Yeremia 44

44:1 On do hata na roh hubani si Jeremia pasal haganup halak juda, na marianan i tanoh Masir, ai ma i Migdol, i Tahpanhes, i Mempis ampa i tanoh Patros, nini: (bd. 43:7; 2 Mus. 14:2; Hes. 29:10; 30:6.) 44:1 Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tahpanhes, di Memfis dan di tanah Patros:
44:2 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Iidah hanima do haganup hasedaon na huparoh hubani Jerusalem ampa hubani haganup huta-huta ni Juda. Tonggor ma, halong do ai nuan, seng dong na marianan ijai, 44:2 “Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah Kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda; sungguh, semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana.
44:3 halani hajahaton na hinorjahon ni sidea, laho mamuhoi ringisku marhitei na laho sidea manutung dahupa anjaha ibalosi naibata na legan, na so tinanda ni sidea, age hanima, age ompungnima, 44:3 Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hati-Ku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu.
44:4 age pe husuruh marulak-ulak bannima juak-juakku, nabi-nabi ai, mangkatahon: Ulang bahen hanima habutakon, na huhagigihon in. (bd. 25:3, 4.) 44:4 Terus-menerus Aku telah mengutus kepadamu semua hamba-Ku, para nabi, dengan mengatakan: Janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang Aku benci ini!
44:5 Tapi seng itangihon sidea, anjaha seng ipaeleng pinggolni, laho surut humbani hajahaton ni sidea, anjaha ase ulang manutung dahupa bani naibata na legan. 44:5 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada allah lain.
44:6 Halani ai durus do gilangku pakon ringisku, anjaha gara i huta-huta ni Juda ampa bani dalan-dalan na i Jerusalem; gabe halong anjaha tarulang do ai ronsi sadari on. (bd. 7:20.) 44:6 Sebab itu kehangatan amarah-Ku dan murka-Ku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus, seperti yang ternyata sekarang ini.
44:7 On pe sonon do hata ni Jahowa, Naibata Zebaot, Naibata ni Israel: Mase ma iparoh hanima hamagouan banggal on bannima, gabe bois hun tongah-tongahnima, hun tongah-tongah ni Juda, paramangon ampa parinangon, dakdanak pakon na inumon, gabe seng dong na teba humbannima? 44:7 Maka sekarang, beginilah firman TUHAN, Allah semesta alam, Allah Israel: Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apa pun?
44:8 Mase ma ipuhoi hanima ringisku marhitei pambahenan ni tangannima, ai ma manutung dahupa bani naibata na legan i tanoh Masir, hadasannima ai, laho manginsolat ijai, gabe bois hanima, gabe siburaan ampa sirisa-risaon itongah-tongah ni bangsa-bangsa na i tanoh on? 44:8 Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hati-Ku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi?
44:9 Ai domma lupa hanima bani hajahaton ni ompungnima, bani hajahaton ni raja-raja ni Juda, bani hajahaton ni jolma ni sidea, bani hajahatonnima sandiri ampa bani hajahaton ni jolmanima, ai ma na binahen ni sidea i tanoh Juda ampa alaman ni Jerusalem? 44:9 Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri dan kejahatan isteri-isterimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem?
44:10 Seng ipaunduk sidea uhur ni sidea ronsi sadari on, anjaha seng mabiar sidea, anjaha seng mardalan sidea domu hubani titahku ampa aturanku na hubere bannima ampa bani ompungnima. 44:10 Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini, mereka tidak takut dan tidak mengikuti Taurat-Ku dan ketetapan-Ku yang telah Kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu.
44:11 Halani ai sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Tonggor ma, dompakkononku do bohingku bannima, laho mambahen hasamboron, laho mamboiskon ganup Juda. (bd. 21:10; Ams. 9:4.) 44:11 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku mau menujukan wajah-Ku terhadap kamu untuk kecelakaanmu, yakni Aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda.
44:12 Anjaha teba-teba ni Juda, na mandompakkon bohini laho hu Masir, sihol marianan ijai, maningon do bois sidea ganup; i tanoh Masir do sidea marrageian, bois ibahen podang pakon lohei, marmateian sidea, na etek age na magodang, ibahen podang pakon lohei; gabe siburaon do sidea, gabe songgot-songgot, gabe umpama ampa sirisaon. (bd. 29:17, 18; 42:18.) 44:12 Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana; mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir; mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan, dari yang kecil sampai kepada yang besar; mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan dan aib.
