Kisah Rasul 16

16:1 Dob ai das ma sidea hu Derbe ampa Listra. Ijai adong ma sada susian, na margoran si Timoteus, anak ni sada boru Jahudi na porsaya, tapi halak Gorik do anggo bapani. (bd. 17:14; 19:22; 2 Tim. 1:5.) 16:1 Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius; ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani.
16:2 Dear do baritani isaksihon hasoman na i Listra ampa Ikonium. (bd. 6:3; 1 Tes. 3:2.) 16:2 Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium,
16:3 Jadi ipangindo uhur ni si Paulus ma ia hasomanni laho. Iboan ma ia anjaha isunat, halani halak Jahudi na ijai ai, ai ganup do mambotoh halak Gorik do bapani. (1 Kor. 9:20; Gal. 2:3.) 16:3 dan Paulus mau, supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapanya adalah orang Yunani.
16:4 Tapi sanggah na isiari sidea huta-huta ai, iondoskon ma bani sidea aturan sidalankonon ai, na dob tinotapkon ni apostel ampa pangintuai-pangintuai ai i Jerusalem. (bd. 15:20-29.) 16:4 Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan, supaya jemaat-jemaat menurutinya.
16:5 Gabe lambin toguhni ma haporsayaon ni kuria ai, anjaha lambin tambah do bilangan ni sidea ganup ari. 16:5 Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya.
16:6 Tapi ibolus sidea ma nagori Prigia ampa Galatia, halani ilanglangi Tonduy Na pansing sidea mangkatahon hata in i Asia. (bd. 18:23.) 16:6 Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia.
16:7 Jadi dob das sidea hampit nagori Misia, iuji sidea ma laho hu Bitinia, tapi lang ilopas Tonduy ni Jesus sidea. 16:7 Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka.
16:8 Gabe ilopusi sidea ma Misia, anjaha tuad ma hu Troas. 16:8 Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas.
16:9 Jadi taridah ma bani si Paulus sada panonggoran borngin-borngin. Jongjong ma sada halak Makedonia mangelek-eleksi, nini: Mandipar ma ham hu Makedonia, urupi ham ma hanami! (bd. 18:9; 9:12.) 16:9 Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan: ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya: “Menyeberanglah ke mari dan tolonglah kami!”
16:10 Jadi dob iidah panonggoran ai, mintor iuhurhon hanami ma laho hu Makedonia, ai itimbangi hanami, Naibata do na mandilo hanami, laho mangambilankon ambilan na madear bani sidea. 16:10 Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan, bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana.
16:11 Dob ai marparau ma hanami hun Troas torus hu Samotrake, anjaha sadari patarni ai hu Neapolis. 16:11 Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis;
16:12 Hunjai hu Pilippi, ai ma huta pamatang ni Makedonia anjaha jajahan ni Rom. I huta ai ma hanami soh piga-piga ari. 16:12 dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari.
16:13 Sanggah ari Sabat luar ma hanami hudarat ni huta ai, hubani sada bah; hu partonggoan na niarapkon ni uhurnami, anjaha hundul-hundul ma hanami ijai marsahap-sahap pakon naboru na martumpu ijai. 16:13 Pada hari Sabat kami ke luar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi, yang sudah kami duga ada di situ; setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ.
16:14 Jadi adong ma sada naboru, na margoran si Lidia, partiga-tiga hiou sigerger, hun huta Tiatira, sisombah Naibata. Ibuka Naibata ma uhurni gabe iparimbagaskon ma na hinatahon ni si Paulus. (Joh. 6:44.) 16:14 Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lidia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus.
16:15 Ase dob tardidi ia rap pakon parrumahni, iojur ma hanami, nini: Anggo na tongon do ahu porsaya bani Tuhan in, nini uhurnasiam, roh ma nasiam tondok hu rumahku. Igogohkon do mangojur-ojur hanami. (ay. 34.) 16:15 Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya: “Jika kamu berpendapat, bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku.” Ia mendesak sampai kami menerimanya.
16:16 Jadi masa ma, sanggah laho hanami hu partonggoan, pajumpah ma hanami pakon sada jabolon naboru sipartondung; buei do untung ni tuanni humbani partondungonni ai. (bd. 19:24; 1 Sam. 28:7.) 16:16 Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung; dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar.
16:17 Ipaihut-ihut ma si Paulus ampa hanami lanjar mardilo-dilo: Juak-juak ni Naibata Sitimbulan in do halak on, na patugahkon dalan haluahon bani nasiam! (Mrk. 16:17.) 16:17 Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya: “Orang-orang ini adalah hamba Allah Yang Mahatinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan.”
16:18 Sonai ma ibahen ganup ari. Tapi sogam do uhur ni si Paulus mangidah ai, marhusor ma ia, marsahap bani tonduy ai, nini ma: Huparentahkon ma bam marhitei Goran ni Jesus Kristus, luar ma ho humbani. Jadi luar ma ia bani na satongkin ai. (Mrk. 16:17.) 16:18 Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu: “Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini.” Seketika itu juga keluarlah roh itu.
16:19 Tapi dob iidah tuanni ai, na so adong be pansarian siaraphonon humbani, itangkap sidea ma si Paulus ampa si Silas anjaha isarad ma hu tiga hulobei ni pamarentah. 16:19 Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa.
