Kisah Rasul 17

17:1 Anjaha ibontas sidea ma Ampipolis ampa Apollonia, gabe das ma sidea hu Tessalonika. Adong do ijai rumah parguruan ni halak Jahudi. (1 Tes. 2:2.) 17:1 Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi.
17:2 Jadi songon na somal, masuk ma si Paulus hujai, anjaha marsahap ma ia bani sidea tolu ari Sabat tuntun humbani surat in, (bd. 18:4.) 17:2 Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Tiga hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari Kitab Suci.
17:3 patugahkon ampa patorangkon, paboa na maningon marsitaronon anjaha puho do use Kristus in humbani na matei, anjaha ihatahon: Jesus, na hubaritahon in bani nasiam, in do Kristus in. (Luk. 24:27, 45.) 17:3 Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, lalu ia berkata: “Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu.”
17:4 Deba humbani sidea marhatongonkon ai, gabe mardomu hubani si Paulus ampa si Silas; sonai homa halak Gorik sihabiari Naibata, buei tumang, age naboru na sangap pe humbuei do. (bd. 13:16, 50.) 17:4 Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka.
17:5 Tapi subil do uhur ni halak Jahudi, gabe iarahkon sidea ma piga-piga jolma na jahat laho pajobu-jobu halak na mabuei ai, gabe geor ma haganup huta ai. Martumpu ma sidea i lobei ni rumah ni si Jason laho mamboan si Paulus ampa si Silas hulobei ni sidang rayat. (bd. 14:2.) 17:5 Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat.
17:6 Tapi halani seng jumpah sidea, isarad ma si Jason ampa piga-piga hasoman ai hulobei ni pamarentah kota ai, lanjar mardilo-dilo: Roh do homa hubanta on sigeori sab dunia on, (bd. 16:20; Rom 16:21.) 17:6 Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak, katanya: “Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga ke mari,
17:7 anjaha si Jason do manjalo sidea ibagas rumahni. Haganup do sidea siimbang aturan ni Kesar, ai ihatahon, adong do raja na legan, ai ma Jesus. (Luk. 23:2.) 17:7 dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan, bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus.”
17:8 Geor do ibahen sidea halak na mabuei ampa pamarentah kota pabogei-bogei ai. 17:8 Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah.
17:9 Dob ijalo sidea pe jaminan humbani si Jason ampa halak na legan ai, ase ipaluah sidea. 17:9 Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan.
17:10 Jadi mintor ipabingkat sanina ai ma si Paulus ampa si Silas, bornginni ai hu Beroa, anjaha dob das hujai, laho ma sidea hu rumah parguruan ni Jahudi. 17:10 Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi.
17:11 Bujuran do halak na ijai ai ase na i Tessalonika, ai malas do uhur ni sidea manjalo hata in, anjaha ganup ari do itangkasi Surat in atap na sintong do sonai. (Joh. 5:39; Jes. 34:16.) 17:11 Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya dari pada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki Kitab Suci untuk mengetahui, apakah semuanya itu benar demikian.
17:12 Buei do humbani sidea na gabe porsaya, nai homa buei humbani halak Gorik, na sangap naboru age dalahi. 17:12 Banyak di antara mereka yang menjadi percaya; juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani.
17:13 Tapi dob ibotoh halak Jahudi na i Tessalonika, na dob ibaritahon si Paulus homa hata ni Naibata i Beroa, roh ma sidea hujai, laho pajobu-jobuhon ampa manggeori halak na mabuei ai. (Tes. 2:14, 16.) 17:13 Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu, bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak.
17:14 Jadi mintor ipaingkat hasoman ai ma si Paulus laho dompak laut; tading ma anggo si Silas ampa si Timoteus ijai. (bd. 16:1.) 17:14 Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea.
17:15 Das do si Paulus itaruhkon sidea ronsi Aten, anjaha dob ai mulak ma sidea, dob ijalo sidea tonahni bani si Silas ampa si Timoteus mangkatahon, ase roh sidea sapodas-podasni, mangkasomanisi. 17:15 Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Atena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya.
17:16 Sanggah na ipaima-ima Paulus sidea i Aten, gok ringis tumang ma uhurni ibagas, mangidah buei ni gana-gana i huta ai. 17:16 Sementara Paulus menantikan mereka di Atena, sangat sedih hatinya karena ia melihat, bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala.
17:17 Jadi sai iparsahapkon do i rumah parguruan halak Jahudi ampa sihabiari Naibata, sonai homa ari-ari i tiga halak na roh hujai. 17:17 Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ.