44:13 Ai marlulu do Ahu age dompak na marianan i tanoh Masir, songon parlulungku bani Jerusalem marhitei podang, lohei pakon sampar, 44:13 Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir, sama seperti Aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar,
44:14 ase ulang adong na maluah atap na tading humbani teba-teba ni Juda, na laho hu Masir, sihol manginsolat ijai. Seng mulak be sidea hu tanoh Juda, na hinasiholan ni sidea sihol mulak hujai anjaha marianan ijai; tongon, seng dong sidea na mulak, sobali piga-piga halak na maporus. 44:14 sehingga dari sisa Yehuda, yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda, ke mana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi; sungguh, mereka tidak akan kembali, kecuali beberapa orang pengungsi.”
44:15 Dob ai marbalos ma sidea hubani si Jeremia, ai ma haganup dalahi na dob mambotoh manutung dahupa jolma ni sidea bei hubani naibata na legan, ampa haganup naboru na dihut jongjong ijai, sada humpulan na banggal, sonai homa haganup halak na marianan i Patros, i tanoh Masir, nini sidea ma: (Jes. 11:11.) 44:15 Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa isteri mereka membakar korban kepada allah lain, dan semua perempuan yang hadir di sana, suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros, katanya:
44:16 Hata na hinatahonmu bannami marhitei goran ni Jahowa, seng ra hanami manangihon ai. 44:16 “Mengenai apa yang kaukatakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau,
44:17 Tapi maningon dalankononnami do domu hubani na dob ibagahkon hanami; maningon manutung dahupa do hanami hubani raja naboru na i langit ai, anjaha manguruskon galangan siinumon hu lobeini, songon na dob binahennami, hanami age ompungnami, raja-rajanami ampa kopala-kopalanami, ibagas huta-huta ni Juda pakon bani dalan-dalan na i Jerusalem; ijia sungkupan sipanganon do hanami anjaha marsonang-sonang, seng dong hasedaon iidah hanami. (bd. 7:17, 18; Hos. 2:7.) 44:17 tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada ratu sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan, kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan; kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan.
44:18 Tapi dop iparontihon hanami na manutung dahupa bani raja naboru na i langit ai ampa na manggalangkon galangan siinumon i lobeini, marhahurangan do hanami pasal haganup, anjaha bois hanami ibahen podang pakon lohei. 44:18 Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratu sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan.”
44:19 Anjaha naboru-naboru mangkatahon, manutung dahupa pe hanami bani raja naboru na i langit ai, anjaha manggalangkon galangan siinumon pe hanami i lobeini, ibagas botoh ni paramangonnami do ai, ai ma na binahennami kuei mangusihi rupani, anjaha na ginalangkonnami ai galangan siinumon i lobeini. 44:19 Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan: “Apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratu sorga, adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat penganan persembahan serupa dengan patungnya dan mempersembahkan korban curahan kepadanya?”
44:20 Jadi nini si Jeremia ma dompak haganup bangsa ai, dompak dalahi ampa naboru, dompak haganup halak na marbalos ondi: 44:20 Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat itu, kepada laki-laki dan perempuan dan kepada semua orang yang telah memberi jawab kepadanya itu, katanya:
44:21 Ia dahupa, na tinutungnima bani huta-huta ni Juda pakon na i dalan-dalan na i Jerusalem, hanima age ompungnima, rajanima age kopalanima ampa halak na marianan i tanoh ai, ibotoh Jahowa do ai, iparuhurhon do ai. 44:21 “Justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu, oleh pemuka-pemukamu dan oleh rakyat negeri, tidakkah itu yang diingat TUHAN dan yang diperhatikan-Nya?
44:22 Seng be tartahan Jahowa uhurni mangidah pambahennanima na masambor in ampa hagigi na nidalankonnima in; halani ai do ase tarulang, halong anjaha hona bura tanohnima, seng dong na mangiankon songon nuan ai. 44:22 TUHAN tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan; oleh karena itu negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian dan kutuk tanpa penduduk, seperti yang ternyata sekarang ini.