16:20 Anjaha dob iboan sidea ia hubani panguhum ai, nini sidea ma: Halak Jahudi do halak on, na manggeori hutanta on. (bd. 17:6; 1 Raj. 18:17.) 16:20 Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya: “Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi,
16:21 Ibaritahon sidea do adat, na so bulih jaloon barang horjahononnami, ai halak Rom do hanami. 16:21 dan mereka mengajarkan adat istiadat, yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya.”
16:22 Halak na mabuei ai pe marurup do manlawan sidea, gabe ihatahon panguhum ai ma rintakon hiou ni sidea, ase ilonsingi. (2 Kor. 11:25; Pil. 1:30; 1 Tes. 2:2.) 16:22 Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka.
16:23 Dob dokah sidea hona lonsingan, idabuh ma sidea hubagas tutupan, anjaha iparentahkon ma bani sijaga tutupan, ase pangkei sidea ijaga. 16:23 Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh.
16:24 Domu hubani parentah, na jinaloni ai, ipamasuk ma sidea hu tutupan parbagas, anjaha poltik ma ibayangkon nahei ni sidea. 16:24 Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat.
16:25 Tapi marayak tongah borngin, martonggo ma si Paulus ampa si Silas mamuji Naibata ipatangi-tangi na tartutup ai. (bd. 5:41.) 16:25 Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
16:26 Tapi sompong ma masa lalou bolon, pala dugur onjolan ni tutupan ai, gabe mintor mangkabuha ma haganup labah, tanggal ma age gari ni sidea haganupan. (bd. 5:19; 12:7.) 16:26 Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah; dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.
16:27 Jadi tarpuho ma sijaga tutupan ai, anjaha dob iidah domma buha ganup labah ni tutupan ai, isintak ma podangni laho mamunuh dirini, ai iagan domma maporus ganup na tartutup ai. (bd. 12:19.) 16:27 Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka, bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri.
16:28 Tapi ipagogoh si Paulus ma sorani mandilohon: Ulang bahen ham hasedaon bamu, ai ijon do hanami haganup! 16:28 Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya: “Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini!”
16:29 Jadi ipindo ma suluh, marlintun ma ia hubagas, anjaha manrogop ma ia hitir-hitir ilobei ni si Paulus ampa si Silas. 16:29 Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas.
16:30 Iarahkon ma sidea hudarat, nini ma: Aha ma sibahenonku, nasiam tuannami, ase maluah ahu? (bd. 2:37; 9:6.) 16:30 Ia mengantar mereka ke luar, sambil berkata: “Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat, supaya aku selamat?”
16:31 Jadi nini sidea ma: Haporsayai ma Tuhan Jesus, ase maluah ham pakon parrumahmu! (Mrk. 16:16; Joh. 3:36.) 16:31 Jawab mereka: “Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.”
16:32 Anjaha ihatahon sidea ma hata ni Tuhan in bani pakon bani haganup parrumahni. 16:32 Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya.
16:33 Anjaha bani panorang ai, bornginni ai, iarahkon ma sidea anjaha iburihi ma ugah ni sidea; dob ai mintor tardidi ma ia ampa haganup sidea na satangga. 16:33 Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis.
16:34 Iboan ma sidea hu rumahni, anjaha ipatorsa ma sipanganon bani sidea. Jadi malas ma uhurni ampa haganup sidea na sarumah, halani na dob porsaya ai sidea bani Naibata. (bd. 18:8; Joh. 4:53.) 16:34 Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira, bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah.
16:35 Jadi dob siang ari, isuruh panguhum ai ma upas na mangkatahon: Paluah ma halak in! 16:35 Setelah hari siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan: “Lepaskanlah kedua orang itu!”
16:36 Jadi ipadas sijaga tutupan ai ma hata ai bani si Paulus, nini ma: Domma isuruh panguhum ai na mangkatahon, ase paluahon nasiam. Ai pe hudarat ma nasiam, anjaha laho ma ibagas damei! 16:36 Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya: “Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu; jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat!”
16:37 Tapi nini si Paulus ma bani sidea: Halak Rom do hanami, hape ilonsingi do hanami ilobei ni halak na mabuei, seng palobei ipareksa, dob ai idabuh hu tutupan. Mintor sonai ma marponop-ponop sidea, sihol paluahkon hanami? Lang sonai, maningon sidea do roh padarat hanami! (bd. 22:25, 28.) 16:37 Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu: “Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warganegara-warganegara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian! Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami ke luar.”
16:38 Jadi ipatugah upas ai ma hata ai bani panguhum ai, gabe mabiar ma sidea dob ibogei halak Rom do hape sidea. 16:38 Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar, bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rum, maka takutlah mereka.
16:39 Jadi roh ma sidea, mangelek ma sidea bani apostel ai. Dob iarahkon hu darat, iojur ma sidea, ase itadingkon huta ai. 16:39 Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu ke luar dan memohon, supaya mereka meninggalkan kota itu.
16:40 Ase dob mandarat sidea hun tutupan ai, laho ma sidea hu rumah ni si Lidia. Jadi dob iidah anjaha iapohi sanina-sanina ai, laho ma sidea. 16:40 Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lidia; dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu.
<< Kisah Rasul 15 Kisah Rasul 17 >>