Kisah Rasul 18

18:1 Dob ai bingkat ma si Paulus hun huta Aten laho hu huta Korint. (1 Kor. 1:2.) 18:1 Kemudian Paulus meninggalkan Atena, lalu pergi ke Korintus.
18:2 Jadi jumpahsi ma ijai sada halak Jahudi, na margoran si Akila, na tubuh i Pontus, na roh baru hun Italia rap pakon parinangonni, si Priskilla, halani iparentahkon si Klaudius, maningon haganup halak Jahudi bungkas hun huta Rom. (Rom 16:3; 1 Kor. 16:19.) 18:2 Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Akwila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priskila, isterinya, karena kaisar Klaudius telah memerintahkan, supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka.
18:3 Bani sidea ma ia marianan anjaha rap marhorja pakon sidea, halani sada hapandeian do sidea, ai ma martonun hiou tenda. (bd. 20:34; 1 Kor. 4:12; 1 Tes. 2:9.) 18:3 Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah.
18:4 Marambilan do ia ganup ari Sabat i rumah parguruan, andohar marhatongon halak Jahudi ampa Gorik. (bd. 17:2, 3.) 18:4 Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani.
18:5 Ase dob roh si Silas ampa si Timoteus hun Makedonia, igogohi si Paulus ma marambilan, laho manaksihon bani Jahudi, paboa Jesus do Kristus in. (bd. 9:22; 17:14, 15.) 18:5 Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesus adalah Mesias.
18:6 Halani manlawan sidea anjaha manrehei, ipaspas si Paulus ma hiouni, anjaha nini ma bani sidea: Marsapata bani nasiam ma darohnasiam! Borsih do anggo ahu. Hunjon-hujanan bani halak sipajuh begu-begu ma ahu laho. (bd. 13:45, 51; 20:26.) 18:6 Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka: “Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri; aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain.”
18:7 Lanjar misir ma ia hunjai, tondok ma ia bani sada halak na margoran si Titius Justus, sihabiari Naibata; rombankon rumah parguruan ai do rumahni. 18:7 Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Yustus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat.
18:8 Ia si Krispus, kopala ni rumah parguruan ai, porsaya do bani Tuhan in sonai haganup parrumahni; anjaha buei do halak Korint, dob ibogei ai, na gabe porsaya anjaha tardidi. (1 Kor. 1:14.) 18:8 Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus, yang mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis.
18:9 Jadi nini Tuhan in ma bani si Paulus borngin-borngin marhitei sada panonggoran: Ulang ho mabiar, tapi hatahon ma, ulang ho sip! (bd. 23:11; Jes. 41:10; 1 Kor. 2:3.) 18:9 Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan: “Jangan takut! Teruslah memberitakan firman dan jangan diam!
18:10 Ai huhasomani pe ho, sahalak pe lang dong na mangkahua ho, na sihol mangagou ho; ai buei do halak Bangku i huta on! (Jer. 1:17; 18; Hos. 2:25; Joh. 10:16.) 18:10 Sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umat-Ku di kota ini.”
18:11 Ijai ma ia marianan satahun onom bulan dokahni, mangajarhon hata ni Naibata bani sidea. 18:11 Maka tinggallah Paulus di situ selama satu tahun enam bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka.
18:12 Tapi sanggah si Gallio panggomgomi i Akaya, sapanriah ma halak Jahudi manlawan si Paulus, anjaha iboan ma ia hu paruhuman. 18:12 Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan.
18:13 Nini sidea ma: Isahap-sahapi halak on do jolma mambalosi Naibata marsilawanan bani titah in. (bd. 6:13.) 18:13 Kata mereka: “Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat.”
18:14 Jadi sanggah sihol marsahap si Paulus, nini si Gallio ma dompak Jahudi: Nasiam halak Jahudi! Ambit halani parkara hasalahan atap hajahaton, patut do bantuanku nasiam. (bd. 25:11, 18, 19.) 18:14 Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu: “Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu,
18:15 Tapi halani parsalisihan pasal podah ampa goran ampa titah nasiam do in, uhurnasiam ma ijin; seng ra ahu manguhumi na sonin. (bd. 23:29; Joh. 18:31.) 18:15 tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya; aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian.”
