Kisah Rasul 15

15:1 Tuad ma piga-piga halak hun Judea, na mangajarhon bani sanina-sanina ai: Anggo lang tarsunat nasiam mangihuthon aturan, na binahen ni si Musa, seng boi nasiam maluah. (Gal. 5:2, 3.) 15:1 Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ: “Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan.”
15:2 Jadi gogoh ma sidea isual anjaha ilawan si Paulus ampa si Barnabas, gabe isuruh ma si Paulus ampa si Barnabas ampa hasoman deba nari hu Jerusalem marayak apostel-apostel ampa pangintuai-pangintuai, laho patorangkon parsalisihan ai. (bd. 11:30; Gal. 2:1.) 15:2 Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan, supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu.
15:3 Dob ipaingkat kuria ai sidea, idalani sidea ma tanoh Penisia ampa Samaria, ibaritahon sidea ma ijai parmubah ni uhur ni halak sipajuh begu-begu, gabe malas tumang ma uhur ni sanina-sanina ai ibahen. 15:3 Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceriterakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ.
15:4 Das honsi sidea hu Jerusalem, ialo-alo kuria ai, pakon apostel-apostel ampa pangintuai ai ma sidea, gabe ibaritahon sidea na roh ai ma buei ni na binahen ni Naibata marhitei sidea. (bd. 14:27.) 15:4 Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceriterakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka.
15:5 Tapi jongjong ma deba humbani golongan Parisei, na dob gabe porsaya, ihatahon maningon sunaton do sidea anjaha ojuron mandalankon titah ni si Musa. (bd. 26:5.) 15:5 Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, yang telah menjadi percaya, datang dan berkata: “Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa.”
15:6 Dob ai martumpu ma apostel ai ampa pangintuai ai laho mansahapkon parsahapan ai. 15:6 Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu.
15:7 Dob dokah sidea marsual, jongjong ma si Petrus, nini ma bani sidea: Nasiam sanina, ibotoh nasiam do, na girah do ahu ipilih Naibata itongah-tongahnasiam, laho patugahkon ambilan na madear in bani halak sipajuh begu-begu, ase porsaya sidea. (bd. 10:34, 35.) 15:7 Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka: “Hai saudara-saudara, kamu tahu, bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya.
15:8 Naibata, sitanda uhur in do manaksihon sidea marhitei na mambere Tonduyni bani sidea, songon na hubanta. (bd. 11:15.) 15:8 Dan Allah, yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendak-Nya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita,
15:9 Seng adong ubah ni hita pakon sidea ibahen Naibata, dob ipaborsih uhur ni sidea marhitei haporsayaon. 15:9 dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman.
15:10 Anggo sonai, mase ma lajouon nasiam nuan Naibata, marhitei na manampeihon pasangan bani tangkuhuk ni susian in, na so tarusung bapanta atap hita pe? (Gal. 3:10; 5:1; Mat. 23:4.) 15:10 Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk, yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri?
15:11 Marhitei idop ni uhur ni Tuhan Jesus do, ase maluah hita ihaporsayai uhurta; sidea pe sonai do.(Rom 3:23, 24; Gal. 2:16; Ep. 2:4-10.) 15:11 Sebaliknya, kita percaya, bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga.”
15:12 Dob ai sip ma haganup na martumpu ai, manangar hata ni si Barnabas ampa si Paulus, na mambaritahon buei ni tanda ampa halongangan na binahen ni Naibata itongah-tongah ni sipajuh begu-begu marhitei sidea. 15:12 Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceriterakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain.
15:13 Ase dob salosei sidea marsahap, marbalos ma si Jakobus, nini: Nasiam sanina, tangihon nasiam ma hatangkon! (bd. 21:18; Gal. 2:9.) 15:13 Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus: “Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku:
15:14 Domma ipatugah si Simon, sonaha baru on panatap ni Naibata, mamilih bani dirini na gabe bangsani humbani halak sipajuh begu-begu. (ay. 7-9; bd. 10:44.) 15:14 Simon telah menceriterakan, bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi nama-Nya.
15:15 Anjaha mardomu do ai bani hata ni nabi-nabi, songon na tarsurat in: 15:15 Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis:
15:16 Dob salpu in mulak ma Ahu, laho patureihon use lampo-lampo ni si Daud na dob marumbak in; ulakanku do padearhon na dob maseda in, pajongjongonku do use in, (Ams. 9:11, 12.) 15:16 Kemudian Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan Kubangun kembali dan akan Kuteguhkan,
15:17 ase ipindahi na tading in ma Tuhan, ampa haganup sipajuh begu-begu, na manjujung goranku, 15:17 supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini,
15:18 nini Tuhan, sibahen in, ai ma dob binotoh humbani na basaia. 15:18 yang telah diketahui dari sejak semula.