17:18 Marsual ma deba parpilsafah Epikurei ampa Stoiki pakonsi. Deba mangkatahon: Aha do na sihol hatahonon ni sibuei sahap in? Na deba mangkatahon: Siambilankon naibata na legan do gakni on, ai ibaritahon do Jesus ampa parpuhoon humbani na matei. (1 Kor. 1:23; 4:12.) 17:18 Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia dan ada yang berkata: “Apakah yang hendak dikatakan si peleter ini?” Tetapi yang lain berkata: “Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing.” Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitan-Nya.
17:19 Jadi ialop sidea ma ia, iboan ma hu Areopagus, anjaha nini sidea ma: Boi do botohonnami atap podah baru aha do na hinatahonmin? 17:19 Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan: “Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kauajarkan ini?
17:20 Ai songon na legan do podah na binobanmin bennami, sihol botohannami do pasal in. 17:20 Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu.”
17:21 Ia halak Aten haganup ampa halak na legan na ijai, seng dong panorangni dompak na legan sobali na mansahapkon ampa na mambogei pingkiran baru. 17:21 Adapun orang-orang Atena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru.
17:22 Ase jongjong ma si Paulus itongah-tongah ni Areopagus ai, nini ma: Nasiam halak Aten, huidah bani haganup, pongkut do nasiam bani parugamaon. 17:22 Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata: “Hai orang-orang Atena, aku lihat, bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa.
17:23 Ai sanggah na mardalani ahu, paidah-idah sisombahonnasiam, gabe jumpah ahu ma sada anjap-anjap na marsurat: Bani Naibata na so tinanda. Jadi na so tinanda, na sinombah nasiam ai, in do na sihol baritahononku bani nasiam. 17:23 Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan: Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu.
17:24 Ia Naibata, sitompa dunia on ampa haganup isini, in ma Tuhan ni langit ampa tanoh, seng marianan Ia i rumah pinauli ni tangan. (bd. 7:48; 14:15.) 17:24 Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia,
17:25 Seng hurangan Ia, mambahen pala idangan ni tangan ni jolma Ia, ai Ia do sibere bani ganup na tinompa hagoluhan ampa hosah ampa haganupan ai. 17:25 dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang.
17:26 Humbani sada jolma do ijadihon bangsa ni manisia, ase iiani haganup sisik ni tanoh on. Itotaphon hinan do panorang ni ganup bangsa ampa parbalogan ni ianan bani sidea, (1 Mus. 1:27; 27; 5 Mus. 32:8; Ps. 74:17.) 17:26 Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka,
17:27 ase ipindahi sidea Naibata, andohar tardadap sidea Ia, anjaha jumpahsi, ai seng daoh Ia humbani ganup hita. (5 Mus. 4:29; Jes. 55:6.) 17:27 supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing.
17:28 Ai ibagas Dirini do hita manggoluh, miut anjaha marhosah, songon na hinatahon ni deba pandodingnasiam: Ginomparni do tongon hita. (Job 12:10.) 17:28 Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu: Sebab kita ini dari keturunan Allah juga.
17:29 Ai pe, anggo ginompar na marasal humbani Naibata do hita, ulang ma iagan uhurta, usih Naibata bani omas, barang bani pirak, barang bani batu na tinukangan atap na piningkiran ni uhur ni jolma. (1 Mus. 27; Jes. 40:18; 44:9.) 17:29 Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir, bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia.
17:30 Domma isalpuhon panonggor ni Naibata tahun haotoon, tapi anggo nuan ihatahon do bani haganup hajolmaon, ija-ija pe, ase ipaubah uhurni, (bd. 14:16; 20:21; Luk. 24:47.) 17:30 Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat.
17:31 ai domma itontuhon sada ari paruhuman bani dunia on, ibagas hapintoran, marhitei sada halak na pinilih-Ni. Anjaha ibere do bani haganup jolma dalan ase boi porsaya Bani, marhitei na ipuhoi Ia humbani na matei. (Joh. 5:27; Rom 10:14; 2 Kor. 5:10.) 17:31 Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan-Nya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati.”
17:32 Tapi dob ibogei sidea hatani ai pasal parpuhoon, manrisai ma na deba, anjaha na deba mangkatahon: Sihol bogeionnami ope hatamu sahali nari pasal ai. 17:32 Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata: “Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu.”
17:33 Dob sonai, laho ma si Paulus hun tongah-tongah ni sidea. 17:33 Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka.
17:34 Tapi adong do deba na mangihutkonsi, na gabe porsaya, songon si Dionisius, sada pagori ni Areopagus ai, ambah ni ai sada naboru, na margoran si Damaris, ampa deba nari hasoman ni sidea. 17:34 Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka.
<< Kisah Rasul 16 Kisah Rasul 18 >>