1 Timoteus 3

3:1 Hata na sintong do on: Halak na sihol gabe parmahan ibagas kuria, sipindahi horja na madear do ai.(Lah. 20:28.) 3:1 Benarlah perkataan ini: “Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah.”
3:2 Halani ai, ia parmahan ibagas kuria, ulang ma adong sihataon bani, pargotong ni sada naboru, torang maruhur, pandei, hormat marparlahou, sipartamuei, na pandei mangajari, (Tit. 1:6, 7.) 3:2 Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu isteri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang,
3:3 ulang parminum, ulang parringis tapi parlamlam ma; ulang siparingor, anjaha ulang simata duit. 3:3 bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang,
3:4 Halak na pandei mangatur rumah tanggani ma ai, pardakdanak sibalosi ajar, hormat ibagas haganup. (1 Sam. 2:12.) 3:4 seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya.
3:5 Ai anggo seng ibotoh manrajai rumah tanggani, sonaha ma boi ia patorsahon kuria ni Naibata? 3:5 Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus Jemaat Allah?
3:6 Ulang ma halak na baru masuk Kristen, ase ulang gabe gijang uhurni jadi madabuh hubagas uhum ni sibolis. 3:6 Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman Iblis.
3:7 Maningon dear baritani bani halak pardarat, ulang madabuh ia jadi sirisaan ampa hubagas siding ni sibolis. (bd. 5:10; 1 Kor. 5:12, 13.) 3:7 Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat Iblis.
3:8 Sonai homa siparugas maningon hormat do, seng sipardua hata, seng parminum, seng simata duit. (Lah. 6:2; Pil. 1:1.) 3:8 Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah,
3:9 Maningon marsijoloman sidea bani rusia ni haporsayaon in ibagas panggora ni uhur na borsih. 3:9 melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci.
3:10 Maningon siujion do homa lobei sidea; dob torang nani, seng dong sihataon bani sidea, ai pe ase boi sidea gabe siparugas. 3:10 Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat.
3:11 Sonai homa parinangon ni sidea maningon hormat do, ulang sihata-hatai hasoman, torang maruhur anjaha bujur bani haganup. (Tit. 2:3.) 3:11 Demikian pula isteri-isteri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal.
3:12 Ia siparugas, maningon paramangon ni sada naboru do, na mambotoh manrajai anakni ampa rumah tanggani. (ay. 2.) 3:12 Diaken haruslah suami dari satu isteri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik.
3:13 Sidalankon horja parugason ai dear-dear, tontu lambin marsangap do, anjaha lambin martenger ni uhur ibagas haporsayaon bani Kristus Jesus. 3:13 Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa.
3:14 Mangarap do ahu, podas do ahu roh marayak ho, tapi husurathon do on bam, ase, 3:14 Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau.
3:15 porini hun dokah ahu roh, gabe ibotoh ho sonaha patut marparlahou ibagas rumah ni Naibata, in ma kuria ni Naibata na manggoluh in, tiang ampa onjolan ni hasintongan in. (Ep. 2:19-22; 2 Tim. 2:20.) 3:15 Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran.
3:16 Banggal do tongon rusia ni hadaulaton in: Ia, domma talar ibagas daging, iparhatongon hapintoranni marhitei Tonduy, taridah bani malekat, iambilankon bani sipajuh begu-begu, ihaporsayai i dunia on, tarangkat hu hasangapon.(Mrk. 16:19; Joh. 1:14; 16:10; Rom 1:4.) 3:16 Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita: “Dia, yang telah menyatakan diri-Nya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam Roh; yang menampakkan diri-Nya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah; yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan.”
<< 1 Timoteus 2 1 Timoteus 4 >>