44:23 Halani na manutung dahupa ai, halani na mardousa ai hanima dompak Jahowa, anjaha seng itangihon hanima sorani, seng idalankon hanima titahni, aturanni ampa hasaksianni, halani ai do ase mangonai hamagouan on bannima songon nuan on. 44:23 Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada TUHAN, tidak mendengarkan suara TUHAN dan tidak mengikuti Taurat-Nya, ketetapan-Nya dan peraturan-Nya, itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu, seperti yang ternyata sekarang ini.”
44:24 Dob ai nini si Jeremia ma hubani ganup simbuei ai ampa hubani ganup naboru ai: Tangihon hanima hata ni Jahowa, hanima haganup halak Juda, na adong i tanoh Masir. 44:24 Kemudian berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat dan kepada semua perempuan itu: “Dengarlah firman TUHAN, hai semua orang Yehuda yang ada di tanah Mesir.
44:25 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Hanima ampa jolmanima do na manluarhon ai marhitei pamangannima, anjaha na pasaudkon ai marhitei tangannima, nini hanima: Maningon pasaudonnami do bagah-bagahnami, na dob pinarbagahnami, ai ma manutung dahupa bani raja naboru na i langit ai ampa mamboan galangan siinumon hu lobeini. Pasaud hanima ma tongon bagah-bagahnima ai, suhuni ma tongon ai! (ay. 17.) 44:25 Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Kamu, laki-laki dan isteri-isterimu! Kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu: Kami akan menepati dengan baik nazar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratu sorga. Baiklah! Wujudkanlah dan tepatilah nazarmu dengan baik!
44:26 Halani ai, tangihon hanima ma hata ni Jahowa, hanima haganup halak Juda na marianan i tanoh Masir: Tonggor ma, domma marbija Ahu marhitei goranku na timbul in, nini Jahowa, na so malo be goranku diloon ni pamangan ni atap ise pe halak Juda, na marianan i tanoh Masir, mangkatahon: Songon sintongni manggoluh Tuhan Jahowa. (bd. 49:13; Jes. 45:25; Heb. 6:13.) 44:26 Maka dengarkanlah firman TUHAN, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir: Sesungguhnya, Aku telah bersumpah demi nama-Ku yang besar — firman TUHAN — bahwa nama-Ku tidak akan diserukan lagi oleh seseorang Yehuda di segenap tanah Mesir, dengan berkata: Demi Tuhan ALLAH yang hidup!
44:27 Tonggor ma, mangkawah do Ahu dompak sidea laho mambahen hamagouan, sedo mambahen na madear; haganup halak Juda, na i tanoh Masir, maningon ripas do ibahen podang ampa lohei, bois tumang ganup sidea. (bd. 1:12.) 44:27 Sesungguhnya Aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka; setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali.
44:28 Anjaha halak na maluah humbani podang, na mulak hun Masir hu tanoh Juda, otik do bilanganni. Jadi haganup teba-teba ni Juda na laho hu tanoh Masir, sihol manginsolat ijai, botohonni ma atap hata ni ise do na sintong, hatangku atap hata ni sidea do. (Jes. 11:1.) 44:28 Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang — jumlahnya kecil — yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataan-Ku atau perkataan mereka.
44:29 On do tandani bannima, nini Jahowa, paboa na marlulu do Ahu bannima bani ianan on, ase ibotoh hanima, paboa na tongon do hata na hulumbahon ai mangimbang hanima: 44:29 Inilah tanda bagimu, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menghukum kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataan-Ku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu.
44:30 Sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, ondoskononku do Parao Hopra, raja ni Masir, hubagas tangan ni munsuhni ampa hubagas tangan ni halak na manguhurhon hosahni, songon na dob huondoskon ai si Sedekia, raja ni Juda, hubagas tangan ni si Nebukadnesar, raja ni Babel, ai ma munsuhni ai, na manguhurhon hosahni. (2 Kron. 36:13, 20; Hes. 29:2.) 44:30 Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku menyerahkan Firaun, Hofra, raja Mesir, ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya, sama seperti Aku telah menyerahkan Zedekia, raja Yehuda, ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya.”
<< Yeremia 43 Yeremia 45 >>