15:19 Halani ai, mangihutkon timbanganku, lang be sisunsahan halak sipajuh begu-begu na mandompakkon Naibata. 15:19 Sebab itu aku berpendapat, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah,
15:20 Tapi naaturhon ma bani sidea, ase ipantangkon ma parnaibataon na legan, parriah-riahon, mangankon daging ni pinahan na matei seng sinayat ampa daroh. (1 Mus. 9:4; 3 Mus. 3:17; 17:10-16.) 15:20 tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah.
15:21 Ai humbani na basaia pe adong do bani ganup huta na mangambilankon si Musa, ai ibasa do suratni ganup ari Sabat bani parguruan. (bd. 13:15.) 15:21 Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat.”
15:22 Dob ai iputushon apostel-apostel, pangintuai-pangintuai ampa haganup kuria ai ma mamilih piga-piga halak hun tongah-tongah ni sidea, sisuruhon hu Antiokia rap pakon si Paulus ampa si Barnabas, ai ma si Judas, na igoran homa si Barnabas, ampa si Silas, si pambobai bani sanina-sanina ai. 15:22 Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu.
15:23 Ia hata ni surat, siboanon ni sidea ai, ai ma: Hanami saninanasiam, apostel-apostel ampa pangintuai-pangintuai, manongos tabi do bani nasiam hasoman na humbani sipajuh begu-begu, na marianan i huta Antiokia, nagori Siria ampa Silisia. 15:23 Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya: “Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Siria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain.
15:24 Ibogei hanami, adong do piga-piga halak hun tongah-tongahnami, na so sinuruhnami, roh manggeori ampa mambumbangi uhurnasiam marhitei podah ni sidea. (ay. 1.) 15:24 Kami telah mendengar, bahwa ada beberapa orang di antara kami, yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka.
15:25 Halani ai sauhur do hanami mamilih halak sisuruhon bani nasiam rap pakon si Barnabas ampa si Paulus, na hinaholongan in, 15:25 Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi,
15:26 na ra marnalangkon hosahni halani goran ni Tuhan Jesus Kristus. (bd. 14:19.) 15:26 yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus.
15:27 Ase isuruh hanami do si Judas ampa si Silas, ase dihut sidea padashon hata in bani nasiam. 15:27 Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu.
15:28 Dear ma nini Tonduy Na pansing ampa hanami, na so paporsanonkon be bani nasiam, sobali na porlu on: 15:28 Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban dari pada yang perlu ini:
15:29 Pantangkon nasiam ma galangan bani sisombahon, daroh, daging ni pinahan na matei seng sinayat ampa parriah-riahon. Anggo ibalosi nasiam in, dear ma in. Horas ma! (Pangk. 2:14, 20.) 15:29 kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat.”
15:30 Ase ipaingkat ma sidea, gabe das ma hu Antiokia; dob ipatumpu sidea na mabuei ai, ipadas ma surat ai bani sidea. 15:30 Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka.
15:31 Anjaha dob ibasa surat ai, malas ma uhur ni sidea, halani hata pangapohon ai. 15:31 Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan.
15:32 Ia si Judas ampa si Silas, nabi do homa; buei do marsahap sidea ampa sanina ai, laho margogohi sidea. 15:32 Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka.
15:33 Dob hundokah sidea ijai, ipaingkat sanina ai ma sidea ibagas damei, mulak hubani na marsuruh sidea. 15:33 Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya.
15:34 Ia si Silas, marosuh do uhurni tading ijai. 15:34 [Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ.]
15:35 Ia si Paulus ampa si Barnabas soh do lobei i Antiokia, gabe iambilankon sidea ma hata ni Tuhan in rap pakon halak na legan. 15:35 Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan.
15:36 Dob salpu piga-piga ari, nini si Paulus ma hubani si Barnabas: Laho ma hita use mangidah saninanta in, bani ganup huta na dob niambilananta bani hata ni Naibata, atap na sonaha do sidea. (1 Tes. 3:5.) 15:36 Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas: “Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat, bagaimana keadaan mereka.”
15:37 Nini uhur ni si Barnabas, sihol ma dihut arahkononkon si Johannes, na margoran si Markus. (bd. 12:12, 25; Kol. 4:10.) 15:37 Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus;
15:38 Tapi nini uhur ni si Paulus, seng dear be dihut ia, halani na dob itadingkon sidea i Pampilia, anjaha seng ihasomani sidea bani horja ai. (bd. 13:13.) 15:38 tetapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka.
15:39 Gabe tubuh ma paringoran itongah-tongah ni sidea, pala sirang, gabe iarahkon si Barnabas ma si Markus marparau hu pulou Kiprus. (2 Tim. 4:11.) 15:39 Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus.
15:40 Jadi ipilih si Paulus ma si Silas bahen hasomanni, gabe bingkat ma sidea, dob iondoskon sanina-sanina ai sidea, bani idop ni uhur ni Tuhan in. (ay. 22; bd. 14:26.) 15:40 Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan
15:41 Jadi idalani sidea ma Siria pakon Kilikia, laho patoguhkon uhur ni kuria ai. (bd. 14:22.) 15:41 berangkatlah ia mengelilingi Siria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ.
<< Kisah Rasul 14 Kisah Rasul 16 >>