitu halak, anak ni sada malim ni Jahudi, na margoran si Skoia, na mambahen sisonai ai. 19:14 Mereka yang melakukan hal itu ialah tujuh orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa.
19:15 Tapi nini tonduy na butak ai ma mambalosi sidea: Hutanda do Jesus, pasal si Paulus pe hubotoh do, tapi ise do hanima? 19:15 Tetapi roh jahat itu menjawab: “Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?”
19:16 Anjaha halak partonduy na butak ai pe, idorab anjaha magosam tumang ma sidea haganupan ibahen, gabe lintun ma sidea hun rumah ai, talanjang anjaha mangkaluha. 19:16 Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka.
19:17 Ia na masa ai, tarbotoh do ai bani haganup halak Jahudi ampa halak Gorik, na marianan i huta Epesus, gabe roh ma biar bani sidea haganup, anjaha tunggung ma Goran ni Tuhan Jesus. (bd. 5:5, 11.) 19:17 Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus.
19:18 Gabe roh ma buei halak na dob porsaya, mansopotkon anjaha patugahkon horja ponopan ni sidea. (Mat. 3:6.) 19:18 Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum, bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu.
19:19 Anjaha buei do sihorjahon hadatuon hinan, mamboan pustaha-pustahani, lanjar itutung ma ai ilobei ni halak na mabuei; hargani, adong do itaksir lima ribu duit pirak. 19:19 Banyak juga di antara mereka, yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir lima puluh ribu uang perak.
19:20 Sonai ma lambin rarat hata ni Tuhan in anjaha lambin margogoh. 19:20 Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa.
19:21 Dob salpu na masa ai, isurahon si Paulus ma mandalani nagori Makedonia ampa Akaya, dob ai laho hu Jerusalem, nini: Dob hunjai ahu, maningon dihut do huta Rom idahonku. (bd. 18:21; 23:11; Rom 1:15; 15:25, 28.) 19:21 Kemudian dari pada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya: “Sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga.”
19:22 Jadi isuruh ma deba halak siparugas bani, ai ma si Timoteus ampa si Erastus, hu Makedonia; ia sandiri soh ope tongkin i Asia. (bd. 16:1; 17:14; Rom 16:21, 23.) 19:22 Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia.
19:23 Tapi tubuh ma ijia hageoron banggal halani ugama ai. (2 Kor. 1:8.) 19:23 Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai Jalan Tuhan.
19:24 Ai adong ma sada halak, tukang pirak, na margoran si Demetrius, sipauli rumah-rumah ni naibata Artemis; buei do untung iparoh bani tukang-tukang ai. (bd. 16:16.) 19:24 Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya.
19:25 Ipatumpu ma tukang ai ampa parhorja ni sidea, jadi nini ma: Ibotoh nasiam do, humbani horja on do pansarianta. 19:25 Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata: “Saudara-saudara, kamu tahu, bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini!
19:26 Iidah anjaha ibogei nasiam do, seng pitah i Epesus on, tapi bani haganup Asia do, iojur lanjar ipagoling si Paulus buei halak. Nini, sedo na tongon naibata na pinauli ni tangan. 19:26 Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar, bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan, bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa.
19:27 Anjaha seng pitah pansarianta marmara laho seda, dihut do naibata Artemis na banggal in, na sinombah i sab dunia on, gabe hiri ma rumahni anjaha magou hamuliaonni. 19:27 Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya.”
19:28 Mambogei ai gok marah ma uhur ni sidea, anjaha mardilo-dilo, nini ma: Na banggal do Artemis ni halak Epesus! 19:28 Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya: “Besarlah Artemis dewi orang Efesus!”
19:29 Jadi lutu ma huta ai, anjaha marurup ma sidea, laho hu ianan panontonan, lanjar isarad ma hujai si Gayus ampa si Aristarkus, halak Makedonia ai, hasoman sapardalanan ni si Paulus. (bd. 20:4, 2; 1 Kor. 15:32; 2 Kor. 1:8, 9.) 19:29 Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gayus dan Aristarkhus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus.
19:30 Sihol do si Paulus laho hu tongah-tongah ni halak ai, tapi seng ilopas susian ai. 19:30 Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya.
19:31 Pala do deba pangintuai na hun Asia, na marhuan pakonsi, marsuruh na mangkatahon hubani, ase ulang laho ia hu panontonan ai. 19:31 Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus, mengirim peringatan kepadanya, supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu.
19:32 Palegan-legan do hata ni surak-surak ni sidea, ai lutu tumang do partumpuan ai, anjaha bueinan do sidea na so mambotoh, atap halani aha do sidea martumpu. (bd. 21:24.) 19:32 Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak; yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau-balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul.
19:33 Domu hubani ojur ni halak Jahudi, ipalobei ma si Aleksander humbani halak na mabuei ai, anjaha ia pe, ihilaphon ma tanganni laho mambere hatorangan bani halak na mabuei ai. 19:33 Lalu seorang bernama Aleksander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu.
19:34 Tapi dob ibotoh sidea, halak Jahudi do ia hape, rap marsurak-surak ma sidea, hira dua jam dokahni: Banggal do Artemis ni halak Epesus! 19:34 Tetapi ketika mereka tahu, bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira dua jam lamanya: “Besarlah Artemis dewi orang Efesus!”
19:35 Jadi ipasonang juru-tulis ni huta ai ma halak na mabuei ai, nini: Nasiam halak Epesus, ise na so mambotoh, paboa huta Epesus on do siparugas bani naibata Artemis na banggal in, ampa bani gombaranni, na madabuh hun langit? 19:35 Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata: “Hai orang Efesus! Siapakah di dunia ini yang tidak tahu, bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil dewi Artemis, yang mahabesar, maupun patungnya yang turun dari langit?
19:36 Halani na so tarparnalang do ai, ai pe sonang ma nasiam, anjaha ulang ma tarolos atap mambahen aha pe. 19:36 Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak.
19:37 Iboan nasiam do halak on hujon, seng sirampok rumah panumbahan sidea, atap pe sipahiri sisombahonta. 19:37 Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya.
19:38 Ai pe anggo adong pangaduan ni si Demetrius ampa hasomanni tukang dompak atap ise pe, adong do paruhuman atap panguhum; sidea ma marsiaduan. 19:38 Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur, jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ.
19:39 Tapi anggo adong pangaduannasiam na legan, bani pangadilan ma ai iputushon. 19:39 Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah.
19:40 Ulang das hona aduhon hita halani halutuon sisadari on, ai seng dong tarbere hita alasan pasal halutuon on. 19:40 Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh, bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau-balau ini.” Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu.
19:41 Anjaha dob ihatahon ai, ipalaho ma tumpuan ai.
<< Kisah Rasul 18 Kisah Rasul 20 >>