18:16 Jadi ipalaho ma sidea hun paruhuman ai. 18:16 Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan.
18:17 Gabe roh ma sidea haganup manangkap si Sostenes, kopala ni rumah parguruan ai, ibogbogi sidea ma ia ilobei ni paruhuman ai, tapi seng isampuri si Gallio ai. (1 Kor. 1:1.) 18:17 Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu; tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu.
18:18 Tapi hundokah ope si Paulus ijai; dob ai mamuhun ma ia humbani sanina-sanina ai, anjaha marparau ma ia hu Siria, rap pakon si Priskilla ampa si Akilla. I Kenkerea, ipasuhurhon do jambulanni halani adong bagah-bagahni. (bd. 21:24; 4 Mus. 6:9, 18.) 18:18 Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ, dan berlayar ke Siria, sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priskila dan Akwila menyertai dia.
18:19 Das ma sidea hu Epesus, anjaha itadingkon ma sidea ijai; ia sandiri, laho do hu rumah parguruan, laho marsahap pakon halak Jahudi. 18:19 Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Akwila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi.
18:20 Ipindo sidea do, ase hundokah ia ijai, tapi seng ra ia. 18:20 Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya.
18:21 Tapi sanggah na laho marsirang humbani sidea, ihatahon do: Anggo marosuh Naibata, mulak do ahu bani nasiam. Dob ai misir ma ia marparau hun Epesus. (bd. 19:21; 1 Kor. 4:19; Jak. 4:15.) 18:21 Ia minta diri dan berkata: “Aku akan kembali kepada kamu, jika Allah menghendakinya.” Lalu bertolaklah ia dari Efesus.
18:22 Dob das hu Kesarea, tangkog ma ia hu Jerusalem, anjaha dob itabi kuria ai, tuad ma ia hu Antiokia. (bd. 21:15.) 18:22 Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia.
18:23 Ase dob hundokah ia ijai, bingkat ma ia; ibontas ma nagori Galatia ampa Prigia, laho patoguhkon uhur ni haganup susian ai. (bd. 14:22.) 18:23 Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid.
18:24 Tapi roh ma hu huta Epesus sada halak Jahudi, na margoran si Apollos, tubuh i huta Aleksandria; halak na pentar do ia, na torang mambotoh surat in. (1 Kor. 3:5, 6.) 18:24 Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Aleksandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal Kitab Suci.
18:25 Domma iajari ia pasal dalan ni Tuhan in, hinsah do uhurni marsahap anjaha torang do pamodahionni pasal Jesus; tapi pitah pandidion ni si Johannes do ibotoh. (bd. 19:1-3.) 18:25 Ia telah menerima pengajaran dalam Jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes.
18:26 Ipungkah ma ibagas hinsah ni uhur marsahap ibagas rumah parguruan. Ibogei si Akilla ampa si Priskilla ma ai, gabe iarahkon sidea ma ia, anjaha ipatorang sidea ma bani tulimat pasal dalan ni Naibata. 18:26 Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Akwila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya Jalan Allah.
18:27 Jadi sanggah na sihol laho ia hu Akaya, ihadearhon sanina-sanina ai do ai, anjaha manongos surat do sidea, mangkatahon, ase ijalo sidea ia. Anjaha dob das ijai, gabe pangurupi na banggal do ia bani halak na porsaya, marhitei idop ni uhur ni Naibata, (1 Kor. 3:6.) 18:27 Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya.
18:28 ai torang-torang do italuhon halak Jahudi ilobei ni halak na mabuei, marhitei na mambuktihon humbani surat in, paboa Jesus do Kristus in. (bd. 9:22; 17:3.) 18:28 Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari Kitab Suci bahwa Yesus adalah Mesias.
<< KIsah Rasul 17 Kisah Rasul 19 >>