Kisah Rasul 2

2:1 Jadi sanggah jumpah ari Pentakosta, martumpu do sidea haganup bani sada ianan. (bd. 1:14; 3 Mus. 23:15-16.) 2:1 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
2:2 Jadi roh ma sompong sora hun langit songon parombus ni logou na gogoh montas, gabe igoki ma rumah ianan ni sidea na hundul ai. 2:2 Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk;
2:3 Jadi taridah ma bani sidea usih hubani dilah ni apuy na marjilam-jilam, anjaha sogop ma bani ganup sidea. (Mat. 3:11.) 2:3 dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
2:4 Gabe gok Tonduy Na pansing ma sidea ganupan, jadi mamungkah marsahap na legan ma sidea ganupan, songon pambere ni Tonduy in bani sidea mansahapkonsi. (bd. 4:31; 10:44-46; 11:15; Mrk. 16:17.) 2:4 Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
2:5 Tapi adong ma halak Jahudi na marianan i Jerusalem, ai ma halak na daulat humbani sagala bangsa na itoruh ni langit. 2:5 Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
2:6 Sanggah na masa ai sora ai, martumpu ma na mabuei ai; jadi longang ma sidea, ai ganup do sidea mambogei hata ai ibagas sahapni bei. 2:6 Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
2:7 Jadi malitonduy ma sidea anjaha longang, nini sidea ma: Ai lang halak Galilea do sidea haganup na marsahap in? (Joh. 7:52.) 2:7 Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata: “Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
2:8 Mase ma ganup hita mambogei ibagas hata ni tanoh hatubuhanta bei? 2:8 Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita:
2:9 Hita, halak Partia pakon Media pakon Elamit ampa na marianan i Mesopotamia, i Judea ampa Kappadosia, i Pontus ampa i Asia, (1 Ptr. 1:1.) 2:9 kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
2:10 i Prigia, Pampilia, Masir ampa i nagori Libia na hampit Kirene, ampa halak Rom na marianan ijon, halak Jahudi ampa parguru, 2:10 Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libia yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma,
2:11 halak Kreta ampa halak Arab; ibagas hatanta bei do ibogei hita sidea mansahapkon habanggalon ni Naibata. 2:11 baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.”
2:12 Jadi longang ma sidea haganup, jut bei ma uhurni, nini ma samah sidea: Ai aha do artini in? 2:12 Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain: “Apakah artinya ini?”
2:13 Tapi manrisai do na deba, nini ma: Na bosurtu do in bani anggur na matobu. 2:13 Tetapi orang lain menyindir: “Mereka sedang mabuk oleh anggur manis.”
2:14 Jadi jongjong ma si Petrus rap pakon na sapuluh sada ai, ipagogoh ma sorani anjaha iparsahapkon ma sidea: Nasiam halak Jahudi ampa haganup na marianan i Jerusalem, botoh nasiam ma on, anjaha parimbagaskon nasiam ma hatangku! 2:14 Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka: “Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
2:15 Seng na mabuk hanami on, songon pangagan ni uhurnasiam, ai pukul siah ope ari, 2:15 Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul sembilan,
2:16 tapi na hinatahon ni nabi Joel do na masa on, ai nini do: (Joel 3:1-5.) 2:16 tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi Yoël:
2:17 Bani ari parpudi, nini Naibata, useihononku do humbani Tonduyhu bani sagala daging, jadi manjahai ma anaknasiam, sonai borunasiam, anjaha marnipi ma na matuanasiam. 2:17 Akan terjadi pada hari-hari terakhir — demikianlah firman Allah — bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
2:18 Age bani jabolonku dalahi ampa jabolonku naboru bani panorang ai, useihononku do humbani Tonduyhu, ase manjahai sidea. 2:18 Juga ke atas hamba-hamba-Ku laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat.
2:19 Anjaha bahenonku do halongangan bani langit ibabou, anjaha tanda bani tanoh itoruh, ai ma daroh apuy ampa timus na maripul. 2:19 Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi: darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap.
2:20 Mata ni ari ai gabe golap ma, anjaha bulan gabe daroh, parlobei ni ari parroh ni Tuhan in, na banggal anjaha na marmulia in. (Mat. 24:29.) 2:20 Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu.
2:21 Jadi sagala na mandilo Goran ni Tuhan in, maluah ma. (Rom 10:13.) 2:21 Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
2:22 Nasiam halak Israel, tangihon nasiam ma hata on: Ia Jesus, na hun Nasaret in, in ma na dob pinatandahon ni Naibata bani nasiam marhitei hagogohon, halongangan ampa tanda, na binahen ni Naibata marhiteihonsi itongah-tongahnasiam, songon na binotohnasiam, 2:22 Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini: Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu.
2:23 na dob niondoskon mangihutkon sura-sura ni Naibata na totap in ampa humbani pamotohanni hinan, Ia do na dob iparsilangkon anjaha ibunuh nasiam marhitei tangan ni na so martitah. (bd. 3:13; 4:28.) 2:23 Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.
2:24 Tapi ipapuho Naibata do Ia, dob itanggali haparngiton ni hamateian, ai seng tarjolomi hamateian in Ia. (bd. 3:15.) 2:24 Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu.
