Kisah Rasul 11

11:1 Jadi ibogei apostel ampa sanina na i Judea ma, na dob dihut do hape sipajuh begu-begu manjalo hata ni Naibata. 11:1 Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar, bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah.
11:2 Gabe ihata na porsaya humbani Jahudi ma si Petrus, daskonsi ia i Jerusalem, nini sidea ma: (bd. 10:45.) 11:2 Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia.
11:3 Masuk do ham hape hu rumah ni halak na so marsunat, anjaha rap mangan do ham pakon sidea! (bd. 10:28; Gal. 2:12.) 11:3 Kata mereka: “Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka.”
11:4 Jadi jojor ma humbani mulani ipatorang si Petrus na masa ai, nini ma: 11:4 Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya:
11:5 Sanggah martonggo ahu i huta Joppe, huidah ma ibagas panonggoran sada ianan songon hiou na bolag, martali haompatsi suhi-suhini, turun hun langit, itantan hu lobeihu. (bd. 10:10, 11.) 11:5 “Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan: suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku.
11:6 Jadi sanggah na hukawahkon ai, laho papangkeihon, huidah ma binatang siompat nahei ni tanoh on, binatang sipanjulur ampa na liar ampa manuk-manuk na i awang-awang. 11:6 Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung.
11:7 Anjaha hubogei ma sora na mangkatahon hubangku: Jongjong ma, Petrus, sayati ma anjaha pangan ma! 11:7 Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku: Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah!
11:8 Tapi ningku ma: Lang, Tuhan! Ai lang ongga ope na butak atap na so pansing masuk hu pamanganku. 11:8 Tetapi aku berkata: Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.
11:9 Jadi marbalos ma sora ai paduahalihon hun langit: Na dob pinapansing ni Naibata, ulang hatahon ai butak! 11:9 Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku: Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram!
11:10 Tolu hali do masa na sonai, dob ai itarik ma haganupan ai hu langit. 11:10 Hal itu terjadi sampai tiga kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit.
11:11 Bani panorang ai jongjong ma tolu halak ilobei ni rumah ianannami, ai ma na sinuruh hun Kesarea, marayak ahu. (bd. 10:7.) 11:11 Dan seketika itu juga tiga orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang; mereka diutus kepadaku dari Kaisarea.
11:12 Anjaha ihatahon Tonduy in do bangku, ase ulang sangsi uhurhu mangirikkon sidea. Sanina na onom halak on do mangkasomani ahu, gabe masuk ma hanami hu rumah ni halak ai. (bd. 10:23.) 11:12 Lalu kata Roh kepadaku: Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang! Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu,
11:13 Ibaritahon do bannami sonaha pangidahni bani malekat ai jongjong i rumahni, na mangkatahon bani: Suruh ma hu Joppe na mangalopi si Simon, na margoran si Petrus. 11:13 dan ia menceriterakan kepada kami, bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya: Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus.
11:14 Hatahononni do bamu hata na sihol paluahkon ham ampa haganup sinrumahmu! (bd. 16:30, 31.) 11:14 Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.
11:15 Tapi sanggah mulai ope ahu marambilan ijai, sogop ma Tonduy Na pansing bani sidea, songon na hubanta mungkahni ondi. (bd. 10:44.) 11:15 Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita.
11:16 Jadi taringat ma ahu bani hata ni Tuhan in, na mangkatahon: Bah do ididihon si Johannes, tapi Tonduy Na pansing do didihononkon bani nasiam! (bd. 1:5; Mat. 3:11.) 11:16 Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan: Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
11:17 Jadi, anggo ibere Naibata do bani sidea sibere-bereni songon na hubanta, dob porsaya sidea bani Tuhan Jesus Kristus, sonaha ma boi ahu manlanglangi Naibata? 11:17 Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia?”
11:18 Ase dob ibogei sidea ai, sip ma sidea. Ipuji sidea ma Naibata, nini ma: Ase dihut do hape bani sipajuh begu-begu ibere Naibata hamubahon ni uhur, ase manggoluh. (bd. 5:31.) 11:18 Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya: “Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup.”
11:19 Ia halak na merap ai, pangkorhon ni parburuon marhalanihon ni si Stepanus, laho ma hu Penesia, hu pulou Kiprus ampa hu Antiokia, anjaha marambilani do sidea, tapi pitah hubani halak Jahudi do hansa. (bd. 8:1-4.) 11:19 Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia; namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja.
11:20 Tapi adong do deba humbani sidea, na marasal hun Kiprus ampa Kirene, na roh hu Antiokia, gabe ibaritahon sidea do homa ijai Tuhan Jesus hubani halak Gorik. 11:20 Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan.
11:21 Anjaha ihasomani tangan ni Tuhan in do sidea; gabe buei do na gabe porsaya, na mandompakkon Tuhan in. (bd. 2:47.) 11:21 Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan.
11:22 Tarbogei ma pasal ai hu kuria na i Jerusalem, gabe isuruh sidea ma si Barnabas hu Antiokia. (bd. 4:36; 9:27.) 11:22 Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia.
11:23 Das ma ia hujai, iidah ma idop ni uhur ni Tuhan in, gabe malas ma uhurni; iojur ma sidea haganup, ase poltik uhur ni sidea marsijoloman bani Tuhan in, (bd. 13:43.) 11:23 Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan,
11:24 ai halak sidear uhur do ia, gok Tonduy Na pansing ampa haporsayaon; buei do halak na gabe tartogu bani Tuhan in. (bd. 5:14; 6:5.) 11:24 karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan.
11:25 Jadi laho ma ia hu Tarsus, mangindahi si Saulus, anjaha dob jumpahsi iboan ma ia hu Antiokia. (bd. 9:30; Gal. 2:11.) 11:25 Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus; dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia.
11:26 Anjaha adong do sidea, na rap ai pakon kuria ai, satahun dokahni; buei do halak na iajari sidea. I Antiokia do mulai igoran susian ai halak Kristen. (bd. 26:28; 1 Ptr. 4:16.) 11:26 Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
11:27 Bani panorang ai roh ma nabi-nabi hun Jerusalem hu huta Antiokia. (bd. 13:1; 15:32; Ep. 4:11.) 11:27 Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia.
11:28 Jadi roh ma sada halak humbani sidea, na margoran si Agabus, gabe ipatugah ma marhitei Tonduy in pasal lohei maningting, na sihol sogop hu sab tanoh on, ai ma na tongon masa sanggah panrajaion ni si Klaudius. (bd. 21:10.) 11:28 Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan, bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Klaudius.
11:29 Jadi sapanriah ma susian ai manongos tumpak, domu hubani na tarbahensi bei, hubani sanina na i Judea. (Rom 15:25, 26; Gal. 2:10.) 11:29 Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea.
11:30 Saud ma ibahen sidea ai, itongos ma ai hubani sintua-sintua na ijai ai marhitei si Barnabas ampa si Saulus. (bd. 12:25.) 11:30 Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus.
<< Kisah Rasul 10 Kisah Rasul 12 >>