Ibrani 2

2:1 Halani ai, maningon lambin poltikni do panjolomta bani hata, na dob binogeita, ase ulang mayub hita. 2:1 Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut dibawa arus.
2:2 Hata, na hinatahon ni malekat, totap do, anjaha sagala panlanggaron ampa pangengkaron dapot pambalason na pintor. (Lah. 7:53; Gal. 3:19.) 2:2 Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal,
2:3 Tumaram ma boi maporus hita, anggo lansei hita bani haluahon na sain banggal? Tuhan in sandiri do manghatahon haluahon ai lobei, anjaha na mambogei ai manaksihon banta hasintonganni ai, (bd. 10:29; 12:25.) 2:3 bagaimanakah kita akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan
2:4 anjaha isaksihon Naibata ope ai marhitei tanda, halongangan, bagei-bagei ni hagogohon ampa Tonduy Na pansing, na binagihonni domu hubani rosuh ni uhurni. (Mrk. 16:20; 1 Kor. 12:4, 11.) 2:4 Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus, yang dibagi-bagikan-Nya menurut kehendak-Nya.
2:5 Ai seng malekat ibahen Naibata panrajai bani dunia na sihol roh ai, ai ma dunia na sinahapkonta on. 2:5 Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini.
2:6 Tapi adong do isaksihon ibagas Surat in: Aha do jolma in, ase idingat Ham ia, barang anak ni jolma in, ase itatap Ham ia? (Ps. 8:5-7.) 2:6 Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya: “Apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya, atau anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya?
2:7 Ipatoruh Ham do ia tongkin toruhan marimbang malekat; hasangapon ampa hamuliaon do isortalihon Ham bani. 2:7 Namun Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah dari pada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat,
2:8 Haganup do ipatunduk Ham hutoruh ni naheini. Marhitei na pinatundukni ai haganup hu-Bani, seng adong na tading ibahen, na so unduk hu-Bani; tapi anggo sonari, lang iidah hita ope, na dob tunduk hu-Bani haganup. 2:8 segala sesuatu telah Engkau taklukkan di bawah kaki-Nya.” Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada-Nya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepada-Nya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat, bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepada-Nya.
2:9 Tapi Ia, na pinatoruh ai tongkin itoruh ni malekat, ai ma Jesus, iidah hita do marsortali hasangapon ampa hamuliaon, halani na dob itaron hamateian, ase marhitei idop ni uhur ni Naibata ihophop haganup marhitei hamateian na tinaronni ai, (Pil. 2:8, 9.) 2:9 Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia.
2:10 Ai patut do, Ia parmulaan ampa na mandobhon haganup, ibagas na sihol boanonni buei anak hu hasangapon, pajongjongonni gokan dear marhitei sitaronon pambobai in, na mamboan sidea hu haluahon. (Rom 11:36.) 2:10 Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah — yang bagi-Nya dan oleh-Nya segala sesuatu dijadikan –, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan, dengan penderitaan.
2:11 Ai Ia, na papansingkon ai ampa na pinapansingni ai, sada do harohanni haganup. Halani ai, seng maila Ia manggoran sidea saninani, (Mat. 25:40; Mrk. 3:34, 35; Joh. 20:17.) 2:11 Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari Satu; itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara,
2:12 ai nini do: Ambilanhononku do goranmu hubani saninangku; itongah-tongah ni kuria in do dodinghononku Ham. (Ps. 22:23.) 2:12 kata-Nya: “Aku akan memberitakan nama-Mu kepada saudara-saudara-Ku, dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat,”
2:13 Dob ai use: “Ia do bahenonku hatengeran ni uhurhu”. Ambah ni ai: “Ijon do Ahu ampa dakdanak in, na binere ni Naibata hubangku”. (Jes. 8:17, 18.) 2:13 dan lagi: “Aku akan menaruh kepercayaan kepada-Nya,” dan lagi: “Sesungguhnya, inilah Aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepada-Ku.”
2:14 Ase, songon dakdanak parrupei bani daging ampa daroh, sonai do homa Ia parrupei ijai, ase marhitei hamateian ai iparseda sibolis in, na markuasa bani hamateian, (ay. 17; Joh. 12:31; 2 Tim. 1:10.) 2:14 Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut;
2:15 ase ipaluah haganup na pinarjabolon ni biar bani hamateian, sadokah manggoluh. 2:15 dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut.
2:16 Ai sedo malekat na sinarihonni, tapi ginompar ni si Abraham do. 2:16 Sebab sesungguhnya, bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani.
2:17 Halani ai maningon gabe dos do Ia pakon saninanin pasal haganup, ase gabe paridop ni uhur Ia ampa Sintua ni malim hatengeran ni uhur ilobei ni Naibata, laho pasaloseihon dousa ni bangsa in.(Pil. 2:7.) 2:17 Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudara-Nya, supaya Ia menjadi Imam Besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa.
2:18 Ai, halani dob marsitaronon Ia anjaha tarlajou, margogoh do Ia mangurupi sagala na tarlajou. (bd. 4:15.) 2:18 Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai.
<< Ibrani 1 Ibrani 3 >>