2:25 Ai ihatahon si Daud do pasal ai: Huidah do Tuhan in tongtong i lobeihu, ai i siamunhu do Ia, ase ulang dugur ahu. (Ps. 16:8, 11.) 2:25 Sebab Daud berkata tentang Dia: Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
2:26 Halani ai malas do uhurhu, anjaha marolob-olob dilahku; dagingku pe marsaran do halani pangarapan. 2:26 Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram,
2:27 Ai seng paturutonmu tonduyhu i nagori toruh, anjaha seng lopasonmu na pansingmu mangidah hamarsikon. (bd. 13:35.) 2:27 sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan.
2:28 Ipabotohkon Ham do bangku dalan hagoluhan, gokanmu do bangku malas ni uhur i lobeimu. 2:28 Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu.
2:29 Nasiam sanina, huhatahon ma bani nasiam torang-torang, ia ompungta si Daud matei do anjaha hona tanom, anjaha itongah-tongahta do tanomanni ronsi sadari on. (bd. 13:36; 1 Raj. 2:10.) 2:29 Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini.
2:30 Halani nabi do ia, anjaha ibotoh, na dob ibijahon Naibata do bani, pabangkiton sahalak humbani ginomparni bani paratasni, (2 Sam. 7:12, 13; Ps. 89:4, 5; 132:11.) 2:30 Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu, bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa Ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya.
2:31 ibagas botohni hinan domma isahapkon pasal parpuhoon ni Kristus in, ai ma na so paturuton Ia i nagori toruh, atap idahon ni dagingni hamasikon. 2:31 Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan, bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa daging-Nya tidak mengalami kebinasaan.
2:32 In ma Jesus, na dob pinapuho ni Naibata, haganup do hanami manaksihon ai. (bd. 1:8; 3:15.) 2:32 Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.
2:33 Dob ipagijang Ia hu siamun ni Naibata, anjaha ijalo Tonduy Na pansing na pinarbagah-bagah in humbani Naibata, gabe iuseihon ma in songon na niidah anjaha ibogeinasiam. (bd. 5:31; Ps. 68:19; Joh. 12:32.) 2:33 Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkan-Nya apa yang kamu lihat dan dengar di sini.
2:34 Ai seng si Daud naik hu nagori atas, tapi ihatahon do: Nini Tuhan in dompak Tuhanku: Hundul ma ho hu siamunhon, (Ps. 110:1.) 2:34 Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata: Tuhan telah berfirman kepada Tuanku:
2:35 paima hubahen munsuhmu, gabe sidogei-dogeian bani naheimu. 2:35 Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki-Mu.
2:36 Ase torang ma ibotoh haganup bangsa Israel: Ia Jesus na pinarsilangkonnasiam in, domma ipabangkit Naibata gabe Tuhan anjaha Kristus. (bd. 5:31; Pil. 2:9-11.) 2:36 Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus.”
2:37 Manangar ai, itorusi ma uhur ni sidea, gabe ihatahon sidea ma hubani si Petrus ampa hubani hasomanni Apostel: Aha ma sibahenonnami, nasiam hasoman! (bd. 16:30; Heb. 4:12.) 2:37 Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain: “Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?”
2:38 Ihatahon si Petrus ma hubani sidea: Paubah nasiam ma uhurnasiam, anjaha padidihon nasiam ma ganup nasiam hubagas Goran ni Jesus Kristus, bahen hasasapan ni dousanasiam, ase ijalo nasiam sibere-bere ni Tonduy Na pansing.(bd. 3:16-19; 10:45; Luk. 24:47.) 2:38 Jawab Petrus kepada mereka: “Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
2:39 Ai bani nasiam do bagah-bagah in ampa bani anaknasiam ampa bani haganup halak na daoh, sidiloon ni Tuhan Naibatanta ope. (Joel 3:5; Joh. 10:16; Ep. 2:13.) 2:39 Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.”
2:40 Buei ope hata na legan isaksihon, laho mangojur sidea, nini do: Paluah nasiam ma dirinasiam, humbani bangsa na geduk on! (Pil. 2:15.) 2:40 Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya: “Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.”
2:41 Jadi tardidi ma haganup na manjalo hatani ai, anjaha adong do hira-hira tolu ribu halak na tambah bani na sadari ai. (Jes. 53:11, 12.) 2:41 Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.
2:42 Anjaha totap do sidea bani podah ni apostel ampa ibagas parsaoran, ibagas na manopiki ruti ampa na martonggo. (bd. 20:7.) 2:42 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
2:43 Sogop do uhur na mabiar bani haganup; buei do halongangan ampa tanda ibahen apostel ai. 2:43 Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
2:44 Sai sada do ganup na porsaya ai, anjaha parbagianan rup do ihira sidea arta ni sidea. (bd. 4:32.) 2:44 Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama,
2:45 Ijuali sidea do arta ampa barang-barang ni sidea, ibagihon ma ai bani haganup, domu hubani haporluanni bei. 2:45 dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
2:46 Anjaha ganup ari do sidea sauhur i rumah panumbahan; jojor rumah do sidea manopiki ruti, anjaha ibagas malas ni uhur ampa uhur na bulus do ijalo sidea sipanganon ai. (ay. 42.) 2:46 Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati,
2:47 Ipuji sidea do Naibata anjaha rosuh do uhur ni simbuei mangidah sidea. Anjaha ganup ari do itambahi Tuhan in na dapotan haluahon bani kuria ai. (bd. 4:4; 5:14; 11:21.) 2:47 sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
<< Kisah Rasul 1 Kisah Rasul 3 >>